Základní kapitál – význam, jakou částku zvolit, jak kapitál zvýšit?

Základní kapitál představuje hodnotu vkladů vlastníků do společnosti a zároveň tvoří část vlastního kapitálu společnosti. Základní kapitál se tvoří při založení společnosti a během života podniku se obvykle nemění. Jak se liší základní kapitál s.r.o. a základní kapitál a.s.? Je možné snížení základního kapitálu a zvýšení základního kapitálu? Jak probíhá zaúčtování základního kapitálu?

Zakladatel nebo zakladatelé se stávají společníky a jejich vklady vložené k určitému dni vytvoří základní kapitál. Z teoretického pohledu základní kapitál slouží primárně jako prostředek ochrany věřitelů obchodní společnosti, avšak také samotných společníků.

Minimální výše základního kapitálu je stanovena zákonem o obchodních korporacích. Základní kapitál s.r.o. je od roku 2014 pouze 1 Kč, základní kapitál a.s. je 2 000 000 Kč. Jedná se o minimální částky nutné k založení dané společnosti, podnikatelé mohou zapsat základní kapitál vyšší hodnoty.

Společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 1 Kč nepůsobí na trhu důvěryhodně.

Při založení společnosti musí být základní kapitál vložen na účet společnosti. Základní kapitál není na účtu nijak vázán a lze jej kdykoliv vybrat. Založit bankovní účet společnosti je třeba i v případě, že základní kapitál s.r.o. je pouze 1 Kč.

Základní kapitál se vytváří povinně v komanditní společnostispolečnosti s ručením omezeným, v akciové společnosti a v družstvu. U těchto typů společností vkládají společníci nebo členové družstva vklady, které vytváří základní kapitál. Další typy obchodních korporací, kterými jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost určují výši vkladu každého společníka ve společenské smlouvě.   

Základní kapitál s.r.o.

Do roku 2014 byl základní kapitál s.r.o. 200 000 Kč. V roce 2014 došlo ke snížení základního kapitálu na pouhou 1 Kč. Základní kapitál měl dříve tyto 3 funkce:

  • ochrana věřitelů společnosti
  • vstupní bariéra „neschopných“ podnikatelů
  • hodnota pro počáteční fungování společnosti

Důvodem snížení základního kapitálu byl mimo jiné fakt, že základní kapitál ve skutečnosti svou úlohu zcela neplnil a byl často obcházen. Ochranu věřitelů společnosti dnes zaručují pravidla pro správu majetku, zvýšená odpovědnost jednatelů a test insolvence.

Minimalistická výše základního kapitálu dnes především usnadňuje přístup na trh podnikatelům, jejichž počáteční prostředky nejsou příliš velké.

TIP: Podrobný postup, jak založit s.r.o., nabízí tento článek. Pokud podnikatel nechce utrácet čas administrativou spojenou se zakládáním společnosti, může pořídit již založené Ready made společnosti nebo společnosti s historií. Řadu podnikatelů zajímá mimo jiné jak na zrušení společnosti a jak zrušit s.r.o.

Doporučená výše základního kapitálu

V praxi se symbolická hodnota základního kapitálu 1 Kč příliš nevyskytuje a běžně dochází k navýšení základního kapitálu. 1 Kč jako základní kapitál je myslitelná pouze v případě, že společnost zakládá jen jeden podnikatel. I v tom případě je dobré mít na zřeteli určité úskalí minimálního základního kapitálu:

  • nízká důvěryhodnost – na společnost s nízkým základním kapitálem se celkově pohlíží hůře
  • žádost o bankovní úvěr – banky často mívají jako podmínku pro poskytnutí úvěru vyšší základní kapitál
  • počet společníků – hodnota kapitálu by měla být dělitelná předpokládaným počtem společníků

Častá výše základního kapitálu je 12 000 Kč případně 24 000 Kč. Výhodou těchto částek je jejich dobrá dělitelnost. Vzhledem ke snadné dělitelnosti počtu podílů mohou být ve společnosti se základním vkladem 12 000 Kč dva, tři, čtyři, šest nebo dvanáct společníků se stejným podílem, aniž by muselo dojít ke změně výše základního kapitálu.

Základní kapitál 12 000 Kč je výhodný z důvodnu snadné dělitelnosti pěti čísly. Snadno se tak rozdělí mezi pět společníků.

Zvýšení základního kapitálu i snížení základního kapitálu je možné kdykoliv za dobou existence společnosti. Je třeba počítat s tím, že snížení i navýšení základního kapitálu znamená administrativní a finanční komplikace.

Předpokladem pro tyto změny je nezbytné rozhodnutí valné hromady. Proto je vhodné výši základního kapitálu důkladně zvážit již před vznikem společnosti.

Základní kapitál je blokován pouze po dobu registrace, což je obvykle 2 až 3 pracovní dny. Konkrétně je základní kapitál blokován do doby, než je firma zapsaná do obchodního rejstříku.

Příplatek mimo základní kapitál

Společnost s ručením omezeným může získávat nové peněžní prostředky od svých společníků formou vkladů do základního kapitálu, formou zápůjček od společníků nebo mohou společníci vložit do společnosti tzv. příplatek mimo základní kapitál. Příplatek může být povinný nebo dobrovolný.

Povinný příplatek mimo základní kapitál je třeba uvést ve společenské smlouvě. Zároveň je třeba uvést limit příplatků, který nelze překročit. Povinný příplatek odsouhlasí valná hromada a musí být složen pouze v peněžité formě. Společníci poskytují příplatky dle výše svých podílů, pokud společenská smlouva nestanoví jinak.

V případě, že některý ze společníků s příplatkovou povinností nesouhlasí, má možnost vystoupit ze společnosti, pokud to povoluje společenská smlouva.

Dobrovolný příplatek mimo základní kapitál může být poskytnut v peněžité i nepeněžité formě. Může být poskytnout pouze se souhlasem jednatele např. formou sepsání smlouvy mezi jednatelem a společníkem o poskytnutí příplatku. Dobrovolný příplatek mimo základní kapitál nemusí být zapsán v zakladatelské listině nebo ve společenské smlouvě.

Příplatek mimo základní kapitál – účtování

Příplatek mimo základní kapitál sice není součástí základního kapitálu a nezapisuje se do obchodního rejstříku, je však součástí vlastního kapitálu a dobrou alternativou k zápůjčce od společníků.

Zápůjčka od společníků je součástí cizích zdrojů a zhoršuje tak finanční strukturu společnosti. Zvyšuje se ukazatel zadluženosti a v případě, že společnost uvažuje o získání dalších zdrojů formou úvěru, může banka kvůli vyšší zadluženosti společnosti potřebnou výši úvěru zamítnout.

Také v případě existence zápůjček od spojených osob, kdy se zjišťuje, zda úroky ze zápůjčky budou daňově uznatelné, může příplatek mimo základní kapitál vylepšit daňovou uznatelnost takových úroků.

Základní kapitál a.s.

Základní kapitál a.s. – akciové společnosti musí být minimálně ve výši 2 000 000 Kč. Jedná se o částku, kterou představují finanční zdroje společnosti na běžném účtu nebo v pokladně. Základní kapitál a.s. může být vložen i v podobě nepeněžního majetku movitého nebo nemovitého.

Pokud se jedná o akciovou společnost s veřejnou nabídkou akcií, pak je základní kapitál a.s. desetkrát vyšší a vychází na 20 miliónů Kč. Splacení základního kapitálu je podmínkou pro založení akciové společnosti. Základní kapitál může být také vyšší než jak stanovuje zákon.

Základní kapitál a.s. se ještě před zápisem akciové společnosti dává na speciální bankovní účet. Tam jsou peníze zadrženy až do doby zápisu akciové společnosti v obchodním rejstříku. Po zápisu lze se základním kapitálem disponovat jako s vlastním kapitálem.

Varianta nepeněžitého základního kapitálu a.s. je problematičtější. Hodnotu nepeněžitého vkladu musí určit soudní znalec, kterému je třeba za jeho odhad zaplatit. Tento proces navíc přináší časové zdržení, takže varianta skládání základního kapitálu do akciové společnosti není příliš výhodná. 

TIP: Podrobněji o tom, jak na založení akciové společnosti – postup krok za krokem, pojednává tento článek.

Základní kapitál – účtování

Účtování o základním kapitálu upravuje v České republice standard číslo 012 – Změny vlastního kapitálu. Na jeho základě se o základním kapitálu účtuje na příslušném účtě účtové skupiny 411 – Základní kapitál a kapitálové fondy

Je zvykem, že zaúčtování základního kapitálu má číslo 411 – Základní kapitál. Změny v základním kapitálu, do doby zapsání změny do obchodního rejstříku, se pak většinou účtují na účet 419 – Změny základního kapitálu.

zvýšení zapisovaného základního kapitálu či snížení zapisovaného základního kapitálu se účtuje až na základě zápisu v obchodním rejstříku. Odděleně se na analytickém účtu sleduje: základní kapitál vytvořený vklady, základní kapitál vytvořený přímo nebo zprostředkovaně ze zisku a dále podle jednotlivých osob či subjektů, které vložily vklad.

Základní kapitál je nedílnou složkou vlastního kapitálu. V praxi je pečlivě sledován poměr mezi výší základního kapitálu a výší vlastního kapitálu. Pokud základní kapitál dosáhne vyšší hodnoty než vlastní kapitál, jedná se o situaci, která je pro účetní jednotku alarmující například s ohledem na rozdělování zisku.

TIP: V současné době se těší stále větší oblibě podnikání na internetu. K tomu je obvykle potřeba založit vlastní web, s čímž se pojí registrace domény. Je vhodné, když se internetová doména shoduje s názvem firmy, další variantou je vybrat si z aktuální nabídky volných domén. Vlastní web se nejlépe tvoří pomocí redakčního systému WordPress. Výhodou je široká dostupnost WordPress hostingů a šablon pro WordPress.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang