Jednatel firmy – plat, povinnosti, kdo je jednatel firmy?

Každá společnost s ručením omezeným musí do svého čela dosadit člověka, který bude zástupcem firmy a jejím styčným bodem v jedné osobě. Takovou funkcí je jednatel. Může jich být ve společnosti jeden i více, ovšem všichni zúčastnění musejí znát své povinnosti a kompetence. Kdo je jednatel? Jaký pobírá plat?

Jednatel je statutární orgán, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. Je volen i odvoláván valnou hromadou a funkci může vykonáván okamžitě po svém zvolení, bez nutnosti čekat na zápis do obchodního rejstříku.

Na otázku, co znamená jednatel firmy, se dá odpovědět tím, že jednatel zastupuje obchodní společnost uvnitř i navenek a reprezentuje ji.

Jednatel firmy – požadavky

Pro vykonávání funkce jednatele jsou minimálními požadavky dovršení plnoletosti, tedy 18 let, trestní bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům. Dále příslušná živnost dle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. Zákona o živnostenském podnikání.

Jednatel firmy společnost zastupuje v obchodních jednáních a na úřadech, reprezentuje ji a řídí.

Občanský zákoník, neboli zákon č. 89/2012 Sb., konkrétně § 159 říká, že kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

Činnosti jednatele firmy

Pracovní činnosti jednatele firmy jsou rozmanité. Jednatel jménem společnosti uzavírá a podepisuje veškeré smlouvy, ovlivňuje hospodaření firmy, zastupuje firmu na úřadech a v obchodní dokumentaci. V jeho kompetenci je nábor a přijímání nových zaměstnanců, včetně výběru znalce pro ocenění nepeněžitého vkladu.

Jednatel má povinnost řádně vést účetnictví, a to ve smyslu zajištění řádného vedení předepsané daňové evidence a účetnictví a sestavování účetní uzávěrky. Dále vede seznam všech společníků a na jejich žádost je informuje o záležitostech společnosti.

Podávat informace společníkům má jednatel právo odmítnout, jedná-li se o tajné informace nebo jsou-li informace veřejné dostupné. Společníci s minimálním vkladem 10% mohou jednatele žádat o svolání valné hromady k projednání jejich záležitostí.

Jednatel by měl dodržovat zásady, které se pojí s důležitostí jeho pozice. Mezi ty patří především zodpovědnost, mlčenlivost o aktivitách firmy a celkově vždy reprezentativní přístup.

Kromě mimořádné žádosti společníků svolává jednatel valnou hromadu minimálně jednou za účetní období a vždy se jednání osobně účastní. Dále je valná hromada neodkladně svolávána v případě hrozícího úpadku. Nemá-li firma jednatele, nebo tento jednatel neplní řádně svoji funkci, svolávají valnou hromadu společníci.

Svolávání valné hromady musí mít vždy podobu pozvánky, v níž je vyznačeno místo konání, termín a čas a body projednávaného programu. Ze setkání valné hromady je vyhotoven zápis, v němž je uvedeno datum, místo a čas, kdy byl zápis pořízen.

Dále název obchodní společnosti, včetně sídla a IČO a seznam všech přítomných společníků či osob účastnících se hlasování, spolu s jejich daty narození a trvalým bydlištěm.

Zápis z valné hromady s.r.o. není třeba vyhotovovat, pokud je její průběh osvědčen notářským zápisem. Paragraf § 188 ZOK stanoví povinnost zaslat zápis z valné hromady všem společníkům.

Valná hromada je svoláváva jednatelem minimálně jednou za každé účetní období. Může být svolávána i per rollam, tedy bez fyzické přítomnosti společníků, například prostřednictvím videohovorů.

Jednatel mění obsah společenské smlouvy v souladu s rozhodnutím valné hromady. Předmětem změn může být změna sídla společnosti (k němuž se váže nutnost souhlasu s umístěním sídla společnosti), výše základního kapitálu, změna jednatele, změna předmětu podnikání, apod.

Pokud došlo ke změně smlouvy na základě právní skutečnosti, vyhotoví jednatel bez zbytečného odkladu znění nové.

Jednatel dále podepisuje kmenové listy (podíly na společnosti) a při změnách základního kapitálu vystavuje nové. Na tomto základě upomíná odevzdání původních kmenových listů. Nestane-li se tak do stanovené lhůty, prohlašuje kmenové listy za neplatné.

Co obnáší pracovní pozice jednatele firmy s.r.o.

Jednatel jako nejvyšší vedení s.r.o. má velké kompetence, ovšem stejně tak velké množství úkolů, s nimž se pojí neomezená odpovědnost. Tu nelze omezit ani vyloučit, a to ani změnou společenské smlouvy. Jednatel musí především vykonávat péči řádného hospodáře.

Pokud dojde k porušení jeho povinností jako řádného hospodáře a vzniknou jeho přičiněním dluhy společnosti, ručí jednatel svým soukromým majetkem. Za předpokladu, že společnost nedisponuje aktivy potřebnými k pokrytí dluhů.

K porušení péče řádného hospodáře dochází také pokud jednatel neplní účetní a daňové povinnosti, uzavře za společnost smlouvu ve svůj prospěch, poruší zákaz konkurence, souhlasí s vyplacením podílu na zisku v rozporu se zákonem, aj.

Jednatele se týká zákaz konkurence, písemně je tak usneseno v paragrafu 199 Zákona o obchodních korporacích (ZOK). Jednatel nesmí podnikat ve stejném oboru, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiné osoby. Neurčí-li společenská smlouva či zakladatelská listina jinak.

Ovšem být jednatelem ve dvou firmách, případně ve více společnostech zákon umožňuje. Stejně tak může mít jedna s.r.o. jednoho i více jednatelů, určuje-li tak společenská smlouva. Na činnost jednatelů dohlíží dozorčí rada, přičemž jednatel nemůže být jejím členem.

Plat jednatele firmy

Jednatelova práva a povinnosti jsou pevně zakotveny ve společenské smlouvě, stejně jako předmět a výše odměny za vykonávání funkce. Smlouva musí přesně definovat případné věcné plnění, úhrady do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění, včetně určení pravidel pro výplatu odměn a podílu na zisku. To vše na základě § 60 Zákona 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Odměňování jednatele společnosti může mít různé formy. Jednatel se může svého platu ve prospěch firmy i vzdát.

Plat jednatele firmy je tudíž velmi variabilní a záleží na mnoha faktorech. Jednatel nemusí být zaměstnancem firmy, může mu být pouze svěřena funkce jednatele. Může či nemusí pobírat měsíční odměny stanovené ve společenské smlouvě, případně mu může být vyplacen podíl na zisku po ukončení účetního období.

O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada do šesti měsíců od skončení účetního období a podíl je splatný do tří měsíců od rozhodnutí valné hromady. Pokud není zisk rozdělen, může být použit na vyrovnání ztrát z minulých období, na převod do fondů, či převeden na nerozdělené zisky z minulých let.

Odchod jednatele firmy

Může přijít chvíle, kdy jednatel projeví přání opustit funkci. Z rodinných důvodů, při jiné pracovní příležitosti, nebo zkrátka přestane souhlasit s firemní politikou. Možností, jak funkci jednatele firmy zrušit, je hned několik.

Jednatel za prvé může ze své funkce sám odstoupit z jakéhokoli důvodu. Ovšem nesmí se jednatelské funkce vzdát v době, která je pro společnost nevhodná. Například v průběhu krize, kdy korporace čelí veřejnému tlaku a kritice.

Při neplnění svých jednatelských povinností a při porušování péče řádného hospodáře může být jednatel odvolán valnou hromadou. Valná hromada má poté povinnost zvolit nového jednatele do jednoho měsíce. Pokud se společníci na novém jednateli nedohodnou, jmenuje jednatele soud nebo nařídí likvidaci společnosti.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang