Kmenový list – vzor, co je kmenový list?

Při podnikání, ať už jde o akciovou společnost či společnost s ručením omezeným, zákon umožňuje rozdělit si podíl na společnosti. Zatímco u akciových společností je tato skutečnost řešena akciemi, u s.r.o. lze podíl firmy rozdělit kmenovým listem. Co je kmenový list? Jaké má náležitosti?

Kmenový list je druh cenného papíru, který představuje podíl společníka v s.r.o., podobně jako akcie u akciové společnosti. Současně s tím určuje vlastníkova práva a povinnosti v dané společnosti. Přičemž vydávání kmenového listu k podílu musí určovat společenská smlouva. https://www.tovarnik.cz/jak-vymyslet-nazev-firmy/náz

Jedná se o cenný papír na řad, to znamená že je převoditelný na jinou osobu. Děje se tak rubopisem (indosamentem) na rubu listiny, kdy vlastník kmenového listu sepíše prohlášení o převodu, připojí datum a podpis. Stvrzení už netřeba ověřovat notářem či notářským zápisem. Kmenový list výrazně zjednodušuje převod obchodního podílu ve společnosti s.r.o.

Převod kmenového listu

Právě jednoduchá převoditelnost je největší devízou kmenového listu. Kmenové listy v s.r.o. se může převézt na kohokoli, aniž by ke schválení bylo nutné svolávat valnou hromadu. O převodu ostatně nemusejí společníci ani vědět. Nedojde-li ke změně vlastníka kmenového listu v obchodním rejstříku, je za společníka nadále považován původní vlastník listu.

Převod kmenového listu je snadný proces, bez nutnosti stvrdit jeho platnost notářsky. Převézt kmenový list lze na kohokoli.

Tento postup je ovšem nestandardní a může přivodit nepříjemnosti, které mohou vzniknout při rozhodování o rozdělení zisku, při prodeji obchodní společnosti, změně základního kapitálu, změně sídla společnosti, změnách ve společenské smlouvě, a jiné.

Zákon neurčuje termín, do kdy je potřeba změnu vlastníka kmenového listu zapsat do obchodního rejstříku. Avšak z důvodu vyvarování se výše zmíněným problémům je doporučováno zápis neodkládat.

Náležitosti kmenového listu

O tom, co má obsahovat kmenový list, pojednává zákon č. 90/2012 Sb. neboli Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Kmenový list nelze vydat jako zaknihovaný cenný papír. Vždy musí mít podobu listiny. Dle paragrafu 138 musí obsahovat:

  • označení, že se jedná o kmenový list
  • jednoznačnou identifikaci společnosti (název, IČO, adresa)
  • výši vkladu připadající na podíl
  • jednoznačnou identifikaci společníka (jméno, datum narození, adresa)
  • název druhu podílu, k němuž je kmenový list vydán, upravuje-li společenská smlouva více druhů podílů, a označení podílu, k němuž je kmenový list vydán, a
  • číslo kmenového listu a podpis jednatele nebo jednatelů. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění

Jednotný vzor kmenového listu není stanoven. Podstatné je, aby obsahoval veškeré náležitosti uvedené v zákoně o obchodních korporacích (ZOK). Pro lepší představu je vhodné uvést vzor kmenového listu (podíl, společník, firma, datum, podpisy, aj.).

Vzor kmenového listu

Příklad: Firma ZYXW s.r.o. má základní kapitál 100 000 Kč, přičemž kapitál rozdělila do deseti s.r.o. kmenových listů po 10 tisících korunách. Novým vlastníkem jednoho kmenového listu bude Jan Novák.

Vzor kmenového listu 2021.

Kmenový list nemůže být oproti akciím veřejně nabízen nebo přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu. Nákup kmenových listů je proto značně omezen.

Výměna a zrušení kmenového listu

Kmenové listy v s.r.o. je v určitých případech nutno vyměnit. Děje se tak při změnách základního kapitálu, nové výši vkladu, při zrušení společnosti, a dalších případech. Všichni společníci jsou povinni stávající kmenové listy odevzdat.

Při změnách je potřeba odevzdat původní kmenové listy a nechat si vystavit nové. Nestane-li se tak, budou stávající listy zneplatněny.

Tato povinnost se vztahuje také na společníky při vystoupení či vyloučení z firmy. Pokud z různých důvodů společník kmenový list neodevzdá, bude tento list prohlášen za neplatný, a tato skutečnost bude oznámena všem ostatním společníkům v s.r.o.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang