Plná moc – vzor zdarma 2023, k přepisu vozidla, generální

Člověk se čas od času může dostat do komplikované situace: musí vykonat nějaký právní úkon (jako například podpis smlouvy), aniž by se k němu mohl osobně dostavit. V takovém případě je vhodným řešením pověřit jinou osobou prostřednictvím plné moci. Co plná moc je, jak funguje a jak se s ní vypořádat co nejjednodušeji?

Plná moc člověku umožňuje, aby za něj vystupoval někdo jiný. Nejčastěji se používá plná moc k zastupování u podpisu smluv a je také oblíbeným prostředkem využívaným u přepisu auta. Plnou moc upravuje občanský zákoník č. 89/2012 Sb., díl 2, Oddíl 1, Obecná ustanovení, paragrafy 441 až 449.

V souvislosti s plnou mocí se rozlišují dvě strany:

 • kdo je zmocnitel – osoba, která uděluje plnou moc
 • kdo je zmocněnec – osoba, která zastupuje zmocnitele

Plná moc je tedy právním jednáním zmocnitele, kterým dává najevo ve vztahu ke třetím osobám, že zmocněnec je oprávněn za něj v dané věci jednat.

Pro písemné právní úkoly je zastoupení – plná moc možné výhradně na základě písemné plné moci pro zplnomocnění. Její platnost nabývá v den uvedený zmocnitelem. Zaniká po splnění úkolu nebo je-li plná moc vypovězena zmocnitelem či zmocněncem.

Osoba udělující plnou moc se nazývá zmocnitel. Osoba, jíž je plná moc udělena, je zmocněncem.

Plná moc k zastupování

Prostřednictvím plné moci k zastupování uděluje zmocnitel zmocněnci právo jednat za něj. Může tedy za zmocnitele vystupovat v interakci s jinými fyzickými a právnickými osobami či úřady. Zde je shrnuto, co všechno musí dokument plné moci k zastupování obsahovat:

 • jménodatum narození a adresu zmocnitele
 • jménodatum narození a adresu zmocněnce
 • předmět plné moci
 • datum udělení plné moci

Pro některé úkony je také vyžadována ověřená plná moc, tedy aby byl dokument opatřen úředně ověřenými podpisy. Ty mohou být ověřeny na pobočkách Czech Point nebo u jakéhokoli notáře, který úředně ověřenou plnou moc zoficiální. Plná moc k zastupování může fungovat i jako plná moc k převzetí (např. dokumentů).

TIP: Drtivá většina lidí někdy potřebuje využít služby notáře. Vše o notářském zápisu je popsáno v tomto článku.

Generální plná moc

Je možné se setkat i s pojmem generální plná moc. U té není vyhrazeno, na jaký úkon se vztahuje; zmocněnec tak po dobu účinnosti generální plné moci může vykonávat kompletně všechny právní úkony, které by jinak mohl vykonávat zmocnitel. Generální plná moc může být udělena jak na dobu smluvně stanovenou, tak na dobu neurčitou.

Jedná-li se o generální plnou moc právnické osoby, může být zmocněnec v takovém případě oprávněn jednat za danou společnost dle vlastního uvážení a činit samostatná rozhodnutí.

Zmocněnec firmy má tedy jménem jednatele právo podepisovat všechny typy obchodních či jiných smluv a dokumentů a právních listin, činit obchodní nabídky, vystavovat objednávky, faktury, či jiné účetní doklady, realizovat nákup či prodej movitých i nemovitých věcí, vymáhat pohledávky společnosti, a jiné.

Substituční plná moc

Substituční plná moc, volně řečeno náhradní plná moc, je udílena zmocněncem další osobě, takzvanému substitutovi, aby tato osoba převzala zmocnění za prvotního zmocnitele.

Výběr substituta je v odpovědnosti zmocněnce, ovšem pouze v případě, že to prvotní plná moc výslovně dovoluje. Případně je-li tato skutečnost vynucená okolnostmi. V praxi se tak děje například mezi advokáty, kdy právník udělí substituční plnou moc jinému advokátovi.

Plná moc k přepisu vozidla

Plná moc se často využívá při přepisu auta. Plná moc je nutná, pokud prodávající nebo kupující není schopen dostavit se na úřad k prodeji auta. Může tedy k tomuto kroku zplnomocnit jinou osobu.

Jaký je vzor plné moci k přepisu vozidla? Přestože plná moc k přepisu automobilu nemá pevný oficiální formulář, může být sepsána v jednoduchém textovém dokumentu. Plná moc k přepisu vozidla 2023 vzor – v plné moci k prodeji vozidla nesmějí chybět tyto údaje:

 • zmocněnec a zmocnitel (celé jméno, rodné číslo nebo IČO a trvalé bydliště)
 • předmět zmocnění – v tomto případě „Přepis vozidla v registru silničních vozidel na příslušném obecním úřadě“
 • identifikaci přepisovaného vozu (tovární značka, model, datum první registrace, registrační značka, VIN kód)
 • platnost plné moci k přepisu vozidla
 • podpisy obou stran

Jak dlouho platí plná moc na přepis auta? Zde platí stejná pravidla jako u všeobecné plné moci, většinou na dobu trvání písemně uvedenou v dokumentu. Totožným způsobem lze využít plnou moc k přepisu motocyklu, plnou moc k likvidaci vozidla či přihlášení přívěsného vozíku.

Před samotným úkonem přepisu vozidla by se měl nový majitel ujistit o původu vozu, tedy prověřit si jej pomocí VIN kódu. Tímto způsobem získá informace o servisní historii, původu vozu, najetých kilometrech i dřívějších potenciálních poškozeních. Důležitá je i kupní smlouva auta. Jednoduchá postačí.

K přepisu vozidla jsou kromě plné moci potřebné ještě další dokumenty:

 • formulář žádosti o zápis změny vlastníka vozidla
 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • protokol o provedené evidenční kontrole (platnost 30 dnů)
 • doklad o povinném ručení (zelená karta)
 • kupní smlouva

Přepis vozidla je zpoplatněn 800 korunami, evidenční kontrola vyjde na 200 až 400 korun a ověření podpisu na pobočkách Czech Point 30 Kč. U letitého vozu, který nesplňuje emisní normy, mohou vyvstat dodatečné náklady v podobě ekologické daně.

Převod auta – plná moc, plná moc automobil a plná moc vzor auto jsou jedněmi z nejvyhledávanějších hesel na internetu. Řidiči ochotně – co se týče registru vozidel – plnou mocí přenechají běhání po úřadech někomu jinému, a proto často ve vyhledávačích pátrají po „plná moc k přepisu vozidla vzor pdf“, „plná moc přepis vozidla formulář“ nebo „plná moc k užívání vozidla vzor“.

Výměna SPZ při přepisu 2023 není nutná. Státní poznávací značka neboli lidově řečeno espézetka zůstává stejná, ať už je majitelem vozu kdokoliv.

TIP: Tento článek poskytne zásadní informace každému, kdo se touží stát rentiérem.

Vzor plné moci

Psaní formuláře plné moci se může jevit jako složité, avšak opak je pravdou. Je totiž možné využít zdarma vzor plné moci ke stažení.

Zde je formulář plná moc vzor ke stažení a vytisknutí.

Zde je generální plná moc vzor

Výše přiložené vzory psaní plné moci velmi zjednoduší. Není se tak třeba bát toho, že by udělování plné moci byl nějaký složitý právní úkon.

Další vzory ke stažení zdarma lze nalézt např. na webu Human.cz.

Plná moc anglicky

S postupnou globalizací a rostoucí migrací obyvatel ať už za prací či z jiných důvodů, roste potřeba cizích jazyků jako komunikačního nástroje. Mezinárodní angličtina je standard, s nímž je nutné do budoucna počítat. Jak sepsat plnou moc anglicky?

Plná moc se v anglickém jazyce nazývá Letter of Authority (LOA) nebo Power of attorney (POA). V těchto případech je rozhodující, o jakou plnou moc se jedná. Zatímco Letter of Authority zmocňuje ke konkrétnímu účelu, Power of attorney lze považovat za generální plnou moc.

Anglická plná moc tak může mít tuto podobu:

Power of attorney / Letter of Authority

I, the undersigned: ………………………………………………………………………
Birth Number / ID Number: …………………………………………………………
Permanent home (or registered office): ………………………………………
(hereinafter referred to as the principal)

authorize

Name and surname / company name: …………………………………………
Birth number / ID number: …………………………………………………………..
Permanent home (or registered office): ……………………………………….
(hereinafter referred to as the Agent)

For (specifying the specific legal act(s)):

In ……………………………….. on ………………………………..

Principal

I accept the power of attorney.

In ……………………………….. on ………………………………..

Proxy holder / Agent

Internetové vyhledávače nabízejí velké množství vzorů zplnomocnění v angličtině. Stačí zadat hesla „anglická plná moc vzor k zastupování 2023“ a výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.

Zánik plné moci

Pokud již přestaly existovat relevantní důvody pro trvání plné moci, lze ji nechat zaniknout. Děje se tak vždy, pokud:

 • jsou ukončeny důvody a právní zastoupení, pro něž byla plná moc udělena
 • plnou moc zmocněnec vypoví
 • je plná moc odvolána zmocnitelem
 • zmocněnec nebo zmocnitel zemře nebo zanikne jako právnická osoba

Pokud zmocnitel plnou moc odvolá, aniž by o tom zmocněnce zpravil, může zmocněnec zmocnitele na základně plné moci stále právoplatně zastupovat. Zmocněnec, který plnou moc vypověděl, nebo pokud zmocnitel zemřel, je povinován dokončit nezbytné kroky, které v rámci zastupování nesnesou odkladu.

Paragraf 449 Občanského zákoníku na závěr obecného ustanovení smluvního zastoupení určujte, že zmocněnec vydá bez zbytečného odkladu po zániku zmocnění vše, co mu zmocnitel propůjčil, popřípadě co pro zmocnitele získal. Zemřel-li zmocněnec, má vůči zmocniteli tuto povinnost každý, kdo má tyto věci u sebe.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang