Co to je řízení finančních rizik – vysvětlení, příklady

Ve financích je řízení rizik procesem identifikace, hodnocení a kontroly možných rizik v portfoliu. Správná strategie řízení rizik je pro každého investora nezbytná, protože i ty nejbezpečnější investice s sebou nesou určitou míru rizika. Co je to finanční riziko? Jaké druhy rizika jsou? Jaké strategie pro řízení finančních rizik existují?

Seznamte se s různými typy rizik, kterým můžete při investování čelit, a se způsoby, jak můžete zásady řízení rizik zahrnout do svých investičních rozhodnutí. Riziko nemusí být nutně negativní. Podstupování většího rizika s sebou obvykle nese možnost vyšších výnosů.

Řízení rizik, definice. příklady

Řízení rizik při investování je proces identifikace investičního rizika a určení nejlepšího způsobu, jak tomuto riziku čelit. Cílem plánu řízení rizik je udržet potenciální ztráty v rozmezí, které je přijatelné na základě vaší tolerance k riziku.

V některých oblastech svého života již možná řízení rizik praktikujete. Například zakoupení pojištění auta je formou řízení rizik. Snižujete totiž finanční dopady, které mohou nastat, pokud se stanete účastníkem nehody.

Pojišťovny praktikují řízení rizik tím, že účtují pojistné na základě pravděpodobnosti. Tu vypočtou na základě toho, zda budou pravděpodobně muset vyplatit jednu nebo více škod. Pojišťují také velké množství lidí, čímž činí ztráty relativně předvídatelnými.

Před finančními riziky jsou pojišťovny chráněny i díky předchozímu zhodnocení pojistitele. Pokud se jedná o vysoce rizikový subjekt, u kterého je pravděpodobnost výskytu škodné události vysoká, jeho platba pojistky bude riziku odpovídat, nebo dokonce nebude ani pojištěn. Navíc si každý pojištěný obvykle ponechává část rizika prostřednictvím spoluúčasti, doplňkového pojištění a odpočitatelné položky v závislosti na typu pojistné smlouvy.

Jak funguje řízení rizik

Investoři mohou k řízení rizik přistupovat několika různými způsoby, ale ve většině případů je postup stejný. Primární činnosti závisí na analyzování a stanovení si strategie. Dvě oblíbené metriky pro analýzu rizika akcie nebo fondu jsou beta a alfa.

Koeficient Beta

Koeficient beta akcie nebo fondu je dobrý způsob, jak rychle posoudit riziko. Beta měří, jak volatilní je akcie ve srovnání s celkovým akciovým trhem, který je obvykle reprezentován indexem S&P 500.

Akcie s koeficientem beta přesně 1,0stejnou úroveň volatility jako akciový trh. Pokud je její beta nižší než 1,0, je méně volatilní. Beta vyšší než 1,0 znamená větší volatilitu ve srovnání s trhem.

Například akcie s hodnotou beta 1,1 je o 10 % volatilnější než akciový trh. Volatilita vyjadřuje, jak výrazně může cena akcie nebo fondu kolísat – což znamená možnost větších výnosů a větších ztrát.

Koeficient Alfa

Zatímco beta měří volatilitu, alfa měří výkonnost upravenou o riziko. Kladné alfa znamená, že výnos aktiva převýšil jeho riziko.

Záporné alfa naznačuje, že výnos nepřevýšil riziko.

Alfa a beta mohou být společně použity k určení, zda byla určitá akcie nebo fond dobrou investicí.

Například pokud má akcie betu 1,5 a index S&P 500 vzroste o 20 %, očekáváte výnos 30 % (20 % x 1,5). Pokud jste však dosáhli pouze 25% výnosu, alfa akcie je -5 %. Jinými slovy, za dodatečné riziko jste nebyli adekvátně odměněni.

Druhy řízení rizik

Porozumění beta a alfa vám pomůže odhadnout historické riziko aktiva. To znamená, že díky těmto koeficientům snadno zjistíte, jak si aktivum vedlo. Ovšem strategii řízení rizik musíte využít k hodnocení budoucnosti, jenž vás ochrání před potenciálními ztrátami.

Strategie řízení rizik se využívá k hodnocení budoucnosti, pro ochranu před potenciálními ztrátami.

Mezi nejoblíbenější strategie patří:

Nejvhodnějším způsobem, jak finančnímu riziku předejít, je správně zvolit primární strategii, kterou se bude investor řídit a bude se jí stabilně a dlouhodobě držet. Pokud se ovšem změní podmínky na finančním trhu, musí umět dynamicky a efektivně strategické řízení změnit. Podpoří tak úspěšnou cestu zhodnocení peněz.

Diverzifikace portfolia

Pro řízení rizik je nezbytné mít diverzifikované portfolio. Investování do jedné společnosti nebo odvětví je rizikové. Můžete si například vybrat špatně řízenou společnost nebo společnost, kterou postihne antimonopolní žaloba, a to i v odvětví, které dosahuje lepších výsledků než ostatní.

Investování napříč celým akciovým trhem riziko snižuje. Jedním ze způsobů okamžité diverzifikace je investování do podílových fondů nebo fondů obchodovaných na burze (ETF). Studiem možností a příležitostí se vyvarujete opakovaných chyb investorů.

Diverzifikovat investice může subjekt i investicí do kryptoměn nebo investičního stříbra. Možností, do čeho investovat, je celá škála.

Strategie kup a drž

Přijetí strategie „kup a drž“ může rovněž snížit riziko v průběhu času. Stálost a neměnnost nakoupených aktiv se může v dlouhodobém časovém horizontu vyplatit více, než strategie častých, a občas velmi ukvapených, rozhodnutí k nákupům a prodejům.

Studie společnosti Fidelity, provedená na 1,5 milionu střadatelů na pracovišti, zjistila, že lidé, kteří si ponechali své peníze investované poté, co akciový trh na přelomu let 2008 a 2009 klesl o téměř 50 %, zvýšili od června 2008 do konce roku 2017 zůstatky na svých účtech o 147 %.

Ti, kteří se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 nebo v prvním čtvrtletí roku 2009 zbavili akcií, dosáhli do roku 2017 průměrného výnosu pouhých 74 %.

Klouzavá dráha akcií, klouzavé průměry

Akciové klouzavé dráhy, jejich klouzavé průměry, jsou běžným přístupem k řízení rizik, který se zaměřuje na alokaci aktiv podle věku. Mladší investoři si často mohou dovolit větší riziko, protože jejich peníze mají více času na zotavení ze ztrát.

Někdo ve věku 20 a 30 let může investovat agresivně tím, že většinu svých peněz vloží do akcií. Jakmile se investor přiblíží k důchodu, přesune peníze z akcií do bezpečnějších aktiv s nižšími výnosy, jako jsou dluhopisy a depozity.

Předpokládejme například, že začínáte ve věku 25 let s 90 % investované částky do akcií a 10 % investovanými do dluhopisů. V 50 letech však můžete mít 70 % v akciích a 30 % v dluhopisech. V 60 letech může vaše portfolio tvořit 50 % akcií a 50 % dluhopisů a depozitů, zejména pokud doufáte, že brzy odejdete do důchodu.

Typy rizik pro řízení

Existuje mnoho typů finančních rizik, kterým jako investor čelíte. Níže jsou uvedeny některé z nejběžnějších typů investičních rizik spolu se strategiemi, které by je mohly pomoci zmírnit. Zákonnou zajímavostí je, že předpisy Komise pro cenné papíry (SEC) vyžadují, aby správci podílových fondů zveřejňovali investiční rizika v prospektu fondu.

Mezi nejčastější typy rizik patří:

  • podnikatelské, obchodní
  • tržní
  • inflační

Rizika se mohou objevit náhle. Ovšem s některými typy, jako je například inflační, se musí umět počítat a kalkulovat dopředu. Riziko není stabilní. Jeho pravděpodobnost nastání roste i klesá v průběhu časového intervalu.

Podnikatelská rizika

Pokud společnost vyhlásí úpadek a vy jste akcionářem nebo držitelem dluhopisů, může se stát, že vám po likvidaci nezůstane nic. Riziko je vyšší pro akcionáře než pro držitele dluhopisů, protože držitelé dluhopisů jsou v konkurzním řízení vyplaceni dříve než akcionáři.

Nejlepší strategií pro snížení podnikatelského rizika je diverzifikace. Dobrým pravidlem je vyhnout se tomu, abyste měli v jedné společnosti investováno více než 5 % svého portfolia.

Tržní rizika

I když investujete do diverzifikovaného mixu finančně zdravých společností, čelíte tržnímu riziku, což je riziko ztráty peněz kvůli poklesu akciového trhu. Například index S&P 500 v období od února 2020 do března 2020 dočasně poklesl o 34 % v důsledku Covid pandemie.

Tržní riziko je méně znepokojující pro mladší investory, kteří mají čas nechat svá portfolia zotavit. Dlouhodobý pokles však představuje velkou hrozbu pro investory, kteří se blíží k důchodu. Správná alokace aktiv a pravidelné rebalancování jsou pro snížení tržního rizika zásadní. Tržní riziko může snížit i investování do akcií s betou nižší než 1,0.

Riziko inflace

Inflační riziko je riziko, že vaše výnosy nebudou držet krok s inflací. Vaše peníze v důsledku toho ztratí kupní sílu. To je hlavní problém pro lidi, kteří investují do nízkorizikových aktiv, jako jsou dluhopisy a CD.

Jediný způsob, jak snížit inflační riziko, je investovat do rizikovějších tříd aktiv, jako jsou akcie. Investice do akcií, vyplácejících dividendy, které se pravidelně zvyšují, mohou být ochranou proti inflaci.

Investice do aktiv, která mají tendenci růst v hodnotě, může být způsob, jak se bránit inflaci. Mezi příklady patří nemovitosti, akcie, komodity a zlato.

Co to znamená pro individuální investory

Neexistuje způsob, jak se vyhnout všem rizikům, ale dobrý plán řízení rizik může pomoci zmírnit potenciální škody. Jednotliví investoři by měli při vytváření strategie řízení rizik myslet na dlouhodobý horizont.

Mladí jednotlivci by mohli řídit riziko tak, že začnou s agresivní alokací a postupně budou v průběhu času přecházet na konzervativnější investice. Klíčem k řízení rizik je také diverzifikace. Vaše strategie řízení rizik se bude měnit v závislosti na vašem věku a cílech, takže je nezbytné pravidelně revidovat úroveň rizika ve vašem portfoliu a to, zda je pro vás vhodná.

Klíčové poznatky pro finanční riziko

  • Všechny investice s sebou nesou určitou míru rizika, ale plán řízení rizik vám pomůže tato rizika identifikovat a zmírnit.
  • Mladým investorům se často doporučuje agresivní alokace aktiv.
  • Když se investoři blíží k důchodu, doporučuje se postupný přechod ke konzervativnější alokaci.
  • Diverzifikace je nezbytnou součástí plánu řízení rizik a lze jí dosáhnout investováním do podílových fondů a ETF.

Typů, jak si zajistit diverzifikované investice, je celá řada. Rozložením vkladů do různorodých aktiv si investor zajistí jejich rozdílné chování a reakce na propady na trhu. Bude tak snižovat a rozmělňovat finanční rizika jeho investičních prostředků.

Při dřívějším startu s finančními příležitostmi může investor podstupovat vyšší rizika a investovat s větším sklonem k němu. Ne nadarmo se říká, že investování po dvacítce s sebou přináší nespočet výhod.

Finanční riziko je při investování přítomné, ovšem správným řízením není nijak nebezpečné, avšak výhodné.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang