Živnostenský rejstřík – výpis, online, OSVČ

V živnostenském rejstříku je evidováno každé vydané živnostenské oprávnění společně s údaji o fyzických a právnických osobách, které toto oprávnění vlastní. Jak a kde získat výpis z živnostenského rejstříku, jaký je rozdíl mezi živnostenským rejstříkem a obchodním rejstříkem a kde je dostupný živnostenský rejstřík k nahlížení?

Živnostenský rejstřík představuje informační systém veřejné správy, který je spravován odborem živností Ministerstva průmyslu a obchodu. Obsahuje údaje, které souvisejí s provozováním živností vázaných, volných, řemeslných i koncesovaných. Upravuje jej § 60 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Co je živnostenský rejstřík?

Živnostenský rejstřík je veřejně přístupným registrem všech podnikajících fyzických a právnických osob, které vlastní či vlastnily živnostenské oprávnění. Je rozdělen na veřejnou a neveřejnou část.

TIP: Důležitým úkolem začínajícího podnikatele je vymyslet název firmy, který by měl být nezaměnitelný s názvy již existujícími. Jelikož je dnes trendem podnikat na internetu, musí obvykle také založit vlastní web, s čímž se pojí registrace domény. Doména by se měla shodovat s názvem firmy, nicméně si lze vybrat také z aktuální nabídky volných domén.

V živnostenském rejstříku jsou obsaženy informace týkající se jak fyzických, tak právnických osob – není tedy třeba hledat živnostenský rejstřík firem či živnostenský rejstřík osob, jelikož údaje o firmách i fyzických osobách jsou k nalezení v jednom a tom samém registru.

TIP: Co obnáší práce na živnostenský list?

Zároveň lze v živnostenském rejstříku vyhledat jak podnikatele s platným živnostenským oprávněním, tak ty, kterým živnostenské oprávnění zaniklo či bylo zrušeno před méně jak čtyřmi lety.

U jednotlivých subjektů jsou v živnostenském rejstříku osob a firem uvedeny tyto údaje:

 • jméno a příjmení (název)
 • datum narození
 • IČO
 • adresa sídla
 • údaje o konkurzu

Dále jsou zde k nalezení informace o jednotlivých živnostenských oprávněních:

 • předmět podnikání
 • datum vzniku
 • provozovna
 • odpovědný zástupce
 • přerušení provozu živnosti
 • překážky provozu živnosti

Předmět podnikání a další výše zmíněné údaje jsou v živnostenském rejstříku osob a firem veřejně dostupné. V neveřejné části živnostenského rejstříku jsou dále obsaženy také uložené pokuty a rodná čísla fyzických osob.

Součástí živnostenského rejstříku jsou veškeré údaje týkající se podnikání od vzniku živnostenského oprávnění až po jeho zánik. Zapisují je obecní živnostenské úřady, přičemž mohou být využívány údaje také z jiných informačních registrů.

Živnostenské oprávnění, tedy zapsání do živnostenského rejstříku je nutné k založení s.r.o.

Jak a kde získat výpis z živnostenského rejstříku?

Výpis z živnostenského rejstříku je možné získat na jakémkoliv živnostenském úřadě (nezáleží tedy na bydlišti podnikatele nebo sídle firmy) a na jakémkoliv kontaktním místě, tzv. Czech POINTu.

Živnostenský úřad vydává výpisy z živnostenského rejstříku v listinné nebo elektronické podobě. Lze zažádat o:

 • úplný výpis, tzn. výpis všech údajů (kromě údajů o rodných číslech a uložených sankcích)
 • částečný výpis (obsahuje pouze požadované údaje)
 • potvrzení o tom, že určitý subjekt je / není v rejstříku zapsaný

Správní poplatek na živnostenském úřadě činí 20 Kč za každou započatou stránku. Na Czech POINTech je za první stránku účtován poplatek 100 Kč a dále 50 Kč za každou další započatou stránku.

Výpis z živnostenského rejstříku firem a osob představuje úřední doklad toho, že určitý subjekt je či byl vlastníkem živnostenského oprávnění, popř. jiných skutečností souvisejících s určitým subjektem zapsaným v živnostenském rejstříku.

Pro získání výpisu z živnostenského rejstříku je třeba znát IČO nebo jméno, příjmení a datum narození fyzické osoby, popř. IČO nebo název právnické osoby.

V případě, že má žadatel o výpis z živnostenského rejstříku firem a osob zaručený elektronický podpis, může využít také elektronickou podatelnu příslušného úřadu. Některé úřady rovněž umožňují zasílat žádosti prostřednictvím datových schránek. Seznam držitelů datových schránek je uveden na oficiálních stránkách služba datové schránky.

Registr živnostenského podnikání – nahlížení

Veřejná část živnostenského rejstříku je dostupná na webu rzp.cz. Nahlížet do živnostenského rejstříku může každý.

Nahlížet do živnostenského rejstříku je možné na internetových stránkách rzp.cz.
Nahlížet do živnostenského rejstříku je možné na internetových stránkách rzp.cz.

Živnostenský rejstřík k nahlížení online (Registr živnostenského podnikání – RŽP) poskytuje údaje o subjektech podnikajících v České republice. Provozovatelem tohoto registru je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Pro nahlížení do živnostenského rejstříku je třeba znát IČO nebo název subjektu, popř. adresu, na níž subjekt bydlí, sídlí nebo provozuje živnost.

Obchodní rejstřík vs. živnostenský rejstřík

Vlastnictví živnostenského oprávnění (a tedy i zápis do živnostenského rejstříku) je v některých případech podmínkou pro zápis do obchodního rejstříku. Rejstřík živnostenský i obchodní rejstřík jsou informační systémy veřejné správy a představují veřejně přístupné seznamy. V mnohých ohledech se však vzájemně liší.

Správcem živnostenského rejstříku je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zatímco obchodní rejstřík spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Všechny informace týkající se živnostenského rejstříku jsou k nalezení v zákoně o živnostenském podnikání, kdežto obchodní rejstřík upravuje zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (zákon č. 304/2013 Sb.).

Rozdíl mezi živnostenským rejstříkem a obchodním rejstříkem dále spočívá v jejich provozovatelích – provozovateli živnostenského rejstříku jsou živnostenské úřady, provozovateli obchodního rejstříku jsou rejstříkové soudy.

TIP: Živnostenský úřad je třeba kontaktovat například v případě žádosti o přerušení živnosti.

V obou případech se jedná o veřejně přístupné registry, nicméně živnostenský rejstřík se od obchodního rejstříku liší tím, že je rozdělen na veřejnou a neveřejnou část, přičemž mezi neveřejné informace patří rodná čísla a uložené pokuty. V obchodním rejstříku jsou rodná čísla veřejně přístupná.

Rozdíl mezi živnostenským rejstříkem a obchodním rejstříkem tkví také v jejich obsahu. V živnostenském rejstříku jsou obsaženy údaje o právnických a fyzických osobách, které vlastnily či vlastní živnostenské oprávnění.

Do obchodního rejstříku se zapisují obchodní společnosti – například akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, družstva, některé podnikající zahraniční osoby, fyzické osoby, které o zápis požádají nebo jim to přikazuje právní předpis, popř. další osoby, u kterých tato povinnost vyplývá ze zákona.

V obchodním rejstříku lze najít mimo jiné i tyto informace:

 • jméno a bydliště (fyzické osoby)
 • název a sídlo (právnické osoby)
 • rodné číslo nebo datum narození (fyzické osoby)
 • právní formu (právnické osoby)
 • IČO
 • výši základního kapitálu
 • datum vzniku podnikání, zániku podnikání apod.

Jak již bylo zmíněno, do živnostenského rejstříku jsou zapsány všechny podnikající osoby s živnostenským oprávněním. Zápis do obchodního rejstříku však automatický není. Osoba samostatně výdělečně činná nemusí být v obchodním rejstříku zapsaná, ovšem může o to sama požádat.

Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku se potýkají s mnohem náročnější administrativou.
Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku se potýkají s mnohem náročnější administrativou.

OSVČ – živnostenský rejstřík vs. obchodní rejstřík

Jak vyplývá z výše zmíněného, zápis do živnostenského rejstříku není to samé co zápis do rejstříku obchodního. Jedním z prvních kroků pro zahájení podnikání je získání živnostenského oprávnění a následný zápis do živnostenského rejstříku. Každý, kdo živnostenské oprávnění vlastní, zkrátka musí být v živnostenském rejstříku zapsán.

Pokud je OSVČ v živnostenském rejstříku a nikoliv v rejstříku obchodním, může využívat například těchto výhod:

 • místo vedení podvojného účetnictví stačí vést jednodušší daňovou evidenci
 • často není potřeba účetní či daňový poradce – neplatí pro plátce DPH, jejichž povinností je pravidelná evidence
 • není povinnost zveřejňovat účetní závěrku
 • mnohem menší administrativní zátěž v případě ukončení podnikání

Zápis do obchodního rejstříku je pro OSVČ povinný za předpokladu, že průměrná výše jejích příjmů za poslední dvě účtovací období dosáhla částky 120 milionů Kč, nebo že je její živnost provozována průmyslovým způsobem.

Je-li OSVČ v živnostenském rejstříku i obchodním rejstříku, musí plnit následující povinnosti:

 • vést účetnictví, což obvykle vyžaduje pravidelnou pomoc účetního, popř. i daňového poradce
 • zveřejňovat účetní závěrky do sbírky listin – OSVČ musí zveřejnit rozvahu, výkaz zisku a ztráty apod.
 • vystavovat účetní doklady – OSVČ v živnostenském rejstříku, která není plátce DPH, vystavuje pouze faktury (plátci DPH musí vystavovat daňové doklady, ať už jsou či nejsou v obchodním rejstříku zapsáni)

OSVČ mohou o zápis do obchodního rejstříku požádat také dobrovolně, a to například tehdy, když chtějí zvýšit svou důvěryhodnost pro obchodní partnery. Nejedná se však o běžnou praxi, mnohem častěji se lze setkat s OSVČ zapsanými v živnostenském rejstříku a nikoliv v rejstříku obchodním.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang