Komanditní společnost – co to je, příklady, zdanění

Jednou z možností, jak začít se svým podnikáním, je založení takzvané komanditní společnosti. S komanditními společnostmi se člověk sice nesetkává příliš často, je však důležité být s tímto pojmem obeznámen, protože v některých situacích může k.s. představovat výhodnou formu podnikání. Co to komanditní společnost je, jak funguje a jak ji založit?

Komanditní společnost je v podstatě jakýsi hybrid kombinující aspekty veřejné obchodní společnosti a společnosti s ručením omezeným.

Co je komanditní společnost

Jedná se o právnickou osobu, jež je zákonem o obchodních korporacích zařazena mezi osobní obchodní společnosti. Základním rysem komanditní společnosti je přítomnost dvou typů společníků:

  • komandista – jeho ručení v rámci společnosti je omezené (tzn. do výše jeho nesplaceného vkladu)
  • komplementář – jeho ručení je neomezené – ručí celým svým majetkem

Každá komanditní společnost musí mít alespoň jednoho komandistu a alespoň jednoho komplementáře. Její název pak musí obsahovat označení „komanditní společnost (nebo jen „kom. spol.“, případně „k.s.“). Založení komanditní společnosti může být výhodné pro začínající podnikatele, kteří nechtějí zakládat firmu sami a zároveň nevlastní potřebný počáteční kapitál.

Mezi hlavní výhody komanditní společnosti patří jasné rozdělení rizik mezi společníky a také poměrně nízké náklady na založení.

Kdo řídí komanditní společnost

Postavení komandisty a komplementáře je značně odlišné: komplementáři mají kupříkladu mnohem větší pravomoci v rámci vedení firmy. Také na rozdíl od komandistů nemají zákonem uloženou vkladovou povinnost.

Nejvyšší orgán komanditní společnosti představují její společníci. Statutárním orgánem jsou pak komplementáři. Podobu statutárního orgánu může dále upravovat společenská smlouva (může například vybrat, kteří komplementarity budou jeho součástí).

Založení komanditní společnosti

Komanditní společnost musí mít minimálně dva zakladatele (komandistu a komplementáře). Tito sepíší společenskou smlouvu podobně, jako se to dělá pří založení s.r.o.. Ve společenské smlouvě by neměly chybět tyto údaje:

  • název firmy
  • sídlo firmy
  • určení společníků
  • předmět podnikatelské činnosti
  • rozlišení komanditistů a komplementářů
  • výše vkladu (u komanditistů)
  • komanditní suma

Pro založení komanditní společnosti je dále požadováno podnikatelské oprávnění. Společnost pak oficiálně vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podávají dohromady všichni společníci k příslušnému krajskému soudu (respektive městskému soudu v Praze).

TIP: Někdy je prostě potřeba změnit název firmy. Jak na to je vysvětleno v tomto článku.

Zdanění komanditní společnosti

Není-li ve společenské smlouvě uvedeno jinak, dělí se zisk na polovinu mezi společnost a komplementáře. Zisk komplementářů pak podléhá 15 procentní dani z příjmu fyzických osob, zatímco zisk společnosti 19procentní dani z příjmu právnických osob.

TIP. Dojde-li ke změně údajů o komanditní společností, je potřeba podat návrh na změnu v obchodním rejstříku.

Příklady komanditních společností

Jak bylo řečeno komanditní společnost není příliš častou formou podnikání. Přesto existuje několik známých firem, které do této kategorie spadají. Jsou to například: Globus ČR, k. s., Student agency, k. s., Zentiva, k. s. anebo Bauhaus, k. s.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang