Smlouva o výkonu funkce jednatele 2024 – vzor

Od 1. ledna 2021 se změnil zákon o obchodních korporacích. Tato změna s sebou přinesla také úpravy smlouvy o výkonu funkce. Jak má tedy smlouva o výkonu funkce jednatele v roce 2024 vypadat? A jaké údaje musí obsahovat?

Protože zákoník práce funkci jednatele společnosti nepovažuje za závislou práci, vzniká mezi jednatelem a společností obchodněprávní vztah. Tato smlouva o výkonu funkce jednatele tudíž není podřízena zákoníku práce. Proto je třeba při uzavření smlouvy dodržet určité postupy.

Uzavření smlouvy o funkci jednatele

Smlouva mezi jednatelem a společností s.r.o. je takzvaná příkazní smlouva. Práva a povinnosti obou stran jsou definovány v občanském zákoníku. Je nutné, aby smlouvu schválila v případě s.r.o. valná hromada, která musí schvalovat také veškeré změny, které jsou ve smlouvě provedeny.

V případě, že je jednatel v s.r.o. zároveň jejím jediným společníkem, je nutné věřit podpisy úředně. Smlouva musí být sjednána písemně.

Pokud není dodržena jedna z podmínek, například smlouva není písemně vyhotovena, znamená to, že je výkon funkce bezplatný. Nicméně v tomto případě stanovuje zákon také určité výjimky. Se změnou zákona se změnily podmínky v případě, že smlouvu neschválí valná hromada.

S funkcí jednatele se pojí také povinnosti. Mezi ně patří například vedení účetnictví či předejití likvidaci společnosti.

Pokud není smlouva o výkonu funkce jednatele valnou hromadou s.r.o. schválena, znamená to, že smlouva nenabude účinnosti. Pokud však smlouvu schválí valná hromada zpětně, bude uznána ode dne, kdy byla uzavřena či od data, kdy vznikla funkce jednatele.

Jednatel společnosti zastává několik důležitých funkcí.

Co musí smlouva o výkonu funkce jednatele obsahovat?

A jaké náležitostí nesmí v jednatelské smlouvě chybět? V první řadě je nutné uvést základní údaje o společnosti a jednateli. V případě společnosti je zde třeba uvést její sídlo a IČ. Jednatel firmy ve smlouvě uvádí své rodné číslo a adresu bydliště.

Dále ve smlouvě nesmí chybět úvodní ustanovení zahrnující základní vztahy mezi společností a jednatelem a také schválení jednatele valnou hromadou. Následuje předmět smlouvy a informace o právech a povinnostech jednatele a právech a povinnostech společnosti. Smlouva definuje také pracovní dobu jednatele.

Smlouva musí upravovat také výši a způsob výpočtu a vyplácení odměny jednateli. Je třeba, aby byly ve smlouvě zahrnuty všechny druhy odměn, včetně příspěvků na připojištění, či různá plnění. Pokud se jedná o plnění, které nevyplývá ze zákona, musí jej také schválit valná hromada. V případě, že není ve smlouvě odměna definována a sjednána, znamená to, že je výkon funkce jednatele bezplatný.

TIP: Při založení s.r.o. je důležité taky myslet na vytvoření dobrého názvu firmy.

Další náležitosti, které smlouva uvádí, je dovolená, překážky v činnosti, povinnost mlčenlivosti a zákaz konkurence. Ve smlouvě musí být uvedeno také její trvání. Nesmí zde chybět ani závěrečná ustanovení, která shrnují práva a povinnosti jednotlivých stran.

Smlouva o výkonu funkce jednatele musí být uzavřena písemně.

Jednatelská smlouva – vzor 2024

Vzor pracovní smlouvy jednatele a různých jednatelských smluv lze najít na internetu. Stačí zadat do internetového vyhledavače „pracovní smlouva jednatele 2024 vzor“ a vybrat si jeden z dostupných dokumentů.

Případný model jednatelských smluv může být založen v zásadě na dvou různých typech smluv. První typ, smlouva na dobu určitou, je určen pro krátkodobé projekty nebo úkoly. U takových smluv se očekává, že se úkol splní před koncem platnosti smlouvy.

Smlouva na dobu určitou může být také určena pro dlouhodobější projekty nebo úkoly. U takové smlouvy se tak může očekávat, že zaměstnanec bude pokračovat v práci, dokud projekt nebude dokončen.

Nakonec smlouva na dobu neurčitou, je určena pro dlouhodobé zaměstnání. Očekává se, že zaměstnanec bude pro společnost pracovat až do odchodu do důchodu nebo do výpovědi.

Podle takového modelu mohou navíc zaměstnavatelé rychle přecházet mezi různými typy smluv a řádně odměňovat své zaměstnance, zatímco zaměstnanci mohou přijímat různé typy práce a podle potřeby mezi nimi přecházet. Tato větší flexibilita by měla vést ke zvýšení spokojenosti s prací a produktivity na pracovišti.

Odměna jednatele

Odměňování jednatelů v České republice je důležitým aspektem podnikového prostředí. Odměňování vedoucích pracovníků, resp. odměna jednatele se v České republice řídí zákoníkem práce, který stanoví určitá pravidla týkající se výplaty mezd a jiných forem odměňování, včetně struktury odměn a výpočtu prémií.

Takové odměňování jednatele musí být spravedlivé a přiměřené, přičemž se zohledňuje druh práce, povaha funkce, míra odpovědnosti zaměstnance, velikost společnosti a další relevantní faktory.

Zákoník práce dále stanoví podmínky, za kterých může mít jednatel nárok na odměnu, a také maximální výši odměny, která může být vyplacena.

Kromě úpravy v zákoníku práce se společnosti v České republice řídí také například zásadami správy a řízení společnosti stanovenými v obchodním zákoníku.

Minimální odměna jednatele 

Minimální odměna jednatele není v České republice stanovena zákonem.

Výše minimální odměny jednatele tak závisí na velikosti společnosti, přičemž větší společnosti vyplácejí vyšší minimální mzdu než menší podniky. Odměna jednatele může být v některých případech zveřejněna na internetových stránkách společnosti a to ve výroční zprávě společnosti.

Kromě odměny jednatele je také časté, že společnosti poskytují svým jednatelům určité výhody. Patří mezi ně například služební automobil, ubytování a prémie za dosažení určitých cílů. Bonus ale zaměstnavatel nesmí odečíst ze mzdy jednatele.

Smlouva o společnosti

Smlouvu o společnosti upravuje občanský zákoník, přesněji § 2716 až 2 746 zákona č. 89/2012 Sb.

Společnost nicméně není právním subjektem a nemůže tak vystupovat v právních vztazích a sama o sobě nemůže mít práva a povinnosti.

Je také potřeba odlišovat smlouvu o společnosti od vztahů s tzv. tichou společností nebo obchodní společností. V takovém případě se jedná nejen o odlišné subjekty ale také o jinou právní úpravu.

Odpovědnost jednatele

Odpovědnost jednatele je v podstatě za celkový výkon organizace. Je zodpovědný za stanovení vize a strategie organizace a za její úspěšnou realizaci. Kromě toho jednatel zodpovídá za finanční výsledky organizace.

Je také zodpovědný za vedení organizace a jejích zaměstnanců, přijímání, školení a motivaci zaměstnanců a za stanovení výkonnostních standardů. Kromě toho je také zodpovědní za dohled nad každodenním provozem organizace.

Odpovědnost jednatele je také za zajištění dodržování všech příslušných zákonů a předpisů, daňových povinností a také za vypracování strategií pro minimalizaci daňových závazků organizace.

Sám jednatel je také zodpovědná za zastupování organizace ve veřejném i soukromém sektoru.

Odvolání jednatele

Odvolání jednatele může být provedeno i bez udání důvodu valnou hromadou nebo společníkem.

Po schválení odvolání jednatele musí být samotný jednatel nahrazen jinou kvalifikovanou osobou. Tuto osobu musí také schválit představenstvo. resp. valná hromada.

Takové odvolání nemusí mít podobu notářského zápisu, přesto by ale takové rozhodnutí mělo být písemné.

Odvolání jednatele je také možné kvůli tomu, že porušil své povinností. Nicméně taková situace je možná pouze v případě, že důvod odvolání jednatele (nebo alespoň jeho část), bude uvedena na pozvánce, kterou by jednatel měl obdržet ke svolané valné hromadě.

Na té by se pak mohl projednat konkrétní důvod, proč bude jednatel odvolán, resp. jak porušil své povinnosti.

V každém případě by ale jednatel měl dostat pozvánku na valnou hromadu s poznámkou, že na programu bude „odvolání jednatele“.

Změna jednatele

Změna jednatele se řídí v podstatě stejnými pravidly jako jeho odvolání, což znamená, že takové rozhodnut musí projít přes valnou hromadu (případně společníka).

Změna jednatele tak může proběhnout kvůli odstoupení jednatele z funkce, skončí funkční období, případně je s ním valná hromada/společník nespokojený.

Změna jednatele by navíc měla proběhnout také v obchodním rejstříku.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang