Převod obchodního podílu – jak na to, vzor smlouvy

Převod obchodního podílu ve společnosti je jednou z nejčastějších obchodně-právních změn, které dnes společnosti řeší. Jak na převod obchodního podílu v s.r.o.? Jak vypadá smlouva o převodu obchodního podílu? Jak na převod obchodního podílu z hlediska účtování?

Převod obchodního podílu lze uskutečnit mezi současnými společníky v rámci obchodní společnosti, a také třetí osobě, která ve společnosti dosud nefigurovala. Pravidla určuje Zákon o obchodních korporacích, který připouští prodej i bezúplatný převod obchodního podílu. Smlouva o převodu obchodního podílu musí být uzavřena v písemné podobě.

Převod obchodního podílu

Podle občanského zákoníku lze podíl považovat za věc v právním slova smyslu, tedy i za předmět občanskoprávních vztahů. Vlastník podílu s ním může disponovat, avšak pouze v mezích a za podmínek, které mu stanoví zákon nebo společenská smlouva.

Zákon upravuje zacházení z obchodním podílem z důvodu ochrany zájmů nejen společníka jako vlastníka podílu, avšak také konkurujících zájmů ostatních společníků a obchodní korporace jako takové. Nejčastěji dochází k prodeji nebo bezúplatnému převodu obchodního podílu.

Možnost převodu obchodního podílu ve společnosti s.r.o. na jinou osobu je ze zákona podmíněna souhlasem valné hromady. Společenská smlouva však může stanovit jinak, tedy například takovýto převod podílu souhlasem valné hromady nepodmínit. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti.

Převod majetkové účasti v dalších formách obchodních společností jako jsou akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost a evropská společnost se pak liší podle jejich právní formy.

Převod obchodního podílu v s.r.o.

Podmínky převodu podílu jsou u tohoto typu obchodní společnosti jasně dány zákonem. Lišit se mohou v závislosti na tom, zda jsou k podílům vydány kmenové listy nebo zda společenská smlouva podmínky převodu podílu upravuje odlišně od zákonné úpravy.

Může dojít také k převodu jen určité části obchodního podílu některého ze společníků. Pak je třeba podíl v souvislosti s převodem patřičně rozdělit tak, aby mohl být řádně převeden na nového společníka v potřebném rozsahu.

Pokud ve společnosti dochází k relativně častým změnám společníků, může být praktické si ve společenské smlouvě výslovně sjednat volnou převoditelnost podílu, bez potřeby předchozího souhlasu valné hromady či jiného orgánu společnosti s převodem.

Převod obchodního podílu s kmenovým listem

Kmenový list je cenný papír, který lze vydat k podílu a jehož převoditelnost není jakýmkoliv způsobem omezena či podmíněna. Obchodní podíl ve společnosti s ručeným omezeným může být představován kmenovým listem za předpokladu, že tak výslovně určí společenská smlouva.

Pokud je podle společenské smlouvy povolen vznik více podílů pro jednoho společníka, může společnost vydat kmenový list i pro každý podíl zvlášť. Převod podílu, ke kterému je platně vydán kmenový list, lze provést indosací kmenového listu na nového nabyvatele společně s převodní smlouvou.

Převodní smlouva bývá v tomto případě zpravidla ústní, lze však pořídit i její písemnou formu. Převod obchodního podílu představovaného kmenovým listem je tak velice jednoduchý, praktický a rychlý. Není nezbytně nutné sepisovat písemnou smlouvu o převodu podílu a není potřeba svolávat valnou hromadu.

Převod podílu bez kmenového listu

V případě, že ve společnosti s ručením omezeným není obchodní podíl představován kmenovým listem, závisí podmínky převodu obchodního podílu na podobě společenské smlouvy. Konkrétně záleží na tom, zda společenská smlouva dané společnosti s.r.o. nějak modifikuje Zákon o obchodních korporacích.

Podle Zákona o obchodních korporacích může každý společník společnosti s ručením omezeným převést svůj podíl na jiného společníka společnosti bez souhlasu orgánů dané společnosti. Převod obchodního podílu však může být ve společenské smlouvě podmíněn souhlasem některého z orgánů společnosti. Převodní smlouva v takovém případě nabude účinnosti teprve tehdy, když bude souhlas příslušného orgánu udělen.

K udělení souhlasu orgánu společnosti s.r.o. platí lhůta šesti měsíců ode dne uzavření převodní smlouvy. Pokud k udělení souhlasu nedojde, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, není-li ve smlouvě o převodu podílu stanoveno jinak.

Podle zákona je společník oprávněn svůj podíl převést na třetí osobu výhradně s předchozím souhlasem valné hromady.

Udělení souhlasu valné hromady

Udělení souhlasu valné hromady je základním předpokladem pro to, aby smlouva o převodu podílu byla účinná a vstupující společník měl rozhodovací, vlastnická a další dispoziční oprávnění k nabytému podílu ve společnosti. Jakou formu má souhlas valné hromady splňovat z ustanovení Zákona o obchodních korporacích jasně nevyplývá.

Společník může převést podíl i na tak zvanou třetí osobu, která není ve firmě společníkem. K tomu je nutný souhlas valné hromady. Rozhodnutí valné hromady o převodu podílu musí být schváleno kvalifikovanou většinou dvou třetin všech společníků.

Společník převést obchodní podíl na osobu, která není společníkem v dané společnosti s.r.o., jen se souhlasem valné hromady.

Valnou hromadu s.r.o. svolává jednatel firmy či jednatelé společnosti. Pokud společnost jednatele nemá, může svolat zasedání dozorčí rada, či jeden ze společníků.

Usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným o souhlasu s převodem obchodního podílu na osobu, která není společníkem, není usnesením, v jehož důsledku se mění společenská smlouva. Nejde tedy ani o rozhodnutí, které se povinně osvědčuje veřejnou listinou.

O souhlasu valné hromady s převodem podílu ve společnosti tedy není potřeba pořizovat notářský zápis, neboť se nejedná o změnu společenské smlouvy.

Smlouva o převodu obchodního podílu

Převod podílů mezi společníky ve společnosti s ručením omezeným nabývá účinnosti uzavřením smlouvy a udělením souhlasu valné hromady, popřípadě jiného orgánu společnosti stanoveného společenskou smlouvou. O převodu se pak sepíše smlouva o převodu obchodního podílu.

Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu a podpisy společníků na smlouvě musí být úředně ověřeny. Smlouva nabývá platnosti až ve chvíli jejího doručení společnosti.

Nabytím podílu společník současně ze zákona přistupuje i ke společenské smlouvě společnosti.

Smlouvou o převodu podílu se může uskutečnit prodej obchodního podílu i bezúplatný převod obchodního podílu. Ve smlouvě se konkrétní způsob převodu musí uvést.

Smlouva o převodu obchodního podílu – vzor

Vzor smlouvy o převodu obchodního podílu je dostupný ke stažení zdarma na internetu. Aktuální verzi pro rok 2022 lze najít například na stránkách pracepropravniky.cz.

Smlouva o převodu obchodního podílu musí obsahovat:

 • identifikační data obou smluvních stran
 • odkaz na právní předpis, podle kterého sesmlouva řídí
 • předmět smlouvy a smluvní ujednání
 • kupní cenu nebo odkaz na bezúplatný převod
 • platební podmínky
 • datum účinnosti převodu a bližší podmínky plnění
 • odkaz na přistoupení ke společenské smlouvě společnosti
 • důvěrnost informací obsažených ve smlouvě
 • smluvní pokutu při nedodržení smlouvy
 • upřesňující a závěrečná ustanovení
 • datum a ověřené podpisy smluvních stran

Převod obchodního podílu se může uskutečnit i prostřednictvím zprostředkovatele. K tomu je třeba sepsat zprostředkovatelskou smlouvu, její vzory jsou rovněž dostupné zdarma na internetu

Převod obchodního podílu – účtování

Jak zaúčtovat převod obchodního podílu? Účtování převodu obchodního podílu se liší podle toho, zda je vlastníkem obchodního podílu fyzická osoba nebo právnická osoba.

Pokud je vlastníkem obchodního podílu fyzická osoba, která nemá tento podíl zařazen ve svém obchodním majetku, nejedná se o účetní jednotku a nebude se u prodávajícího nijak účtovat. V případě fyzické osoby, která není účetní jednotkou a obchodní podíl má zařazen ve svém obchodním majetku, zachytí jeho prodej daňová evidence v závislosti na peněžním toku.

Pokud je vlastníkem obchodního podílu fyzická osoba, účetní jednotka, která má tento obchodní podíl zařazen ve svém obchodním majetku, nebo pokud je vlastníkem právnická osoba, pak bude účtováno o prodeji dlouhodobého finančního majetku.

Co se týče kupujícího, pokud je účetní jednotkou, bude účtováno nabytí dlouhodobého obchodního majetku. Společnost, jejíž podíl je předmětem nákupu a prodeje, není přímým účastníkem smlouvy. V jejím účetnictví se změna společníka projeví pouze na analytickém účtu 411-Základní kapitál.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang