Holding a holdingová společnost – co to je, jaký je princip?

Holding neboli koncern – s tímto termínem se setkal snad každý, kdo se pohybuje ve světě podnikání. Jedná se proto o základní pojem, jehož význam je třeba znát. Co holding je? Jaké jsou jeho výhody? Na jakém principu funguje? A jak ho firmy využívají k daňovým optimalizacím?

Od konce 20. století je možné zaznamenat rostoucí trend vzniku takzvaných holdingů. Jedná se o systém, který může všem zúčastněným stranám přinést mnohá pozitiva.

Co je to holding a holdingová společnost

Pojmem holding je označováno sdružení několika firem, přičemž jedna z těchto firem má v rámci holdingu vůdčí postavení – to získá nejčastěji držením majoritního podílu v ostatních firmách v rámci holdingu. V souvislosti s tím se rozlišují dvě úrovně součástí holdingu:

  • mateřská (nebo také holdingová) společnost je nadřazena ostatním firmám v holdingu
  • pojmem dceřiná společnost jsou pak označovány firmy podřízené mateřské společnosti

Vztah mezi mateřskou a dceřinou společností závisí především na výši podílu, kterou v dceřiné společnosti holdingová firma vlastní. Mateřská společnost pak může mít na chod dceřiné společnosti buď úplný nebo neúplný vliv.

Různí se také důvody pro které holdingové společnosti kupují další firmy – mohou o nákupu například uvažovat jen jako o investici a nezajímat se ve větší míře o chod firmy jako takový, nebo mohou firmu fakticky řídit. V praxi se v rámci holdingů nejčastěji sdružují akciové společnosti.

Mateřská firma většinou vlastní většinový podíl v dceřiných firmách.

Princip holdingu

Je třeba si uvědomit, že z pohledu zákona o obchodních korporacích holding nepředstavuje samostatný právní subjekt, a každá z firem v holdingu tak disponuje vlastní právní subjektivitou. Nicméně, při zpracování účetních závěrek bývá holding považován za jeden celek a musí zpracovávat konsolidovanou účetní závěrku.

Je možné se setkat s dvěma druhy holdingu:

  • čistý holding – v rámci čistého holdingu se mateřská firma zabývá pouze řízením dceřiných firem
  • kombinovaný/smíšený holding – zde se mateřská firma věnuje mimoto ještě nějakému dalšími podnikání

Jako příklad holdingu lze uvést třeba automobilový koncern Volkswagen (koncern je totéž co holding). Volkswagen je zde mateřskou/holdingovou společností, dceřinou společnosti je pak např. Škoda Auto.

Firmy v rámci holdingu disponují vlastní právní subjektivitou.

Výhody holdingu

Být součástí holdingu je pro firmu výhodné hned z několika důvodů. Holding totiž kombinuje pozitivní stránky velkých a malých firem.

Pro malé firmy je výhodné stát se součástí holdingu, jelikož tak zásadně zvýší význam svého postavení na trhu a docílí lepší kapitálovou sílu.

Holdingové společnosti pak mohou prostřednictvím dceřiných firem diverzifikovat a rozšiřovat své portfolio nabízených služeb a produktů. Dále mohou díky svým dceřiným společnostem navazovat nové obchodní vztahy a v neposlední řadě je nákup podílů ve firmách potenciálně velmi výhodnou investiční strategií.

TIP: Založit firmu nemusí být složité – ať už se jedná o založení akciové společnosti nebo založení s.r.o.

Holding spojuje výhody velkých a malých podniků.

Daňové odvody holdingu

Sdružení firem v rámci holdingu lze také využít k optimalizaci daňových odvodů. Firmy proto často vystupují jako dceřiné společnosti, aby mohli daně odvádět prostřednictvím mateřských firem se sídlem ve státe s příznivější daňovou legislativou. Podíl na zisku je tak možné legálně vyvést z České republiky.

To se však vyplatí pouze u států, se kterými má Česká Republika smluvně zajištěnou výjimku ze zdanění vývodu kapitálu. V opačném případě je podíl na zisku zatížen pětatřicetiprocentní daní.

 Copyright © 2022 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang