Úraz

Úraz představuje neočekávané a náhlé působení zevních sil či vlastní tělesné síly způsobující poškození zdraví či smrt. Toto působení nelze ovlivnit vůlí pojištěného.

Úraz je neúmyslné poškození fyzického těla, které má následky v podobě ušlé možnosti pracovat, na sobě dříve cvičit, provádět bežné a každodenní činnosti nebo třeba jen chodit. Může to být úraz v důsledku nehody nebo úraz v důsledku jiného druhu traumy.

Zevní síly, které se podílí na úrazu pojištěného, jsou různé. Patří mezi ně i utonutí, zásah blesku, působení nízkých či vysokých teplot, plynu, jedovatých látek atd.

Nelze uplatňovat nárok na pojistné plnění v případě, že je tělesné poškození zapříčiněné již existujícími úrazy či nemocemi. Rovněž nelze uplatňovat nárok při existující nemoci, která přispěla k úrazu, např. záchvatem, duševní poruchou či změnou psychického stavu.

Co to je úrazové pojištění?

Úrazové pojištění je druh pojištění, který zahrnuje výplatu pojistného plnění v případě, že v důsledku úrazu dojde k přechodnému tělesnému poškození, trvalému tělesnému poškození, či smrti pojištěného. Pojištění se může vztahovat na jednotlivce i skupinu osob.

Proč je dobré mít úrazové pojištění?

Nejdůležitějším důvodem, proč je to opravdu výhodné, je fakt, že pojistné krytí vás zajistí na dobu, kdy kvůli úrazu člověk nemůže chodit do práce a jeho finanční situace se v tuto dobu zhorší. Placení hypoték, splátek úvěrů atd. je po úrazu velmi složité a finanční rezervy nemusí vždy stačit.

Úrazové pojištění může poskytnout ochranu v mnoha různých oblastech. Nejběžnější je náhrada za zranění během provozu vozu, například v případě dopravní nehody. Pojištění může často zahrnovat pokrytí nákladů za léčebné výlohy, rehabilitaci a dokonce i náhradu škody na vozidle.

Dále může poskytovat neživotní pojištění (pojištění před odpovědností) , protože pokud dotyčný odpovídá za újmu způsobenou jiným, pojišťovna by mu pomohla platit za škody. V některých případech může být pojistka pro úraz i další typy pojistek, jako je pojistka proti odcizení, pojistka domácnosti a další.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang