Likvidace s.r.o. – jak zrušit s.r.o.

Podnikání se nerozjelo dle představ nebo se firma nevyvíjí tak, jak by měla v očích podnikatele nebo přestala vydělávat peníze. Většina podnikatelů se rozhodne pro likvidaci s.r.o. Ovšem to, jak zrušit s.r.o. je zákonem upravený postup a při něm dochází k majetkovému vyrovnání zanikající právnické osoby. Jaký je tedy postup zrušení s.r.o.?

Likvidace představuje v současné době skvělý způsob, jak se tzv. zbavit firmy, která neprosperuje, a to i v případě podnikání na internetu. Celý proces likvidace právnické osoby je zakotven v občanském zákoníku, ale také v zákoně o obchodních korporacích.

Cílem likvidace s.r.o. je vypořádání veškerých majetkových dluhů a veškerých pohledávek společnosti a s.r.o. vymazat z obchodního rejstříku.

Jak zrušit s.r.o.

Likvidace s.r.o. začíná prvotně zrušením s.r.o., která má být zlikvidována. O zrušení s.r.o. rozhoduje na valné hromadě na základě společenské smlouvy kvalifikovaná většina 2/3 hlasů, anebo společníci firmy dohodou, ovšem obě varianty musí být notářsky zapsané.

Důvody pro zrušení s.r.o.:

  • uplynutím doby, na kterou byla společnost založena
  • dosažením účelu, pro který byla společnost založena
  • rozhodnutím příslušného orgánu o zrušení s.r.o., nebo o fúzi, převodu jmění na jiného společníka, rozdělení společnosti či kvůli její přeměně

Ke zrušení může dojít 2 způsoby, a to:

  • zrušením s.r.o. bez likvidace – v tomto případě přechází veškeré jmění společnosti na jejího právního nástupce
  • zrušením s.r.o. s likvidací – společnost je zrušena jakmile vstoupí do likvidace

V případě, že společnost s.r.o. vstoupí do likvidace, valná hromada nebo soud jmenuje likvidátora společnosti. Likvidátor poté neprodleně provede zápis o likvidaci do veřejného rejstříku, a po dobu likvidace s.r.o. užívá za svým názvem dodatek „v likvidaci„. Den zrušení a vstup do likvidace se zpravidla volí první den v měsíci, a to z důvodu účetního.

Zrušení s.r.o. má svůj zákonný postup, kterého je třeba se držet krok po kroku.

Do 30 dnů od vstupu do likvidace je nutné podání řádného daňového tvrzení na finanční úřad. V rámci celé likvidace je nutné sepsat účetní rozvahu, a dále také soupis veškerého majetku, poté je nutné vypořádání majetkových vztahů, dluhů a pohledávek, a to i včetně mzdových nároků zaměstnanců.

Poté je nutné sestavení závěrečné likvidační účetní uzávěrky. Ke konci podává likvidátor ještě návrh na výmaz s.r.o. z obchodního rejstříku. S výmazem společnosti s.r.o. musí výslovně souhlasit finanční úřad.

TIP: Při likvidaci společnosti je potřeba odevzdat kmenové listy všech společníků, byly-li na základně společenské smlouvy vydány.

Likvidátor má také za povinnost informovat o likvidaci všechny známé věřitele a neznámí věřitelé jsou informování o likvidaci prostřednictvím oznámení, které je uveřejněné v Obchodním věstníku, kde je uvedena i lhůta pro přihlášení svých pohledávek. Toto oznámení musí být uveřejněno minimálně dvakrát s dvoutýdenním odstupem a lhůta pro přihlášení nemůže být kratší než 3 měsíce od dalšího oznámení.

V případě zrušení s.r.o. jsou všem zaměstnancům dány vypovědní důvody, které jsou uvedené v zákoníku práce a zaměstnancům tak vzniká právo na odstupné.

Zrušení firmy může být také dobrovolné nebo nucené.

V případě, že zbylý majetek společnosti nepostačí k úplnému uspokojení věřitelů, likvidátor má povinnost podat návrh na insolvenční řízení. Po ukončení likvidace je společnost vymazána z obchodního rejstříku a právně zaniká, už tedy nedisponuje ani v živnostenském rejstříku a není plácem DPH.

Celý proces zrušení s.r.o. a likvidace s.r.o. ovšem nelze vyřídit dříve než za 4 měsíce, a u likvidace velkých společností může trvat likvidace s.r.o. i několik let.

TIP: Uvažuje-li podnikatel o zrušení živnosti, může být v řadě případů výhodnější přejít k pozastavení živnosti.

Způsoby zrušení s.r.o.

Zrušení s.r.o. může mít i dva způsoby, a to zrušení s.r.o. dobrovolně nebo zrušení s.r.o. nuceně.

  • Dobrovolné zrušení s.r.o.

V tomto případě se jedná o dohodu mezi společníky nebo jde o rozhodnutí valné hromady. Rozhodnutí lze ovšem kdykoliv zrušit, a to do doby, než se začne rozdělovat likvidační zůstatek s.r.o.

  • Nucené zrušení s.r.o.

V tomto případě se jedná o rozhodnutí soudu, a to na základě návrhu statutárního orgánu nebo osoby, která zde má právní zájem či na základě návrhu státního zastupitelství.

Důvodem může být nečinnost společnosti, ztráta oprávnění v podnikání, zánik předpokladů pro vznik s.r.o. nebo porušování povinností.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang