Změna názvu firmy – jak na to?

Změna názvu společnosti bývá poměrně velmi častou změnou, ke které může ve firmě dojít. V případě, že je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku, je povinen činit veškeré právní úkony pod názvem své obchodní společnosti. Ovšem také každý podnikatel, pokud je to nutné, má právo změnit název firmy. Jak změna názvu firmy probíhá? Veškeré informace nabízí tento článek.

Na otázku, jak vymyslet název firmy, neexistuje jednoznačná odpověď. Mnoho majitelů firem – např. akciových společností nebo společností s ručením omezeným – proto po čase zjistí, že stávající jméno již dále nevyhovuje. Naštěstí je možné a poměrně snadné název firmy změnit.

Při změně názvu společnosti je třeba myslet na povinnosti, které jsou s tím spojené. Nezbytnou podmínkou pro změnu je změna stanov společnosti, o které většinou rozhoduje pouze valná hromada. Na základě platného rozhodnutí valné hromady o změně stanov je možné předložit návrh na zápis změny názvu firmy do obchodního rejstříku příslušnému soudu.

Přejmenování firmy nabývá právní moci okamžikem provedením zápisu do obchodního rejstříku. Dokud není zapsaný nový název firmy do obchodního rejstříku, vystupuje společnost pod svým původním názvem.

Příslušný rejstříkový soud je povinen do 15 dnů od podání návrhu na změnu názvu firmy učinit úkony, které směřují k rozhodnutí ve věci. Vlastní zápis poté provede příslušný soud, jakmile usnesení o povolení zápisu nabyde právní moci, konkrétně se jedná o zápis do 10 dnů poté.

TIP: Administrativní kroky provází také změnu sídla společnosti.

Při změně názvu společnosti je důležité mít na paměti stejná pravidla, jako jsou u vytvoření názvu společnosti. Tedy, nový název nesmí být shodný či zaměnitelný s jinou společností a nesmí působit klamavě. Při změně názvu firmy je také důležité mít na paměti i ověření názvu firmy, který bude novým názvem.

Změna názvu firmy je velmi totožná s vytvořením názvu společnosti.

TIP: Pokud podnikatel koupí předzaloženou ready made společnost, aby ušetřil čas a úsilí, získá společnost, která je zapsaná v obchodním rejstříku, má název, sídlo, jednatele, identifikační číslo a také plně splacený základní kapitál. Název společnosti může podnikatel v případě potřeby změnit.

Změna názvu firmy krok za krokem

 • detailní průzkum a ověření již existujících firem v Obchodním rejstříku
 • změna stanov společnosti
 • platné rozhodnutí valné hromady o změně stanov
 • podání návrhu na zápis změny názvu firmy do Obchodního rejstříku
 • oznámení změny názvu firmy příslušnému Živnostenskému a Finančnímu úřadu
 • oznámení změny názvu firmy příslušné Správě sociálního zabezpečení a dalším poskytovatelům zdravotního pojištění
 • oznámení příslušnému Katastrálnímu úřadu a Úřadu průmyslového vlastnictví
 • označení provozny novým přejmenovaným názvem
 • provedení změny názvu společnosti na všech obchodních dokumentech – objednávky, faktury, razítka atd.
 • oznámení bankám, poskytovatelům služeb, obchodním partnerům a dle zvážení také dalším úřadům, které jsou k tomu kompetentní – Úřad pro ochranu osobních údajů

Ke změně názvu společnosti je vždy zapotřebí notářský zápis, na jehož základě se změna názvu společnosti zapisuje do Obchodního rejstříku. Nahlášení změny názvu firmy je nejlepší učinit hromadně univerzálním oznámením o změně názvu firmy a odeslat ho příslušným institucím.

Doklady – změna názvu firmy

Jedná se především o doklady, které jsou nezbytné pro vyhotovení notářského zápisu:

 • výpis z Obchodního rejstříku společnosti – nesmí být starší 3 měsíců
 • Společenská smlouva nebo Zakladatelská listina společnosti v jejím posledním a úplném znění, jak je založeno ve Sbírce listin příslušného Rejstříkového soudu
 • návrhy usnesení valné hromady nebo rozhodnutí jediného společníka
 • pozvánka na valnou hromadu, která obsahuje navržený program jednání
 • průkazy totožnosti společníků a v případě zastoupení některého ze společníků, je nutná plná moc s úředně ověřeným podpisem – zmocněncem ovšem nesmí být jednatel nebo člen dozorčí rady společnosti
 • v případě, že je některý ze společníků právnickou osobou, pak je nutný výpis z obchodního rejstříku nebo jiný doklad o její existenci
Veškeré doklady – změna názvu firmy, musí být dokládány v originále nebo jako ověřená kopie.

Veškeré informace a doklady – změna názvu firmy, musí být předloženy notáři v originále nebo jako ověřená kopie minimálně 5 pracovních dnů před požadovaným termínem, kdy se bude konat valná hromada nebo rozhodnutí jediného společníka.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang