Neživotní pojištění

Neživotní pojištění je souhrnný název pro všechna odvětví pojištění, která nespadají pod životní pojištění. Uzavření některých pojištění může být nařízeno zákonem. Většina aspektů neživotního pojištění je upravena zákonem o pojistné smlouvě; jednotlivá odvětví a skupiny neživotních pojištění pak definuje zákon o pojišťovnictví.

Neživotní pojištění se vztahuje na majetek a odpovědnost a řadí se do něj především pojištění domácnosti a nemovitosti, pojištění vozidel, pojištění odpovědnosti za škody. Kromě životního pojištění a neživotního pojištění se rozlišují další typy pojištění. Zaměřují se na různé pohledávky, zvířata, pozemky, převoz peněz atd.

Prostředky získané z neživotního pojištění se obvykle používají ke kompenzaci finančních ztrát, nákupu nových komodit nebo řešení právních problémů.

Pojištění nemovitosti

Toto pojištění chrání stavby a pozemky k nim náležející před následky škod, které mohou vzniknout nejen jako živelné pohromy, avšak i jiným způsobem, například krádeží, vandalismem, nebo i lidskou neopatrností. 

V rámci pojištění nemovitosti lze pojistit:

– rodinný dům 
– bytový dům
– byt, i družstevní 
– nebytové prostory 
– rekreační chalupu či chatu 
– garáž 
– příslušenství staveb (ploty, bazény, skleníky apod.) 
– movité věci, sloužící k výstavbám, opravám nebo rekonstrukcím (stavební materiál, objekty umístěné na staveništi atd.)
– připojistit lze vedlejší stavby, oplocení, bazén, apod.

Téměř u každé pojišťovny lze stavbu pojistit i rozestavěnou.

Nejčastější rizika, proti kterým lze nemovitý majetek pojistit, jsou:

 • požár
 • výbuch
 • úder blesku
 • vichřice
 • krupobití
 • pád stromů, stožárů
 • pád letadel
 • tíha sněhu nebo námrazy
 • voda z vodovodních nebo kanalizačních potrubí
 • zemětřesení
 • odcizení nebo úmyslné poškození (vandalismus).

V poslední době je velmi sledované riziko povodně nebo záplavy.

Pozor je třeba dávat v pojistné smlouvě na pojmy. Například povodeň a záplava není pro pojišťovnu totéž. Rovněž pozor se musí dávat i na tzv. výjimky z ochrany – je nutné si smlouvu vždy dobře přečíst a porozumět jejímu obsahu.  

Možnosti stanovení výše pojistné částky lze:

– výpočtem, který udělá pojišťovna (třeba podle posudku soudního znalce), nebo
– majitel nemovitosti udá částku a pojišťovna ji respektuje

Pojištění se sjednává obvykle na konkrétní částku, která představuje skutečnou hodnotu nemovitosti. U novostaveb, objektů mladších než 30 let a staveb po celkové rekonstrukci, se obvykle rovná ceně nového objektu.

Reálné hodnotě stavby by tudíž měla odpovídat konečná částka v pojistné smlouvě, protože je zároveň horní hranicí náhrady za způsobenou škodu – víc klient od pojišťovny nedostane! 

Výše pojistného závisí:

 • na výši pojistné částky
 • na výši limitu pojistného plnění
 • na výši sjednané spoluúčasti   
 • na míře rizika povodně nebo záplavy v místě, kde se nemovitost nachází
 • na výši pojistné hodnoty, což je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat

Lze ji vyjádřit různým způsobem:

 • novou hodnotou – částkou odpovídající pořizovací ceně poškozeného majetku
 • časovou hodnotou, definovanou jako novou hodnotou věci sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení
 • nebo jiným způsobem, který podle pojistného nebezpečí a druhu pojištěné věci stanoví pojistná smlouva nebo doplňkové pojistné podmínky

Základní parametry majetkového pojištění jsou u jednotlivých pojišťoven dost podobné, v podmínkách finálních smluv však už mohou existovat značné rozdíly. Každá pojišťovna může mít ve své nabídce jinou skladbu rizik, může různým způsobem stanovovat limity plnění a také může umožňovat jiná připojištění.

Vždy je proto dobré se poradit s nezávislým finančním poradcem, který disponuje širokou nabídkou různých pojistných produktů od různých společností, nebo se seznámit, např. na internetu, s podmínkami více pojišťoven a z jejich údajů zjistit, kde by žadatel mohl uzavřít pro sebe nejvýhodnější pojistnou smlouvu. 

Pojištění domácnosti

Toto pojištění chrání vybavení domácnosti. Věci nebo zařízení, které k provozu domácnosti slouží, mohou být umístěné nejen v bytě, nicméně i v uzamykatelných nebytových prostorách, užívaných výlučně klientem (např. sklepní koje či garáže). Pojištění zahrnuje i stavební součásti, které tvoří vnitřní prostor bytu (podlahy, obklady stěn a stropů apod.)

Pokud některé předměty nejsou v základním pojištění, lze je obvykle připojistit. Současná nabídka pojištění domácnosti je značně pestrá – zjednodušeně se dá říct, že existuje v základní, standardní a nadstandardní variantě a to podle vybavení domácnosti, úrovně jejího zabezpečení a také podle rizik v příslušné lokalitě.

Základní pojištění je většinou mnohem levnější než nadstandard, avšak mívá omezení ohledně pojistných limitů. Dražší pojistky kryjí škody do vyšších částek a zahrnují i více rizikových situací. Podmínkou jejich sjednání je investice do zabezpečení domu či bytu (především bezpečnostní dveře či zámky). 

V domácnosti se pojišťují zejména:

– peníze a ceniny, cenné papíry 
– klenoty, šperky, drahé kovy a kameny 
– audiovizuální a výpočetní technika, fotografické přístroje 
– jízdní kola 
– kuchyňské a jiné domácí přístroje 
– nábytek
– osobní věci členů domácnosti

Základní pojištění se zpravidla vztahuje na škody způsobené:

 • požárem
 • výbuchem
 • úderem blesku, vichřicí, krupobitím, vodou z vodovodního řadu
 • krádeží
 • vloupáním
 • vandalismem po vloupání

Formou připojištění je možno pak pokrýt riziko škody způsobené zatékáním srážkové vody či škody od povodně a další.

Výše pojistného závisí zejména:

 • na výši pojistné částky nebo limitu pojistného plnění
 • na výši sjednané spoluúčasti 
 • na poloze bytu                                                                                               

Při sjednání pojištění je vždy důležité vědět, co a na kolik si klient dává pojistit. Když se určuje celková pojistná částku, nesmí se zapomenout na to, že v jejím rámci si pojišťovna určí limit plnění na určité skupiny zařizovacích předmětů. Pojistná částka totiž většinou ještě sama o sobě neříká, kolik poškozený od pojišťovny dostane, to určují pojistné limity.  

Jak stanovit pojistnou částku

Ke správné částce, na kterou by se měla dát domácnost pojistit, se dá nejreálněji přiblížit, když s kalkulačkou v ruce žadatel sečte doma hodnotu všech věcí, které by si musel v případě jejich ztráty znovu pořídit. Toto ověření, zda pojistná částka stále odpovídá skutečnosti, by měl dělat jednou za čas i v průběhu pojištění.

Některé pojišťovny už nabízejí tzv. průběžnou indexaci, tedy aktualizaci pojistné částky podle míry inflace.

Pojištění vozidel

Oblast pojištění vozidel má dvě základní části: povinné ručení a havarijní pojištění.
 
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinné ručení

Jedná se o povinně smluvní pojištění, které má povinnost uzavřít každý vlastník nebo spoluvlastník vozidla. Toto pojištění kryje škody, které pojištěný způsobí provozem svého vozidla někomu jinému.

V poslední době zaznamenává změny v tom smyslu, že zlevňuje pro řidiče, kteří jezdí bez nehod a naopak, a přináší různé další bonusy. Například sjednání úrazového pojištění, slevy za uzavření smlouvy přes internet a další.

Běžnou součástí povinného ručení jsou bezplatné asistenční služby, které pojišťovny poskytují v případě poškození vozidla. U nezaviněné nehody pojišťovna většinou sama vyřídí škodu za cizí pojišťovnu, u které je viník nehody pojištěn.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje škody, které pojištěný způsobí vlastní vinou svému vozu. Auto se může dát pojistit na cenu nového vozu, hodnotu časovou nebo obecnou. Pokud je zvolen časový či obecný způsob výpočtu, bude při případné škodné události nejdůležitější tržní cena vozidla.

Při tomto způsobu ocenění by si pak měl majitel pojistky ohlídat, aby měl ve smlouvě stanoveno, že mu bude pojišťovna průběžně přepočítávat havarijní pojistku podle toho, jak stárnoucí vůz ztrácí ze své ceny. Poklesu hodnoty vozidla by totiž mělo odpovídat i pojistné – mělo by být logicky nižší. Klesá-li pojistná hodnota vozidla, měla by tuto skutečnost odrážet i cena pojištění.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění se sjednává především při výjezdu do zahraničí. Uzavírá se pro cesty jak turistické, tak i pracovní, jednotlivé nebo opakované, s maximální dobou platnosti pojistné smlouvy na dobu 1 roku. Kryje především zdravotní rizika spojená s náhlým onemocněním, úrazem či smrtí pojištěného, tzv. pojištění léčebných výloh

Cestovní pojištění je důležité, protože:

– Náklady na léčbu v některých zemích mnohonásobně převyšují náklady na léčbu v ČR. 

– I když mají čeští občané při pobytu ve státech Evropské unie nárok na zdravotní péči na účet svých zdravotních pojišťoven (Evropský zdravotní průkaz), v mnoha případech je vyžadována vysoká spoluúčast, kterou zdravotní pojišťovny nehradí. Z Evropského zdravotního průkazu také není kryta repatriace zpět do vlasti. 

– Na cestách hrozí nejenom zdravotní rizika, avšak i další rizika jako je krádež zavazadel, jejich ztráta při dopravě, způsobení škody třetí osobě a další. 

Z pojištění léčebných výloh je hrazeno:

– ambulantní lékařské ošetření 
– předepsané léky a zdravotnický materiál 
– hospitalizace 
– neodkladná operace 
– převoz nemocného do ČR 
– převoz tělesných ostatků do ČR v případě smrti 
– zubní ošetření k odstranění akutní bolesti 

Případně další doplňkové asistenční služby (dle jednotlivých pojistných podmínek).

Možnosti připojištění:

 • úrazové pojištění 
 • pojištění cestovních zavazadel 
 • pojištění odpovědnosti za škodu 
 • pojištění storna zájezdu 
 • případně další pojištění podle jednotlivých pojistných podmínek

Výši pojistného ovlivňuje:

 • územní platnost (Evropa, svět) 
 • věk pojištěného 
 • délka pobytu v zahraničí 
 • zaměření cesty (turistická, pracovní, se sportovním zaměřením)

Cestovní pojištění se dá sjednat na pobočkách pojišťoven, telefonicky, on-line na jejich webových stránkách, případně prostřednictvím cestovních kanceláří.

Asistenční služba

Pojišťovny spolupracují s asistenčními službami, které zařizují potřebnou pomoc v zemi, kde došlo k pojistné události. Asistenční služby fungují 24 hodin denně v českém jazyce.

Před uzavřením pojistné smlouvy je třeba se důkladně seznámit s pojistnými podmínkami a zejména s výlukami z cestovního pojištění.   

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu poskytuje pojištěnému ochranu pro případ, kdy někomu způsobí škodu na majetku, zdraví či financích. Může to být banalita – poškození nebo rozbití zboží v obchodě, vyplavení sousedního bytu, i vážnější událost, kdy se svou nedbalostí způsobí jinému úraz.

Může to být i ochrana při vzniku škody způsobené zaměstnavateli – třeba při ztrátě peněz. Ochrana je poskytována tak, že pojišťovna za pojištěného poškozenému subjektu náhradu škody zaplatí.

Výhodou pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu je to, že se nevztahuje jen na osobu, která uzavřela smlouvu, avšak také na spolupojištěné osoby, kterými jsou rodinní příslušníci, přesněji osoby žijící s pojištěným v jedné domácnosti (manžel/manželka nebo druh/družka, děti, i zvířata).
    
Pojistka odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě zpravidla neplatí v případě škod způsobených úmyslně, při neoprávněném užívání věci, při profesionální sportovní činnosti, při plnění pracovních úkolů a nekryje řadu dalších případů.

Vždy je nutné se důkladně seznámit s podmínkami smlouvy a vyplatí se zjistit si všechny podrobnosti. Některé smlouvy například mají územní platnost (omezeny na ČR), jiné platí pro škody v celé Evropě.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang