Pojistná událost

Pojistná událost je nahodilá událost, při které vzniká nárok na pojistné plnění. Její nahlášení (a případné doložení, že se jedná skutečně o pojistnou událost) je povinností pojištěného.

Po nahlášení zahajuje pojišťovna tzv. likvidaci pojistné události, při které likvidátor posoudí nárok na pojistné plnění a vyčíslí škodu. Je-li nárok uznán, vyplatí pojišťovna pojištěnému nebo poškozenému pojistné plnění.

Co je to pojistná událost?

Pojistnou událostí je všechno, co může způsobit pojištěnci či poškozovateli majetkovou škodu nebo újmu na zdraví. Klasickou pojistnou událostí je například dopravní nehoda, kdy pojistný pojišťuje náklady související s opravou vozidla nebo náhradou škody za újmu na zdraví přímo postiženým.

Dalším typem pojistné události je například škoda požárem, poškození věcí vodou, podvod, krádež a jiné formy úmyslného škodlivého jednání.

Pojistná událost je taková událost, která naplňuje podmínky pojistného plnění. Pojistné události mohou být v závislosti na druhu pojištění různé. Nejčastější pojistné události jsou úrazy v souvislosti s cestovním pojištěním, autonehody v souvislosti s povinným nebo havarijním pojištěním a další události, které lze pojistit.

Pojistná událost a její nahlášení

Pojistná událost musí být nahlášena pojišťovně.

Postup je následující:

1. Nejprve je třeba vyplnit pojistné dokumenty. Tato dokumentace obvykle obsahuje informace o pojištěném, charakterizuje události a dokládá škodu.

2. Následně pojišťovna požádá pojištěnou osobu o dodatečné informace a dokumentaci, aby vyhodnotila škodu.

3. Poté si pojišťovna zkontroluje důkazy a ohodnotí škodu na základě získaných informací.

4. Nakonec pojišťovna vyplatí požadovanou částku smluvnímu partnerovi nebo pojištěnému.

Pojistná událost v České republice může být například požár, úraz, krádež, pád letadla, automobilová havárie.

Výpověď smlouvy z důvodu pojistné události

V případě pojistné události je možné smlouvu vypovědět do 3 měsíců od jejího vzniku. Smlouva bude ukončena za 1 měsíc od doručení výpovědi a bude dotyčnému vrácen přeplatek pojistného. „Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události.“

Vzor výpovědi smlouvy z důvodu pojistní události by mohl vypadat takto:

V souladu s ustanovením článku XXVI. smluvních podmínek mezi

[Jméno Pojišťovny] („Pojišťovna“) a

[Jméno osoby nebo firmy], („Klient“),

tímto oznamuji Pojišťovně, že z důvodu pojistné události Klient podává výpověď tohoto smluvního vztahu s okamžitou platností. Pojistná událost, která vyvolává tuto výpověď, se týká [popsání události a její okolnosti].

Klient se zavazuje, že splní všechny své aktuální a budoucí finanční a administrativní povinnosti týkající se tohoto smluvního vztahu až do jeho ukončení. V případě jakýchkoli dotazů nebo vysvětlení ohledně této výpovědi smluvního vztahu, prosím, kontaktujte mého mluvčího prostřednictvím níže uvedených kontaktních informací.

[Podpis] [Jméno] [Kontaktní informace]

Pojistné plnění

Pojistné plnění je finanční částka, vyplácená pojišťovací společností, která je určená pro kompenzaci za poškození, ztrátu nebo škodu způsobenou pojistnými událostmi. Zcela specificky se pojistné plnění používá k popisu finančního plnění ve smyslu pojistné smlouvy. Pro vyrovnání může být pojistné plnění často vypláceno formou hotovosti nebo na bankovní účet.

Každý pojistitel si může zvolit výši pojistného plnění, které je součástí plánu pojistného krytí. Každá pojistná smlouva obsahuje detaily jako typ pojistného plnění, požadovanou částku a obecné povinnosti pro vyplácení pojistného plnění.

Podmínky pojištění

Bez ohledu na druh pojištění, pojistné se vztahuje k předem stanoveným rizikům. Pojištěné riziko může být lidský život, majetek, speciální události, povinnosti, a dokonce i čas. Podmínky pojištění se liší u každého druhu pojištění, a jsou obvykle popsány podrobně v pojistné smlouvě.

Například, v případě pojištění může být pojistné u dopravní nehody. Dále, ve vztahu k lidskému životu, události, jako je sebevražda, může být vyřazeno. Obecně je podstatou pojištění schopnost redukovat rizika. Výplaty pojistného jsou obvykle limitovány. Ve skutečnosti je to účelem pojištění – ochrana pojistitele proti nečekaným podstatným výdajům.

Škody a pojistné události

Škody a pojistné události jsou události, které mohou vyžadovat na pojišťovně, aby proplatila výdaje na vyplacení škody, kterou utrpěla, pojistník nebo třetí strana. Schopnost pojišťovny hradit příslušné pojistné události obvykle zahrnuje hodnotu, kterou pojistník předplatí pojišťovně v rámci tohoto pojištění.

Druhou součástí pojistného jsou vysoce pravděpodobné události, které mají nízkou pravděpodobnost, že se stanou, a nikdy to nelze vyloučit. To zahrnuje události, jako je například živelná pohroma. Tyto události mohou mít finanční dopady na pojištěnou osobu a proto by měly být pojistné události, které pojistníka kryjí.

Oznámení pojistné události ze životního pojištění

Životní pojištění je finanční produkt, který slouží k finančnímu krytí pojištěného proti následkům úmrtí nebo jiného zdravotního nebo úrazového pojištění. Tímto produktem se mohou pojistit lidé, pracující ve firemní sféře, stejně jako fyzické osoby.

Primárním cílem těchto pojistek je poskytnout financování během životního období pojištěnce po jeho smrti a též finanční pomoc, pokud bude pojištěnec postižen akutním zdravotním problémem či úrazem. U finančních pohledávek národních pojišťoven se na tyto transakce vztahují zákonné požadavky ohledně přijímání takovýchto pojistných závazků.

Při pojištění života představuje oznámení pojistné události poškozenému pojistiteli, že se v rámci dané smlouvy o pojištění stala skutečnost, která se odehrála k jeho užití. Oznámení musí být provedeno pojistníkem, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se pojistná událost stala. Kdo by si chtěl sjednat životní pojištění, může využít online srovnávač životního pojištění.

Oznámení škody z autopojištění

Povinné ručení je pojistné, které je vyžadováno zákonem v případě, že klientův vůz vyvolá jakékoliv škody na majetku třetí osoby. Povinné ručení umožní řešit poškození jiné osoby způsobené klientovým vozem a zároveň zajistí klientův majetek a zdraví před škodami, které by mohly být způsobeny jiným autem.

Povinné ručení poskytuje jistotu, že v případě nehody nebo jiné škody, kterou dotyčný způsobil, bude chráněn pojišťovnou. Kromě toho mu povinné ručení poskytuje rovněž finanční pomoc při některých situacích, jako je odcizení vozidla nebo zranění ostatních účastníků nehody. Povinné ručení je nezbytnou součástí veškerého motoristického pojištění a je povinností mít pojištěné vozidlo.

Havarijní pojištění je typ pojistného, který poskytuje ochranu proti škodám nebo poškození vyplývajícím z havárií, a to jak poškození na vlastním majetku, tak i na druhé straně. Havarijní pojištění nabízí ochranu v případě poškození, poranění, zabití nebo ztráty zapříčiněné dopravní nehodou či krádeží.

U některých havarijních pojištění je možné získat pojistné plnění v případě nepříznivých klimatických podmínek, povodní či seismických pohybů.

V případě nehody se klient obrátí na pojišťovnu. Ta pak zaplatí vyšší část škody, aby se vyrovnala újma na majetku ostatních účastníků dopravní nehody nebo jiných osob vzniklou událostí.

V případě poškození klientova vozidla popř. stranu odmění pojišťovna takovou částku, aby se dle jejího názoru nahradily náklady na opravu, resp. proplacení náhrady nového vozidla pojištěného. Částka se vypočítá podle vyhlášené tarifikace pojistných částek.

Škoda na vlastním vozidle běžně vzniká při nehodě, dopravní nehodě či nečekaném poškození vozidla. V těchto situacích znamená škoda na vozidle obvykle zničení části, či celého vozidla až k nutnosti jeho prodeje. Když při dopravní nehodě provede druhá strana viníka pojistné plnění, náklady na opravu vlastního vozidla budou často hrazeny pojišťovnou.

Ve všech ostatních případech lze škodu na vozidle vymáhat prostřednictvím soudního řízení. Měly by se také vzít v úvahu finanční výhody pojištění, jako je pojištění proti odcizení a úrazu. Existují také zvláštní druhy pojištění, které kryjí přímo škody na vozidle.

Oznámení škody z pojištění majetku

Pojištění majetku je pojistné, které umožňuje nahradit, či alespoň zmírnit finanční ztráty vyplývající z nečekaných škod, které jsou způsobeny či ovlivněny externími událostmi, jako jsou požáry, vandalství nebo přírodní pohromy.

Co by mělo takové oznámení obsahovat:

  • číslo pojistné smlouvy o pojištění majetku
  • datumčas a místo vzniku pojistné události 
  • informace o průběhu pojistné události a rozsahu poškození
  • identifikační údaje pojištěného (jméno a bydliště / název firmy a IČ) 
  • rozsah škody a odhad její předpokládané výše

Kromě těchto informací může pojišťovna požadovat další dokumenty jako jsou:

  • identifikace a doložení vlastnictví věci (pořizovací doklady od poškozených věcí)
  • doklady prokazující vznik pojistné události, rozsah poškození a způsob opravy (např. vyjádření odborných firem k příčině a rozsahu poškození)
  • vyčíslení pojistného plnění (faktury za opravu, cenové nabídky na opravu apod.)
  • číslo účtu, kam má být zasláno pojistné plnění

Pro vyřízení likvidace podle druhu pojistné události může pojišťovna požádat o další doklady jako jsou protokoly Policie ČR v případě vandalismu a odcizení, relace Hasičského záchranného sboru v případě požáru, znalecké posudky, plné moci k zastupování klienta apod.

Oznámení škody z pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti je druh pojištění, který může pomoci společnost chránit před žalobami týkajícími se odpovědnosti, které mohou být v návaznosti na její produkty nebo služby. Pokud je stanovena žaloba nebo plnění, může pojištění odpovědnosti pomoci kompenzovat finanční ztráty, které by mohl původní žalující soud nařídit.

Společnosti často vykupují tento druh pojistného krytí, aby se vyhnuly riziku potenciální žaloby nebo odpovědnosti ze strany svých zákazníků a jiných subjektů.

Oznámení škody z cestovního pojištění

Cestovní pojištění slouží k ochraně majetku a zdraví při cestování. Je to druh pojištění, který kryje rizika, která jsou součástí cestování, jako je například finanční odpovědnost za škodu způsobenou ostatním, zkrácení dovolené, odcizení zavazadel nebo ztráta zaměstnání.

Cestovní pojištění poskytuje zákonnou ochranu před různými druhy rizik během cestování. Může být drahé, avšak vyplatí se cestovat bez starostí.

Oznámení škody pro právní pomoc a internetová rizika

Existuje řada osob, které potřebují právní pomoc týkající se internetu. Kanceláře právníků, které se specializují na internetová rizika, jsou napříč celou zemí. Často poskytují typy služeb, jako je poradenství ohledně zabezpečení počítačové sítě, poradenství ohledně obchodování v prostředí internetu, právní aktualizace a obecné poradenství ohledně seberegulace.

Právníci mohou mít zkušenosti s problémy z oblasti zadávání licenčních smluv, ochrany soukromí na internetu, práva uživatelů a dalších oblastí, které se dotýkají internetových rizik. Můžou také pomoci při vyhodnocování rizik a poradenství ohledně ochrany dat, které jsou uloženy v počítačových sítích a která se týkají obchodu.

Právníci obvykle doporučují společnostem, jaké obchodní modely a technologie vybrat, v jakém rozsahu se zabezpečit a jaké zde platí zákony. Mnohé z oblastí, které se dotýkají internetových rizik, mohou být docela pokročilé, a proto je doporučeno požádat o právní pomoc kvalifikovaného právníka.

Právníci jsou důležitou součástí přijímání bezpečnostních opatření organizace a se specializací na internetová rizika mohou poskytnout odpovídající právní poradenství.

Oznámení škody z pojištění firem

Firmy získávají osvědčení o pojištění, aby prokázaly, že jsou proti rizikům pojištěny. Tato pojištění je obvykle požadovaným prediktorem hodnoty pro potenciální obchodní partnery a pro banky, které poskytují úvěry nebo investice.

Kromě toho to znamená, že firmy jsou ochráněny před škodami, které stanoví pojišťovací smlouva. Například pojištění proti úniku dat chrání podniky před finančními dopady úniku dat.

Pojištění proti odpovědnosti chrání podniky před finančními následky vyvolanými odpovědností za újmu, například vzniklé tím, že výrobek společnosti poškodil zdraví nebo majetek někoho jiného.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang