Pojistná smlouva

Pojistná smlouva je smlouva mezi pojišťovnou a pojistníkem, která stanovuje povinnosti a práva obou stran v případě pojistné události. Cílem pojistné smlouvy je poskytnout pojištění, které zaručí, že pojistník bude chráněn před nepříznivými finančními dopady způsobené pojistnou událostí.

Právní úpravu pojistného smlouvy a obecně celé oblasti pojištění lze najít v občanském zákoníku. Občanský zákoník nejprve obecně pojednává o tom, co je pojistná smlouva a jaká práva a povinností z ní stranám vyplývají.

Následují ustanovení o pojištění osob a ustanovení speciální pro tři základní druhy pojištění osob – životní pojištění, úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci. V dalším oddílu je obsažena zvláštní právní úprava v praxi nejběžnějších druhů pojištění vztahujících se k majetku či odpovědnosti.

Pojistný vztah a pojistná smlouva je pak upravena ještě několika desítkami dalších zvláštních právních předpisů vztahujících se zejména k jednotlivým tzv. povinným pojištěním. Tím je například povinné ručení, které upravuje zákon č. 168/1999 Sb.

Co je pojistná smlouva?

Pojistná smlouva je smlouva uzavíraná mezi pojišťovnou a pojistníkem, přičemž v ní jsou vyjádřeny podmínky a limity pojištění.

Rovněž zahrnuje způsoby, jaké pojistník nebo pojišťovna musí podniknout v případě pojistné události. Na základě pojistné smlouvy platí pojistník pojistné a pojišťovna mu pak v případě pojistné události vyplácí pojistní plnění.

Typy pojistných smluv mohou být rozmanité. Jsou k dispozici různé typy pojištění, jako je pojištění majetku, pojištění života, pojištění pracovní neschopnosti, pojištění zdraví a pojištění proti úpadku. Každá pojistná smlouva je specifická pro danou situaci a určuje, jaký druh pojištění je zahrnut do smlouvy.

Práva a povinnosti z pojistné smlouvy

V naprosté většině uzavřených pojistných smluv je zájemce o pojištění, resp. později pojistník, téměř vždy oproti pojistiteli slabší smluvní strana, neboť není odborníkem v oblasti pojištění.

To znamená, že pojišťovna má povinnost nezneužívat své kvality jako odborníka a také hospodářského postavení k vytváření či k využití závislosti slabší smluvní strany nebo k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech smluvních stran pojistné smlouvy.

Konkrétní práva a povinnosti daného pojistného vztahu jsou nejčastěji upravena v pojistných podmínkách. Pojistné podmínky vždy byly, jsou a budou spíše obsáhlejším než stručnějším smluvním právním dokumentem.

Právě proto laika nebaví tyto podmínky číst. Je to ovšem chyba, protože mnohdy se pak při pojistné události diví. Když už nic jiného, je třeba se zaměřit alespoň na tzv. výluky z pojištění.

Ty stanoví, za jakých podmínek pojistník žádné plnění nedostane.

Co musí pojistná smlouva obsahovat?

Má-li být pojistná smlouva platná, musí obsahovat podstatné náležitosti. Mezi ně patří určení pojistitele a pojistníka, určení oprávněné osoby, číslo smlouvy, bližší určení pojištění, vymezení pojistné události, pojistné doby, výši pojistného a jeho splatnosti a další náležitosti vyplývající z konkrétního pojišťovacího produktu.

Pojistná smlouva má písemnou formu. Nemusí ji mít pouze v případě, že jde o krátkodobé pojištění, které se uzavírá na dobu kratší jednoho roku.

Z pojistné smlouvy vyplývají základní práva a povinnosti pojistitele i pojistníka. Další práva a povinnosti vyplývají z pojistných podmínek

Zánik pojistné smlouvy

Pojistná smlouva může zaniknout některým z následujících způsobů:

  • uplynutím pojistné doby,
  • nezaplacením pojistného,
  • výpovědí,
  • vzájemnou dohodou,
  • odstoupením pro porušení povinností,
  • odmítnutím pojistitele plnit,
  • zánikem rizika.

Co je pojistná událost?

Pojistná událost je nahodilá událost, která je krytá pojištěním. V havarijním pojištění je pojistnou událostí například havárie, krádež vozidla, poškození vozidla kroupami nebo vandalem.

Obecně lze konstatovat, že pojistná událost může být jakákoli nahodilá situace, která poškozuje majetek nebo zdraví klienta a vyžaduje finanční kompenzaci ze strany pojišťovny.

Vždy je potřeba dávat pozor na smluvní podmínky, neboť některé události mohou spadat do tzv. výluk z pojištění.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang