Předmět podnikání – seznam, volné živnosti

Každý začínající živnostník i zakladatel firmy musí důkladně promyslet a specifikovat předmět svého podnikání. Jaké předměty podnikání existují, čím se liší předmět činnosti a předmět podnikání, jaký má předmět podnikání být a jak provést změnu předmětu podnikání?

Vymezit předmět podnikání je nezbytné při zakládání jak živnosti, tak vlastní firmy – například akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným. To, zda bude výhodnější podnikat jako právnická osoba nebo jako osoba fyzická, závisí do značné míry právě na předmětu podnikání.

Začít podnikat jako fyzická osoba (OSVČ) je možné prakticky ze dne na den. Stačí si vyřídit živnostenské oprávnění, jehož platnost začíná dnem, kdy o něj bylo požádáno. S výkonem činnosti je nutné čekat pouze u koncesovaných živností, jelikož udělení koncese musí nejprve nabýt právní moci.

U právnických osob je rozjezd podnikání složitější, mimo jiné proto, že je nutné počkat na zápis do veřejného rejstříku. U fyzických osob probíhá pouze zápis do živnostenského rejstříku, a to automaticky na základě ohlášení živnosti.

O oblasti podnikání mají začínající podnikatelé zpravidla jasno ještě před tím, než se pustí do vymýšlení názvu firmy, shromažďování informací o platbách DPH, vytváření webových stránek apod. Nicméně to, jaký konkrétní předmět podnikání zvolit, už tak jasné být nemusí.

Velmi přesný popis jednotlivých předmětů živnostenského podnikání včetně podmínek, jejichž splnění je vyžadováno, je k nalezení v živnostenském zákoně. Předměty podnikání, zejména jejich obsah, pak dále definuje nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.

Jaký má být předmět podnikání? Otázka, nad níž si láme hlavu mnoho začínajících OSVČ. Odpověď je třeba hledat především v živnostenském zákoně.
Jaký má být předmět podnikání? Otázka, nad níž si láme hlavu mnoho začínajících OSVČ. Odpověď je třeba hledat především v živnostenském zákoně.

Předmět podnikání dle živnostenského zákona

Informace uvedené v živnostenském zákoně poskytnou vyčerpávající odpověď na otázku, jaký má být předmět podnikání – živnostenský zákon přesně definuje, jaké činnosti spadají a nespadají pod jednotlivé živnosti a jaká kvalifikace je potřebná k jejich provozování.

Živnostenský zákon třídí živnosti do čtyř kategorií:

  • volná živnost
  • řemeslné živnosti
  • vázané živnosti
  • koncesované živnosti

Dle jednotlivých druhů živností jsou v živnostenském zákoně roztříděny předměty podnikání.

Volná živnost a zprostředkování obchodu a služeb

Volná živnost se dělí na více než 80 oborů činnosti, ve kterých lze podnikat bez zvláštní odborné způsobilosti. Stačí splňovat všeobecné podmínky, mezi které patří trestní bezúhonnost a plná svéprávnost. Každý si může zapsat více oborů, záleží pouze na tom, jaké činnosti plánuje provozovat.

Výše jednorázového poplatku, který se hradí při vyřizování živnostenského oprávnění, je 1 000 Kč (bez ohledu na počet vybraných oborů).

Volná živnost zahrnuje většinu činností, které vykonávají OSVČ – maloobchod, velkoobchod, zprostředkování obchodu a služeb, překladatelství, tlumočnictví apod.

TIP: Podnikat lze mimo jiné například provozováním e-shopu. V některých případech je možné také dělat e-shop z domova.

Řemeslné živnosti

Podmínkou pro získání a provozování řemeslné živnosti je vedle bezúhonnosti a svéprávnosti také vzdělání v oboru (výuční list, maturita, diplom) nebo praxe v oboru.

Odborná způsobilost potřebná pro získání řemeslné živnosti (délka praxe v příslušném oboru, délka praxe v případě vzdělání v příbuzném oboru apod.) je přesně definována v § 21 a 22 odst. 1 živnostenského zákona.

Za každou řemeslnou živnost se hradí poplatek 1 000 Kč.

Vázané živnosti

Pro získání živnosti vázané je zpravidla nutné mít jak vzdělání v oboru, tak praxi v oboru. Konkrétní podmínky závisí na oboru podnikání. Seznam vázaných živností a veškeré potřebné informace uvádí příloha 2 živnostenského zákona.

Vázaná živnost je nezbytná například pro provozování masérských služeb, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, provozování autoškoly, provádění staveb apod.

Výše poplatku za každou živnost vázanou je 1 000 Kč.

Koncesované živnosti

Podmínky pro získání koncesované živnosti vyjmenovává příloha 3 živnostenského zákona. Obvykle je nezbytné jak vzdělání v oboru, tak určitá délka praxe. Případné další podmínky závisejí na konkrétním oboru.

Koncesované živnosti je možné provozovat na základě uděleného státního povolení, tzv. koncese. Na rozdíl od živností volných, řemeslných a vázaných (souhrnně živností ohlašovacích) je u koncesovaných živností nutné získat povolení příslušného orgánu státní správy.

Příkladem takové živnosti je provozování pohřební služby nebo cestovní kanceláře. Výše poplatku i v tomto případě činí 1 000 Kč.

Typ živnostiVOLNÁ ŽIVNOSTŘEMESLNÉ ŽIVNOSTIVÁZANÉ ŽIVNOSTIKONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
Podmínkyprávní způsobilost; čistý trestní rejstříkprávní způsobilost; čistý trestní rejstřík; doložitelné vzdělání nebo praxe v oboruprávní způsobilost; čistý trestní rejstřík; vzdělání a praxe v oboruprávní způsobilost; čistý trestní rejstřík; další podmínky jsou variabilní (povolení vydávají orgány státní správy)
Poplatek1 000 Kč1 000 Kč1 000 Kč1 000 Kč

Kompletní seznam předmětů podnikání dle živnostenského zákona je k nalezení na konci článku.

Druhy živnosti a seznam volných živností

Předmět živnostenského podnikání představuje jednu z činností uvedených v živnostenském zákoně. Předměty podnikání jsou zde rozděleny dle druhů živnosti (volná, řemeslná, vázaná, koncesovaná). Konkrétně jsou vyjmenovány v přílohách 1, 2, 3 a 4. obsahová náplň živností je k nalezení v nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

V případě živnosti volné, kterou si pro své podnikání zřizuje drtivá většina OSVČ, existuje pouze jediný předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Živnost volná se dále dělí na již zmíněných cca 80 oborů.

Promýšlení předmětu podnikání je zpravidla jednou z prvních činností, kterou začínající podnikatel provádí. Jakmile je předmět podnikání specifikován, stačí se podívat na seznam předmětů podnikání, který uvádí i podmínky pro založení příslušného druhu živnosti. Pakliže jsou splněny, nic nebrání návštěvě živnostenského úřadu.

V případě živností řemeslných, vázaných a koncesovaných může být lepší vymezit více předmětů podnikání naráz – zejména tehdy, když je v plánu rozšíření podnikání o další činnosti. Při překročení rozsahu svého živnostenského oprávnění se totiž člověk vystavuje riziku pokuty od živnostenského úřadu.

S volnou živností se vždy váže pouze jeden předmět živnostenského podnikání a podnikatel je tak oprávněn k výkonu všech činností, které uvádí příloha 4 živnostenského zákona. Přesto je i u volných živností lepší vybrat jeden či více oborů podnikání – kupříkladu proto, že se tím zvýší důvěryhodnost u potenciálních zákazníků.

Pokud si žadatel o živnostenské oprávnění není jistý, jaký má být předmět podnikání, může se na vše potřebné dobrat přímo na živnostenském úřadě. Zde mu bude doporučen vhodný předmět živnostenského podnikání na základě jeho představ a plánů.

Změna předmětu podnikání

V průběhu podnikání může docházet ke změnám různých skutečností a okolností. Každý podnikatel je povinný oznámit změny, které nejsou vedeny v základních registrech, obchodním rejstříku či informačním systému evidence obyvatel.

Jedná-li se například o změnu názvu firmy, příjmení nebo místa trvalého pobytu, není nutné to živnostenskému úřadu oznamovat. Pokud však dojde ke změně sídla společnosti, k ukončení provozovny apod., je podnikatel povinný do 15 dní úřad informovat prostřednictvím změnového listu.

To samé platí pro změnu rozsahu předmětu podnikání. Volnou živnost lze jednoduše rozšířit o další obory a tuto změnu následně ohlásit. V tomto případě tedy není nutné se změnou předmětu podnikání příliš zabývat. Rozšíření živnosti volné o další obory je zdarma.

U živností řemeslných, vázaných a koncesovaných je při změně předmětu podnikání nutné vyřídit novou živnost a zaplatit jednorázový poplatek. Podnikatel bude muset splnit podmínky týkající se odborné způsobilosti, které u jednotlivých předmětů živnostenského podnikání vyžaduje zákon.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Tabulka uvádí seznam předmětů podnikání pro živnosti vázané a koncesované a seznam oborů pro živnosti řemeslné. U jednotlivých předmětů podnikání živnostenský zákon uvádí také podmínky, jejichž splnění je vyžadováno, popř. orgán státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi.

Pokud jde o živnosti volné, existuje pouze jeden předmět podnikání – Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Na základě volné živnosti je možné podnikat ve více než 80 oborech, jejichž seznam je uveden v příloze 4 živnostenského zákona.

SEZNAM PŘEDMĚTŮ PODNIKÁNÍ – VOLNÁ ŽIVNOSTSEZNAM PŘEDMĚTŮ PODNIKÁNÍ (OBORŮ) – ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTISEZNAM PŘEDMĚTŮ PODNIKÁNÍ – VÁZANÉ ŽIVNOSTISEZNAM PŘEDMĚTŮ PODNIKÁNÍ – KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonaŘeznictví a uzenářstvíGeologické práceVýroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
MlékárenstvíZpracování tabáku a výroba tabákových výrobkůVýroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického
MlynářstvíVýroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxickéVýzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací
Pekařství, cukrářstvíVýroba a opravy sériově zhotovovaných
protéz,
trupových ortéz,
končetinových ortéz,
měkkých bandáží
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva
Pivovarnictví a sladovnictvíOční optikaNákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu
Zpracování kůží a kožešinPodnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpadyVýroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot
Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuviProjektová činnost ve výstavběVýroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci*) realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
Broušení a leptání sklaProvádění staveb, jejich změn a odstraňováníSilniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Zpracování gumárenských směsíNákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných pracíVnitrozemská vodní doprava
Zpracování kameneNákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnotyKontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků
Slévárenství, modelářstvíObchod se zvířaty určenými pro zájmové chovyProvádění pyrotechnického průzkumu
Kovářství, podkovářstvíČinnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidenceProvádění veřejných dražeb – dobrovolných
– nedobrovolných

Obráběčství
Realitní zprostředkováníProvozování cestovní kanceláře
pořádání zájezdů
zprostředkování spojených cestovních služeb
Zámečnictví, nástrojářstvíČinnost samostatných likvidátorů pojistných událostíOstraha majetku a osob

Služby soukromých detektivů
Galvanizérství, smaltérstvíProvádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbáchPoskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízeníOceňování majetku pro
věci movité,
věci nemovité,
nehmotný majetek,
finanční majetek,
obchodní závod
Vedení spisovny

Hodinářství
Výkon zeměměřických činnostíProvozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní
Zlatnictví a klenotnictvíRevize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozuProvozování pohřební služby
Truhlářství, podlahářstvíRestaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnotyProvádění balzamace a konzervace
Výroba a opravy hudebních nástrojůSpeciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace – bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických směsí s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, – v potravinářských nebo zemědělských provozech,- toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozechProvozování krematoria
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojůPrůvodcovská činnost horská

Zednictví
Vodní záchranářská služba
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízeníTechnicko – organizační činnost v oblasti požární ochrany
Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadelPoskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví i při práci
Vodoinstalatérství, topenářstvíPoskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plynyProvozování autoškoly
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plynyPořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízeníPéče o dítě do tří let věku v denním režimu

Izolatérství
Psychologické poradenství a diagnostika
Malířství, lakýrnictví, natěračstvíDrezúra zvířat
Pokrývačství, tesařstvíČinnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
Klempířství a oprava karoseriíMasérské, rekondiční a regenerační služby

Kamnářství
Provozování solárií
Opravy silničních vozidel
Holičství, kadeřnictví
Barvení a chemická úprava textilií
Čištění a praní textilu a oděvů

Kominictví
Hostinská činnost
Kosmetické služby
Pedikúra, manikúra

Kompletní informace týkající se předmětů podnikání jsou k nalezení v živnostenském zákoně (zákon č. 455/1991 Sb.), obsahové náplně živností pak uvádí nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

Rozdíl mezi předmětem činnosti a předmětem podnikání

Předmět podnikání a předmět činnosti jsou mnohdy zaměňovány, což může být matoucí zejména pro ty, kteří s vlastním podnikáním teprve začínají. Čím se předmět činnosti a předmět podnikání vzájemně liší?

Podnikatelem je dle § 420 a 421 občanského zákoníku fyzická nebo právnická osoba, která vykonává soustavnou a samostatnou činnost za účelem zisku. Tyto činnosti – předměty podnikání – jsou uvedeny v živnostenském zákoně.

TIP: V případě, že chce podnikatel ukončit předmět podnikání, a s tím zrušit i celou společnost, je nutné vědět, jaký je postup při likvidaci společnosti.

Předměty podnikání živnostenský zákon třídí dle jednotlivých druhů živností. Provozování živnosti volné není podmíněno zvláštní odbornou způsobilostí, pro založení ostatních druhů živností je nutné splňovat určité podmínky, které se týkají zejména odborné způsobilosti.

Předmětem podnikání může být také činnost prováděná samostatně a za účelem dosažení zisku, která nepodléhá živnostenskému zákonu. Příkladem je výkon svobodného povolání (výkon advokacie dle zákona o advokacii, výkon daňového poradenství dle zákona o daňovém poradenství apod.).

Předmět činnosti se oproti předmětu podnikání vztahuje k činnostem, které nenaplňují znaky podnikání. Tyto činnosti mohou provozovat například i obchodní společnosti, ačkoliv většina z nich je zakládána za účelem podnikání.

Příkladem činnosti, kterou zákon nepovažuje za podnikání, může být správa majetku, pronájem nemovitostí (investování do nemovitosti), obecně prospěšná činnost v oblasti vzdělávání, zdravotní péče, sociálních služeb apod. Ovšem pronájem nemovitostí se nevztahuje na družstevní byty.

Důležité je, že tyto činnosti nejsou vykonávány soustavně a/nebo za účelem dosažení zisku. Pokud by tomu tak bylo, naplňovaly by znaky podnikání a podléhaly by živnostenskému (či jinému) zákonu.

Kroky k začátku podnikání

Nejziskovější podniky se pohybují v různých odvětvích, mají různou časovou náročnost a počáteční náklady. Bez ohledu na to, ke kterému nejziskovějšímu podnikatelskému nápadu se podnikatel přiklání, bude k zahájení podnikání potřebovat několik věcí.

Pokud je podnikatel zatím v počátečních fázích plánování, může se poradit o těchto krocích, které pomohou rozjet podnikání:

Krok 1: Najít ideální nápad a provést průzkum

Podnikání začíná dobrým nápadem. K uskutečnění nápadu je potřeba zpracovat průzkum a ujistit se, že tento koncept bude úspěšný. Projít procesem ověření nápadu – včetně průzkumu trhu a konkurence a analýzy finanční proveditelnosti – dříve, než se podnikatel dostane příliš daleko. Konzultace nápadu bude prvním krokem v tomto procesu.

Krok 2: Zorganizovat si nápad a oficiálně začít podnikat

Když si je podnikatel jistý, že má dobrý nápad, se kterým může pracovat, je čas naplánovat sled událostí v podnikání pomocí dobře formulovaného podnikatelského plánu. Až si bude podnikatel jistý, že má vše sepsáno, bude chtít podniknout kroky k tomu, aby začal oficiálně podnikat.

To zahrnuje výběr oboru podnikání, podání žádosti o identifikační číslo (IČ), registraci názvu podnikání (pokud je to nutné) a získání podnikatelských licencí a registrací, které konkrétní podnikání potřebuje před začátkem získávání prvních zákazníků.

Krok 3: Najít správné financování

Každý podnik potřebuje ke svému rozvoji kapitál a začínající podniky rozhodně nejsou výjimkou. Nový majitel začínajícího podniku může mít problém získat tradiční podnikatelské úvěry hned na začátku.

Proto se doporučujeme začít financovat svůj počáteční růst pomocí vlastních úspor, případně půjčky od přátel a známých. Nejenže budete snazší získat tyto peníze, bude se nejspíše cítit lépe než při jednání s bankou.

Možností je také banka, která se ovšem bude zajímat o podnikatelskou úvěrovou historii, která může být nedostatečná a bude ji zajímat podnikatelský plán a možnosti ručení za úvěr. Na druhou stranu bankovním úvěrem podnikatel nastartuje podnikatelskou úvěrovou historii, získá výhody a odměny při spolehlivém splácení a může mít později nabídku využít zvýhodněné nebo bezúročné úvěry s 0 % RPSN (to je jako půjčka zdarma).

Obor podnikání a úspěšné podnikání

Odvětví jako zdravotnické technologie, finance a výroba produktů mohou patřit v oblasti velkých firem mezi nejvíce ziskové a pravidelně se umisťují v žebříčcích finančně úspěšných podnikání a firem. Stejná odvětví nemusí být nutně nejvýhodnější nebo nejdostupnější možností pro malé podnikatele.

Naopak, mnoho nejvýnosnějších podniků pro začínající podnikatele budou ty, které se snadno rozjíždějí, mají nízké počáteční náklady a mohou využít potřebu nebo trend na trhu. Existuje spousta nápadů, které budou vyhovovat zkušenostem začínajícím podnikatelům a jejich preferencím.

Nakonec stačí jen vybrat pro dobrý nápad, začít plánovat a začít podnikat – a než se podnikatel rozkouká, může začít sklízet plody úspěšného podnikatelského záměru.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang