Co udělat pro přepis plynoměru

přepis plynoměru

Stěhování nebo změna odběrného místa plynu je stresující situace. Jak ji zvládnout? Je třeba správně postupovat, aby se na nic nezapomnělo. Jak při procesu postupovat a jaké všechny náležitosti je třeba splnit?

Přepis plynoměru není složitou administrativní a legislativní záležitostí. Musí se však provést a dodržet kroky, které vedou k úspěšnému přepisu plynoměru, stejně tak jako k základní možnosti přepisu elektřiny.

přípojky plynu je tato situace podobná. Vždy se lidé musí obrátit na svého distributora plynu (pozor, ne na dodavatele plynu). Ten zajišťuje trasu plynovodu do domovů a správu plynoměru, kterou vlastní. Cena přepisu přípojky je nulová. Jedná se v podstatě o změnu smlouvy, nebo založení nové.

Při přepisu mohou nastat tři základní scénáře, kdy vzniká potřeba přepisu plynoměru. Těmito scénáři jsou:

  • Zapojení nového plynoměru (odběrného místa)
  • Přepis odběrného místa plynu
  • Zrušení odběrného místa plynu

Jednotlivé dílčí scénáře jsou blíže popsány níže.

Připojení a zapojení nového odběrného místa

Co mají lidé dělat, pokud se chystají připojit se k novému odběrnému místu a přihlásit se k odběru plynu? Nejdříve je nutné kontaktovat distributora plynu v místě bydliště. O něco složitější bude situaci, pokud lidé chtějí zřídit odběrné místo, které ještě není plynofikované.

V tom případě se musí podat žádost o připojení k distribuční soustavě. To je nutné i v dalších případech, např. při zřizování plynovodní přípojky, změně příkonu či rozšiřování o nové plynové spotřebiče. Jsou-li zapotřebí k tomuto kroku stavební úpravy, informuje se stavební úřad a předloží mu potřebné dokumenty.

Po plynofikování místa je třeba provézt tlakovou zkoušku odbornou firmou. Před zahájením provozu je nutné nezapomenout také zařídit revizi plynových zařízení. Před samotným uzavřením smlouvy ještě čeká žádost o připojení k distribuční soustavě. Splní-li se podmínky, distributorská společnost s žadateli uzavře smlouvu a zahájí dodávku plynu pro dané odběrné místo.

Přepis odběrného místa plynu

Výše popsané kroky je třeba učinit, pokud se zřizuje nové odběrné místo, např. stavíte nemovitost. Situaci bude mnohem jednodušší, jde-li pouze o změnu zákazníka na existujícím odběrném místě.

V tomto případě stačí podat žádost o připojení k distribuční soustavě. Po jejím posouzení dojde k uzavření smlouvy. Formuláře pro jednotlivé distribuční oblasti jsou dostupné na výše uvedených adresách.

Zrušení odběrného místa plynu

Stejně jednoduchá je situace pro zrušení odběrného místa, ve kterém bude plyn čerpat nový nájemník či majitel nemovitosti. Po vyřízení přepisu odběrného místa přijde závěrečné vyúčtování, a tím povinnosti končí.

A jak zrušit odběrné místo plynu v případě, že nebude na toto místo vzápětí uzavřená nová smlouva? V tomto případě je nutné provést demontáž plynoměru (zaplombování). Nejdříve je třeba kontaktovat dodavatele plynu a ukončit smlouvu.

Je-li důvodem k ukončení dodávek plynu smrt odběratele, k vyřízení bude potřeba kopie úmrtního listu odběratele. Na základě dokumentu bude smlouva vypovězena a obdrží se konečné vyúčtování.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang