Valná hromada – k čemu slouží, význam

Valná hromada je jedním z nejpodstatnějších orgánů obchodní společnosti. Mezi její pravomoci patří rozhodování o různých záležitostech týkající se firmy. Ovšem jaké konkrétní kompetence valná hromada má? K čemu přesně slouží? A jak valnou hromadu svolat?

Valná hromada je nejvyšší orgán ať už akciové společnosti či společnosti s ručením omezeným. Valné hromady se účastní všichni akcionáři, kteří mají na společnosti určitý podíl. Pravomoci valné hromady jsou právně upraveny, konkrétně zákonem o obchodních korporacích. A jaké pravomoci valné hromadě přísluší?

Pravomoci valné hromady

Valná hromada rozhoduje o všech podstatných záležitostech, které obchodní společnost ovlivňují a určují její budoucí směřování. Jedná se například o upravování a provádění změn ve stanovách společnosti či rozhodování o základním kapitálu.

Valná hromada schvaluje také účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení zisku, či naopak vypořádání se se ztrátami. V neposlední řadě valná hromada schvaluje personální změny ve společnosti, včetně například členů dozorčí rady. Souhlas valné hromady je potřeba také při převodu obchodního podílu bez kmenového listu.

Valná hromada rozhoduje o všech podstatných záležitostech, které určují také směřování společnosti.

Valné hromady se účastní zpravidla členové, kteří mají na společnosti určitý podíl. U společnosti s ručením omezeným je to ten, kdo zde vlastní určitý majetkový podíl, v případě akciové společnosti záleží na držení akcií.

Hlasování se na valné hromadě účastní všichni její přítomní členové. Jejich hlasy nicméně mohou mít rozdílnou váhu v závislosti na vlastnictví, členství, či podílu ve společnosti. Způsob hlasování je upraven v pravidlech společnosti.

TIP: Založení s.r.o. stejně tak jako založení akciové společnosti provází určité postupy. Stejně tak je tomu při likvidaci společnosti.

Svolání valné hromady

Valnou hromadu svolávají členové statutárního orgánu a dozorčí rady. Zasedání valné hromady by se měla konat minimálně jednou za rok, nicméně frekvenci schůzí valné hromady určují stanovy nebo zakladatelská listina společnosti. Schůze musí být ovšem ohlášena včas, aby se jí mohli všichni členové účastnit. A jakým způsobem uskutečnit setkání valné hromady?

U akciové společnosti by měl být termín zasedání oznámen minimálně 30 dní předem, a to uveřejněním na webových stránkách společnosti. Po zveřejnění na internetu se považuje pozvánka za doručenou všem členům valné hromady, tedy akcionářům. V případě akciové společnosti svolávají valnou hromadu právě akcionáři.

Zasedání valné hromady je třeba oznámit s dostatečným předstihem.

V případě společnosti s ručením omezeným musí být písemná pozvánka doručena nejpozději 15 dní před konáním schůze. Valnou hromadu s.r.o. svolává jednatel firmy či jednatelé společnosti. Pokud společnost jednatele nemá, může svolat zasedání dozorčí rada, či jeden ze společníků.

TIP: Valná hromada schvaluje také jednatele společnosti. Odměna jednatele je definována ve smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti.

Zápis z valné hromady

V některých případech je nutné rozhodnutí valné hromady ověřit notářským zápisem. Jedná se o rozhodnutí, která například mění smlouvu společnosti, upravují základní kapitál, či ruší společnost.

Přesto se doporučuje notářský zápis z valné hromady provést i u rozhodnutí, která jej nevyžadují. Může být tak předejito potenciálním sporům a rozhodnutí valné hromady se snáze zveřejní v obchodním rejstříku.

Vzor zápisu z valné hromady je dostupný na internetu. Stačí zadat do vyhledavače „valná hromada 2022 zápis“ a jednu z dostupných předloh využít.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang