Půjčka v insolvenci – dlouhodobá, ihned

V České republice nejsou ojedinělé dluhy. S jistou formou spotřebitelského úvěru se setkala většina obyvatel. V exekucích se nachází přes 700 tisíc občanů, řada z nich na prahu insolvenčního řízení. Jak postupovat, pokud člověk v insolvenci potřebuje půjčit? Je možná půjčka v insolvenci?

Co je to insolvence? Na počátku celého problému je půjčka. Člověk se z různých důvodů, ať již vlastním přičiněním, či zásahem osudu dostane do potíží se splácením a je na něj uvalena exekuce. Tedy soudně nařízené vymáhání dluhu.

Počet exekucí není omezen, výjimkou nejsou ani případy, kdy má dlužník deset a více exekucí. Pokud je situace finančně velmi neúnosná, může zadlužená osoba požádat soud o oddlužení, neboli insolvenci. Insolvence standardně trvá 5 let a během této doby musí dlužník splatit minimálně 30 % svých závazků.

Po splnění těchto podmínek je mu zbytek dluhu odpuštěn a člověk může začít znovu s čistým štítem.

Jak funguje insolvence

Insolvence a její podrobný průběh jsou detailně popsány a vymezeny v zákoně č. 182/2006 Sb. Zákoně o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Insolvenční zákon vyhlásí individuální bankrot v případě, že má dlužník:

 • více věřitelů
 • peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a
 • tyto závazky není schopen plnit (dále jen „platební neschopnost“)

Dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže přestal splácet své dluhy nebo je neplní déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti, nebo nedokáže vyrovnat svoji exekuci. Zkrátka má pocit, že je jeho současná dluhová situace dlouhodobě neudržitelná a hledá východisko. Proto se mnoho lidí ptá, jak funguje insolvence.

Podmínky pro insolvenci

Insolvence není automatická a soud ji neschvaluje ve všech případech. Naopak posuzuje každý případ individuálně a v zákoně jsou rovněž vymezeny výjimky, kdy insolvence povolena není.

Soud zamítne insolvenci v případech, kdy je dlužníkovým věřitelem:

 • stát
 • územní samosprávný celek
 • Česká národní banka
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • Garanční systém finančního trhu a jím spravované fondy
 • Garanční fond obchodníků s cennými papíry
 • veřejná vysoká škola
 • právnická osoba, jestliže stát nebo vyšší územní samosprávný celek před zahájením insolvenčního řízení převzal všechny její dluhy nebo se za ně zaručil
 • politická strana nebo politické hnutí v době vyhlášených voleb

Podmínky pro insolvenci jsou jasně dané. Dle § 395 Insolvenčního zákona může soud žádost o insolvenci zamítnout, pokud lze důvodně předpokládat, že dlužník svým návrhem na povolení oddlužení sleduje nepoctivý záměr, nebo že dlužník nebude schopen splácet v plné výši pohledávky věřitelů a náklady na insolvenční řízení.

Zamítnutí a zrušení insolvence

Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení. Ukončení již probíhající insolvence není výjimkou.

V jistých případech může soud insolvenci ukončit a člověk se navrátí do stavu exekuce, která byla v době trvání insolvence pozastavena. Děje se tak v situacích, kdy se dlužník například o insolvenci pokouší opakovaně ze zištných důvodů, nebo si v průběhu insolvence vzal půjčku a nesplácí ji.

Zrušení schváleného oddlužení definuje § 418 insolvenčního zákona. Soud insolvenci zruší v případě, že:

 • dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení
 • v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti
 • dlužník není po dobu delší než 3 měsíce schopen splácet své pohledávky, jestliže vznikly po rozhodnutí o úpadku
 • to navrhne dlužník

Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova bankrotu konkursem. Konkurs je způsob řešení úpadku a spočívá v prodeji nebo dražbě dlužníkova majetku. Zpeněžením majetkové podstaty budou částečně uspokojeny pohledávky věřitelů a jejich neuhrazený zbytek zanikne.

Život po insolvenci

Ve většině případů insolvence končí po uplynutí pěti let a splacení minimálně 30 % dluhů. Člověk je poté zproštěn veškerých zbývajících závazků a může začít nový život po insolvenci. Záznamy o proběhlé insolvenci jsou však i nadále, po dobu dalších pěti let ve veřejném insolvenčním rejstříku.

V insolvenčním rejstříku lze vyhledat dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008. Lze v něm volně vyhledávat podle příjmení, rodného čísla, data narození nebo IČ a procházet všechny související dokumenty, které se k danému případu váží.

Život po insolvenci začíná soudním rozhodnutím doručeném dlužníkovi písemně v tomto znění:

Insolvenční soud osvobozuje dlužníka od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu v němž dosud nebyly uspokojeny. Osvobození se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit.

Výmaz z registru dlužníků po insolvenci

Výmaz z registru dlužníků po insolvenci, respektive z insolvenčního rejstříku je realizován po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení. Laicky řečeno budou údaje o insolvenci volně přístupné komukoli ještě pět let od oddlužení.

Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků dříve lze pouze v případě, že byl insolvenční návrh odmítnut pro bezdůvodnost, nebo zamítnut. Údaje budou znepřístupněny do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka. Následujících pět roků tedy může mít člověk znesnadněný přístup k dalším potenciálním půjčkám ihned na účet.

Získat půjčku po ukončené insolvenci ale není úplně jednoduché. Vzhledem k tomu, že záznam o insolvenčním řízení zůstává v registru dlužníků 5 let po ukončení insolvence, tak v této době většina společností půjčky neschvaluje. Lze zkusit některé nebankovní společnosti, ale nejlepší je zvážit jiné možnosti.

Jistá půjčka v insolvenci, ihned

Insolvence není nic, po čem by člověk toužil, ovšem má-li zájem dostat se jednou provždy ze začarovaného kruhu dluhů, musí zatnout zuby a hlavně si utáhnout opasek. Jistá půjčka v insolvenci je pro většinu poskytovatelů úvěrů takřka vyloučená věc, neboť poskytnutí půjčky ihned nonstop někomu, kdo je vedený jako problémový neplatič, je velmi rizikové.

Věřitel, který je ochoten uvolnit finanční prostředky dlužníkům v insolvenci nebo v exekuci, nastavuje podmínky splácení velmi vysoko. Dlužník si tudíž může být jistý, že jsou takové půjčky v insolvenci velmi drahým produktem.

Půjčka na vyplacení insolvence

Řada dlužníků touží po pomoci s dluhy bez insolvence. Insolvence je zatěžkávací zkouškou každého dlužníka, prakticky veškerý příjem je mu ihned zabaven a ponecháno je jen nezabavitelné životní minimum. Ani to však v mnoha případech nestačí na důstojné živobytí a pokrytí základních životních potřeb.

Mnoho lidí proto volá po půjčce na vyplacení insolvence, aby neměli tolik svázané ruce a mohli se svými finančními prostředky nakládat svobodněji. Půjčku v insolvenci zákon explicitně nezakazuje. Ovšem na místě musí být především soudnost a finanční gramotnost.

Proč je sjednávání úvěru, který je poskytovatelem inzerován jako jistá půjčka v insolvenci, případně půjčka na vyplacení insolvence jednoznačně špatný nápad?

Protože z nezabavitelného minima dlužník sotva najde volné peníze na splátky půjčky pro dlužníky v insolvenci. Zároveň hrozí riziko, že pokud by se dlužník dostal během insolvence do problémů se splácením nové půjčky v insolvenci, povede tato záležitost k jistému ukončení insolvence a návratu do exekuce.

Což v praxi znamená, že oddlužení nebude nadále povoleno a dlužník bude povinen uhradit celkovou dlužnou částku všem zainteresovaným věřitelům v plné výši, i s narůstajícími úroky a poplatky za exekutora a advokáty.

Půjčky v insolvenci v hotovosti

Kde je poptávka, je i nabídka a trh s černými penězi nespí. Kdo hledá, najde a lze proto nalézt i půjčky pro dlužníky v insolvenci od soukromé osoby. V ideálním případě se jedná o člena rodiny, blízkého přítele nebo kolegu v zaměstnání, který může půjčku v hotovosti uvolnit.

V tom horším jde o člověka neznámého, z něhož se ve většině případů vyklube lichvář, který si za půjčení potřebného obnosu vyžádá několikanásobek nazpět. Taková půjčka v insolvenci v hotovosti a na ruku může mít fatální následky. Krátkodobá půjčka v insolvenci zpravidla nevyřeší vůbec nic, jen prohloubí dluhovou past.

Lichváři si neberou servítky a zoufalá životní situace je zpravidla nedojímá. Není tajemstvím, že se budou tvrdě dožadovat vrácení svých prostředků i s úroky, a to legální i nelegální cestou. Nepoctivci sázejí na bezvýchodnost životních příběhů a sázejí na dobrotivé slogany typu půjčíme lidem v insolvenci nebo jistá půjčka v insolvenci, případně půjčka o víkendu.

Jistá půjčka v insolvenci v hotovosti může být realizována i prostřednictvím nelegální směnky. Přestože je směnka jako taková již řadu let postavena mimo zákon, může se na černém trhu stále vyskytovat, ztvrzená zpravidla takzvanou rozhodčí doložkou, díky níž může být směnka vymáhána. Často se stoprocentním i vyšším úrokem.

Nebankovní půjčka po insolvenci, ihned

Zatímco banky ze zásady neposkytují půjčky lidem po insolvenci, nebankovní společnosti už tak radikální nejsou. Nebankovní půjčka po insolvenci je nabízena například společností eRychlaPujcka. Tento subjekt se pyšní poskytováním druhých šancí lidem, kteří v minulosti finančně klopýtli a ocitli se v insolvenci.

Jako jedni z mála nehledí na záznam v insolvenčním rejstříku a jsou schopni nabídnou půjčku po insolvenci ve výši od 10 do 50 000 Kč. Jedná se o takřka jistou půjčku bez registru, bez ručitele, bez zástavy i bez účelu. Splatnost 12 až 60 měsíců. Vyřízena do druhého dne.

Nebankovní společnosti, které poskytují půjčku po insolvenci ihned se proti možným námitkám a nařčením z přiživování na cizím neštěstí brání tím, že ne vždy se člověk do insolvence dostane vlastní vinou. Jedná se o případy, kdy se lidé ocitli v insolvenci například kvůli svým manželům či manželkám.

Dlouhodobá půjčka po insolvenci

Záznam v insolvenčním rejstříku není překážkou ani pro instituci Sky půjčka. Naopak je pro ni zásadní, že je oddlužení úspěšně skončeno a zájemce o dlouhodobou půjčku po insolvenci je dluhuprostý. I Sky půjčka si však klade několik podmínek, bez jejichž splnění nemůže klientům vyhovět.

Je nutné mít příjem alespoň 12 000 Kč čistého a nemít trvalé bydliště na obecním úřadu. Na oplátku Sky půjčka nabízí rychlé jednání, podpis smlouvy kurýrem bez nutnosti návštěvy pobočky a seriózní a diskrétní přístup. Půjčka na účet po ukončené insolvenci dorazí do dvou dnů, i dříve.

Dlouhodobá půjčka po insolvenci se obecně nedoporučuje, neboť oddlužený člověk může opět sklouznout na dno dluhového kolotoče. Každý sebemenší úvěr je rizikem, jemuž je třeba předcházet.

Půjčka po insolvenci – diskuze

Klienti si půjčku po insolvenci veskrze chválí. U eRychlePujcky kladně hodnotí zejména lidský a chápavý přístup, jenž posuzuje každou žádost individuálně. V internetových diskuzích se většinou objevují alarmující dotazy, zda lze sehnat půjčku po insolvenci i dříve než po uplynutí pěti navazujících let po skončení insolvence.

Lidé si málokdy uvědomují, že se insolvence povede možná jedenkrát za život a nemusí se opakovat. Poté nastane dobře známý kolotoč půjčka-dluhy-exekuce. Existují výjimky, ovšem úvěr po insolvenci je téměř jistým návratem do záhuby.

Jak pomoci s dluhy bez insolvence

Závěrem několik tipů, jak pomoci s dluhy bez insolvence. V prvé řadě je možné rozprodat majetek, který není nezbytně nutný ke každodenním činnostem, jako je pračka nebo lednička. Naopak televizor není předmětem nezbytné potřeby, lze tedy jeho prodejem splatit část dluhu.

Najít si brigádu, přivýdělek či druhé zaměstnání, je obecně velmi doporučováno. Ovšem může se jednat i o prodej služeb (šití oblečení, výuka cizího jazyka, doučování, překlady textů, správa sociálních sítí, tvorba reklamních sloganů) a mnoho jiných činností, které lze provádět online z domova.

Neuškodí zajít také za svým zaměstnavatelem a požádat o zvýšení platu. V neposlední řadě, má-li dlužník více aktivních půjček, může zauvažovat o jejich konsolidaci a mít větší přehled o jejich splátkách.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang