Nahodilá událost

Nahodilá událost je neovlivnitelná vůlí pojištěnce, a pokud jsou splněné podmínky pro nahodilou událost a zároveň jsou i splněné další podmínky v pojistné smlouvě, stává se z nahodilé události pojistná událost.

Nahodilou událostí je taková událost, k níž dojde náhle, neplánovaně a nečekaně, a která může vést k vyplacení pojistného plnění na základě sjednané pojistné smlouvy. Pojištění je totiž jediný účinný způsob ochrany, který pojištěného chrání před důsledky nahodilých událostí.

Přesněji řečeno je nahodilá událost taková událost, k níž může někdy v budoucnosti dojít, nicméně nemusí. Při sjednávání pojistné smlouvy není nikdy předem jasné, zda k nahodilé (pojistné) události vůbec někdy dojde. To je také základní princip pojištění, které je všeobecně možné uzavřít jako ochranu před nahodilými riziky, která lze pouze předvídat.

Konkrétní případy nahodilé události: Živelné události (povodeň, pád stromu, požár, úder blesku apod.), dopravní nehoda, krádež, úraz. 

Pojistná událost

Pojistná událost je nahodilá událost, při které vzniká nárok na pojistné plnění. Její nahlášení (a případné doložení, že se jedná skutečně o pojistnou událost) je povinností pojištěného.

Co se rozumí pojistnou událostí?

Věcné vymezení pojistné událostiPojistnou událostí je vznik právní povinnosti pojištěného nahradit újmu, za kterou pojištěný podle obecně závazných právních předpisů odpovídá a je povinen ji uhradit, za předpokladu, že vznikla povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistnou událost lze uplatnit i zpětně v zákonné lhůtě (3 roky + 1 rok u neživotních typů pojištění, včetně pojištění invalidity, anebo 10 let + 1 rok u životního pojištění pro případ smrti).

U pojistných události je promlčecí lhůta několik let, zavedenou praxí je informovat pojišťovnu ihned po vzniku pojistné události. V opačném případě se může stát, že pojišťovna pro nedostatek důkazů odmítne pojistné plnění vyplatit.

Nejdříve se musí zamezit rozšiřování vzniklé škody. U živelních pohrom může jít o provizorní zakrytí poškozené střechy, v případě prasklého potrubí je třeba uzavřít hlavní přívod vody.

V případě kriminálních činů (odcizení vozidla, vloupání do domu) nejdříve kontaktovat policii, teprve poté se obrátit na pojišťovnu.

Jak při nahlášení postupovat?

Pro nahlášení je zásadní číslo pojistné smlouvy. Pokud klient o její kopii přišel během pojistné události, nemusí zoufat – pojišťovny originály smluv archivují.

Ještě před nahlášením vše pečlivě zdokumentovat. Rozsah škod vyfotit, nechat si vystavit kopii policejní zprávy. Při likvidaci pojistné události musí pojišťovna vše vyšetřit. Podrobná dokumentace může v takovém případě rozhodnout, zda k pojistnému plnění vůbec dojde.

Především je potřeba se ujistit, že vzniklou škodu uzavřená pojistka opravdu kryje. Nezřídka se totiž stává, že se klienti dožadují plnění za škody, na které nebyli v první řadě vůbec pojištěni.

Jaké doklady jsou pro nahlášení pojistné události potřeba?

Vedle čísla pojistné smlouvy je třeba u sebe mít následující dokumenty:

  • doklad totožnosti
  • zápis o tom, kdy, kde a jak k pojistné události došlo
  • zápis o tom, co bylo příčinou škody na majetku
  • číslo účtu pro zaslání pojistného plnění

U životní pojistky jsou důležité lékařské zprávy, zprávy o nákladech na hospitalizaci. V případě trvalých následků se neobejdete bez posudku o invaliditě, který vydává Česká správa sociálního zabezpečení.

Jak pojistnou událost nahlásit?

Pojistná událost se dnes standardně nahlašuje přes webové formuláře, pro rychlý průběh likvidace pojistky je nutné je správně vyplnit. Většina pojišťovacích institucí nabízí bezplatnou linku, na které klienta jednotlivými kroky provedou a každou nejasnost mu vysvětlí.

U žádosti o plnění životního pojištění vyplňuje část formuláře příslušný lékař, u plnění úvěrové pojistky banka, se kterou má klient uzavřenou hypoteční smlouvu.

Kryje pojistka vzniklou škodu? Je libo průběh nahlášení pojistky co nejvíce zjednodušit?

Kdy nejde o nahodilou událost

Za nahodilou událost nelze například považovat povodeň, která postihla dům nalézající se ve 4. povodňové zóně, kde k povodním dochází doslova každou chvíli.

Riziko vzniku pojistné události je příliš vysoké téměř až 100%. Pojišťovny v takovém případě živelné pojištění ani neumožňují, protože riziko povodně nelze považovat za nahodilou událost.

Nahodilá událost vs. pojistný podvod

Pojištění tak nelze uzavírat zpětně poté, co k události došlo, nebo je zřejmě, že k ní zcela určitě dojde. Případně šlo úmyslný podvod s cílem získat pojistné plnění.

Za pojistnou událost je nahodilá událost považována pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky uvedené v pojistné smlouvě. Podmínky se liší u konkrétních typů pojištění.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang