Notářský zápis – cena, poplatek, změna či zrušení

Služby notáře dříve či později využije drtivá většina občanů. Fyzické i právnické osoby. Notářský zápis má své zákonitosti i svou cenu a týkat se může jak občansko-právní problematiky, tak obchodně-právní. Jak postupovat pro získání notářského zápisu? Kolik stojí a lze ho změnit?

Notář je v oboru práva vysokoškolsky vzdělaný člověk, jehož do funkce jmenuje i odvolává ministr spravedlnosti. Je vázaný zákony, tudíž nesmí jednat protizákonně, je povinen zachovávat mlčenlivost (a to i po skončení funkce) a ctít nestrannost.

Je pověřen notářským úřadem, neboli souborem pravomocí k výkonu notářství. To znamená, že je notář oprávněn sepisovat veřejné listiny o právních jednáních, osvědčovat právně významné skutečnosti, přijímat listiny a peníze do úschovy, a jiné.

V ČR působí okolo 450 notářů a jejich počet určuje takzvaný numerus clausus, tedy maximální možný počet do naplnění kapacity. Podobně jako například na univerzitách.

Co je notářský zápis

Notářský zápis (NZ) je veřejná listina sepsaná oficiální cestou pod dohledem notáře a týkající se právního úkonu. Přičemž odpovídá zákonným podmínkám. Veškeré náležitosti nejen notářských zápisů, ale celé notářské problematiky udává Zákon o činnosti národní rady o notářích a jejich činnosti, neboli notářský řád č. 358/1992 Sb.

Notářský zápis může být sepsán na základě závěti, dědictví, kupní smlouvy nebo zakládání obchodní společnosti.

Sepsán musí být v českém jazyce. Pokud to vyžaduje situace, je u notářského úkonu přítomen nestranný tlumočník, jehož přítomnost je na notářském zápisu stvrzena jeho podpisem. Paragraf § 63 notářského řádu určuje, jaké náležitosti musí NZ obsahovat:  

 • místo, den, měsíc a rok právního jednání
 • jméno a příjmení notáře a jeho sídlo
 • jméno, příjmení, bydliště a datum narození účastníků a jejich zástupců, svědků, důvěrníků a tlumočníků a je-li účastníkem nebo zástupcem právnická osoba, její název, sídlo a identifikační číslo
 • prohlášení účastníků, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis
 • údaj o tom, že byla notáři prokázána totožnost účastníků, svědků, důvěrníků, tlumočníků a zástupců účastníků anebo údaj o tom, že je notář zná osobně, a je-li účastníkem nebo zástupcem účastníka právnická osoba, údaj o tom, že byla notáři prokázána její existence a totožnost toho, kdo ji zastupuje
 • obsah právního jednání
 • údaj o tom, že byl notářský zápis po přečtení účastníky schválen
 • podpisy účastníků nebo jejich zástupců, svědků, důvěrníků a tlumočníků
 • otisk úředního razítka notáře a jeho podpis

Originály NZ se ukládají u notáře, přičemž všichni zúčastnění obdrží stejnopisy (vyjma zápisu o závěti), případně za poplatek opisy příloh (kopie).

Obsahy notářských zápisů se dělí na dvě základní kategorie. Občansko-právní a obchodně-právní. V prvně jmenované může namátkou jít o sepsání NZ o společném jmění manželů, závěť, vydědění, určení správce dědictví, kupní smlouvu (převod nemovitosti), zástavní smlouvu, atd.

Obchodně-právní problematika se pak týká zakládání společností (zakladatelská listina nebo smlouva, stanovy), změny společenské smlouvy (změna sídla, změna názvu firmy, předmětu podnikání, navýšení či snížení základního kapitálu, rozdělení obchodního podílu), zrušení nebo likvidace společnosti, atd.

Notářský zápis není nutný v případě převodu obchodního podílu, protože se nejedná o změnu společenské smlouvy. Notářský zápis není třeba ani v případě změny sídla společnosti v rámci jedné obce.

Cena notářského zápisu

Sazby za notářské služby jsou děleny na pevné částky a takzvané tarifní hodnoty. Tarifní hodnota znamená, že se cena za výkon odvíjí od hodnoty věci, o které se notářský zápis pořizuje. Vyjádřeno v procentech. Ucelený sazebník je zveřejněn ve Vyhlášce č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a notářské komory České republiky (notářský tarif).

Například uschování cenných papírů u notáře je zpoplatněno následující tarifní hodnotou:

Z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty1,2 %
Z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty0,6 %
Z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty0,4 %
Z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty0,2 %
Z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty0,1 %
Nejméně 1 000 Kč.


Pevné sazby se týkají například ověření pravosti podpisu (30 Kč), sepsání závěti (1 500 Kč), sepsání notářského zápisu o plné moci (1 000 Kč), vydání opisu (30 Kč), přijetí listiny do úschovy – vyjma cenných papírů (800 Kč), NZ o tom, že je někdo naživu (600 Kč).

Poplatky za notářské služby se od ledna 2021 navýšily. Další revize notářského tarifu jsou plánovány.

Odměny notářů podle vyjádření prezidenta Notářské komory ČR Radima Neubauera ještě porostou, protože už leckde neodpovídají aktuálním ekonomickým poměrům.

Zejména v menších městech a okrajových částech republiky jsou ekonomické podmínky pro výkon notářství velmi složité. Je třeba revidovat notářský tarif v částech, ve kterých přes 26 let nedoznal žádných změn, přičemž komplexnost a složitost příslušných úkonů zásadně narostla.

Radim Neubauer

Neubauer zároveň navrhl, aby se agenda notářů rozšířila. Odkazuje na to, že veřejnost vnímá notáře jako důvěryhodné odborníky, a bylo by přínosné využít notářský potenciál i v jiných oblastech, příkladě v rodinném právu.

Od ledna roku 2023 se zvýšily odměny notářů a tím se změnily také notářské poplatky dědictví.

Zrušení či změna notářského zápisu

Změna či zrušení notářského zápisu není nikde v notářském zákoně jasně definována. Nabízí se řešení zajít za příslušným notářem a NZ přepsat.

Notářský zápis s přímou vykonatelností

NZ s přímou vykonatelností je přímo exekučním titulem. Odpadá tak podání žaloby na splnění závazku a stačí rovnou podat návrh na exekuci. Na základě tohoto notářského zápisu povinný svoluje k přímé vykonatelnosti bez nutnosti obracet se na soud. Splacení pohledávky je v tomto případě mnohem efektivnější a rychlejší.

Digitalizace notářských zápisů

V roce 2020 byla přijata novela notářského zákona, která počítá s digitalizací. Přechod do virtuálního světa je podle Radima Neubauera nevyhnutelný. Tento úkon bude přijímán prostřednictvím videohovorů. Notářský zápis v elektronické podobě nově obsahuje:

 • údaj, že byl sepsán elektronicky
 • elektronický podpis všech účastníků, svědků, tlumočníků
 • kvalifikovaný elektronický podpis notáře
 • místo, datum a právní jednání
 • jméno notáře a účastníků, ověření jejich totožnosti a právní způsobilosti
 • obsah právního jednání

Elektronizaci a digitalizaci ocení nejen jednotlivci, ale zejména zahraniční obchodní společnosti, které už kvůli notářskému zápisu zakladatelské smlouvy nebudou muset podnikat mezistátní cesty do České republiky.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang