Likvidace společnosti – jak na zrušení společnosti

Likvidace společnosti představuje určitý právní postup, který vede k ukončení podnikání dané společnosti, tedy obchodní korporace. K likvidaci společnosti může dojít v případě, že není předlužená. Likvidaci společnosti ovšem předchází její zrušení. Jaký je tedy postup pro likvidaci společnosti?

Likvidace společnosti je využívána především, pokud je společnost podnikatelsky nepotřebná nebo se takto jeví a na základě tohoto je na místě provést výmaz z obchodního rejstříku.

Jak již bylo řečeno, likvidaci předchází zrušení společnosti, a to může být provedeno 2 způsoby. Může se jednat o dobrovolnou likvidaci nebo nucenou likvidaci společnosti.

 • Dobrovolná likvidace společnosti

Tento druh likvidace závisí na základě rozhodnutí všech společníků společnosti. Jedná se častější případ zrušení společnosti, než nucené likvidace. Likvidátora společnosti si následně volí sami společníci.

 • Nucená likvidace společnosti

Jedná se o nedobrovolné ukončení podnikání, kdy je likvidace společnosti nařízená soudem, a to v zákonem stanovených případech. K této formě likvidace se ovšem přistupuje až v případech, kdy není možné situaci vyřešit jinak, než soudem. Soud primárně vyzve společnost k nápravě, případně uloží pokutu. Pokud ani takové prostředky nebudou účinné, poté soud společnost zruší a následně nařídí likvidaci.

Účelem likvidace firmy je vymezení majetkových poměrů společnosti a také vypořádání majetkových vztahů. Jakmile vstoupí společnost do likvidace, ukončí se tím její aktivní činnost a její veškeré úkony směřují pouze k vypořádání firmy a k následnému zrušení a zániku společnosti.

Pro likvidaci firmy je vždy určen likvidátor.

Zrušení společnosti vs. zánik společnosti

Vzhledem k tomu, že jakákoliv obchodní společnost vzniká na základě společenské smlouvy a zápisem do obchodního rejstříku, i pro její ukončení jsou důležité určité kroky, jako je tomu při vzniku.

TIP: Správný postup je třeba dodržet také při změně sídla společnosti.

Nejprve dojde ke zrušení společnosti, poté vstupuje společnost do likvidace a teprve po likvidaci společnosti může být proveden výmaz z obchodního rejstříku, a dnem výmazu společnost, tedy i právnická osoba, právně zaniká.

TIP: Uvažuje-li podnikatel o zrušení živnosti, může být v řadě případů výhodnější přejít k pozastavení živnosti.

Zrušení společnosti bez likvidace a bez majetku

Existují pouze 2 způsoby, jak zrušit společnost bez likvidace a bez majetku, a těmi jsou zpravidla přeměna obchodní společnosti nebo vstup společnosti do insolvence.

TIP: Přesný administrativní postup provází také žádost o přerušení živnosti.

V případě, že se jedná o přeměnu obchodní společnosti na základě fúze nebo rozdělení společnosti, veškeré závazky i majetek zanikající společnosti přechází na nástupnickou společnost, což musí být provedeno v souladu s plánem přeměny. V tomto případě se nevypořádává žádný majetek a věřitelé zanikající společnosti se stávají věřiteli nástupnické společnosti.

Pokud se společnost ocitne v insolvenci a insolvenční soud rozhodne o jejím úpadku prohlášením konkurzu, vzniká tak zrušení společnosti bez likvidace a majetku. Ke zrušení poté dojde po zrušení konkurzu a po splnění tzv. rozvrhového usnesení nebo také z důvodu, že společnost nemá dostatek majetku.

Likvidace podniku krok za krokem

Likvidace podniku probíhá zpravidla v následujících krocích:

 • zrušení společnosti na základě návrhu společníků nebo soudu a určení likvidátora společnosti
 • vstup společnosti do likvidace
 • zápis zrušení a likvidace společnosti do obchodního rejstříku s dodatkem „v likvidaci“
 • zhotovení účetní uzávěrky, zahajovací rozvahy a také podání daňového přiznání
 • zveřejnění likvidace pro uspokojení neznámých i známých věřitelů v Obchodním věstníku
 • zpeněžení majetku společnosti pro uspokojení věřitelů
 • zpracování konečné zprávy a rozdělení zůstatku po likvidaci společnosti
 • podání žádosti o výmaz společnosti z obchodního rejstříku
 • návrh na výmaz z obchodního rejstříku
 • výmaz společnosti z obchodního rejstříku, čímž společnost právně zaniká

Veškerých uvedených kroků je zapotřebí se držet a řídit se jimi, aby měla likvidace společnosti hladký průběh.

TIP: Pokud je potřeba propustit zaměstnance, je často dobré zvolit výpověď dohodou.

Likvidace firmy je právním postupem, kdy se společníci shodnou na zániku společnosti.

Kdo může být likvidátorem společnosti?

Likvidátorem společnosti může být pouze ta osoba, která je oprávněna a také je způsobilá k tomu být členem statutárního orgánu. V tomto případě se tedy bude jednat o osobu svéprávnou, bezúhonnou v rámci zákona o živnostenském podnikání a také nesmí disponovat zákazem výkonu této nebo podobné funkce.

Zpravidla bývá likvidátorem společnosti jmenován jednatel nebo předseda představenstva. Je také možné, aby bylo určeno více likvidátorů společnosti. Výkon funkce likvidátora společnosti je zpravidla bezplatná, ovšem je nutné, aby byla s likvidátorem společnosti uzavřena smlouva o výkonu této funkce a případně sjednána odměna.

Likvidace s.r.o. a likvidace a.s.

Ohledně likvidací různých společností se pravidla nijak zásadně nemění, neboť jsou obecně stanovené právní předpisy pro likvidaci společností, a ty platí pro všechny. Můžou se ovšem zvláštnosti u různých typů společností, ať už u společnosti s.r.o. nebo akciové společnosti, naskytnout individuálně.

Firma v likvidaci funguje až do úplného zániku, ovšem s postupným rozvazování veškerých svých závazků.

Likvidace společnosti s dluhy

V případě, že společnost disponuje dluhy, není to překážkou pro její zrušení a vstupu firmy do likvidace. Není ovšem možné, aby rejstříkový soud společnost vymazal, pokud nebudou veškeré dluhy společnosti uspokojeny u věřitelů.

V případě, že je společnost předlužená a disponuje platební neschopností, a to vše ve smyslu insolvenčního zákona, likvidátor společnosti má za povinnost podat návrh na insolvenci.

Jak funguje firma v likvidaci?

Když firma vstoupí do likvidace, neznamená to, že ukončí svou činnost ze dne na den. Likvidace společnosti je postupným procesem, kdy zpravidla dochází k postupnému rozvazování pracovních poměrů zaměstnanců, kteří dostanou výpovědní důvody dle zákoníku práce, a s tím právo na odstupné.

Dále také dochází k postupnému rozvazování obchodních vztahů a uspokojování pohledávek. Ovšem, pokud má být likvidace společnosti pouze formalitou, nutností je před vstupem do likvidace firmu od výše uvedeného „vyčistit“ již předem. Likvidace společnosti je pak velmi rychlá.

Celý proces likvidace společnosti trvá nejméně tři a půl měsíce, ovšem je zapotřebí počítat spíše se 4 až 5 měsíci.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang