Revize plynových kotlů

Kdo vlastní plynový kotel, jistě ví, že jej ze zákona musí pravidelně podrobit revizi. Co všechno revize plynových kotlů obnáší?

Revizi plynových kotlů upravuje Vyhláška 85/1978 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, na základě které musí osoba zodpovědná (nejen) za plynové kotle zajistit jejich revizi nejméně jednou za tři roky. Tato vyhláška se vztahuje na všechna plynová zařízení, včetně plynovodů.

Revize kotlů jsou nutné kvůli riziku výbušnosti a hořlavosti plynu. Je třeba kontrolovat především těsnění, protože pokud by byl plyn spalován při nedostatečném množství kyslíku, vznikal by oxid uhelnatý, který je životu nebezpečný. Servis kotle tedy představuje především preventivní opatření. Následky totiž mohou být katastrofální.

Kromě revizí se musejí každoročně provádět servisní kontroly, a to s výjimkou roku, v němž je prováděna revize. Osoby, které jsou odpovědné za provoz plynového kotle, musí zajišťovat revize, mají povinnost ověřit způsobilost revizního technika, zajistit přístupnost a ovladatelnost uzávěrů plynovodu a odstranit zjištěné závady. Dále je jejich povinností mimo jiné pravidelně kontrolovat odvod zplodin.

Kromě pravidelných revizí po třech letech je třeba ještě k revizi přistupovat v případech, kdy zařízení bylo více než půl roku mimo provoz, po skončení zkušebního provozu, po úpravě či zásahu, který by mohl mít vliv na bezpečnost zařízení a po přestávce fungování zařízení z důvodu poruchy či nehody. 

Není radno podceňovat potenciální nebezpečí. Proto je doporučován servis plynového kotle před začátkem zimního období.

Kdo a jak provádí revizi plynových zařízení

Revizi vždy musí provádět kvalifikovaný pracovník, tj. revizní technik mající platné osvědčení nutné pro provádění revizí plynových zařízení.

Úkolem revizního technika je především:

  • provést vizuální prohlídku zařízení
  • zkontrolovat funkce zabezpečovacích, kontrolních, měřicích a ovládacích prvků
  • zkontrolovat funkci odtahových systémů, větrání a celkovou funkci plynového kotle
  • zkontrolovat přítomnost oxidu uhelnatého

Revizní technik se při kontrole zaměřuje i na spoje, ventily a další části plynového zařízení. Po provedení revize obdrží majitel kotle revizní zprávu, která je dokladem o provedení revize. Protokol musí obsahovat následující údaje:

  • jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl
  • datum, místo a rozsah
  • údaje o měření a vyzkoušení plynového kotle
  • zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění
  • podpis pracovníka, který kontrolu provedl

Kontrola zařízení se uskuteční jednou za rok; v případě, že technický stav zařízení nebo provozní zkušenosti vyžadují častější kontroly, nařídí vedoucí organizace jejich provádění v kratších termínech.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang