Smlouva o výkonu funkce jednatele 2023 – vzor

Od 1. ledna 2021 se změnil zákon o obchodních korporacích. Tato změna s sebou přinesla také úpravy smlouvy o výkonu funkce. Jak má tedy smlouva o výkonu funkce jednatele v roce 2023 vypadat? A jaké údaje musí obsahovat?

Protože zákoník práce funkci jednatele společnosti nepovažuje za závislou práci, vzniká mezi jednatelem a společností obchodněprávní vztah. Tato smlouva o výkonu funkce jednatele tudíž není podřízena zákoníku práce. Proto je třeba při uzavření smlouvy dodržet určité postupy.

Uzavření smlouvy o funkci jednatele

Smlouva mezi jednatelem a společností s.r.o. je takzvaná příkazní smlouva. Práva a povinnosti obou stran jsou definovány v občanském zákoníku. Je nutné, aby smlouvu schválila v případě s.r.o. valná hromada, která musí schvalovat také veškeré změny, které jsou ve smlouvě provedeny.

V případě, že je jednatel v s.r.o. zároveň jejím jediným společníkem, je nutné věřit podpisy úředně. Smlouva musí být sjednána písemně.

Pokud není dodržena jedna z podmínek, například smlouva není písemně vyhotovena, znamená to, že je výkon funkce bezplatný. Nicméně v tomto případě stanovuje zákon také určité výjimky. Se změnou zákona se změnily podmínky v případě, že smlouvu neschválí valná hromada.

S funkcí jednatele se pojí také povinnosti. Mezi ně patří například vedení účetnictví či předejití likvidaci společnosti.

Pokud není smlouva o výkonu funkce valnou hromadou s.r.o. schválena, znamená to, že smlouva nenabude účinnosti. Pokud však smlouvu schválí valná hromada zpětně, bude uznána ode dne, kdy byla uzavřena či od data, kdy vznikla funkce jednatele.

Jednatel společnosti zastává několik důležitých funkcí.

Co musí smlouva o výkonu funkce jednatele obsahovat?

A jaké náležitostí nesmí v jednatelské smlouvě chybět? V první řadě je nutné uvést základní údaje o společnosti a jednateli. V případě společnosti je zde třeba uvést její sídlo a IČ. Jednatel firmy ve smlouvě uvádí své rodné číslo a adresu bydliště.

Dále ve smlouvě nesmí chybět úvodní ustanovení zahrnující základní vztahy mezi společností a jednatelem a také schválení jednatele valnou hromadou. Následuje předmět smlouvy a informace o právech a povinnostech jednatele a právech a povinnostech společnosti. Smlouva definuje také pracovní dobu jednatele.

Smlouva musí upravovat také výši a způsob výpočtu a vyplácení odměny jednateli. Je třeba, aby byly ve smlouvě zahrnuty všechny druhy odměn, včetně příspěvků na připojištění, či různá plnění. Pokud se jedná o plnění, které nevyplývá ze zákona, musí jej také schválit valná hromada. V případě, že není ve smlouvě odměna definována a sjednána, znamená to, že je výkon funkce jednatele bezplatný.

TIP: Při založení s.r.o. je důležité taky myslet na vytvoření dobrého názvu firmy.

Další náležitosti, které smlouva uvádí, je dovolená, překážky v činnosti, povinnost mlčenlivosti a zákaz konkurence. Ve smlouvě musí být uvedeno také její trvání. Nesmí zde chybět ani závěrečná ustanovení, která shrnují práva a povinnosti jednotlivých stran.

Smlouva o výkonu funkce jednatele musí být uzavřena písemně.

Jednatelská smlouva – vzor 2023

Vzor pracovní smlouvy jednatele a různých jednatelských smluv lze najít na internetu. Stačí zadat do internetového vyhledavače „pracovní smlouva jednatele 2023 vzor“ a vybrat si jeden z dostupných dokumentů.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang