Výpověď z pracovního poměru – vzor 2022, dohodou, na dobu určitou

Existuje spousta různých důvodů, kvůli kterým může chtít zaměstnanec ukončit pracovní poměr. Je možné, že zjistí, že ho práce nenaplňuje, nerozumí si s kolegy anebo chce jednoduše zkusit něco nového. Nastane-li taková situace, lze postupovat různými způsoby. Jak podat výpověď z pracovního poměru, jak se na ukončení poměru domluvit se zaměstnavatelem a na co je třeba si dát pozor?

Pracovní poměr lze ukončit buď jednostranně, tedy výpovědí podanou zaměstnancem či zaměstnavatelem nebo vzájemnou shodou obou stran.

Výpověď z pracovního poměru 2022

Jsou celkem čtyři způsoby, kterými lze ukončit pracovní poměr. Pro zaměstnance je důležité se s nimi seznámit – jednak aby věděl, jak postupovat, bude-li chtít ukončit pracovní poměr a jednak, aby znal svá práva v případě, že bude chtít pracovní poměr ukončit zaměstnavatel.

Pracovní poměr lze ukončit buďto jednostranně nebo vzájemnou schodou obou stran.

Výpověď

Výpověď je jednostranný krok, který může podniknout buď zaměstnanec nebo zaměstnavatel. K podání výpovědi tedy není potřeba souhlas druhé strany. První den v měsíci po podání výpovědi začíná běžet výpovědní lhůta, během které zaměstnanec dále pracuje (nebo si případně vezme dovolenou) a dostává plat. Pracovní poměr je ukončen dva měsíce (nebo i později, dohodnou-li se tak obě strany) po začátku výpovědní lhůty.

Ve výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnance nemusí být uveden důvod. Naproti tomu zaměstnavatel je ze zákona povinen jej uvést. Důvod k podání výpovědi musí být jeden z těch, které jsou uvedeny v zákoníku práce:

 • Ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část.
 • Přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část.
 • Stane-li se zaměstnanec nadbytečným kvůli organizačním změnám
 • Nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci
 • Pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě zdravotní způsobilost
 • Nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce
 • Jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci
 • Poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

Výpověď musí být v každém případě písemná – nelze ji podat ústně ani emailem. Může být napsána v ruce nebo na počítači a podána buď osobně nebo poštou. Dobrým nápadem je nechat si od zaměstnavatele potvrdit přijetí výpovědi, aby nemohlo být později zpochybněno.

Zaměstnavatel nemůže propustit zaměstnance na základě výpovědi bez udání důvodu.

Výpověď nemusí být žádný složitý dokument. Plně postačí uvést skutečnost, že zaměstnanec podává výpověď, uvést jméno, datum a samozřejmě připojit podpis.

Během výpovědní lhůty se pak zaměstnanec obvykle poohlíží po nové práci. Aby měl na hledání nové práce čas, poskytuje mu zpravidla zaměstnavatel každý týden půldenní volno.

Bez ohledu na to, kdo podal výpověď, má zaměstnavatel vůči zaměstnanci několik povinností:

 • vydat zaměstnanci zápočtový list
 • poslat (na žádost zaměstnance) potvrzení o průměrném výdělku pro úřad práce
 • zaslat posudek o pracovní činnosti
 • odeslat evidenční list důchodového pojištění
 • ohlásit ukončení pracovního poměru zdravotní pojišťovně (do 8 dní) a správě sociálního zabezpečení (do 15 dní)
 • oznámit tuto skutečnost kvůli srážkám ze mzdy soudu (do týdne), příp. správnímu úřadu (do 8 dní) včetně zaslání vyúčtování srážek
 • proplatit zbytkovou dovolenou s poslední mzdou nebo nejdéle 14 dní předem určit její čerpání.

V případě, že se zaměstnanci nepodaří najít si nové zaměstnání, je jeho povinností zaregistrovat se na úřadu práce. Učinit tak musí do tří dnů po rozvázání pracovního poměru (tzn. po skončení výpovědní lhůty). Úřad práce za něj pak zařídí platbu zdravotního a sociálního pojištění.

Nezaměstnanému člověku může tako vzniknout nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti. Pokud obdržel výpověď od zaměstnavatele nebo ji podal sám ze zákonem definovaných vážných důvodů, může ji čerpat v plné výši; jinak má nárok na podporu pouze ve snížené sazbě.

Za nezaměstnané platí zdravotní a sociální pojištění úřad práce.

Výpověď z pracovního poměru dohodou

Alternativou k výpovědi je vzájemná dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem. Někdy zde bývá používáno nepřesné označení „výpověď dohodou“ – správný termín však zní dohoda o rozvázání pracovního poměru.

S dohodou musí souhlasit jak zaměstnanec tak zaměstnavatel a není platná, dokud ji obě strany nepodepíšou. V dohodě jsou upřesněny podmínky ukončení poměru jako například výše odstupného a především pak datum, ke kterému je poměr ukončen.

Pro zaměstnance může být výhodné odejít na dohodu například tehdy, když si již našel novou práci, a nechce, aby se na něj vztahovala dvouměsíční výpovědní lhůta.

Výpověď během zkušební doby

V některých případech je při nástupu do nového zaměstnání sjednána tzv. zkušební doba. Ta musí být dohodnuta písemně a trvá zpravidla tři měsíce (u vedoucích pozic pak šest měsíců). Může ovšem být kratší nebo dokonce vůbec žádná.

Podání výpovědi – ať už zaměstnancem nebo zaměstnavatelem – je během této lhůty velmi jednoduché
a nevyžaduje udání důvodu ani se s ním nepojí výpovědní lhůta.

V některých situacích je lepší volbou uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o rozvázání pracovního poměru.

Okamžité ukončení pracovního poměru

Pokud si okamžité ukončení pracovního poměru (po skončení zkušební doby) přeje zaměstnavatel, může tak učinit pouze ze závažných důvodů, jako je například hrubé porušení pracovní kázně nebo pravomocné odsouzení zaměstnance k odnětí svobody.

Zaměstnanec, který chce ukončit pracovní poměr s okamžitou platností, k tomu také musí mít vážný důvod. Za ten se považuje např. neobdržení mzdy 15 dnů po její splatnosti. Spadá sem také výpověď z pracovního poměru ze zdravotních důvodů.

Výpověď z pracovního poměru na dobu určitou

Pro pracovní poměr na dobu určitou platí trochu jiná pravidla. Takový poměr zaniká automaticky ve sjednaný den nebo po té, co je práce vykonána.

Pokud se zaměstnavatel rozhodne pracovní poměr na dobu určitou ukončit dříve, musí zaměstnance vyrozumět s třídenním předstihem. Pokud naopak bude chtít poměr ukončit zaměstnanec, může tak učinit buďto výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením, nebo zrušením ve zkušební lhůtě.

TIP: Proč se po podání výpovědi nepustit do vlastního podnikání? Může s ním pomoct například tento článek o podnikání na internetu.

Jsou-li k tomu vážné důvody, je možné propustit zaměstnance bez výpovědní lhůty.

Vzor výpovědi z pracovního poměru

Ukončení pracovního poměru mohou usnadnit tyto vzory – zde je vzor výpovědi z pracovního poměru.

A zde je vzor výpovědi z pracovního poměru dohodou.

Zaměstnanec, jenž chce opustit svou práci, by měl v první řadě zvážit, zda podá výpověď nebo odejde na základě dohody. Nejdůležitějšími faktory při rozhodování jsou datum, ke kterému si přeje poměr ukončit, a také případné odstupné.

 Copyright © 2022 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang