Totální škoda

Pro každého majitele automobilu je nehoda noční můrou. Když k nehodě dojde a poškození vozidla je vážné, často se objevuje termín „totální škoda“. Co vlastně tento termín znamená a jak se s ním vypořádat?

Totální škoda představuje poškození vozidla, které je v takovém rozsahu, že jeho oprava není možná, či cena za opravu by byla tak vysoká, že by se blížila ceně vozidla či ji dokonce převyšovala. Pokud by byla oprava možná, jedná se o parciální škodu.

V rámci totální škody je poškozenému uhrazená obvyklá cena vozu s tím, že se odečte cena použitelných zbytků.

Totální škoda je termín, který se používá v oblasti pojišťovnictví, aby označil poškození vozidla, které je tak vážné, že náklady na opravu by přesáhly hodnotu vozidla.

Rozlišují se termíny technická a ekonomická totální škoda. Při totální ekonomické škodě lze vůz opravit. Jde o to, že je to finančně nevýhodné. U technické totální škody již vůz opravit nelze. Při totální škodě zaniká havarijní i doplňková pojištění. Nezaniká povinné ručení.

Technická totální škoda

Technická totální škoda je termín, který se používá v souvislosti s poškozením vozidla, kdy jsou jeho technické komponenty tak vážně poškozeny, že oprava není možná nebo je finančně nevýhodná. Tento termín se často používá v pojistném průmyslu a je důležitým faktorem při rozhodování, zda vozidlo bude označeno za totální škodu.

Když je vozidlo postiženo technickou totální škodou, znamená to, že poškození zasáhlo klíčové komponenty, které jsou nezbytné pro bezpečnou a účinnou funkci vozidla. To může zahrnovat vážné poškození motoru, převodovky, podvozku nebo dalších důležitých systémů.

Pojišťovny zahrnují různá kritéria pro určení technické totální škody u vozidla (např. cenu náhradních dílů, práce potřebné k opravě, náklady na dodání dílů a další faktory). Obecně platí, že pokud jsou náklady na opravu vyšší než určitý stanovený limit, vozidlo bude považováno za technicky totální škodu a majitelovi bude nabídnuta finanční náhrada na základě tržní hodnoty vozidla před poškozením.

Když je vozidlo označeno za technicky totální škodu, majitel má několik možností. Tyto možnosti zahrnují přijetí finanční náhrady od pojišťovny, vykoupení vozidla za sníženou částku, prodej vozidla jako havarijního vozidla nebo jiné alternativy v souladu s podmínkami pojištění a příslušnými právními předpisy.

Je důležité si uvědomit, že technická totální škoda je odborným hodnocením prováděným pojišťovnou nebo servisy na opravu a může se lišit v závislosti na konkrétní situaci a místních předpisech. V případě poškození vozidla je vždy vhodné vše konzultovat s odborníky a dodržovat postupy stanovené pojišťovnou, aby si klient zajistil, že mu bude poskytnuta nejvhodnější pomoc a řešení.

Technická totální škoda u vozidla, které bylo registrováno v České republice, závisí na tom, kolik stálo v době, kdy došlo k poškození. Takže pokud dojde k totální škodě na vozidle, které stálo 100 000 Kč, bude odpovídající částka činit 100 000 Kč nebo více (závisí na výdajích na opravu).

Totální škoda u pojistné události, ve které dochází ke škodě na věcech z odpovídajícího patrného majetku, se vyčíslí jako částka, která odpovídá současné, nepřetříděné tržní hodnotě poškozených věcí.

Současná, přetříděná tržní hodnota je míra, při které jsou věci ceněny pro prodej stejným způsobem jako pro nákup, to je obecně bráno v úvahu pro jakýkoli prodej věcí mezi dvěma soukromými stranami.

Ekonomická totální škoda

Ekonomická totální škoda se vztahuje na situaci, kdy jsou náklady na opravu vozidla po nehodě vyšší než jeho aktuální tržní hodnota. V tomto případě je vozidlo považováno za ekonomicky totální škodu, protože finanční náklady na jeho opravu převyšují jeho hodnotu.

Když je vozidlo označeno za ekonomicky totální škodu, pojišťovna často nabízí majiteli finanční kompenzaci ve výši tržní hodnoty vozidla před nehodou. Majitel pak může tuto částku využít k nákupu nového vozidla.

Při určování ekonomické totální škody jsou zohledňovány náklady na opravu vozidla a jeho tržní hodnota. Pokud jsou náklady na opravu vyšší než určitý stanovený limit (často se pohybuje kolem 70 – 80% tržní hodnoty vozidla), je vozidlo považováno za ekonomicky totální škodu.

Při posuzování ekonomické totální škody se také bere v úvahu skutečnost, že některé typy poškození mohou mít nepřímý vliv na celkovou hodnotu vozidla. Například vážné poškození karoserie, rámu nebo podvozku může ovlivnit strukturální integritu vozidla, což může snížit jeho hodnotu a zvýšit náklady na opravu.

Každá pojišťovna může mít svá vlastní pravidla a kritéria pro určování ekonomické totální škody. Proto je vždy vhodné konzultovat situaci s pojišťovnou a dodržovat postupy a podmínky stanovené v pojištění.

Ekonomická totální škoda u vozidla, které přímo zavinilo nehodu, závisí na typu pojistky a limitu pojistného plnění, které se pojištěný zavazuje platit. Náklady na opravu auta budou záviset na míře škody, kterou auto utrpělo. Limit pojistného plnění se liší v závislosti na pojistce, kterou si klient vybere.

Jak se určuje totální škoda?

Existuje několik faktorů, které se zohledňují při posuzování totální škody u vozidla. Patří sem:

 1. tržní hodnota vozidla před nehodou
  • pojišťovna posoudí hodnotu vozidla před nehodou na základě věku, stavu, počtu najetých kilometrů a dalších faktorů
 2. náklady na opravu
  • zohledňují se odhadované náklady na opravu vozidla
  • pokud tyto náklady přesahují určenou hranici (často 70-80% tržní hodnoty vozidla), je vozidlo považováno za totální škodu
 3. pravidla pojišťovny
  • každá pojišťovna má svá vlastní pravidla pro určování totální škody

Co dělat, když je vozidlo označeno za totální škodu? Pokud je vozidlo považováno za totální škodu, můžou se zvážit následující možnosti:

 • náhrada od pojišťovny – prostřednictvím havarijního pojištění finanční náhrada ve výši tržní hodnoty vozidla před nehodou – na zakoupení nového vozidla
 • vykoupení vozidla – vykoupení poškozeného vozidla za sníženou částku
 • oprava vozidla – oprava i za cenu finanční nevýhodnosti

Totální škoda u vozidla je situace, kdy je vozidlo tak vážně poškozeno, že oprava přesahuje jeho tržní hodnotu. Je důležité být obezřetný a informovaný, když se s touto situací kdokoliv setká. Konzultace s pojišťovnou a odborníky v oblasti automobilových oprav pomohou vybrat nejvhodnější možnost pro klientovy individuální potřeby.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang