Odměna jednatele 2024 – minimální, kalkulačka

Jednatel společnosti vystupuje jménem firmy a zastupuje společnost nejen v obchodních záležitostech, avšak také například v různých jednáních se třetími stranami. Jakým způsobem jednatel dostane odměnu za výkon funkce? A jak se tato odměna daní?

Při nástupu do své funkce podepisuje jednatel společnosti zpravidla smlouvu o výkonu funkce. Zde je mimo jiné uvedena také výše odměny jednatele. Tato smlouva se sjednává písemně a je třeba, aby ji schválil nejvyšší orgán společnosti, například valná hromada.

Smlouva o výkonu funkce jednatele a odměna

Také v roce 2024 je odměna jednatele definována ve smlouvě o výkonu funkce jednatele. Pokud tomu tak není, znamená to, že vykonává jednatel funkci bez odměny. A co všechno musí smlouva ohledně odměny za výkon funkce jednatele zahrnovat?

Mezi povinnosti jednatele patří například vedení účetnictví a učinění všech kroků, které předejdou likvidaci společnosti.

Veškeré informace ohledně odměny jednatele jsou uvedeny ve smlouvě.

V první řadě musí být ve smlouvě vymezeny všechny složky odměn, včetně všech plnění. Dále smlouva o výkonu funkce jednatele obsahuje samotnou výši odměny i to, jak se bude počítat a způsob vyplácení. Ve smlouvě nesmí chybět ani vymezení systému pro výplatu zvláštních odměn či podílu na zisku.

Jednatel firmy může taky za stejných daňových podmínek jako ostatní zaměstnanci společnosti čerpat také různé výhody. Například to mohou být cestovní náhrady, příspěvek na penzijní připojištění, firemní automobil i pro soukromé použití, či příspěvek na stravování.

Zdanění odměny jednatele

A jak danit odměny pro jednatele společnosti? Postup je rozdílný v případě rezidentů a nerezidentů České republiky. V případě rezidentů České republiky je postup zdanění odměny jednatele stejný jako u ostatních zaměstnanců. Daní se 15 % daně z příjmů ze základů daně.

Danění odměny se odvíjí od toho, zda je jednatel rezident nebo nerezident České republiky.

Odměna jednatele a odvody daní za pojištění

Stejně tak odvádí jednatel daně na zdravotní a sociální pojištění. V případě, že jeho příjem nepřesahuje částku 2 500 Kč měsíčně, odvádí jednatel pouze daň na zdravotní pojištění.

TIP: Také právnické osoby musí odvádět daně správným způsobem. Závisí to také na skutečnosti, zda je určitá osoba plátcem DPH.

Pokud není jednatel společnosti rezidentem České republiky, daní se jeho odměny 15 % srážkovou daní a sociální a zdravotní pojištění platí jednatel v zemi, kde je rezidentem. Základ daně se vypočítá jak v případě rezidentů tak nerezidentů ze superhrubé mzdy společně s navýšením částky povinného pojistného.

Minimální odměna jednatele

Zákon nijak nevymezuje minimální odměnu jednatele. Je zde pouze hranice 3500,- Kč, která určuje odvody. Pokud je odměna jednatele nižší než zmíněná částka, odvádí se pouze daň z příjmu. Pokud je částka vyšší tak jsou zde odvody jako u klasického zaměstnání. Minimální odměna jednatele tedy není nijak stanovena.

Ve větších firmách bývá odměňování vedoucích pracovníků stanoveno představenstvem nebo vedením firmy. Tato částka by měla vycházet z řady faktorů, jako je velikost a složitost organizace, povaha funkce a odpovědnosti jednatele, výkonnost, standardy odvětví a tržní podmínky. To vše by mělo být bráno v potaz při určování odměny jednatele.

Odměna jednatele – kalkulačka

Pro odměňování vedoucích pracovníků neexistuje univerzální kalkulačka. Balíček odměn každého vedoucího pracovníka závisí na jeho individuálních okolnostech, včetně typu funkce, velikosti společnosti, odvětví a výkonnosti společnosti. Existuje však celá řada online nástrojů, které pomáhají vypočítat odměnu jednatele.

Patří mezi ně platové kalkulačky, vyhledávače pracovních míst a webové stránky pro porovnávání platů. Kromě toho mnoho firem zabývajících se vyhledáváním vedoucích pracovníků nabízí podrobné průzkumy odměňování, které poskytují podrobnější rozpis očekávaného odměňování pro určitou pozici v určitém odvětví.

Povinnosti jednatele

Výkon funkce jednatele s sebou nese mnoho povinností. Dle zákona má jednatel společnosti povinnost vykonávat svou funkci s loajalitou a potřebnými zkušenostmi a pečlivostí. Co přesně je touto definicí myšleno?

Loajální jednatel společnosti by měl upřednostňovat zájmy firmy před svými vlastními či zájmy svých blízkých. Jednatel společnosti musí vykonávat svoji funkci pečlivě a s potřebnými zkušenostmi, neboli jednat informovaně na základě dostupných informací.

Jednatel společnosti má ovšem mnoho dalších povinností. Musí vést například účetnictví společnosti takzvaným podvojným způsobem, či připravit účetní závěrku a předložit ji valné hromadě ke schválení a projednání.

Jednatel společnosti musí jednat ve jménu společnosti s péčí řádného hospodáře. To znamená vyjednávat s náležitou informovaností a takovým způsobem, aby dané firmě nevznikla škoda.

Také svolávání valné hromady minimálně jednou za účetní období patří mezi povinnosti jednatele, stejně jako zakládání důležitých listin do sbírky listin společnosti.

V neposlední řadě je jednatel povinen informovat vedení společnosti, pokud by mělo dojít ke střetu zájmů této firmy a jednatele nebo jeho příbuzných či blízkých osob. Jednatel také zodpovídá za informování společníků o věcech, které se firmy týkají a dohlíží na dodržování právním norem v rámci společnosti.

Odpovědnost jednatele

Odpovědnost jednatele vychází z jeho povinností, které jsou mimo jiné dané zákonem. Za co všechno je tedy jednatel společnosti odpovědný?

Jak je již výše zmíněno, jednatel společnosti musí za společnost jednat s péčí řádného hospodáře. Pokud tuto povinnost jednatel nedodrží, je odpovědný za dluhy společnosti, které porušením této funkce vzniknou. Za tyto dluhy ručí jednatel firmy svým soukromým majetkem.

Pokud soud prokáže, že byla povinnost jednat s péčí řádného hospodáře porušena, nese jednatel za své jednání trestněprávní následky. Jaké případy mohou být například posouzeny jako porušení jednání s péčí řádného hospodáře?

  • porušení dohody o mlčenlivosti a prozrazení důvěrných informací společnosti
  • členství v orgánech více firem a jednání v rozporu se zákazem konkurence
  • využití části majetku společnosti pro soukromé účely
  • uzavření nevýhodného obchodu, na kterém má jednatel vlastní zájem

Pokud je jednateli prokázáno, že porušil povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, musí za škody společnosti vzniklé jeho činností převzít odpovědnost.

Jednatel musí v tomto případě nahradit škodu a vydat společnosti prospěch, který mu z výkonu funkce vzniknul.

Jednou z dalších odpovědností jednatele je například podat insolvenční návrh v případě, že se dozvěděl o úpadku společnosti. Pokud jednatel insolvenční návrh nepodá řádně a včas, musí nést odpovědnost za škodu, která tímto vznikla věřiteli.

Odstoupení z funkce jednatele

Jednatel má právo na odstoupení z funkce bez udání důvodu. Dokument s oznámením o odstoupení je nutné předložit orgánu, který jednatele do funkce zvolil, nejčastěji se jedná o valnou hromadu.

Jednatel se ovšem své funkce nemůže vzdát ve chvíli, která je pro společnost nevhodná. Jedná se například o situaci, kdy firma čelí veřejné kritice či krizová situace nebo nehoda, při které by odstoupení jednatele mohlo vést k poškození společnosti.

Nicméně v momentě, kdy je oznámení o odstoupení doručeno příslušnému orgánu, ještě nedojde k zániku funkce. Funkce zaniká až měsíc poté, co valná hromada odstoupení jednatele projedná, vezme jej na vědomí a přijme jej.

Valná hromada se může s jednatelem také dohodnout na jiném termínu. Nicméně pokud konkrétní termín není stanoven, končí jednatel ve své funkci dva měsíce po uplynutí tohoto zasedání.

V období mezi podáním oznámení o odstoupením a samotného ukončení funkce je jednatel povinen vykonávat funkci řádného hospodáře a je odpovědný za své jednání. V této lhůtě jsou zachována všechna jednatelova práva a povinnosti.

Odstoupení z funkce jednatele vzor

Dokument s oznámením o odstoupení z funkce jednatele je třeba doručit valné hromadě či na adresu společnosti v písemné podobě.

Dokument s oznámením o odstoupení z funkce by měl obsahovat:

  • místo a datum podpisu
  • název a sídlo společnosti
  • oznámení o odstoupení funkce a paragraf příslušného zákona
  • podpis jednatele

Vzory dokumentu o odstoupení z funkce jednatele je možné najít zdarma na internetu.

Jednatelská smlouva

Smlouva o výkonu funkce jednatele ustanovuje vztah mezi společností a jednatelem a podmínky, za kterých bude jednatel svoji funkci vykonávat.

Funkce jednatele ovšem není považována za pracovní vztah závislý na zákoníku práce. Mezi společností a jednatelem tudíž vzniká obchodněprávní vztah. Nicméně pracovněprávní podmínky, jako je například dovolená či cestovné lze ve smlouvě definovat, nicméně nepodléhají zákoníku práce.

Smlouva se zpravidla ustavuje písemně a její podobu a případné změny schvaluje valná hromada. Pokud se jedná o společnost s ručením omezeným a jednatel je zároveň i společníkem, je třeba podpisy na smlouvě úředně ověřit.

V jednatelské smlouvě by měly být kromě již výše zmíněné odměny specifikovány práva a povinnosti jednatele, práva a povinnosti společnosti, doba trvání smlouvy, dovolená či dohoda o mlčenlivosti.

Smlouva o výkonu funkce jednatele vzor

Návrhy jednatelských smluv je možné najít zdarma na internetu. Stačí zadat do vyhledavače „Smlouva o výkonu funkce jednatele vzor“ a najít si takovou variantu, která bude oběma stranám vyhovovat. Případně lze tyto vzory poté upravit podle konkrétních potřeb smluvních stran.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang