Jak napsat výpověď – dohodou, okamžitá, vzor

Přeje-li si zaměstnanec nebo zaměstnavatel ukončit pracovní poměr, existuje několik způsobů, jak tak může učinit. Jednou možností, která je velmi jednoduchá a často používaná, je ukončení pracovního poměru na základě dohody obou stran. Jak přesně tato dohoda funguje, jak ji napsat a jaké jsou její výhody a nevýhody?

Nejprve je třeba upřesnit, že pojem „výpověď pracovního poměru dohodou“ je spíše lidový a zákon s ním neoperuje. Shodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na ukončení pracovního poměru, podepisují tzv. dohodu o rozvázání pracovního poměru.

Výpověď dohodou – ze strany zaměstnance i zaměstnavatele

Pracovní poměr lze ukončit buďto jednostranně, tedy výpovědí, anebo shodou obou stran, tedy dohodou. Při ukončování pracovního poměru je důležité vzít v potaz, že v konkrétní situaci může být jeden z těchto způsobů pro zaměstnance a zaměstnavatele více či méně výhodný než ten druhý.

V následujících sekcích jsou podrobně vysvětleny všechny způsoby, kterými lze ukončit pracovní poměr.

Výpověď z pracovního poměru

Výpověď z pracovního poměru podává buď zaměstnanec nebo zaměstnavatel a nevyžaduje souhlas druhé strany. První den v měsíci po podání výpovědi začíná běžet výpovědní lhůta, během které zaměstnanec dále pracuje (nebo si případně vezme dovolenou) a dostává plat.

Pracovní poměr je ukončen dva měsíce (nebo i později, dohodnou-li se tak obě strany) po začátku výpovědní lhůty.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dohoda o rozvázání pracovního poměru vychází ze vzájemné shody zaměstnance a zaměstnavatele a je neplatná, není-li podepsána oběma stranami. V dohodě jsou upřesněny konkrétní podmínky ukončení poměru
a také datum, ke kterému je ukončen.

Výpověď během zkušební doby

Ta se od normální výpovědi liší tím, že je její platnost okamžitá (tedy bez výpovědní lhůty). Ve výpovědi během zkušební doby ze strany zaměstnavatele není zaměstnavatel povinen sdělovat zaměstnanci důvod svého rozhodnutí.

Okamžité ukončení pracovního poměru

V určitých případech se může zaměstnavatel rozhodnout ukončit pracovní poměr okamžitou výpovědí (bez výpovědní lhůty) i po skončení zkušební doby. Tyto případy definuje zákon a spadá mezi ně kupříkladu hrubé porušení pracovní kázně.

Velmi důležitou skutečností je, že výpověď i dohoda o rozvázání pracovního poměru musí mít vždy písemnou podobu.

Výpověď nelze podat ústně ani emailem. Musí být buď vytištěná anebo napsaná v ruce.

Výhody a nevýhody

Dostane-li se zaměstnanec do situace, kdy chce odejít ze své práce, nabízí se mu dvě možnosti: buď navrhnout svému zaměstnavateli dohodu nebo podat výpověď. Odchod na dohodu je výhodný zejména tehdy, když chce zaměstnanec opustit svou práci v kratší době než dva měsíce (třeba když chce nastoupit do nové práce).

Dohoda může přinést i další výhody závislé na konkrétní situaci. Zaměstnanec a zaměstnavatel se sami dohadují na podmínkách ukončení spolupráce, a zaměstnanci se tak může například podařit vyjednat se zaměstnavatelem zajímavé odstupné.

V případě, že chce poměr ukončit zaměstnavatel, může pro něj být dohoda výhodná v tom, že není povinen uvést důvod, kvůli kterému se rozhodl zaměstnance propustit. Naproti tomu ve výpovědi musí zaměstnavatel uvést jeden z důvodů vypsaných v zákoníku práce.

V případě, kdy je zaměstnanec na nemocenské, vztahuje se na něj ochranná lhůta.

TIP: Jedním z důvodů, proč chce zaměstnanec odejít z práce, může být jeho ambice začít s vlastním podnikáním. Do toho je možné se pustit například založením s.r.o.

Předmětem dohody může být také odstupné.

Ukončení pracovního poměru dohodou odstupné – odstupné

Pokud zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele nabídku na uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru, neměl by se domnívat, že dohodu musí přijmout tak, jak je. V případě, že podmínky v dohodě zaměstnanci nevyhovují, měl by se pokusit se zaměstnavatelem vyjednávat.

Zaměstnanec by měl také mít na paměti, že pokud v dohodě není uveden důvod přerušení poměru, nevzniká mu nárok na odstupné. Je pro něj tedy výhodné, aby byl v dohodě uveden některý z důvodů, jež tento nárok zapříčiňují. Mezi ně patří např. organizační důvody nebo vznik nemoci z povolání. Odstupné pak většinou dosahuje výše tří měsíčních platů.

Výpověď dohodou – podpora v nezaměstnanosti

Od důvodu uvedeného v dohodě se odvíjí také případná výše podpory v nezaměstnanosti, na kterou může mít člověk právo po ukončení pracovního poměru. Pokud je v dohodě uveden „vážný důvod“ (definovaný zákonem), může zaměstnanci vzniknout nárok na plnou sazbu podpory v nezaměstnanosti. Není-li tomu tak, je oprávněn pobírat podporu pouze ve snížené sazbě.

Obdrží-li zaměstnanec odstupné, může mít nárok na podporu v nezaměstnanosti až poté, co vyplácení odstupného skončí. Také je dobré přihlásit se na úřad práce.

TIP: Výplata nemusí být jediným zdrojem financí. Vše o pasivním příjmu je uvedeno v tomto článku.

Důvod uvedený v dohodě má vliv na výši případné podpory v nezaměstnanosti.

Jak napsat výpověď dohodou

Ten, kdo píše formulář výpovědi ze zaměstnání dohodou, musí uvést následující údaje:

  • osobní údaje o zaměstnavateli
  • osobní údaje o zaměstnanci
  • předmět dohody
  • datum uzavření pracovní smlouvy a pozice zaměstnance
  • důvod rozvázání pracovního poměru – neshodnou-li se strany na jeho neuvedení
  • počet vyhotovení a kdo je obdržel
  • místo a datum

Dohoda pak musí samozřejmě být stvrzena podpisy obou stran.

Vzor výpovědi zaměstnancem dohodou

Pro jednodušší postup při psaní dohody je možné využít tento vzor dohody o rozvázání pracovního poměru.

Někdy se může stát, že zaměstnavatel naléhá na zaměstnance, aby dohodu podepsal co nejdříve. V každém případě je však vždy dobré takovému nátlaku odolat a v klidu si prostudovat podmínky, které jsou v dohodě uvedené.

 Copyright © 2022 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang