Jak napsat výpověď – dohodou, okamžitá, vzor

Přeje-li si zaměstnanec nebo zaměstnavatel ukončit pracovní poměr, existuje několik způsobů, jak tak může učinit. Jednou z možností, která je velmi jednoduchá a často používaná, je ukončení pracovního poměru na základě dohody obou stran. Jak přesně tato dohoda funguje, jak ji napsat a jaké jsou její výhody a nevýhody?

Nejprve je třeba upřesnit, že pojem „výpověď pracovního poměru dohodou“ je spíše lidový a zákon s ním neoperuje. Shodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na ukončení pracovního poměru, podepisují tzv. dohodu o rozvázání pracovního poměru.

Výpověď dohodou – ze strany zaměstnance i zaměstnavatele

Pracovní poměr lze ukončit buďto jednostranně, tedy výpovědí a to jak ze strany zaměstnance, tak i ze strany zaměstnavatele, anebo shodou obou stran, tedy dohodou. Při ukončování pracovního poměru dohodou je důležité vzít v potaz, že v konkrétní situaci může být jeden z těchto způsobů pro zaměstnance a zaměstnavatele více či méně výhodný než ten druhý.

Výpověď z pracovního poměru

Výpověď z pracovního poměru podává buď zaměstnanec, nebo zaměstnavatel a nevyžaduje souhlas druhé strany. První den v měsíci po podání výpovědi začíná běžet výpovědní lhůta, během které zaměstnanec dále pracuje (nebo si případně vezme dovolenou) a dostává plat. Ve výpovědní lhůtě většinou už zaměstnavatel zaměstnanci nevyplácí nenárokové složky mzdy, jako jsou například prémie a osobní ohodnocení.

Pracovní poměr je ukončen dva měsíce (nebo i později, dohodnou-li se tak obě strany) po začátku výpovědní lhůty. Ze zákona je výpovědní lhůta právě 2 měsíce. V tomto případě, kdy je výpověď podána například 25. srpna, výpovědní lhůta běží od 1. září do 31. října. Výpovědní lhůta začíná běžet vždy následující měsíc, proto nezáleží, zda je výpověď podána první či poslední den v měsíci.

Zaměstnanci většinou podávají výpověď poslední pracovní den v měsíci, aby tak na pracovišti byli co nejkratší možnou dobu. Přeci jen v případech, kdy jsou například špatné vztahy se zaměstnavatelem, jde každý den navíc velmi znát.

Rizikem v tomto případě může být situace, kdy je zaměstnanec připravený podat výpověď v poslední pracovní den v měsíci a jeho nadřízený zrovna ten den nedorazí do práci a na pracovišti není jiná odpovědná osoba, která by si výpověď od zaměstnance řádně převzala.

Jak podat výpověď

Existuje nespočet důvodů, proč chce zaměstnanec podat výpověď. Může se jednat o ty pozitivnější, kdy například dostane lepší pracovní nabídku u jiné firmy, anebo vztahy na pracovišti jsou pro něj tak špatné, že si chce raději najít jiné zaměstnání.

V případě, že se nelze dohodnout na rozvázání pracovního poměru, je výpověď nejčastějším řešením ukončení pracovního poměru. Výpověď musí být podána písemně. Ideálním případem je podání výpovědi nadřízenému osobně v písemné formě.

Výpověď lze také zaslat doporučeným dopisem. V takovém případě se hodí vědět, jak nadepsat obálku.

Výpověď musí mít vždy dvě vyhotovení a obě musí být podepsány jak zaměstnancem, tak i zaměstnavatelem. Každé straně zůstává jedno vyhotovení.

V některých případech výpověď následuje až poté, co je zaměstnanci poslán vytýkací dopis.

Výpovědní lhůta z práce

V případě, kdy chce zaměstnanec ukončit pracovní poměr, nemusí udávat žádný důvod. Pokud jeho zaměstnavatel nechce přistoupit na ukončení dohodou, musí podat výpověď, se kterou běží výpovědní lhůta.

Zaměstnavatel může pracovní poměr ukončit pouze z důvodů, které jsou uvedené v zákoníku práce (výjimka je zrušení pracovního poměru ve zkušební době). Nezáleží na tom, zda výpověď podá zaměstnanec či zaměstnavatel, výpovědní lhůta pro oba případy běží dle zákona a trvá 2 měsíce. Začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po podepsání výpovědi zaměstnavatelem i zaměstnancem.

Výpověď ze strany zaměstnance vzor

Ze zákona není dán žádný přesný vzor, jak má výpověď ze strany zaměstnance vypadat. Důležité je, aby ve smlouvě o výpovědi ze strany zaměstnance byl označený on sám, zaměstnavatel, adresa, místo a datum, podpisy obou stran.

I takto například může vypadat výpověď ze strany zaměstnance.

Výpověď ze strany zaměstnavatele vzor

Stejně jako zaměstnanec, tak i zaměstnavatel může podat výpověď. Většinou je to z důvodu, kdy se zaměstnancem již není nespokojený. Ovšem důvodů pro výpověď existuje více a dají se rozdělit na dvě skupiny. V jedné skupině má zaměstnanec nárok na odstupné, v druhé nikoliv.

Vzor výpovědi ze strany zaměstnavatele včetně odstupného.

Výpověď v pracovní neschopnosti ze strany zaměstnance

Je obecně známo, že dle zákoníku práce nemůže dát zaměstnavatel jen tak výpověď zaměstnanci, který je momentálně v pracovní neschopnosti. Existují však výjimky jako například situace, kdy si zaměstnanec přivodil neschopnost úmyslně.

Zákaz výpovědi se nevztahuje na výpověď, která je podaná zaměstnanci například z organizačních změn, z důvodů, ze kterých může být okamžitě zrušen pracovní poměr, pro hrubé porušení pracovní kázně a při porušení režimu práce neschopného zaměstnance (například porušení vycházek při pracovní neschopnosti).

Naopak zaměstnanec může ukončit svůj pracovní poměr výpovědí kdykoliv za jeho trvání a to z jakéhokoliv důvodu, či bez udání důvodu. Proto i v případě, kdy je zaměstnanec v pracovní neschopnosti, může zaměstnavateli podat výpověď.

Druhy ukončení pracovních poměrů

Důležité je vědět, že podle zákoníků práce existuje pouze 5 způsobů, jak může být pracovní poměr řádně ukončený.

Způsoby ukončení pracovního poměru:

 • výpovědí,
 • dohodou,
 • okamžitým zrušením,
 • zrušením ve zkušební době,
 • uplynutím sjednané doby.

Ukončení pracovního poměru výpovědí je již vysvětleno výše. Druhým nejčastějším způsobem je ukončení pracovního poměru dohodou.

V případě okamžitého zrušení pracovního poměru se může jednat pouze o dva případy, kdy je možné takto pracovní poměr ukončit. Jedná se o situaci, kdy zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů, které se vztahují k jeho vykonávané práce a to zvlášť hrubým způsobem.

Ve druhém případě se jedná o situaci, kdy byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než je jeden rok, případně pro úmyslný trestný čich spáchaný při plnění pracovních povinností, či v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně šesti měsíců.

Zaměstnanec může ukončit pracovní poměr okamžitým zrušením v případě, kdy už dle lékařského posudku nemůže dále vykonávat svou práci a to bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu do 15 dnů od předložení lékařského posudku, nenašel jiné vhodné zaměstnání. Případně v situace, kdy mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů po splatnosti.

Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy či platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která by odpovídala délce výpovědní doby.

Ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby je častým v případě, kdy má zaměstnanec smlouvu na dobu určitou. Jakmile tato doba uplyne, dojde k ukončení pracovního poměru. V některých případech dojde k prodloužení pracovní smlouvy a pracovní poměr dál pokračuje.

Kdo má nárok na odstupné a jaká je výše odstupného

V některých případech má zaměstnanec nárok na odstupné. Jedná se zejména o situaci, kdy dojde k ukončení pracovního poměru z organizačních či zdravotních důvodů, ruší-li se zaměstnavatel či jeho část, stěhuje-li se zaměstnavatel či jeho část, anebo pro nadbytečnost zaměstnance.

Výše odstupného se liší dle trvání zaměstnání. Pokud pracovní poměr trval méně než jeden rok, má zaměstnanec nárok na jeden průměrný měsíční výdělek. V případě trvání pracovního poměru do dvou let, mu náleží odstupné ve výši dvou průměrných měsíčních výdělku a v případě pracovního poměru delšího než tři roky, má nárok na tři průměrné měsíční výdělky.

Vnitřní předpis či kolektivní smlouva mohou upravovat, že zaměstnanec dostane i vyšší odstupné.

Důležité je vědět, že v případě, kdy zaměstnanci bylo vyplaceno odstupné, tak pokud se k zaměstnavateli vrátí (ať už na stejnou pracovní smlouvu, nebo například pouze na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti) může mu vzniknout povinnost odstupné vrátit v celé výši.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dohoda o rozvázání pracovního poměru vychází ze vzájemné shody zaměstnance a zaměstnavatele a je neplatná, není-li podepsána oběma stranami. V dohodě jsou upřesněny konkrétní podmínky ukončení poměru a také datum, ke kterému je ukončen.

Dohodnou se na ukončení pracovního poměru se svým zaměstnavatelem je ve většině případech nejlepším řešením. Obě strany najdou kompromis, dle kterého jim bude nejvíce vyhovovat podmínky ukončení, výpovědní doba, případně odstupné.

Žádost o ukončení pracovního poměru dohodou – vzor

Jak už z názvu vyplývá – v případě, kdy chce jedna ze stran (ať už zaměstnavatel či zaměstnanec) ukončit pracovní poměr dohodou, musí s tím druhá strana souhlasit a pak se opravdu jedná o dohodu. Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná a každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

I takto například může vypadat vzor dohody o ukončení pracovního poměru.

Výpověď dohodou ze zdravotních důvodů

V případě, kdy už zaměstnanec nemůže vykonávat svou pracovní náplň ze zdravotních důvodů, může pracovní poměr ukončit okamžitým zrušením na základě lékařského posudku. V tomto posudku však lékař musí pracovní činnost zaměstnanci přímo zakákat, doporučení nestačí. V některých případech dá však zaměstnanec přednost ukončení pracovního poměru dohodou.

Jedná se o stejnou dohodu, jako z jakéhokoliv jiného důvodu a je pouze na zaměstnavateli, zda na to zaměstnanci přistoupí.

Může se také stát, že zaměstnavatel se bude chtít dohodnout na ukončení pracovního poměru zaměstnance z důvodu jeho zdravotní nezpůsobilosti nadále vykonávat pracovní náplň.

Výpověď během zkušební doby

Ta se od normální výpovědi liší tím, že je její platnost okamžitá (tedy bez výpovědní lhůty). Ve výpovědi během zkušební doby ze strany zaměstnavatele není zaměstnavatel povinen sdělovat zaměstnanci důvod svého rozhodnutí.

Zkušební doba slouží k tomu, aby se zaměstnanec a zaměstnavatel seznámili. Zpravidla u pracovních poměrů doba zkušební doby jsou 3 měsíce, u vedoucích pozic bývá prodloužena na 6 měsíců. Pracovní smlouva může tuto délku upravovat.

V případě, kdy zaměstnanec či zaměstnavatel nejsou spokojeni s druhou stranou, může dojít k okamžitému ukončení pracovního poměru a to právě i bez uvedení důvodu.

Výpověď ve zkušební době vzor

Dle zákona pojem „výpověď ve zkušební době“ neexistuje, jedná se správně o zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Stejně jako při podpisu pracovní smlouvy, i nyní je nutné mít smlouvu o ukončení pracovního poměru písemně a to ve dvou vyhotovení, kdy každá strana obdrží jedno.

Zaměstnanec ani zaměstnavatel nemusí udávat důvod pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Přesto většina zaměstnavatelů se zaměstnanci vedou i tzv. výstupní pohovor. Na kterém si obě strany sdělí, co jim vyhovovalo, co se jim naopak nelíbilo apod.

Výpověď ve zkušební době se správně dle zákona nazývá zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

Okamžité ukončení pracovního poměru

V určitých případech se může zaměstnavatel rozhodnout ukončit pracovní poměr okamžitou výpovědí (bez výpovědní lhůty) i po skončení zkušební doby. Tyto případy definuje zákon a spadá mezi ně kupříkladu hrubé porušení pracovní kázně.

Velmi důležitou skutečností je, že výpověď i dohoda o rozvázání pracovního poměru musí mít vždy písemnou podobu.

Výhody a nevýhody

Dostane-li se zaměstnanec do situace, kdy chce odejít ze své práce, nabízí se mu dvě možnosti: buď navrhnout svému zaměstnavateli dohodu, nebo podat výpověď. Odchod na dohodu je výhodný zejména tehdy, když chce zaměstnanec opustit svou práci v kratší době než dva měsíce (třeba když chce nastoupit do nové práce).

Dohoda může přinést i další výhody závislé na konkrétní situaci. Zaměstnanec a zaměstnavatel se sami dohadují na podmínkách ukončení spolupráce, a zaměstnanci se tak může například podařit vyjednat se zaměstnavatelem zajímavé odstupné.

V případě, že chce poměr ukončit zaměstnavatel, může pro něj být dohoda výhodná v tom, že není povinen uvést důvod, kvůli kterému se rozhodl zaměstnance propustit. Naproti tomu ve výpovědi musí zaměstnavatel uvést jeden z důvodů vypsaných v zákoníku práce.

V případě, kdy je zaměstnanec na nemocenské, vztahuje se na něj ochranná lhůta.

TIP: Jedním z důvodů, proč chce zaměstnanec odejít z práce, může být jeho ambice začít s vlastním podnikáním. Do toho je možné se pustit například založením s.r.o.

Ukončení pracovního poměru dohodou odstupné

Pokud zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele nabídku na uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru, neměl by se domnívat, že dohodu musí přijmout tak, jak je. V případě, že podmínky v dohodě zaměstnanci nevyhovují, měl by se pokusit se zaměstnavatelem vyjednávat.

Zaměstnanec by měl také mít na paměti, že pokud v dohodě není uveden důvod přerušení poměru, nevzniká mu nárok na odstupné. Je pro něj tedy výhodné, aby byl v dohodě uveden některý z důvodů, jež tento nárok zapříčiňují. Mezi ně patří např. organizační důvody nebo vznik nemoci z povolání. Odstupné pak většinou dosahuje výše tří měsíčních platů.

Výpověď dohodou – podpora v nezaměstnanosti

Od důvodu uvedeného v dohodě se odvíjí také případná výše podpory v nezaměstnanosti, na kterou může mít člověk právo po ukončení pracovního poměru. Pokud je v dohodě uveden „vážný důvod“ (definovaný zákonem), může zaměstnanci vzniknout nárok na plnou sazbu podpory v nezaměstnanosti. Není-li tomu tak, je oprávněn pobírat podporu pouze ve snížené sazbě.

Obdrží-li zaměstnanec odstupné, může mít nárok na podporu v nezaměstnanosti až poté, co vyplácení odstupného skončí. Také je dobré přihlásit se na úřad práce.

TIP: Výplata nemusí být jediným zdrojem financí. Vše o pasivním příjmu je uvedeno v tomto článku.

Jak napsat výpověď dohodou

Ten, kdo píše formulář výpovědi ze zaměstnání dohodou, musí uvést následující údaje:

 • osobní údaje o zaměstnavateli
 • osobní údaje o zaměstnanci
 • předmět dohody
 • datum uzavření pracovní smlouvy a pozice zaměstnance
 • důvod rozvázání pracovního poměru – neshodnou-li se strany na jeho neuvedení
 • počet vyhotovení a kdo je obdržel
 • místo a datum

Dohoda pak musí samozřejmě být stvrzena podpisy obou stran.

Vzor výpovědi zaměstnancem dohodou

Pro jednodušší postup při psaní dohody je možné využít tento vzor dohody o rozvázání pracovního poměru.

Někdy se může stát, že zaměstnavatel naléhá na zaměstnance, aby dohodu podepsal co nejdříve. V každém případě je však vždy dobré takovému nátlaku odolat a v klidu si prostudovat podmínky, které jsou v dohodě uvedené.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang