Jednatel společnosti – povinnosti, odpovědnost a rizika

Jednatel společnosti s ručením omezením zajišťuje obchodní vedení společnosti. Jaké konkrétní povinností se s pozicí jednatele pojí? Za co nese jednatel odpovědnost? A jsou s výkonem tohoto povolání spojována také nějaká rizika?

Jednatel společnosti s ručením omezeným může být stejně tak zvolen jako odvolán valnou hromadou. Tuto funkci může vykonávat hned poté, co je valnou hromadou jmenován, pokud není stanoveno jinak.

Jednatel by měl od společnosti obdržet během jmenování také smlouvu, kde jsou definovány vztahy mezi jednatelem společností, jejich práva a povinnosti a v neposlední řadě také způsob vyplácení odměny jednateli. A jaké s sebou nese tato pozice povinnosti?

Povinnosti jednatele

Jednatel firmy je statutární orgán, který se stará o její obchodní vedení a má právo vystupovat jménem dané společnosti. V případě, že má společnost dva nebo více jednatelů, je třeba určit, zda mohou jednat samostatně nebo společně.

Ve smlouvě o výkonu funkce jednatele musí být uvedena také odměna jednatele.

Jednatel zastupuje společnost při běžných obchodních stycích a v obchodní dokumentaci. Za společnost vystupuje také v úředních záležitostech a obecně v jednáních se třetími stranami. Společnost může tudíž zastupovat téměř ve všech věcech, neurčuje-li smlouva jinak.

Jednou ze základních povinností jednatelů je kromě výše zmíněného také funkce „řádného hospodáře„. Tato povinnost je zapsána také v občanském zákoníku.

A co funkce řádného hospodáře obnáší? Jednatel musí svoji funkci vykonávat loajálně a musí disponovat potřebnými znalostmi a být při výkonů své práce pečlivý. Jinými slovy by měl jednatel zastupovat společnost tak, jako by se jednalo o jeho vlastní majetek.

Jednatel vystupuje jménem společnosti.

Jednatel musí také uznat, v jaké situaci nejsou jeho znalosti a kvalifikace dostatečné a je třeba se obrátit na specializovaného odborníka a daného profesionála také vyhledat a zajistit, ať už se jedná o účetního či advokáta. Tomuto odborníkovi musí také předat všechny potřebné dokumenty a na jeho práci dohlížet.

S funkcí jednatele společnosti souvisí také povinnost podat insolvenční návrh při úpadku společnosti, a to bez odkladu. V případě, že je možné úpadku společnosti předejít či zabránit, je jednatel odpovědný za zajištění potřebných opatření, které zániku společnosti předejdou.

TIP: Stejně jako u založení společnosti, také při likvidaci společnosti a likvidaci s.r.o. je třeba správně postupovat.

Jednatel musí také upozornit společnost, pokud by mělo dojít k situaci, kdy by se dostal on nebo jeho příbuzní zpravidla podepsáním určitých smluv do střetu zájmu se společností. Další z povinností, které jednatel má, je svolávání valné hromady minimálně jednou za rok a s tím všechny spojené náležitosti.

Jednatel společnosti je zodpovědný také za vedení účetnictví.

V neposlední řadě musí jednatel řádně vést účetnictví společnosti a účetní uzávěrky a další dokumenty zveřejňovat v obchodním rejstříku. Jednatel musí také provést registraci do evidence skutečných majitelů společnosti.

Odpovědnost jednatele

Jednatelé nesou neomezenou odpovědnost za to, pokud způsobí společnosti škodu tím, že porušili či nedodrželi své povinnosti. Jednatelé ručí také za veškeré závazky společnosti. Není možné tuto odpovědnost vyloučit či omezit ani prostřednictvím smluv.

Jednatel nese trestní odpovědnost a odpovědnost za škody, které společnosti způsobí.

Pokud je činnost nebo působení společnosti označeno za protiprávní, nese trestní odpovědnost za společnost také její jednatel. Kromě několika vybraných trestných činů jako je například zabití či rvačky, lze firmu stíhat za všechny trestné činy. Odpovědnost jednatele zaniká teprve po řádném ukončení jeho funkce.

Rizika výkonu funkce jednatele

Pokud nebude jednatel plnit veškeré povinnosti, které mu z výkonu funkce vyplývají, může se snadno dostat do nepříjemné situace. Musí umět jednat za celou společnost a navíc zvládat vedení, nebo například řízení finančních rizik.

Protože se s funkcí jednatele pojí mnoho povinností je dobré se obrátit na experta, který může jednateli v tomto ohledu pomoci s přesnou orientací ve veškerých náležitostech, aby se veškerá rizika tohoto povolání vyloučila.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang