Neomluvená absence – vytýkací dopis, výpověď, krácení dovolené

V případech, kdy zaměstnanec není v pracovní době přítomen na pracovišti a jeho absence není nijak omluvena, se jedná o neomluvenou absenci. Co to pro zaměstnance znamená a jak tuto situaci řeší právní předpisy?

Neomluvená absence v zaměstnání je branná za závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, které se vztahují k zaměstnanci a jeho výkonu práce. Může vést až ke ztrátě zaměstnání.

Neomluvená absence a zákoník práce

Vychází se z ustanovení § 301 zákoníku práce, kdy mezi základní povinnosti všech zaměstnanců patří využívání jejich pracovní doby. Dle ustanovení § 38 odstavce 1 písmena b) zákoníků práce je zaměstnanec také povinen dle pokynů svého zaměstnavatele konat osobně práce, které má uvedené v pracovní smlouvě, nebo v dodatku k pracovní smlouvě.

V některých případech může dojít k subjektivnímu, avšak také k objektivnímu důvodu, proč zaměstnanec nemůže tyto své povinnosti vůči zaměstnavateli splnit. V těchto případech je ideální, aby samozřejmě absence zaměstnance na pracovišti byla omluvená.

Pokud zaměstnanec nepracuje z důvodů zákonem uznaných, tj. z důvodů překážek v práci, čerpání náhradního volna za práci přesčas, anebo náhradního volna za práci ve svátek, čerpání dovolené, neplaceného volna, které poskytnul zaměstnanci jeho zaměstnavatel po vzájemné dohodě, jedná se o neomluvenou absenci.

Jakmile zaměstnanec není v práci přítomen a není to z žádného shora uvedeného důvodu, jedná se o neomluvenou absenci. V tomto případě zaměstnanec neplní v pracovní době své pracovní povinnosti. Ze zákona není uvedena žádná minimální časová doba, podle které se určuje doba neomluvené absence.

V některých případech je za neomluvenou absenci v práci považována délka jednoho celého dne, více dnů, anebo dokonce i několik hodin v jeden den. Za neomluvenou absenci zaměstnance v zaměstnání mohou být považovány i pozdní příchody do zaměstnání, zejména pokud se jedná o pravidelné a časté pozdní příchody zaměstnance do zaměstnání.

Všechny pozdní příchody, omluvené i neomluvené absence je zaměstnavatel povinen zaznamenat v evidenci pracovní docházky. Tato povinnost je mu ukládána zákoníkem práce.

Neomluvená absence může vést až k ukončení pracovního poměru.

Žádost o volno

Zaměstnanec je povinen podle ustanovení § 206 odstavce 1 zákoníku práce včas požádat svého zaměstnavatele o pracovní volno a to v případě, že se jedná o překážky v práci, které jsou dopředu známy. V případech, kdy se jedná o neodkladnou podstatnou záležitost, může zaměstnanec tuto skutečnost prokázat i dodatečně. V takovém případě se poté nejedná o neomluvenou absenci.

Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen oznámit svému zaměstnavateli písemně alespoň 14 dnů předem. Zaměstnavatel není povinen schválit zaměstnanci dovolenou.

Zaměstnavatel může zaměstnanci čerpání dovolené sám nařídit. Musí mu to ovšem oznámit písemně a také minimálně 14 dní dopředu. Pokud je zaměstnanec na neschopence, nebo mateřské či rodičovské dovolené, nemůže mu zaměstnavatel dovolenou nařídit.

Omluvenka do práce SMS formou není vhodná. Je jen za zaměstnavateli, zda takovouto formu omluvy přijme či nikoliv. Určitě například při nenadále situaci je vhodné omluvit se alespoň pomocí SMS zprávy či telefonního kontaktu, ovšem i přesto je nutné potom absenci omluvit i dodatečně právně uznatelnou formou.

Vytýkací dopis – neomluvená absence, áčko v práci

Zaměstnavatel může zaměstnanci dát výpověď pouze v případech, které jsou uvedené v zákoníku práce. Do těchto případů patří: ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část; přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část; stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu; nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu; pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě zdravotní způsobilost.

K ukončení pracovního poměru může dojít dohodou obou stran a také výpovědí ze strany zaměstnance, výpovědí ze strany zaměstnavatele a okamžitým zrušením. Okamžitému zrušení ve většině případů předchází vytýkací dopis. Tzv. áčko v práci u současného zaměstnavatele uvidí i nový zaměstnavatel. Budoucí zaměstnavatel totiž může tuto skutečnost vyčíst ze zápočtového listu.

Vytýkací dopis je písemné upozornění od zaměstnavatele zaměstnanci. Vytýkací dopis může být předán osobně přímo na pracovišti, nebo poslán na adresu do vlastních rukou zaměstnance. Prostřednictvím dopisu dochází k informovanosti zaměstnance o jeho porušení právních předpisů, nedostatečném pracovním výkonu či nedodržení pracovní kázně.

Pokud zaměstnanec odmítne dopis převzít, i tak se tato písemnost eviduje jako doručená. Zaměstnavatel je oprávněn přistoupit k výpovědi zaměstnance tehdy, pokud došlo minimálně třikrát ze strany zaměstnance k porušení pracovních povinností vyplývajících z daného pracovního místa v přiměřené časové době a za situace, že za toto nevhodné chování byl zaměstnanec minimálně při třetím porušení pravidel upozorněn vytýkacím dopisem od zaměstnavatele i s možností budoucí výpovědi.

Neplnění pracovních povinností v pracovní době může mít za následek vytýkací dopis.

Vytýkací dopis neomluvená absence vzor

Vytýkací dopis musí být doručen prokazatelně zaměstnanci. Proto je nutné jeho předání v písemné formě do vlastních rukou na pracovišti, anebo zaslání na adresu do vlastních rukou zaměstnanci. I v případě, kdy odmítne zaměstnanec písemné vyrozumění převzít, bere se tato písemnost jako doručená.

Na internetu je k dispozici ke stažení několik vzorů vytýkacího dopisu.

Sankce, neomluvená absence a krácení dovolené

Zaměstnavatel může za porušení pracovní kázně – neomluvenou absenci dát zaměstnanci sankce. Jedná se o nevyplacení mzdy či platu, krácení dovolené, výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru a požadovat náhradu škody.

Nevyplacení mzdy či platu bývá jednou z nejčastějších sankcí. Odměna náleží zaměstnanci za vykonanou práci, což vyplývá z ustanovení § 38 odst. 1, § 109 odstavce 1 a 2 a § 141 odstavce 1 zákoníku práce, pokud tedy z důvodu absence práci nevykonal, zaměstnavatel mu odměnu nemusí vyplatit.

Zaměstnavatel může zaměstnanci pokrátit dovolenou. Poskytnuta dovolená pro zaměstnance musí být v délce minimálně 2 týdny. Zachování této minimální výměry dovolené se vztahuje výhradně na zaměstnance, jehož pracovní poměr trvá po celý kalendářní rok.

Krácení dovolené neudává zaměstnavateli zákoník práce. Záleží čistě na rozhodnutí zaměstnavatele, zda právo krátit zaměstnancovu dovolenou využije či nevyužije. Zákoník práce pouze upravuje skutečnost, že za každé zameškání jednoho dne, může zaměstnavatel krátit dovolenou o jeden až tři dny.

Neomluvená absence může být branná jako závažné či méně závažné poručení pracovní kázně. Proto v některých případech je to proto dostatečným důvodem pro ukončení pracovního poměru.

Okamžité zrušení pracovního poměru

Podmínky pro podání výpovědi z pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu porušení právní povinnosti uvádí zákoník práce v ustanovení § 52 písm. g) ZP. Výpověď se uplatní v případech, kdy jsou dány důvody, pro které by zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, tj., zaměstnanec porušil pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem dlouhodobou absencí.

Výpovědí lze zaměstnance postihnout i za méně závažné porušení pracovních povinností jako jsou opakované kratší absence. Což ve většině případech znamená pozdní příchody do zaměstnání.

Zaměstnavatel musí dokázat, že zaměstnanci doručil vytýkací dopis. Nestačí tedy zaměstnanci například pozdní příchody vytknou ústně či e-mailem, aby na základě toho bylo možné ukončit pracovní poměr.

Okamžité zrušení pracovního poměru podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) ZP je ve srovnání s rozvázáním pracovního poměru výpovědí výjimečným opatřením. K okamžitému zrušení pracovního poměru lze přistoupit jen v případě, kdy zaměstnavatel je schopný ospravedlnit důvody, kdy nelze, aby zaměstnanec pokračovat ve výkonu práce pro zaměstnavatele po dobu výpovědní doby.

V případě ukončení pracovního poměru může člověk začít podnikat sám na sebe a vydělávat peníze z domova a na internetu. V mezičase mezi prací a podnikáním je dobré přihlásit se na úřad práce.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang