Obchodní společnosti – druhy, typy, s.r.o., akciová společnost

Obchodní společnost je právnická osoba, která byla založena za účelem podnikání, tedy za účelem soustavné činnosti směřující k vytvoření zisku. Založit ji může osoba fyzická i osoba právnická. Některé obchodní společnosti mohou být založeny i za jiným účelem než je podnikání – např. nezisková a jiná nevýdělečná činnost.

Obchodní společnost se zakládá společenskou smlouvou známou též jako zakladatelská listina. Společnost samotná vzniká dnem, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku.

Druhy obchodních společností

Existuje více druhů obchodních společností. V České republice se rozlišují 4 základní druhy společností:

Zvláštním typem obchodní společnosti je družstvo, to ovšem není typickým příkladem obchodní společnosti. Liší se hlavně v rovnosti hlasů společníků, v jejich členství a podobně.

Mezi obchodní společnosti lze zařadit i evropskou společnost – zkratka ES. Pro tento typ společnosti platí české právo pouze subsidiárně

TIP: Podrobný postup, jak založit s.r.o., nabízí tento článek.

Společnost s ručením omezeným – s.r.o.

Společnost s ručením omezeným neboli s.r.o. je jeden z typů obchodních společností, které lze v České republice za účelem podnikání založit. V Česku jde o nejrozšířenější formu podnikání, přičemž i celosvětově se jedná o běžnou formu podnikání.

Zákonem je považována za obchodní společnost kapitálovou, vykazuje však i některé rysy společnosti osobní a odbornou veřejností je tedy mnohdy považována za tzv. smíšenou společnost. Jejím statutárním orgánem, který je oprávněn společnost zastupovat, je jednatel.

Společnost tohoto typu může založit jeden až padesát společníků. Obchodní firma společnosti musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“ nebo zkratku s.r.o. či spol. s r. o. Každý společník má právo na kmenový list, čili listinu určující podíl ve firmě.

Minimální vklad společníka, a tudíž i minimální výše základního kapitálu společnosti, je 1 Kč. V praxi to bývá více. Z tohoto vkladu se následně hradí případné závazky, dluhy, pohledávky či jiné finanční obligace firmy, pokud dojde k jejímu zániku. Ručení je tedy omezené do výše základního kapitálu.

TIP: Klíčovou součástí majetku společnosti je duševní vlastnictví. Co to je, jak ho chránit a jak si ho zaregistrovat? Odpovědi nabídne tento článek.

Společnost je založena v okamžiku, kdy se všichni její společníci dohodnou na obsahu společenské smlouvy a podepíší ji u notáře, avšak vzniká až okamžikem zápisu do obchodního rejstříku.

TIP: Do obchodního rejstříku se mohou nechat zapsat i OSVČ, které jsou za běžných okolností uvedeny pouze v živnostenském rejstříku.

Alternativní možností založení společnosti, je koupě tzv. ready made společnosti neboli předzaložené společnosti. Jedná se o firmu, která je zapsaná v obchodním rejstříku, má název, sídlo, jednatele, identifikační číslo a také plně splacený základní kapitál. Společnost však nevyvíjí žádnou obchodní činnost, byla založena pouze za účelem prodeje konečnému zákazníkovi.

Další variantou je koupě společností s historií. Ušetří podnikateli čas a byrokratické procedury a zároveň přináší řadu výhod jako snadnější získání bankovního úvěru a vyšší šance na získání dotací.

Akciová společnost – a.s.

Druhým nejznámějším typem obchodních společností jsou akciové společnosti. Oproti společnosti s ručením omezeným je u akciové společnosti minimální vklad 2 000 000 Kč. Tento základní kapitál je následně rozvržen do určitého počtu akcií o specifické hodnotě.

Akciová společnost je druh společnosti, jejíž základní kapitál se neskládá z nehmotných a abstraktních podílů, ale z akcií, což jsou cenné papíry tento podíl představující. Akciová společnost vzniká, jakmile je podepsána zakladatelská listina nebo zakladatelská smlouva.

TIP: Akciové společnosti jsou často součástí tzv. holdingu – to nejdůležitější o něm je shrnuto v tomto článku.

Akcionáři, neboli vlastníci akcií, mají právo podílet se na řízení společnosti. Z vlastnictví akcií vyplývá právo na podíl ze zisku (dividendu) a související práva a povinnosti.

Akciová společnost je právnická osoba, jejímž statutárním zástupcem je volené představenstvo či statutární ředitel. Majetek je rozdělen na určitý počet akcií, původně vydaných s určitou nominální či emisní hodnotou.

Společnost za svoje závazky odpovídá celým svým majetkem, akcionář za závazky společnosti neručí a ani není povinen uhradit ztrátu společnosti.

Od roku 2014 už akciová společnost nemusí pro případ ztráty vytvářet povinný rezervní fond. Rezervní fond však může zřídit dobrovolně.

TIP: Podrobněji o tom, jak na založení akciové společnosti – postup krok za krokem, pojednává tento článek.

Komanditní společnost

Dalším typem společnosti je komanditní společnost. Tu lze zařadit mezi tzv. osobní obchodní společnosti. Tvoří ji minimálně dvě osoby, které mají ve firmě specifický název, a to komanditista komplementář.

Základní vklad v minimální výši 5 000 Kč musí do společnosti vložit pouze komanditista. Komplementář tuto povinnost nemá. Ovšem komanditista již po vložení vkladu nijak neručí za dluhy společnosti. Naopak za vše ručí komplementář, a to opět celým svým soukromým majetkem.

Komplementář totiž disponuje více právy při tomto typu vedení obchodní společnosti. Má tedy nad firmou větší moc. K založení dochází pomocí sepsání společenské smlouvy.

Veřejná obchodní společnost

Čtvrtým druhem obchodní společnosti je veřejná obchodní společnost. U té je specifikum, že nepotřebuje vůbec žádný základní vklad. Jedná se tak o jedinou společnost, kde jsou zakladatelé této podmínky zproštěni.

Zakladatelé a majitelé veřejné obchodní společnosti ručí za všechny finanční pohledávky společnosti vlastním majetkem.

Založit veřejnou obchodní společnost musí podnikatel společně s druhou osobou, nikdy ne sám, jako tomu může být u obchodní společnosti s ručením omezeným. I v tomto případě je potřeba sepsat společenskou smlouvu. Zisk společnosti se rozděluje rovným dílem, pokud nestanoví společenská smlouva jinak.

TIP: Jak vytvořit název firmy případně jak se řeší změna názvu firmy a jak vymyslet dobrý název firmy popisují tyto články.

Družstvo

Mezi obchodní společnosti se v některých případech řadí také družstvo. Jedná se o specifický typ společnosti, kterou vede sdružení podnikatelů. To znamená alespoň 5 fyzických osob nebo dvě právnické.

Minimální kapitál družstva je 50 000 Kč. Společnost ručí za závazky celým svým majetkem. Netýká se to ovšem členů družstva, ti za nic svým majetkem neručí.

TIP: Řadu podnikatelů zajímá mimo jiné jak na zrušení společnosti a jak zrušit s.r.o.

Základní kapitál obchodní společnosti

Pro založení komanditní společnost, akciové společnosti a společnost s ručením omezeným je nutno složit základní kapitál.

Základním kapitálem obchodní společnosti je souhrn všech jejich vkladů. Základní kapitál společnosti musí být v jednotkách české měny. Jeho výše se liší podle typu obchodní společnosti.

Ve společnosti s ručením omezeným je to minimálně 1 Kč. V případě akciové společnosti je to minimálně 2 miliony Kč bez veřejné nabídky akcií a minimálně 20 milionů Kč s veřejnou nabídkou akcií. Pro komanditní společnost je potřeba 5 000 Kč.

TIP: Jelikož je dnes trendem podnikat na internetu, musí obvykle také založit vlastní web, s čímž se pojí registrace domény. Internetová doména by se měla shodovat s názvem firmy, nicméně si lze vybrat také z aktuální nabídky volných domén.

WordPress je svobodný open source redakční publikační systém, má širokou uživatelskou a vývojářskou komunitu. Dle oficiálních statistik je používán jako systém pro správu obsahu na 33 % webových stránek na světě.

Pokud chce člověk založit web na vlastní pěst, může tak učinit například pomocí redakčního systému WordPress. Výhodou je široká dostupnost WordPress hostingů a šablon pro WordPress.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang