Jak založit firmu – návod 2023 krok za krokem

Být svým pánem a vybrat si povolání, ve kterém člověk vidí smysl a pocit naplnění, je snem velké části populace. Toho, kdo si troufne založit vlastní firmu a podnikat na vlastní pěst, čeká nelehký maraton zařizování, papírování a povolení. Jak založit firmu krok za krokem? Na co si dát pozor? Co neopomenout?

Než se člověk vydá na vlastní dráhu a pustí se do zakládání firmy, je potřeba si ujasnit, zda je vůbec celý proces reálný a co všechno obnáší. Je nezbytné si dopředu promyslet, zda bude k dispozici dostatek financí, alespoň do začátku, aby finance pokryly počáteční náklady.

Stanovit si podnikatelský plán pomůže zorientovat se v konkurenci, v poptávce trhu po nabízených službách či zboží a odkryje předběžné a přibližné náklady (finance, nemovitosti, stroje, pracovní síla). Na tomto základě bude třeba vybrat předmět podnikání, název firmy a právní formu (OSVČ, s.r.o., a.s.). Návod je, jak začít podnikat.

Před začátkem podnikání je nezbytné zvážit veškerá pro a proti a dopředu naplánovat krok za krokem.

Právními formami jsou druhy jednotlivých obchodních společností. Společnost s ručením omezeným (s.r.o.), akciová společnost (a.s.), veřejná obchodní společnost (v.o.s.), komanditní společnost (k.s.). Z hlediska náročnosti zakládacího procesu vyjde jako nejjednodušší založit s.r.o.

Jak vybrat právní formu

Zvolit právní formu svého firmy je nezbytnou součástí podnikání. Jednotlivé formy mají své zákonitosti, výhody i nevýhody. Je důležité vědět, v jak velkém objemu bude podnikání realizováno, zda půjde o malou či střední firmu, či postačí živnost.

Akciové společnosti jsou vhodné pro velké firmy s vysokým základním kapitálem. Pojí se s nimi vysoká administrativní zátěž a náročnost podnikání. Akcionáři nejsou zodpovědni za dluhy firmy.

V případě s.r.o. je tato právní forma vhodná pro malé a střední firmy do 50 zaměstnanců. Má jednodušší administrativu a společníci ručí jen do výše nesplaceného základního vkladu. Rovněž je umožněn vstup investorů do s.r.o.

OSVČ naopak ručí celým svým majetkem, a to bez ohledu na dělení na firemní či soukromé statky. Při pracovní neschopnosti OSVČ nemůže vydělávat a stanovit po dobu nepřítomnosti svého zástupce. Firmu navíc nelze převést na příbuzné a není předmětem dědického řízení.

Otázka, jak založit rodinou firmu, v tomto případě pozbývá na významu. V případě OSVČ je na místě myslet na uzavření pojištění profesní odpovědnosti.

Ovšem administrativně je založení OSVČ nejjednodušší a ve většině případů stačí pouze živnostenské oprávnění. Také z hlediska účetnictví je OSVČ nejméně náročné. OSVČ nemá povinnost vést účetnictví, pouze zjednodušenou daňovou evidenci.

Pro účely tohoto článku bude řeč o založení společnosti s ručením omezeným.

Společnost s ručením omezeným

Pro založení vlastní firmy jsou nezbytné patřičné kroky. Společnost s ručením omezeným je právnická osoba a tato právní forma má výhodu v tom, že omezuje rizika. Je to nejvíce využívaná forma podnikání v České republice.

Mívá jednoho až padesát zaměstnanců (kvůli hlasování na valné hromadě je lepší lichý počet společníků), kteří vkládají základní kapitál, jenž slouží jako režijní prostředky v počátku podnikání firmy.

Kromě finančních prostředků mohou vkládat své know-how, automobily, pracovní stroje, techniku, nemovitosti. O řízení firmy je rozhodováno minimálně jednou ročně na valné hromadě, kterou svolává jednatel společnosti. Tedy osoba, která zastupuje společnost navenek v obchodních věcech. Projednávány jsou změny společenské smlouvy, navýšení či snížení základního kapitálu, změna jednatele, apod.

S.r.o. je nejběžnější právní formou podnikání v ČR. Zlatá střední cesta mezi OSVČ a akciovou společností.

Valná hromada může být svolána i per rollam, tedy na dálku korespondenčně nebo prostřednictvím technických prostředků a videohovorů. Vyřeší to problém s dojížděním do sídla firmy, také jsou-li společníci z různých koutů republiky, případně při karanténních opatřeních.

Jak založit firmu s.r.o.

Právní forma budoucí společnosti je stanovená, nyní je pro vznik s.r.o. potřeba zařídit několik záležitosti. Jak založit s.r.o krok za krokem?

 • název společnosti
 • sídlo firmy
 • společenská smlouva nebo zakladatelská listina
 • výše základního kapitálu
 • předmět podnikání a registrace živnosti
 • zvolit jednatele a správce vkladu
 • zápis do obchodního rejstříku (OR)
 • registrace na finančním úřadě k DPH

Prvním (a v mnoha ohledech nejdůležitějším) krokem pro založení firmy je vhodný výběr názvu firmy.

Název společnosti

Název firmy je alfou i omegou podnikání. Musí být snadno zapamatovatelný, nezaměnitelný, rovněž lehce vyslovitelný. Komplikované cizojazyčné názvy, pod nimiž si potenciální zákazníci neumějí nic představit, nebudou nejšťastnějším řešením. Z jednoslovného (případně) víceslovného unikátního spojení by měl být na první pohled patrný předmět podnikání. Název charakterizuje zaměření obchodní firmy.

Výběru vhodného názvu je potřeba věnovat pozornost a nepodcenit jej. Nesmí být klamavý, totiž nesmí slibovat něco, co není ve firemní kompetenci a odborném zaměření. Zároveň již nesmí existovat. Ověření názvu firmy, zda stejné či podobné jméno už nevlastní jiná společnost, lze na webu justice.cz.

Při výběru názvu se vyplatí řídit i nabídkou volných domén. Webové stránky společnosti jsou stále považovány za nezbytnou součást podnikání a dávají najevo, že to firma myslí s podnikáním vážně. Vlastní doména skýtá velkou řádku výhod a v mnoha případech lze získat doménu zdarma.

Najít volnou doménu pro webové stránky nové společnosti nemusí být vždy jednoduché. Je třeba volit název firmy podle dostupných domén.

TIP: Návodů, jak zaregistrovat doménu či kde koupit doménu je na internetu mnoho. Je dobré si předem ověřit dostupnost preferovaných domén a zorientovat se v doménách na prodej.

Se zvoleným názvem a ideálně ještě dalšími dvěma či třemi variantami jednatel firmy předstoupí před notáře a nechá finální podobu názvu registrovat do Obchodního rejstříku.

Sídlo společnosti

Pro realizaci podnikání bude nezbytné určit sídlo společnosti. Začínající podnikatelé bez zaměstnanců v mnoha případech zapisují sídlo firmy na stejnou adresu jako místo svého trvalého bydliště. S růstem společnosti bude nezbytné přesunout sídlo do kancelářských či provozních prostor.

Sídlo společnosti v oficiálních prostorech budí větší důvěru a profesionalitu. Nelze opomenout získat také souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti v písemné podobě.

Společenská smlouva

Dle počtu společníků je určována forma zakladatelského písemného dokumentu. Při jedné osobě jde o zakladatelskou listinu, při dvou a vícero společnících už se jedná o společenskou smlouvu. Vchází v platnost notářským zápisem a podpisem všech společníků.

Na listině musí být uvedeno:

 • název obchodní společnosti
 • sídlo firmy
 • celkový počet společníků
 • vklady jednotlivých zakladatelů
 • určení jednatele / jednatelů společnosti
 • výše základního kapitálu
 • správce vkladu
 • předmět podnikání

Základní kapitál

Po založení společenské smlouvy či zakladatelské listiny je potřeba složit základní kapitál (finanční prostředky, nemovitosti, elektronická zařízení, know-how, stroje). Dle paragrafu 142 Zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je základní vklad stanovený na minimálně 1 Kč, ovšem tato částka není doporučována.

Základní kapitál by měl být dělitelný a v seriózní výši.

Minimální výše nepůsobí profesionálně a nebudí důvěru v podnikatele. Mnohem serióznější je složit základní kapitál v řádech desetitíců či stovek tisíců korun. Praktické je rovněž složit takovou částku, která je dělitelná. Správce vkladu získá od notáře stejnopis zakladatelského dokumentu, na jehož základě v bance založí podnikatelský účet.

Předmět podnikání a živnostenské oprávnění

Vhodně zvolit svůj předmět podnikání je poloviční cestou k úspěchu. Kde je poptávka, přichází nabídka. Dobré je najít díru na trhu a zorientovat se v případné konkurenci. Existují výnosnější obory než jiné. Hlavní je mít pro zvolené podnikání patřičnou kvalifikaci.

Pro získání živnostenských oprávnění (vázaných, řemeslných či koncesovaných) je potřeba doložit svou odbornou způsobilost, jak ukládá Zákon č. 455/1991 Sb. – Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Jedná se o vzdělání v daném sektoru, rekvalifikaci, případně prokazatelnou praxi v oboru.

Jednatel a správce vkladu

Před samotným aktem založení společnosti je prozíravé zvolit si společníky, na něž se lze spolehnout a kteří se na poli právnické osoby dokáží pohybovat. Nezbytné je zvolit jednatele firmy, který bude společnost zastupovat v podstatných záležitostech a svolávat valnou hromadu.

Správce vkladu bude mít na starosti finanční stránku firmy a bude společnost zastupovat v bankovních záležitostech. Například při založení firemního účtu. Před vznikem obchodní korporace spravuje vnesené předměty vkladů. Správce vkladů vydá tomu, kdo je oprávněn podat návrh na zápis do OR, písemné prohlášení o splnění vkladové povinnosti jednotlivými vkladateli.

Zápis do obchodního rejstříku

Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být notářsky ověřený a stvrzený všemi jednateli společnosti. Zápis získává okamžitou platnost a stejným okamžikem vzniká společnost s ručením omezeným.

Registrace u finančního úřadu

Registrace u příslušného finančního úřadu k dani z příjmu právnických osob je povinná. Musí tak proběhnout do 15 dní od vzniku společnosti. Finanční úřad přidělí DIČ – daňové identifikační číslo, které je nutné uvádět na daňových dokladech.

Shrnutí dokumentů potřebných pro založení s.r.o.

 • zakladatelská listina či společenská smlouva
 • čestné prohlášení jednatele (s úředně ověřeným podpisem – lze provést na pobočkách Czech Point)
 • smlouva o poskytnutí sídla
 • souhlas s umístěním sídla
 • výpis z katastru
 • smlouva o běžném účtu
 • prohlášení správce vkladu
 • potvrzení banky o splácení základního kapitálu (při vzniku má být splacen)
 • zapsání živností na živnostenském úřadě
 • výpis ze živnostenského rejstříku
 • návrh zápisu do obchodního rejstříku
 • výpis z obchodního rejstříku
 • formulář registrace k daním na finančním úřadě
 • výpis z rejstříku trestů

Založení s.r.o. je administrativně náročným procesem, ovšem existují i jiné možnosti, jak společnost s ručením omezeným založit. Na trhu operují specializované firmy, které nabízejí absolvovat všechny právní kroky za podnikatele. Za jednorázový poplatek vyřídí všechna povolení, administrativní záležitosti, zápisy do rejstříků, apod.

Jedná se o službu, která usnadní celý proces vzniku společnosti a podnikatelům ušetří značné množství času. Vyřídit veškeré formality častokrát trvá i několik týdnů, které může podnikatel věnovat jiným činnostem.

Další z možností jsou takzvané ready-made společnosti, jejichž obliba rok od roku roste. Jedná se o hotové společnosti určené k prodeji a jejich největší výhodou je, že se budoucí podnikatel nemusí o nic starat a může začít podnikat hned.

TIP: Pokud chce podnikatel rozšířit existující firmu do zahraničí, stačí založit tzv. odštěpný závod. Založení odštěpného závodu je podstatné jednodušší než založení s.r.o.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang