Pojistné období

Pojistné období je období, během kterého je pojištěnec pojištěný a za které mu pojišťovna zaplatí pojistné nebo jiné platby související s pojistnou smlouvou.

Délka pojistného období se může lišit v závislosti na pojištěné osobě nebo druhu pojištění, avšak obvykle je to 12 nebo 24 měsíců. Každé pojišťovací období začíná datem počátku pojistného a končí dnem obnovení nebo ukončení pojistné smlouvy.

Pojistné období může být sjednané na dobu neurčitou, např. u povinného ručení, nebo na dobu určitou, např. cestovní pojištění. Pojistné období je zaznamenáno v pojistné smlouvě a je to období, po které se platí pojistné a po které má pojištěný nárok v případě škodní události k vyplacení pojistného plnění.

Mezi škodní události patří:

 • dopravní nehoda
 • selhání mechanických zařízení
 • poruchy elektrického vedení
 • únik nebezpečných látek
 • požár
 • havárie letadel
 • dopravní události na vodních tocích
 • úraz pracovníka
 • únik dat
 • sabotáž
 • záměna zboží

Havárie je nehoda, která zničí či poškodí osobu, majetek nebo životní prostředí. Nehoda může být vyvolaná přírodními i lidskými zdroji, včetně (a nejen) automobilových nehod, letadel, lodí, železnice, nebo nehody pracovního charakteru.

Nejčastější typy poranění, které jsou následkem dopravní nebo produkční havárie, zahrnují zlomeniny, popáleniny, poranění dýchacího systému a poranění oftalmického charakteru.

Délka pojistného období závisí často na klientovi

Pojistné časové období může trvat jen pár dní, nicméně i několik měsíců nebo dokonce let, může být i časově neomezené. Jeho nastavení záleží na klientovi a jeho dohodě s pojišťovnou.

Důležitým parametrem je počátek pojistného období, který nemusí nastat výhradně datem sepsání smlouvy, pak také konec pojistného období a v případě časově neomezeného období i výpovědní lhůta a konkrétní doba, kdy je pojištění, resp. pojistná smlouva definitivně vypovězená.

I když má klient sjednanou pojistnou smlouvu na konkrétní období, může v některých případech dojít i na jeho zkrácení. Na vině může být neplacení pojistného, pojistný podvod nebo třeba změna legislativy.

Pojistná smlouva je závaznou dohodou mezi pojišťovnou a pojištěným (nebo jeho zástupcem), která definuje, jaká rizika pojišťovna pokrývá a kolik bude platit pojištěnému (či jeho zástupci) v případě realizace těchto rizik.

Pojistná smlouva uvádí, které pojistné nebo poplatky jsou splatné pojišťovnou, jak jsou stanoveny pojistné limity a co je potřeba udělat pro uvedení pojistky do pohybu.

Právní úprava pojištění a pojistné smlouvy je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, § 2758–2872.

 • Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.
 • Není-li pojištění ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok, vyžaduje smlouva písemnou formu. Přijal-li pojistník nabídku včasným zaplacením pojistného, považuje se písemná forma smlouvy za zachovanou.

V pojistné smlouvě je pak uveden konkrétní druh pojištění – zda je to životní, zdravotní, cestovní, pojištění domácnosti, nebo podnikatelské pojištění. Často obsahuje vzor pojišťovací smlouvy. Tato smlouva také obsahuje informace o pojistné částce, limitech pojištění, poplatcích, lhůtách na pojistnou částku a jiných podmínkách pojištění.

Povinné náležitosti obsahu pojistné smlouvy:

 • číslo smlouvy
 • určení pojistitele a pojistníka
 • určení oprávněné osoby nebo způsobu, jakým bude určena
 • pojistná událost a pojistné nebezpečí
 • výše pojistného, jeho splatnost a údaj, zda se jedná o pojištění běžné, či jednorázové
 • pojistná doba
 • případná odchylná ujednání od pojistných podmínek
 • bylo-li při pojištění osob ujednáno, že se oprávněná osoba bude podílet na výnosech pojistitele, pak i způsob výše určení podílu

Pojistná smlouva také obvykle určuje, co jsou vyšší síly a které události jsou vyloučeny z pojištění, stejně jako jaké typy vyplněných dokumentů je nezbytné poskytnout k nahlášení pojistné události. Smlouva také často uvádí specifické podmínky pro různé druhy pojištění.

Pojistné podmínky

Pojistné podmínky se odvíjejí od požadavků pojišťovny a typu pojištění, které má klient sjednáno. Obecně musí plnit následující základní podmínky, aby bylo možno ihned na počátku čerpat rozsah pojištění:

 • Díky pravidelným platebním závazkům musí být pojistné plnění načasované a platby musí být včas uhrazeny.
 • Pokud se jedná o pojištění nemovitosti, musí být obývána v souladu s předpisy pojišťovny.
 • Přerušení pojistného nebo jeho porušení může vést k okamžitému zastavení dalšího pojistného plnění.
 • Pokud pojistný plán zahrnuje nějaké příplatky, požaduje se ze strany pojišťovny dodržování přesných termínů pro platby těchto poplatků.
 • Všechny související dokumenty musí být pravidelně vyplněny, aktualizovány a odeslány.
 • Musí být doručovány pravidelné zprávy o stavu pojištění a mnoho dalšího.

Pojistný zájem je zájem, který může mít pojištěnec, pojišťovna nebo kdokoli jiný na majetku nebo rentě, kterou pojišťovna chrání. Může to být pohledávka pojišťovny, která již byla poskytnuta nebo schválena. Zároveň se může jednat o pozitivní či negativní vliv, kterým může být majetek ovlivněn, ať už jednou stranou nebo druhou.

Lidé mají různé důvody, proč si pojištění uzavřít a často se jedná o záruku proti případným ztrátám, které by mohly nastat v budoucích nejistotách, tedy o pojistný zájem.

Obsah pojistky

Pojistka je potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vydané pojistitelem pojištěnému. Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení pojistky, vydá pojistitel na žádost a na náklady pojistníka druhopis pojistky.

Je-li pojistná smlouva uzavřena v písemné formě, pojistitel uvede v pojistce alespoň:

 • číslo smlouvy
 • určení pojistitele a pojistníka, oprávněné osoby a jejich identifikační údaje (jméno nebo jména, adresu bydliště nebo sídla a identifikační údaj – IČ)
 • má-li být určen pojištěný, pak jeho identifikační údaje (jméno nebo jména, adresu bydliště nebo sídla a identifikační údaj – IČ)
 • vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události
 • pojistnou dobu

Nebyla-li smlouva uzavřena v písemné formě, uvede pojistitel v pojistce alespoň:

 • číslo smlouvy
 • určení pojistitele a pojistníka (jméno nebo jména, adresu bydliště nebo sídla a identifikační údaj – IČ)
 • určení oprávněné osoby nebo způsobu, jakým bude určena (jméno nebo jména, adresu bydliště nebo sídla a identifikační údaj – IČ)
 • pojistnou událost a pojistné nebezpečí
 • výši pojistného, jeho splatnost a údaj, zda se jedná o pojištění běžné, či jednorázové
 • pojistnou dobu
 • případná odchylná ujednání od pojistných podmínek
 • bylo-li při pojištění osob ujednáno, že se oprávněná osoba bude podílet na výnosech pojistitele, pak i způsob výše určení podílu

Pojistka se poskytuje krátkodobě nebo na delší dobu. Pojištění se může poskytovat na dobu jednoho dne až několika let. Typicky je pojistka poskytována na krátkodobé období přibližně jeden rok. Delší doba pojistného plnění je možná, avšak taková pojistka bude obvykle dražší.

Vznik pojištění

Pojištění vzniká za podmínek stanovených v pojistné smlouvě. Není-li ujednána doba vzniku pojištění, vzniká pojištění prvním dnem následujícím po dni uzavření smlouvy.

Bylo-li ujednáno, že se pojištění vztahuje i na dobu přede dnem uzavření smlouvy, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění, pokud pojistník v době nabídky věděl nebo vědět měl a mohl, že pojistná událost již nastala, a pojistitel nemá právo na pojistné, pokud v době nabídky věděl nebo měl a mohl vědět, že pojistná událost nastat nemůže.

Zánik pojištění

Pojištění může zaniknout z různých důvodů.

Nejčastěji se jedná o:

 • uplynutí pojistné doby

V pojistné smlouvě lze také specifikovat podmínky, za kterých pojištění uplynutím doby nezaniká (např. pokud pojistitel nebo pojistník nejméně šest týdnů před uplynutím doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání nemá zájem).

 • uplynutí lhůty k zaplacení dlužného pojistného stanovené v upomínce

Upomene-li pojistitel pojistníka o zaplacení pojistného a poučí-li ho v upomínce, že pojištění zanikne, nebude-li pojistné zaplaceno ani v dodatečné lhůtě, která musí být stanovena nejméně v trvání jednoho měsíce ode dne doručení upomínky, zanikne pojištění marným uplynutím této lhůty.

 • dohodou

V dohodě musí být vždy určen okamžik zániku pojištění a způsob vyrovnání závazků.

 • výpovědí pojistníka nebo pojistitele

Je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, zaniká pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období – výpověď musí být doručena minimálně šest týdnů před uplynutím pojistného období.

Vypoví-li pojistitel životní pojištění do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, nepřihlíží se k výpovědi. Dnem doručení výpovědi začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká.

 • výpovědí pojistitele

Do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události – dnem doručení výpovědi začíná plynout výpovědní lhůta jednoho měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká. Pojistitel takto nemůže platně vypovědět životní pojištění.

 • výpovědí pojistníka, a to s osmidenní výpovědní dobou

Do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojistitel použil při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění hledisko zakázané v § 2769.

Do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného nebo jeho části nebo o změně pojistitele.

Do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, že pojistiteli bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti.

Pokud pojistník nebo pojištěný poskytne úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivé nebo neúplné údaje týkající se sjednávaného pojištění, má pojistitel právo odstoupit od smlouvy do dvou měsíců ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil, jinak právo zaniká.

Byla-li smlouva uzavřena na dálku, má pojistník právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy.

Jedná-li se o pojištění spadající do odvětví životních pojištění podle jiného zákona, je pojistník oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy obdržel sdělení o uzavření smlouvy na dálku, nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy. To platí i v případě, kdy byla smlouva uzavřena jinak než na dálku.

 • změnou vlastnictví pojištěného majetku

Pojištění zaniká dnem oznámení změny vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku pojistiteli, nebylo-li ve smlouvě výslovně ujednáno, že pojištění změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku nezaniká.

 • jiné důvody

Pojištění zaniká zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby, dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce nebo dnem odmítnutí pojistného plnění.

Důležité pojmy

Smluvní strany pojistné smlouvy v závislosti na typu pojistné smlouvy se mohou lišit.

Pojistitel je právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost, tj. pojišťovna. Pojišťovna je obvykle pojišťovací společnost, která působí jako druhá strana pojistné smlouvy; pojišťovna je ta, která je odpovědná za plnění pojistných ujednání a zaplatí pojistníkovi náhradu, pokud jsou splněny podmínky pojistné smlouvy.

Pojistník je strana, která se v závazku pojistné smlouvy zavazuje plnit svou část smlouvy: platit své poplatky za pojištění a být výlučně odpovědný za vyplacenou náhradu v případě, že pojistnou smlouvu vypoví. Pojistník je osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu.

Pojistník je dále oprávněn měnit obsah pojistné smlouvy nebo ji vypovědět. Je povinen platit pojistné. Má právo stanovit obmyšleného pro případ, že pojistnou událostí je smrt pojištěného. Může být zároveň pojištěným.

Pojištěný je osoba, na jejíž majetek, život, zdraví anebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. Má právo na pojistné plnění.

Oprávněná osoba je osoba, které vzniká v důsledku pojistné události právo na pojistné plnění.

Obmyšlený je oprávněná osoba, které vzniká právo na výplatu sjednaného pojistného plnění v případě, že je pojistnou události smrti pojištěného. Určuje ji pojistník a specifikuje ji jménem nebo vztahem k pojištěnému. Pokud není pojistník zároveň pojištěným, může tak učinit pouze se souhlasem pojištěného.

Poškozený je osoba, která utrpěla škodu na majetku, životě nebo zdraví, za niž podle platných právních předpisů odpovídá někdo jiný.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang