Rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou – v čem se liší?

Každý se dozajista již někdy v životě setkal s těmito pojmy: právnická a fyzická osoba. Osvojení si jejich významu je zásadní především pro začínající podnikatele. Ti totiž stojí před zásadním rozhodnutím – podnikat jako právnická nebo fyzická osoba? Co tedy přesně tyto pojmy znamenají, v čem se liší a jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

Zjednodušeně se dá říci, že fyzická osoba je každý člověk. Fyzická osoba tedy nevzniká – každý se stává fyzickou osobou při svém narození. Právnická osoba je pak firma nebo instituce a jako taková musí být založena.

Tento článek se bude nejprve věnovat oběma těmto kategoriím zvlášť s důrazem na to, jaké jsou rozdíly fyzických a právnických osob.

Fyzická osoba

Jak bylo řečeno, fyzickou osobou je každý člověk. Podnikající fyzické osoby se nazývají OSVČ – osoby samostatně výdělečně činné. Chce-li fyzická osoba začít podnikat, nemusí se bát příliš složité administrativy ani velkých počátečních nákladů.

První kroky nových podnikatelů směřují na živnostenský úřad (nacházející se zpravidla na obecním úřadu/úřadu městské části). Tam oznámí zahájení živnosti, a zapíší se tak do živnostenského rejstříku. K tomu je většinou potřeba pouze vyplnění pár formulářů a úhrada administrativního poplatku ve výši 1 000 Kč.

Po zahájení samostatné výdělečné činnosti vzniká fyzické osobě povinnost oznámit tuto skutečnost třem institucím: finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Již není potřeba tyto instituce navštívit, neboť živnostenský úřad nyní funguje jako centrální registrační místo. Stačí tedy vyplnit jednotný registrační formulář, a splnit tak svou zákonnou ohlašovací povinnost.

Administrativní poplatek za založení živnosti činí tisíc korun.

Fyzické osoby by měly mít na paměti, že existují celkem čtyři kategorie živností a s některými z nich se pojí dodatečné požadavky. Je tedy nutné si zjistit, do které z kategorií spadá daná činnost, ve které se živnostník chystá podnikat. Tyto kategorie živností jsou:

 • ohlašovací živnosti (neboli řemeslné) – zde je živnostník povinen prokázat odbornou způsobilost (výučním listem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem apod.) – příklady ohlašovacích živností jsou třeba kadeřník, pokrývač, sládek, truhlář či hodinář
 • koncesované živnosti – při zakládání takových živností je potřeba zažádat živnostenský úřad o koncesi. Mezi koncesované živnosti je zařazena např. výroba a prodej alkoholických nápojů (s několika výjimkami – jako například pivo), nebo provozování cestovní kanceláře
 • vázané živnosti – u těch je třeba mít jiné povolení/oprávnění (než u dvou výše uvedených kategorií). Příklady vázaných živností: výroba tabákových výrobků, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví nebo projektová činnost ve výstavbě
 • volné živnosti – ty lze provozovat bez jakéhokoliv oprávnění či povolení. Volnou živností je kupříkladu velkoobchod a maloobchod

Celkové rozdělení živností do jednotlivých skupin definuje zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.

TIP: Nepřeje-li si fyzická osoba nadále podnikat, může se rozhodnout mezi dvěma možnostmi: buď svou živnost zruší nebo pouze pozastaví. O těchto krocích se píše podrobněji v článcích přerušení živnosti a pozastavení živnosti.

K provozování některých živností je nutné získat dodatečná oprávnění.

Právnická osoba

Problematice právnických osob se věnuje obchodní zákoník. Na rozdíl od fyzických osob se nejedná o člověka, nýbrž o společnost či instituci. Zákon definuje právnickou osobu jako organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba může bez zřetele na předmět své činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou.

V praxi se nejčastěji vyskytují tyto druhy právnických osob:

 • s.r.o. – společnost s ručením omezeným
 • a.s. – akciová společnost
 • k.s. – komanditní společnost
 • v.o.s. – veřejná obchodní společnost
 • družstvo

Právnická osoba musí být založena (čemuž se blíže věnují například tyto články: založení s.r.o., založení akciové společnosti). Povinností zakladatelů pak je podat návrh na zápis do obchodního rejstříku. Obchodní rejstřík je veřejně přístupný registr společností vedený příslušným krajským či městským soudem. Změní-li se údaje o společnosti, je její povinností podat návrh na změnu v obchodním rejstříku.

TIP: Živnost nebo s.r.o.? Tento článek objasní, co se více hodí pro který druh podnikání.

Povinností zakladatelů společnosti je podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.

Rozdíly

Zde jsou uvedeny zásadní aspekty, ve kterých se z hlediska práva fyzické a právnické osoby liší:

 • ručení – fyzické osoby ručí při podnikání celým svým majetkem. Naproti tomu právnické osoby ručí pouze majetkem společnosti
 • daněfyzické osoby platí 15procentní daň z příjmu fyzických osob (pokud jsou OSVČ, tak ji platí pouze, přesáhne-li jejich hrubý zisk za kalendářní rok 15 000 Kč). Právnické osoby pak platí 19 procentní daň z příjmu právnických osob.
 • účetnictví – právnické osoby mají na rozdíl od fyzických osob povinnost vést podvojné účetnictví. Živnostníci buď vedou daňovou evidenci nebo využívají výdajový paušál.
 • majetek – podnikatele, kteří podnikají jako právnická osoba mají možnost převést majetek na firmu

Právnickou osobu lze na rozdíl o živnosti prodat. Podnikat jako firma je obecně také prestižnější než podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná.

TIP: Pracovní poměr lze ukončit různými způsoby – například výpovědí dohodou nebo běžnou výpovědí z pracovního poměru.

Firma bývá považována za prestižnější než živnost.

Při rozhodování, zda podnikat jako fyzická či právnická osoba je třeba vzít v potaz výše uvedené rozdíly mezi těmito dvěma kategoriemi. Důležité je ujasnit si, jaké plány se s daným podnikáním pojí. Pro ty, kdo chtějí podnikat sami a nechtějí v budoucnu nijak zásadně expandovat je vhodná živnost.

Naopak ti, kteří se chystají podnikat ve více lidech nebo mít zaměstnance a chtějí v budoucnu své podnikání rozšiřovat, by měli zvážit přechod z fyzické osoby na právnickou.

 Copyright © 2022 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang