Výpověď z pracovního poměru – vzor 2023, dohodou, na dobu určitou

Existuje spousta různých důvodů, kvůli kterým může chtít zaměstnanec ukončit pracovní poměr. Je možné, že ho práce již nenaplňuje, nerozumí si s kolegy anebo chce jednoduše zkusit něco nového. Nastane-li taková situace, lze postupovat různými způsoby. Jak podat výpověď z pracovního poměru, jak se na ukončení poměru domluvit se zaměstnavatelem a na co je třeba si dát pozor?

Pracovní poměr lze ukončit buď jednostranně, tedy výpovědí ze strany zaměstnance či zaměstnavatelem nebo vzájemnou shodou obou stran, jakožto dohodou o rozvázání pracovního poměru.

Výpověď z pracovního poměru 2023

Jsou celkem čtyři způsoby, kterými lze ukončit pracovní poměr. Pro zaměstnance je důležité se s nimi seznámit – jednak aby věděl, jak postupovat, bude-li chtít ukončit pracovní poměr a jednak, aby znal svá práva v případě, že bude chtít pracovní poměr ukončit zaměstnavatel.

Výpověď

Výpověď pracovní smlouvy je jednostranný krok, který může podniknout buď zaměstnanec nebo zaměstnavatel. K podání výpovědi tedy není potřeba souhlas druhé strany. První den v měsíci po podání výpovědi začíná běžet výpovědní doba, během které zaměstnanec dále pracuje (nebo čerpá zbývající dovolenou) a dostává plat.

Pracovní poměr je ukončen dva měsíce (nebo i později, dohodnou-li se tak obě strany) po začátku výpovědní lhůty z práce.

Ve výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnance nemusí být uveden důvod. Při výpovědi ze strany zaměstnance v době pracovní neschopnosti postupuje zaměstnanec totožným způsobem, jako kdyby byl zdráv a na pracoviště pravidelně docházel.

Oproti tomu zaměstnavatel je ze zákona povinen důvod výpovědi uvést. Důvod k podání výpovědi ze strany zaměstnavatele musí být jeden z těch, které jsou uvedeny v zákoníku práce, Zákonu č. 262/2006 Sb.:

 • Ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 • Přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 • Stane-li se zaměstnanec nadbytečným kvůli organizačním změnám,
 • Nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci,
 • Pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě zdravotní způsobilost,
 • Nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce,
 • Jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci,
 • Poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

Způsoby ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele jsou jasné a zákoník práce výpověď jednoznačně charakterizuje. Výpovědi musí v některých případech předcházet vytýkací dopis.

Jak napsat výpověď? Výpověď musí být v každém případě písemná – nelze ji podat ústně ani emailem. Může být napsána v ruce nebo na počítači a podána buď osobně nebo poštou. Dobrým nápadem je nechat si od zaměstnavatele potvrdit přijetí výpovědi, aby nemohlo být později zpochybněno.

Výpověď nemusí být žádný složitý dokument. Plně postačí uvést skutečnost, že zaměstnanec podává výpověď, například předmětem „Věc: výpověď z pracovního poměru„, uvést jméno, datum a samozřejmě připojit podpis.

Zaměstnanci v těchto věcech často tápou a pátrají po odpovědích na otázku, jak napsat žádost o ukončení služebního poměru. Zejména podávají-li výpověď poprvé. Není to vůbec složitý proces.

Během výpovědní lhůty se pak zaměstnanec obvykle poohlíží po nové práci. Aby měl na hledání nové práce čas, poskytuje mu zpravidla zaměstnavatel každý týden půldenní volno.

Bez ohledu na to, kdo podal výpověď, má zaměstnavatel vůči zaměstnanci několik povinností:

 • vydat zaměstnanci zápočtový list
 • poslat (na žádost zaměstnance) potvrzení o průměrném výdělku pro úřad práce
 • zaslat posudek o pracovní činnosti
 • odeslat evidenční list důchodového pojištění
 • ohlásit ukončení pracovního poměru zdravotní pojišťovně (do 8 dní) a správě sociálního zabezpečení (do 15 dní)
 • oznámit tuto skutečnost kvůli srážkám ze mzdy soudu (do týdne), příp. správnímu úřadu (do 8 dní) včetně zaslání vyúčtování srážek
 • proplatit zbytkovou dovolenou s poslední mzdou nebo nejdéle 14 dní předem určit její čerpání.

V případě, že se zaměstnanci nepodaří najít si nové zaměstnání, je jeho povinností zaregistrovat se na úřadu práce. Učinit tak musí do tří dnů po rozvázání pracovního poměru (tzn. po skončení výpovědní lhůty). Úřad práce za něj pak zařídí platbu zdravotního a sociálního pojištění.

Nezaměstnanému člověku může tako vzniknout nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti. Pokud obdržel výpověď od zaměstnavatele nebo ji podal sám ze zákonem definovaných vážných důvodů, může ji čerpat v plné výši; jinak má nárok na podporu pouze ve snížené sazbě.

Aby si člověk mohl začít hledat nové zaměstnání je potřeba mít napsaný životopis. Na internetu je velké množství vzorů životopisů ke stažení kde se lze inspirovat. S připraveným životopis se již může člověk vrhnout do hledání nové práce.

Výpověď z pracovního poměru dohodou

Alternativou k výpovědi je vzájemná dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem. Někdy zde bývá používáno nepřesné označení „výpověď dohodou“ – správný termín však zní dohoda o rozvázání pracovního poměru.

S dohodou musí souhlasit jak zaměstnanec tak zaměstnavatel a není platná, dokud ji obě strany nepodepíšou. V dohodě jsou upřesněny podmínky ukončení poměru jako například výše odstupného a především pak datum, ke kterému je poměr ukončen.

Pro zaměstnance může být výhodné odejít na dohodu například tehdy, když si již našel novou práci, a nechce, aby se na něj vztahovala dvouměsíční výpovědní lhůta.

Výpověď během zkušební doby

Při nástupu do nového zaměstnání bývá obvykle sjednána takzvaná zkušební doba. Ta musí být dohodnuta písemně a trvá zpravidla tři měsíce (u vedoucích pozic pak šest měsíců). Může ovšem být kratší nebo dokonce vůbec žádná.

Podání výpovědi – ať už zaměstnancem nebo zaměstnavatelem – je během této lhůty velmi jednoduché
a nevyžaduje udání důvodu, ani se s ním nepojí výpovědní lhůta. Heslo „Zrušení pracovního poměru ve zkušební době – vzor“ je velmi vyhledávaným slovním spojením na internetových vyhledávačích.

Nicméně  vzor výpovědi ve zkušební době není podstatný. Rozhodující je uvést v dokumentu stejně jako v klasické výpovědi předmět, tedy že se jedná o výpověď ve zkušební době, jméno, datum a podpis. Výpověď ve zkušební době – vzor tak může mít zhruba tuto podobu:

Výpověď dohodou – vzor 2023

Na základě pracovní smlouvy uzavřené dne . . . . . . . . . . . . na pozici . . . . . . . . . . . . vypovídám pracovní poměr ke dni. . . . . . . . . . .

V …………… dne …………..                                              

…………..………………….                                                      
zaměstnanec                                                                  

(podpis)                                                                    

V některých situacích je lepší volbou uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o rozvázání pracovního poměru.

Okamžité ukončení pracovního poměru

Jak ukončit pracovní poměr okamžitě? Pokud si okamžité ukončení pracovního poměru (po skončení zkušební doby) přeje zaměstnavatel, může tak učinit pouze ze závažných důvodů, jako je například dle paragrafu 54 Zákoníku práce hrubé porušení pracovní kázně, může se jednat například o neomluvenou pracovní absenci nebo pravomocné odsouzení zaměstnance k odnětí svobody.

Zaměstnanec, který chce ukončit pracovní poměr s okamžitou platností, k tomu také musí mít vážný důvod. Za vážné důvody ukončení pracovního poměru se považuje například neobdržení mzdy 15 dnů po její splatnosti. Spadá sem také výpověď z pracovního poměru respektive výpověď dohodou ze zdravotních důvodů. V takových případech se jedná o takzvanou hodinovou výpověď.

Výpověď z pracovního poměru na dobu určitou

Pro pracovní poměr na dobu určitou platí trochu jiná pravidla. Takový poměr zaniká automaticky ve sjednaný den nebo poté, co je práce vykonána.

Pokud se zaměstnavatel rozhodne pracovní poměr na dobu určitou ukončit dříve, musí zaměstnance vyrozumět s třídenním předstihem. Pokud naopak bude chtít poměr ukončit zaměstnanec, může tak učinit buďto výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením, nebo zrušením ve zkušební lhůtě.

TIP: Proč se po podání výpovědi nepustit do vlastního podnikání? Může s ním pomoct například tento článek o podnikání na internetu.

Výpověď z pracovního poměru – vzor 2023

Ukončení pracovního poměru mohou usnadnit tyto vzory – zde je vzor výpovědi z pracovního poměru neboli výpověď vzor 2023.

A zde je výpověď z pracovního poměru dohodou – vzor 2023.

Zaměstnanec, jenž chce opustit svou práci, by měl v první řadě zvážit, zda podá výpověď nebo odejde na základě dohody. Nejdůležitějšími faktory při rozhodování jsou datum, ke kterému si přeje poměr ukončit, a také případné odstupné.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang