Advokátní tarif – odměna advokáta a výpočet odměny

Při řešení sporu, který vyústí až v soudní řízení, nastává mnoho otázek. Většina účastníků neví, jak takový soudní spor probíhá, co obnáší a na kolik ho tato událost vyjde peněz. Vždy je samozřejmě lepší, pokud dojde k vyřešení sporu mimosoudně. Což bohužel ne vždy je možné. Jaký je rozdíl mezi právníkem a advokátem?

Rozdíl mezi právníkem a advokátem

Právník je vystudovaný člověk, který má ukončené právnické vzdělání. Častým titulem je Mgr., avšak může mít i titul JUDr. nebo PhD. V případě, kdy právník získá potřebné praxi a složí profesní zkoušku, může pracovat jako notář, exekutor, soudce, anebo advokát.

Advokát je právník, který po dokončení právnické fakulty vykonal ještě potřebnou praxi. Konkrétně se jedná o tříletou praxi jako advokátní koncipient a následně vykonal advokátní zkoušku. Advokáti jsou zapsáni v seznamu advokátů, který vede Česká advokátní komora.

Počet právníků a advokátů není nijak omezený. Je důležité zmínit, že advokát poskytuje právní služby podle zákona o advokacii a zastupuje zejména své klienty v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány. Dále obhajuje klienty v trestních věcech, poskytuje právní poradenství a zpracovává právní rozbory. Jednou z činností advokáta může být i vymáhání pohledávek.

Pracovní činnosti advokáta:

 • obhajování klientů v trestních věcech
 • zastupování klientů před soudy a jinými orgány v oblastech práva
 • zpracovávání právních rozborů a stanovisek
 • poskytování právního poradenství
 • vedení příslušné dokumentace, shromažďování a posuzování důkazního materiálu
 • studium příslušné dokumentace
 • sepisování listin
Počet právníků a advokátů není nijak omezený.

Odměna advokáta

Odměna advokáta za poskytnutí právních služeb se řídí podle jeho smlouvy, kterou má uzavřenou s klientem. V případě, že odměna advokáta není určena smlouvu, řídí se ustanovením vyhlášky podle § 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 SB. o advokacii.

Výpočet odměny advokáta lze udělat jednoduše i online. Slouží k tomu různé online kalkulačky pro výpočet odměny advokáta, do kterých je nutné vždy uvádět datum, sazbu, částku a počet úkonů. Chytré online kalkulačky dokážou rozeznat i druh úkonů.

Advokátní kalkulačka – tarif může člověk dopředu připravit na informaci, kolik bude platit. Vždy je nutné si částku poté ověřit a odsouhlasit s konkrétním advokátem.

Právní úkony:

 • Převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb
 • První porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem
 • Další porada s klientem přesahující jednu hodinu
 • Písemné podání nebo návrh ve věci samé, výzva k plnění se základním skutkovým a právním rozborem předcházející návrhu ve věci samé
 • Účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započaté dvě hodiny
 • Prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to každé započaté dvě hodiny
 • Účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem například při podání výpovědi, a to každé započaté hodiny
 • Sepsání právního rozboru věci
 • Jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny
 • Návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim
 • Odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim
 • Podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona
 • Sepsání listiny o právním úkonu
 • Návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu po zahájení řízení, návrh na zajištění důkazu nebo dědictví
 • Návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí, na odstranění následků zmeškání lhůty a na změnu rozhodnutí odsuzujícího k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve splátkách
 • Odvolání proti rozhodnutí, pokud nejde o rozhodnutí ve věci samé, a vyjádření k takovému odvolání
 • Návrhy a stížnosti ve věcech, ve kterých se rozhoduje ve veřejném zasedání, a vyjádření k nim, s výjimkou odvolání, návrhu na obnovu řízení a podnětu ke stížnosti pro porušení zákona
 • Jde-li o výkon rozhodnutí, za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, za sepsání návrhu na zahájení řízení, vyjádření k návrhu, zastupování při jednání a sepsání odvolání proti rozhodnutí
 • Účast při jednání, při kterém došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí
 • Jednoduchá výzva k plnění
Ceny advokátů se mohou velmi lišit, a proto je nutné jejich výběr nepodceňovat.

Cena advokáta u soudu

Výběr advokáta je vždy důležitý. Jejich počet není nijak omezený a je jich dostatek. Prvním krokem při výběru bývá udělat si menší průzkum na internetu, kde existuje spousta online recenzí. Důkladně navštívit webové stránky několika advokátních kanceláří také samozřejmě není od věci. I v dnešní online době dává spousta lidí na doporučení od svých známých a kamarádů.

Cena je jednou z věcí, která člověka při výběru advokáta zajímá. Ceny advokátů u soudu se mohou lišit.

Samotná domluva s advokátem většinou začíná telefonicky, kde se lehce nastíní, o co u soudu půjde a domluví se první schůzka. Hned při první konzultaci advokát seznamuje klienta s dalším postupem včetně předběžné ceny.

Do této částky se započítává zejména náhrada hotových výdajů jako jsou soudní poplatky, poštovné, znalecké posudky, cestovní výdaje a také náhrada za tzv. promeškaný čas.

V případě, kdy klientovi tyto nastavené podmínky vyhovují, podepíše mandátní smlouvu, kterou přebírá právní zastoupení klienta. V této smlouvě je mimo jiné uvedena odměna, výše záloh a vyúčtování nákladů. Honorář advokáta je smluvní odměnou, která vychází z hodinové sazby, případně z hodnoty věci.

Jako právní profesionálové musí advokáti důsledně dodržovat tarifní předpisy, protože jakékoli porušení nebo pokus o manipulaci s poplatky může ohrozit jejich pověst, licenci a případně vést k hrozivému následku v podobě nástupu do vězení.

Právník úkon a cena právníka za hodinu

Od roku 1950 je právní úkon vedený občanským zákoníkem, od té doby došlo k několika úpravám. Důležité je vědět, že od roku 2014 se používá termín právní jednání. Kdy podstatou právního jednání je projev vůle. Jedná se o vůli vnitřního psychického vztahu člověka k zamýšleným důsledkům. Vůle musí být projevena vážně a svobodně.

Dle občanského zákoníku se rozlišuje právní jednání neplatné a zdánlivé. Na zdánlivé právní jednání se včak nepřihlíží. Zdánlivé jednání je vykonané v případě nedostatku vůle, vážnosti, srozumitelnosti a určitosti projevu vůle. Právní jednání je zjednodušeně takové chování, které způsobuje právní následky.

Cena právníka za hodinu se může velmi lišit. Může se jednat o nižší stokorunové částky, nebo naopak částka může vyšplhat až na několik tisíc. Při rozsáhlejších věcech si právníci účtují hodinovou sazbu, která se vždy liš dle zkušeností, seniority, specializace a také regionu. Za právníka cena za hodinu je v průměru 1.500,- Kč.

Při rozvodovém soudním sporu žádná ze stran nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Náklady soudního řízení

Povinnost platit náklady řízení má každý účastník soudního řízení. Nejedná se o pouze o náklady, které vznikají účastníkovi, avšak jedná se i o náklady, které vznikají jeho právnímu zástupci a to v průběhu celého soudního řízení. V případě, že účastníkům vznikají společné náklady, hradí se dle poměru účasti na věci. Pokud tato skutečnost nelze určit, hradí je účastníci rovným dílem.

Účastníkovi soudního řízení může být uložena povinnost zaplatit zálohu na provedení důkazů, pokud od této činnosti není osvobozen. Zálohy je nutné zaplatit na základě vlastního návrhu či návrhu soudu. Nejčastěji se jedná o nákladní důkazy v podobě znalečného, tlumočného, svědečného a provedení důkazů v cizině.

Při stanovení nákladů řízení je tedy nutné počítat, že se většinou nejedná o úplně malé částky a náklady soudního řízení mohou jít rychle do statisícových částek. Obecně platí, že čím delší soud je, tím vyšší náklady vznikají. Náklady soudního řízení kalkulačka

Výpočet nákladů řízení lze provést online pomocí kalkulačky na výpočet nákladů soudního řízení. Kalkulačka soudního poplatku je rychlým způsobem, jak zjistit cenu soudního řízení. Jedná se ovšem pouze o odhad částky. Nikdy dopředu nelze říct, jak dlouho bude soudní řízení trvat. Čím déle se soudní řízení potáhne, tím finančně náročnější samozřejmě bude.

Kdy se náklady za soudní řízení účastníkovi vrátí?

Zjednodušeně řečeno se dá říct, že nárok na náhradu za náklady řízení má ten účastník, který byl v soudním sporu úspěšný. Soud také může přiznat náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění svých práv proti účastníkovi, který úspěšný ve věci nebyl.

I v případě, kdy soud rozhodně o nároku na náhradu soudního řízení, nemusí se jednat o celou částku a o všechny skutečně vynaložené náklady. Za účelné náklady řízení jsou označovány jen některé náklady, nikoliv všechny skutečné.

U žalob je pro splnění povinnosti na náhradu nákladu proti žalovanému podmíněno ještě zasláním písemné výzvy, jedná se o tzv. předběžnou výzvu a to nejméne 7 dní před podáním návrhu na zahájení řízení. V případě, kdy se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele, může soud výjimečně přiznat náhradu nákladů řízení (zcela nebo zčásti) žalobci i v případě, že žalobce žalovanému výzvu k plnění nezaslal.

Kdy se náklady za soudní řízení účastníkovi nevrátí?

Může nastat i situace, kdy náhrada nákladů za soudní řízení není přiznaná ani jednomu účastníkovi soudního sporu. Jedná se o situaci, kdy soudní řízení skončilo smírem v rámci tzv. smírné dohody. Další situací je, když soudní řízení bylo pozastaveno.

Výjimkou je, pokud některý z účastníků zaviní, že řízení muselo být pozastavené. V tomto případě má právě tento účastník povinnost náhrady uhradit. Je to z logického důvodu – aby nedocházelo ke zneužívání práva na soudí řízení.

V případě, kdy se jedná o náhradu soudních nákladů v řízení o rozvodu, neplatnost manželství či o uznání neplatnosti či neexistenci partnerství, nemají účastníci taktéž nárok na náhradu za soudní výdaje.

Veškeré vzniklé poplatky se většinou hradí přímo k rukám advokáta, notáře či patentového zástupce. Soud o nákladech řízení rozhoduje bez návrhu, zpravidla v konečném rozhodnutí ve věci.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang