Vázaná živnost – seznam, co je vázaná živnost?

Žádosti o živnostenské oprávnění předchází výběr typu živnosti. Jaké podmínky musí splňovat ti, kteří pro své podnikání potřebují živnost vázanou? Co je nutné předložit na živnostenském úřadě? Jaké předměty podnikání zahrnuje seznam vázaných živností a kterými právními předpisy se živnost vázaná řídí?

Každý, kdo chce začít podnikat, si nejprve musí založit živnost. Výběr typu živnosti přitom závisí na předmětu podnikání – např. kovář bude potřebovat živnost řemeslnou, kdežto realitní makléř živnost vázanou*.

Po obdržení živnostenského oprávnění je namístě uvažovat, zda se v budoucnu vyplatí založit společnost s ručením omezeným nebo akciovou společnost, popřípadě koupit tzv. ready-made společnost.

Článek přináší odpovědi na následující otázky:

 • Co je vázaná živnost?
 • Jaké jsou podmínky pro založení vázané živnosti?
 • Jak vázanou živnost ohlásit?
 • Jak vázanou živnost pozastavit?
 • Jaké předměty podnikání zahrnuje seznam vázaných živností?

Živnosti se dělí na ohlašovací (volné, řemeslné, vázané) a koncesované. Jednotlivé typy se vzájemně liší požadavky na odbornou způsobilost. Volnou živnost si může založit prakticky každý, u živností vázaných a řemeslných jsou podmínky přísnější. Pro provozování koncesované živnosti je vedle doložení odborné způsobilosti nutné získat tzv. koncesi neboli státní povolení.

TIP: Spousta lidí pracuje v zaměstnaneckém poměru na živnostenský list. Co obnáší práce na živnostenský list?

*Realitní makléři na živnost vázanou podnikají teprve od roku 2020. V minulosti bylo realitní zprostředkování živností volnou.

Co je vázaná živnost?

Vázaná živnost je živnost, pro jejíž získání a následné provozování je nutné prokázat odbornou způsobilost, kterou stanovuje příloha č. 2 živnostenského zákona. Živnost vázaná je ohlašovací živností, proto stačí provést její ohlášení na živnostenském úřadě.

Vydané živnostenské oprávnění bude automaticky zapsáno do živnostenského rejstříku – veřejného registru evidujícího podnikající fyzické a právnické osoby. Zájemci mohou zažádat také o zápis do rejstříku obchodního.

Příkladem vázané živnosti jsou masérské služby, psychologické poradenství, provádění staveb nebo vedení účetnictví.
Příkladem vázané živnosti jsou masérské služby, psychologické poradenství, vedení účetnictví a další.

Mezi příklady vázané živnosti patří masérské služby, vedení účetnictví, psychologické poradenství, provádění staveb nebo horská průvodcovská činnost.

Podmínky pro založení vázané živnosti

Podmínky pro založení a provozování vázané živnosti se liší v závislosti na předmětu podnikání. Seznam vázaných živností včetně podmínek pro jejich založení je uveden v příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. Obecně se jedná o:

 • právní způsobilost
 • čistý trestní rejstřík
 • vzdělání a/nebo praxi v oboru

Ve většině případů je nutné předložit doklad o ukončeném odborném vzdělání, délce praxe nebo rekvalifikaci. U některých profesí je podmínkou jak odborné vzdělání, tak určitá délka praxe.

Jak ohlásit živnost vázanou

Ohlášení vázané živnosti je možné provést osobně, poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky) na jakémkoliv obecním živnostenském úřadě. Žádost lze rovněž podat osobně na jednom z kontaktních míst veřejné správy (CzechPOINT).

DOKLADY A DOKUMENTY:

 • vyplněný formulář pro ohlášení živnosti (tzv. Jednotný registrační formulář)
 • doklad prokazující odbornou způsobilost
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, ve kterém je umístěno sídlo (pouze v případě, že se liší od bydliště ohlašovatele)
 • doklad o zaplacení správního poplatku

Jednotný registrační formulář je k dispozici na obecním živnostenském úřadě a v elektronické podobě na www.mpo.cz v sekci Živnostenské podnikání. Ve formuláři je třeba vyplnit následující údaje:

 • jméno a příjmení, popř. obchodní firma, pokud je ohlašovatel zapsán v obchodním rejstříku – týká se např. akciových společností nebo společností s ručením omezeným
 • státní občanství
 • bydliště
 • rodné číslo, rodné příjmení, datum narození, místo narození
 • předmět podnikání
 • sídlo
 • identifikační číslo osoby (IČO), pokud bylo přiděleno
 • provozovna/provozovny, v nichž bude provoz živnosti zahájen bezprostředně po udělení živnostenského oprávnění (s výjimkou mobilních provozoven a automatů)
 • titul nebo vědecká hodnost, pokud budou při provozování živnosti používány

Jestliže má být živnost provozována prostřednictvím odpovědného zástupce, je nutné uvést také jeho údaje (jméno, příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, datum narození, místo narození, rodné příjmení).

Výše poplatku za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání je 1 000 Kč. Za další ohlášení živnosti se platí 500 Kč bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna či více živností. Pokud je žádost podána na kontaktním místě CzechPOINT, je třeba počítat ještě s dodatečným poplatkem 50 Kč.

Pozastavení živnosti vázané

Důvody pro přerušení podnikání mohou být různé. Někteří po čase zjistí, že práce na vlastní pěst pro ně není to pravé, jiní na čas upřednostní zaměstnání na plný či zkrácený úvazek. Podnikatel, který svou činnost pozastaví, by měl přerušit také živnost. V opačném případě bude i nadále povinen odvádět zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

O pozastavení živnosti musí být informovány následující instituce:

 • živnostenský úřad
 • finanční úřad
 • správu sociálního zabezpečení
 • zdravotní pojišťovnu

Žádost o přerušení živnosti se podává prostřednictvím formuláře s názvem Změnový list, do kterého je nutné uvést datum, dokdy bude živnost pozastavena. Může se jednat o měsíce i roky.

Založit či pozastavit živnost je možné prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem.
Založit či pozastavit živnost je možné i online, a to prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Pozastavení živnosti je poté nutné do 8 dní nahlásit na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Lhůta pro ohlášení této skutečnosti finančnímu úřadu je 15 dní.

Ohlásit přerušení živnosti živnostenskému úřadu je možné osobně, poštou, prostřednictvím kontaktního místa CzechPOINT nebo elektronicky (přes datovou schránku nebo e-mailem s elektronickým podpisem). Zároveň lze živnostenský úřad pověřit, aby o přerušení živnosti informoval správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

Živnost může přerušit i podnikatel, který je plátcem DPH. Nicméně je nezbytné počítat s tím, že pozastavením činnosti se plátcovství DPH neruší, a tak je třeba podávat nulová daňová přiznání k DPH. Není však nutné podávat nulová kontrolní hlášení.

Vázané živnosti – seznam

Níže lze vidět kompletní seznam vázaných živností. Informace o odborné způsobilosti, která je pro jednotlivé předměty podnikání vyžadována, uvádí příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb.

SEZNAM VÁZANÝCH ŽIVNOSTÍ:

 • geologické práce
 • zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků
 • výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
 • výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, trupových ortéz, končetinových ortéz, měkkých bandáží
 • oční optika
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • projektová činnost ve výstavbě
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací
 • nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty
 • obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • realitní zprostředkování
 • činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí
 • provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách
 • oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, obchodní závod
 • výkon zeměměřických činností
 • revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
 • restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty
 • speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace – bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických směsí s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, – v potravinářských nebo zemědělských provozech, – toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech
 • průvodcovská činnost horská
 • vodní záchranářská služba
 • technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
 • poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví i při práci
 • poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti
 • provozování autoškoly
 • pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 • péče o dítě do tří let věku v denním režimu
 • psychologické poradenství a diagnostika
 • drezúra zvířat
 • činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
 • masérské, rekondiční a regenerační služby
 • provozování solárií

V roce 2020 vstoupil v platnost zákon č. 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování, podle kterého musí mít živnost vázanou i realitní makléři. V minulosti realitní makléři vázanou živnost nepotřebovali a mohli podnikat na základě živnosti volné.

S tím souvisí také povinnost splnit kvalifikační požadavky pro získání vázané živnosti. Realitní makléři nyní musí doložit ukončené magisterské vzdělání v oboru ekonomie či práva, popřípadě bakalářské vzdělání doplněné o mezinárodně uznávaný kurz zaměřený na nemovitosti. Má-li makléř nižší vzdělání nebo vzdělání v jiném oboru, je povinný splnit podmínku tříleté praxe nebo složit rekvalifikační zkoušku.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang