Holding a holdingová společnost – co to je, jaký je princip?

Holding neboli koncern – s tímto termínem se setkal snad každý, kdo se pohybuje ve světě podnikání. Jedná se proto o základní pojem, jehož význam je třeba znát. Co holding je? Jaké jsou jeho výhody? Na jakém principu funguje? A jak ho firmy využívají k daňovým optimalizacím?

Od konce 20. století je možné zaznamenat rostoucí trend vzniku takzvaných holdingů. Jedná se o systém, který může všem zúčastněným stranám přinést mnohá pozitiva.

Co je to holding a holdingová společnost

Pojmem holding je označováno sdružení několika firem, přičemž jedna z těchto firem má v rámci holdingu vůdčí postavení – to získá nejčastěji držením majoritního podílu v ostatních firmách v rámci holdingu. V souvislosti s tím se rozlišují dvě úrovně součástí holdingu:

  • mateřská (nebo také holdingová) společnost je nadřazena ostatním firmám v holdingu
  • pojmem dceřiná společnost jsou pak označovány firmy podřízené mateřské společnosti

Vztah mezi mateřskou a dceřinou společností závisí především na výši podílu, kterou v dceřiné společnosti holdingová firma vlastní. Mateřská společnost pak může mít na chod dceřiné společnosti buď úplný nebo neúplný vliv.

Mateřská firma většinou vlastní většinový podíl v dceřiných firmách.

Různí se také důvody pro které holdingové společnosti kupují další firmy – mohou o nákupu například uvažovat jen jako o investici a nezajímat se ve větší míře o chod firmy jako takový, nebo mohou firmu fakticky řídit. V praxi se v rámci holdingů nejčastěji sdružují akciové společnosti.

Princip holdingu

Je třeba si uvědomit, že z pohledu zákona o obchodních korporacích holding nepředstavuje samostatný právní subjekt, a každá z firem v holdingu tak disponuje vlastní právní subjektivitou. Nicméně, při zpracování účetních závěrek bývá holding považován za jeden celek a musí zpracovávat konsolidovanou účetní závěrku.

Je možné se setkat s dvěma druhy holdingu:

  • čistý holding – v rámci čistého holdingu se mateřská firma zabývá pouze řízením dceřiných firem
  • kombinovaný/smíšený holding – zde se mateřská firma věnuje mimoto ještě nějakému dalšími podnikání

Jako příklad holdingu lze uvést třeba automobilový koncern Volkswagen (koncern je totéž co holding). Volkswagen je zde mateřskou/holdingovou společností, dceřinou společnosti je pak např. Škoda Auto.

Výhody holdingu

Být součástí holdingu je pro firmu výhodné hned z několika důvodů. Holding totiž kombinuje pozitivní stránky velkých a malých firem.

Pro malé firmy je výhodné stát se součástí holdingu, jelikož tak zásadně zvýší význam svého postavení na trhu a docílí lepší kapitálovou sílu.

Holding spojuje výhody velkých a malých podniků.

Holdingové společnosti pak mohou prostřednictvím dceřiných firem diverzifikovat a rozšiřovat své portfolio nabízených služeb a produktů. Dále mohou díky svým dceřiným společnostem navazovat nové obchodní vztahy a v neposlední řadě je nákup podílů ve firmách potenciálně velmi výhodnou investiční strategií.

TIP: Založit firmu nemusí být složité – ať už se jedná o založení akciové společnosti nebo založení s.r.o.

Ochrana holdingové společnosti před ztrátou

Holdingové společnosti mají výhodu ochrany před ztrátami. Pokud dceřiná společnost zkrachuje, může holdingová společnost utrpět kapitálovou ztrátu a pokles čistého jmění. Věřitelé zkrachovalé společnosti však nemohou po holdingové společnosti právně vymáhat odměnu.

Proto se mateřská společnost může v rámci strategie ochrany majetku strukturovat jako holdingová společnost a zároveň vytvářet dceřiné společnosti pro jednotlivé obory podnikání. Jedna dceřiná společnost může například vlastnit značku a ochranné známky mateřské společnosti, zatímco jiná dceřiná společnost může vlastnit její nemovitosti.

Tato taktika slouží k omezení finanční a právní odpovědnosti holdingové společnosti (a jejích různých dceřiných společností). Může také snížit celkovou daňovou povinnost korporace tím, že strategicky umístí určité části svého podnikání do jurisdikcí s nižšími daňovými sazbami.

Dluhová odpovědnost společností

Pokud je holdingová společnost správně nastavena, dluhová odpovědnost jedné dceřiné společnosti nebude mít dopad na ostatní. Pokud by jedna dceřiná společnost vyhlásila úpadek, nebude to mít dopad na ostatní.

Holdingové společnosti mohou sloužit také k ochraně osobního majetku jednotlivce. V případě holdingové společnosti je tento majetek technicky v držení korporace, a nikoliv osoby, která je tak chráněna před dluhovými závazky, soudními spory a dalšími riziky.

Podpora dceřiných společností holdingu

Holdingové společnosti podporují své dceřiné společnosti tím, že využívají jejich zdroje ke snížení nákladů na tolik potřebný provozní kapitál. Pomocí navazující záruky může mateřská společnost poskytnout zástavu na úvěr jménem dceřiné společnosti.

V konečném důsledku to může společnostem pomoci získat dluhové financování s nižší úrokovou sazbou, než jaké by si jinak byly schopny obstarat samy. Jakmile je dceřiná společnost podpořena finanční silou holdingové společnosti, výrazně se snižuje riziko, že dceřiná společnost nesplatí svůj dluh.

Nevýhody holdingu

Využití holdingu a dceřiných společností má i některé nevýhody, mezi něž patří následující:

  • Náklady na založení a průběžné dodržování předpisů
  • Problémy s řízením
  • Složitost

Při zakládání holdingové společnosti je třeba vzít tyto nevýhody v úvahu.

Náklady na založení a průběžné dodržování předpisů

Holdingová společnost a každá založená dceřiná společnost vyžadují zaplacení poplatků za založení. Ve většině případů budou také existovat povinnosti týkající se výroční zprávy a koncesionářské daně.

Každá ze společností bude také muset dodržovat statut řídící společnosti nebo s.r.o. a své individuální řídící dokumenty. Použitím jediné provozní společnosti se lze vyhnout těmto dodatečným povinnostem týkajícím se dodržování předpisů jednotlivými subjekty a s nimi spojeným nákladům.

Problémy s řízením

Jak již bylo uvedeno, holdingová společnost nemusí vlastnit všechny vlastnické podíly dceřiných společností. To může být jak výhodou, tak nevýhodou. Tam, kde nevlastní 100 %, bude muset jednat s menšinovými vlastníky. Někdy vznikají konflikty, když se zájmy menšinových vlastníků liší od zájmů holdingové společnosti.

Skutečnost, že vedení holdingu nemusí být odborníky na podnikání provozních společností, může být výhodou i nevýhodou. Může to být nevýhoda, protože vedení holdingové společnosti může dohlížet a přijímat zásadní politická rozhodnutí pro podniky nebo odvětví, v nichž se příliš nevyzná.

Složitost holdingových společností

Využití holdingových a dceřiných společností přidává prvek složitosti, který se ve struktuře s jedním subjektem nevyskytuje. Pokud například veřejně obchodovaná společnost využívá strukturu holdingové společnosti, může být velmi složitá, s mnoha dceřinými společnostmi, které je třeba sledovat.

Pro takové podniky může být dobrý systém správy entit neocenitelným nástrojem pro sledování všech důležitých informací, záznamů a termínů splatnosti pro všechny společnosti. I pro mnohem menší podniky je důležité vést záznamy, aktiva, závazky a majetek jednotlivých společností odděleně.

Daňové odvody holdingu

Sdružení firem v rámci holdingu lze také využít k optimalizaci daňových odvodů. Firmy proto často vystupují jako dceřiné společnosti, aby mohli daně odvádět prostřednictvím mateřských firem se sídlem ve státe s příznivější daňovou legislativou. Podíl na zisku je tak možné legálně vyvést z České republiky.

To se však vyplatí pouze u států, se kterými má Česká Republika smluvně zajištěnou výjimku ze zdanění vývodu kapitálu. V opačném případě je podíl na zisku zatížen pětatřicetiprocentní daní.

Koncern – co to je?

Jaký má koncern význam? Koncern je typ podnikatelského seskupení běžný v Evropě, zejména v Německu. Vzniká spojením několika právně nezávislých společností do jednoho hospodářského subjektu pod jednotným vedením.

Koncern se skládá z ovládajícího podniku a jednoho nebo více ovládaných podniků. Vztah mezi ovládajícím a ovládaným podnikem je založen na skutečných obchodních a řídicích vztazích, na rozdíl od mateřských a dceřiných společností, které jsou spojeny v holdingové společnosti.

Mimo odbornou veřejnost je význam pojmu koncern chápán mylně také ve smyslu velké společnosti bez ohledu na její podnikovou strukturu.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang