Pohřeb – volno, počet lidí, paragraf

volno na pohřeb

Pohřeb je vždy smutnou událostí. Kdo má nárok na placené volno na pohřeb 2022? Člověk může využít i neplaceného volna, dovolené či indispozičního volna. V článku se nachází informace o právní úpravě – paragraf na pohřeb, počet lidí na pohřbu, co si vzít za oblečení, vzor smuteční řeči a vzor potvrzení o účasti na pohřbu.

Úmrtí přináší vždy smutek, bolest a slzy. Každý se chce jít naposled rozloučit a podpořit pozůstalé. Zákon upravuje volno na pohřeb, definuje, kdo na něj má nárok a kolik dnů lze čerpat placené volno. Článek obsahuje i informace, jak zažádat v případě nutnosti o neplacené volno.

Kdo má nárok na volno na pohřeb 2022?

Pokud člověku zemře někdo z blízkých, je to velmi bolestivé a smutné. Níže je uvedeno, kdo má nárok na volno na pohřeb 2022 (placené pracovní volno):

 • Pokud zemře někdo z příbuzných (manžel, druh, dítě, rodiče, sourozenci, prarodiče, tchán a tchýně, švagr a švagrová, snacha a zeť)
 • Pokud zemře osoba ve sdílené domácnosti
 • Pokud zemřel kolega
 • Ostatní případy – je nutné, aby se člověk domluvil se zaměstnavatelem a nemusel později vysvětlovat neomluvenou absenci. Zaměstnanec může čerpat neplacené volno.

Neplacené volno 2022

Pokud člověku zemřela osoba, která není upravena zákonem, má možnost zaměstnavatele požádat o dovolenou, neplacené volno a popřípadě indispoziční volno.

Neplacené volno 2022 se dělí na 2 druhy:

 • Neplacené volno na které má člověk nárok
 • Neplacené volno se souhlasem zaměstnavatele

Neplacené volno nemůže být nařízeno ze strany zaměstnavatele.

Nárok na neplacené volno 2022 může například z těchto důvodů:

 • Závažné osobní a rodinné důvody (vyšetření, svatba)
 • Stěhování
 • Dopravní kolaps

Indispoziční volno – je druh volna, který není upraven žádným pracovněprávním předpisem. Zaměstnanec může získat indispoziční volno v rámci výhod svého zaměstnaní.

Žádost o neplacené volno

Jak musí člověk podat žádost o neplacené volno? Dohodu o poskytnutí neplaceného volna musí podepsat zaměstnavatel ve všech případek, kdy má člověk nárok na neplacené volno. Neplacené volno je vhodné využít v případě, že je vyčerpaná dovolená.

Vzor žádosti o neplacené volno 2022:

Žádost o neplacené volno

Jméno a příjmení: …

Žádám o poskytnutí neplaceného volna v době od … do … tj.

celkem … pracovních dnů

celkem … kalendářních dnů

Důvod rodinné důvody – péče o dítě:

Uveďte jména a data narození dětí: …

Jiný důvod: … (volno na pohřeb)

Souhlasím, aby zaměstnavatel za neplacené volno zaplatil zdravotní pojištění a dlužnou částku mi strhl ze mzdy v nejbližším možném termínu.

Datum: … Podpis: …

Vyjádření vedoucího pracoviště:

Žádost pana/í …

o neplacené volno od … do …

doporučuji nedoporučuji

Datum: … Podpis: …

Neplacené volno je v zákoníku práce upraveno v dle § 199/1 zákoníku práce, který říká že je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v případě tzv. jiných důležitých osobních překážek v práci.

Neplacené volno od 1. 1. 2022 vychází z nově stanovené minimální mzdy 16 200 Kč. Toto zvýšení je důležité pro vztah zdravotního pojištění a neplaceného volna.

Během čerpání volna člověk nemá odvody na sociální pojištění ani daň z příjmu fyzických osob. Pokud by nastala situace, že by člověk onemocněl během neplaceného volna nemá nárok na nemocenskou či ošetřovné.

Placené volno pohřeb

Nárok na placené volno má člověk, kterému zemřel někdo z rodiny. Délka pracovního volna s náhradou mzdy souvisí v jakém vztahu byl se zemřelým – viz kdo má nárok na volno na pohřeb 2022.

Nárok na placené volno na pohřeb, ale může být i zrušeno. Taková situace může nastat v případě, že zaměstnanec v tom stejném měsíci měl neomluvenou absenci v práci (áčko v práci). Zaměstnavatel se tak může rozhodnout, že odmítne poskytnout placené pracovní volno.

Paragraf na pohřeb – placené volno na pohřeb

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Vláda nařizuje podle § 199 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno, nebo pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu, je uveden v příloze k tomuto nařízení.

Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci:

7. Úmrtí

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na

a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,

b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,

c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Náhrada mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž zaměstnancům uvedeným v § 317 zákoníku práce

9. Pohřeb spoluzaměstnance

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance; tyto zaměstnance určí zaměstnavatel nebo zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací.

Tyto paragrafy na pohřeb definují nárok na placené volno a počet dní, které může člověk využít. Je lepší to vyřešit se zaměstnavatelem, zejména pokud truchlící člověk ví, že mu tyto dny stačit nebudou. Popřípadě zažádat o dovolenou či neplacené volno.

Volno na pohřeb není to stejné jako smuteční rozloučení

Zákon jasně definuje, co se považuje za pohřeb, a co nikoliv. Za pohřeb se považuje uložení ostatků do hrobu, urny, nebo rozptýlení. V tomto případě vzniká nárok na volno na pohřeb.

Pokud se koná pohřeb a v jiný pracovní den je naplánované smuteční rozloučení například s blízkými, není zaměstnavatel povinen poskytnout placené volno. Nárok na placené volno u smutečního rozloučení nevzniká.

Počet lidí na pohřbu

Počet lidí na pohřbu není nijak omezen. Jinak tomu bylo v covidové době, kdy pohřby byly omezeny na počet truchlících. Pohřby se mohou konat bez jakýkoliv dalších podmínek.

počet lidí na pohřbu
Počet lidí na pohřbu není omezen.

Kdo platí pohřeb

Povinnost zaplatit pohřeb zákon neukládá nikomu. Kdo platí pohřeb? Pohřeb může zaplatit (vypravit) kdokoliv. Ten, kdo zaplatí pohřeb se nazývá vypravitel. Vypravitel zajistí pohřeb a postará se o náklady s tím spojené. Po pohřbu bude objednavatel pohřbu písemně vyzván k pozůstalostnímu řízení.

Co si vzít na pohřeb

Pokud se člověk chystá na poslední rozloučení, pak ho možná napadla otázka: „Co si vzít na pohřeb za oblečení?“ Vhodným oblečením vyjadřuje člověk úctu zemřelému a pozůstalým.

Oblečení na pohřeb pro ženy

 • Decentní oblečení tmavé barvy
 • Hodí se delší sukně a šaty, bez výstřihu, nepřiléhavé
 • Vhodný je i kostým, kalhoty, halenka s dlouhými rukávy
 • Obuv by měla být bez výrazných prvků, tmavá a uzavřená

Oblečení na pohřeb pro muže

 • Hodí se padnoucí oblek v tmavé barvě (nejlépe černý)
 • Vhodná je bílá košile s dlouhým rukávem či jiné neutrální barvy, kravata
 • Obuv by měla být formální, ladit s oblekem a popřípadě s páskem

Oblečení na pohřeb pro děti

 • Pro malé děti je vhodné společenské oblečení tmavé barvy
 • Pro holky se hodí šaty, pro kluky košile a kalhoty
 • Malé děti nemusí mít vše v černé barvě, důležité je, aby bylo oblečení vkusné
 • U starších dětí platí stejná pravidla, co si vzít na pohřeb jako u dospělých
co si vzít na pohřeb
Na pohřeb se hodí tmavé a formální oblečení.

Smuteční řeč

Smuteční řeč je proslov, kterou během pohřbu pronese zvolený řečník. Může se jednat o někoho z rodiny, přátel, faráře, kněze či profesionálního řečníka z pohřební služby. Řeč může pronést jedinec či více lidí. Cílem řeči je zavzpomínat na zemřelého, připomenout radostné chvíle, úspěchy, významné události a jeho život.

Člověk před smuteční řečí by si měl ujasnit:

 • Kdo smuteční řeč pronese
 • Jak bude řeč pronesena
 • Kdy bude smuteční řeč

Smuteční řeč nemá jednotný tvar, jak by měla vypadat. Nejsou určena pravidla. Podstatné je, zda se pohřeb odehrává tradičně nebo volněji pojatým obřadem. Zda je pohřeb pouze v rodinném kruhu či se jedná o širší okruh přátel, blízkých nebo o veřejný pohřeb. Tyto skutečnosti ovlivňují smuteční řeč.

Vzor smuteční řeči osnova:

 • Oslovení zúčastněných
 • Představení, uvedení vztahu k zemřelému
 • Představení zemřelého
 • Shrnutí jeho života, vlastností a úspěchů (stručně)
 • Rozloučení se a kondolence rodině

Smuteční řeč vzor

U smuteční řeči by se měl projevit vztah řečníka k zemřelému. Obsah smuteční řeči bude jiný, pokud manželka řeší: „zemřel mi manžel“ a bude chtít pronést řeč, než když se jedná o úmrtí zaměstnance a smuteční řeč pronese někdo z kolegů.

Smuteční řeč vzor úvodní části:

Drahá rodino, zarmoucení přátelé, smuteční hosté,

Dnes se tu potkáváme za smutných okolností a na toto místo nás přivedla ztráta milované blízké osoby. Náš svět opustila báječná žena. Marie Veselá byla moje maminka a celý život bojovala za to, abychom se měli dobře. Vždycky u ní převažovalo, že se více ohlížela na štěstí ostatních než na svoje. V tento smuteční den ji slzami oplácíme to, jakou láskou a přátelstvím nás provázela životem. Maminka byla pozitivní člověk a nepřála by si, abychom truchlili. Naopak by byla velmi ráda, když bychom oslavovali její život. Řekla by nám, ať pro ni nepláčeme a netruchlíme. V moři je slané vody dost. Přesto, že ji bohužel nevidíme, víme, že tu je stále s námi. Dnešní den jsme se tu sešli, abychom truchlili na její ztrátou. To by ale nechtěla, pojďme ji vzdát čest za to, jakým byla úžasným člověkem, který vždy viděl světlo na konci tunelu. Pro nás, manžela, děti, přátele byla rádkyní, utěšitelkou a důvěrnou vrbou. Dovolte mi připomenout pár jejích okamžiků v životě.

 • V této části smuteční řeči by měl řečník zavzpomínat na důležité okamžiky v životě zesnulé osoby.

Smuteční řeč vzor závěrečné části:

I když nás opustila optimistická žena se srdcem na správném místě, nikdy na ni nezapomeneme. Naše srdce plní hřejivé vzpomínky, společné okamžiky a svědomí naplnění životního poslání. Jsem si naprosto jistá, že prožila život, jaký si přála. Ukázala nám, že s úsměvem jde všechno lépe a nikdy nemáme ztrácet naději. Věřím, že nikdo z nás nikdy nezapomene na úsměv, který rozdávala, obrovské srdce, oříškové oči a taneční pohyby při její oblíbené písničce.

Věnujme mé mamince Marii Veselé společnou tichou chvilku. Poděkujme ji společně za všechno, co přinesla do našich životů, za společné a šťastné chvíle, které jsme s ní mohli prožívat. Má maminka milovala hudbu, všichni víme, že hlavně tuto kapelu. Věřím, že tento text písničky dokáže vyjádřit, co pro mě znamenala.

 • Řečník může doplnit o text oblíbené písničky, básně či úryvek z knihy.

Potvrzení o účasti na pohřbu vzor

Potvrzení o účasti na pohřbu, jež může požadovat zaměstnavatel vydává pohřební služba na požádání, kde byl pohřeb sjednán.

Potvrzení o účasti na pohřbu vzor, vystavuje pohřební služba:

Potvrzení o účasti na pohřbu

Potvrzujeme, že …

Dne …

Projednal pohřeb – účastnil se kremace, pohřbu

Zemřelé/ho …

který se konal v obřadní síni v …

Datum …

Potvrzení od pohřební služby.

Vzor jak vyplnit potvrzení o pohřbu – doložení parte

Někdy se člověk ani nemusí zaobírat vzorem, jak vyplnit potvrzení o pohřbu. Toto potvrzení totiž vystavuje pohřební služba. Pokud zaměstnavatel vyžaduje potvrzení, člověk může předložit parte. Parte je velmi často rozesíláno v obálce i vzdálenější rodině. Není nutné dokládat, že se pohřbu fyzicky zúčastnil – zejména pokud se jedná o někoho z rodiny.

Volno na pohřeb shrnutí

Placené volno na pohřeb je stanoveno v Nařízení vlády č. 590/2006 Sb, v přílohách 7 a 9. Rozhoduje vztah zaměstnance k zemřelému. U rodinných příslušníku (manžel/ka, děti, registrovaný partner/ka) je placené volno na pohřeb 2 dny a 1 den pracovního volna na zařízení pohřbu.

U ostatních rodinných příslušníků (rodiče, sourozenec, rodiče manžela/ky, sourozenec manžela/ky, prarodič, dítě manžela/ky, neteř, synovec, vnouče, spolubydlící) je nárok na placené volno na pohřeb 1 den a 1 den na zařízení pohřbu.

Pokud člověku zemře kamarád/ka a nežili spolu ve stejné domácnosti není nárok na volno na pohřeb v zaměstnání. Nicméně zaměstnavatele se snaží zaměstnancům vycházet vstříc, aby měli možnost se rozloučit. Pracovní volno 1 den náleží v případě zařizování pohřbu.

Člověk může vždy požádat o dovolenou, neplacené volno či pokud má benefit ve formě indispozičního volna, pokud potřebuje více času. Je ale důležité, aby informoval svého šéfa a nedošlo k nedorozumění neomluvené absenci v práci.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang