Jak napsat závěť – vzor 2023

Závěť reprodukuje nebožtíkovo přání, jakým způsobem a dílem mají jeho blízcí zdědit peníze a majetek. Aby byla poslední vůle právně závazná, nemusí být zdlouhavá – ve skutečnosti je možné sepsat vlastnoručně závěť sám a nebo si nechat ověřit.

Co byste chtěli, aby se stalo s vašimi penězi, majetkem a domovem po vaší smrti? Jak byste chtěli, aby bylo postaráno o vaše děti mladší 18 let? Vyslovit před příbuznými, jak budou poděleni, samo o sobě nestačí. Pro tyto účely musí být sepsán právně závazný dokument, kterým je závěť. To, jak napsat závěť, se řídí jasně danými pravidly.

Napište jednoduchou závěť

Závěť může být jednoduchý dokument na kusu papíru. Musí však být řádně podepsaná, jinak hrozí, že bude z hlediska zákona neplatná. Závěť sepsaná svépomocí s sebou nese určitá rizika. Špatně napsaná závěť může být nejen neplatná, nýbrž může také stát dědice peníze na právních nákladech a způsobit, že se dědické řízení – právní proces vypořádání majetku – protáhne více, než je nutné.

Závěť musí být dle § 1 533 Občanského zákoníku sepsaná vlastní rukou a opatřená vlastnoručním podpisem. Takové závěti se říká holografní. Nelze vůli sepsat na počítači a vytištěný dokument podepsat. V takovém případě je závěť neplatná. V platnost by vstoupila, pokud by zůstavitel před dvěma přítomnými svědky prohlásil, že listina obsahuje jeho poslední vůli.

Dědic určený v závěti má povinnost vyklízení nemovitosti – pozůstalosti ze zákona podle § 1 533 Občanského zákoníku.

Písemný projev vůle je považován za neplatný i tehdy, není-li zřejmé, který den, měsíc a rok byla závěť pořízena a pořídil-li zůstavitel více závětí, které si odporují. Tak hovoří Občanský zákoník 89/2012 Sb.

U jmenování dědiců nestačí uvést pouze jména. Nutné je datum narození případně rodné číslo a ideálně i místo jejich trvalého bydliště. Vzor závěti 2023 není pevně daný. Pro lepší informovanost je však lepší se obrátit na notáře.

Využijte služeb notáře

Závěť sepsaná notářem dává zůstaviteli jistotu, že bude listina právoplatná a bezpečně uložená. Notář má totiž povinnost zaznamenat poslední vůli do Centrální evidence závětí. Nemůže se tak stát, že by se listina (pokud ji zůstavitel má fyzicky doma), po čase ztratila, poničila, nebo ji zlikvidovali pozůstalí, kteří se neztotožňují s jejím zněním.

Závěť sepsaná notářem je zpoplatněna pevným sazebníkem Ministerstva spravedlnosti a stojí 1 500 Kč. Záznam do Centrální evidence závětí je pak vyčíslen na 300 Kč.

Za notářskou závěť sice klient zaplatí více, avšak poskytne mu cenný klid. Z dlouhodobého hlediska by to také mohlo rodině ušetřit peníze, protože při jakékoli chybě nebo nejasnostech v závěti hrozí, že bude považována za neplatnou.

Vyberte si své vykonavatele

Zůstavitel může závětí povolat vykonavatele závěti a případně určit, jaké má povinnosti a zda i jak bude odměňován. Ten může ze své funkce kdykoli na vlastní žádost odstoupit.

Dle znění Občanského zákoníku: Vykonavatel závěti dbá o řádné splnění poslední vůle zůstavitele s péčí řádného hospodáře. Náleží mu všechna práva potřebná k splnění jeho úkolů, včetně práva před soudem hájit platnost závěti, namítat nezpůsobilost dědice nebo odkazovníka a vůbec dbát o splnění zůstavitelových pokynů.

Nepovolal-li zůstavitel správce pozůstalosti, náleží vykonavateli závěti také správa pozůstalosti, dokud soud nerozhodne o jiném opatření.

Za vykonavatele si lze zvolit přítele nebo člena rodiny. Jedná se o velkou zodpovědnost, proto jim možná bude vhodné vysvětlit svůj plán a ujistit se, že s ním souhlasí. V opačném případě lze jmenovat notáře nebo jiného vykonavatele, který tuto práci provede a jehož odměna bude uhrazena z pozůstalého majetku.

Zahrňte svůj digitální majetek

Vzhledem k tomu, že si stále častěji budujeme bohaté online životy, včetně hudby, fotografií, videí a profilů na sociálních sítích, je také důležité zvážit, jak by se s nimi po vaší smrti mělo nakládat.

Jasně uveďte, jaké online účty nebo majetek máte, jak se k nim dostat a jaké je vaše uživatelské jméno. Možná budete moci určit kontaktní osobu pro své profily na sociálních sítích, která může účet po vaší smrti uzavřít nebo jej spravovat jako vzpomínku.

Požadavky lze zmínit v závěti, avšak mějte na paměti, že závěť je veřejný dokument, takže není nejvhodnějším místem pro podrobný popis hesel k účtům, která se v průběhu času stejně pravděpodobně změní. Pokud vlastníte kryptoměny, budete záhodno si poznamenat svůj soukromý klíč nebo heslo.

Napište seznam přání

Vedle závěti lze napsat dopis s přáními, respektive dovětek, neboli kodicil. Může vykonavatelům poskytnout doplňující informace a zajistit, aby vše bylo vyřízeno tak, jak jste si přáli. Dovětkem je zejména možné nařídit odkaz, stanovit dědicům podmínku nebo příkaz.

Můžete například uvést informace o tom, co byste si přáli na vašem pohřbu, nebo pokud se jedná o děti, jak byste si přáli, aby byly vychovávány nebo vzdělávány. Pokud jste do závěti zahrnuli něco kontroverzního, například vyloučení některého člena rodiny z dědictví, můžete využít dopisu, v němž své rozhodnutí vysvětlíte.

Je důležité dbát na to, aby nic v přáních nebylo v rozporu s tím, co je napsáno v závěti. Dovětek je stejně jako závěť odvolatelný, uzavírá se písemně a vlastnoručně nebo s prohlášením před svědky, ideálně v kanceláři notáře.

Aktualizujte svou závěť

Jakmile závěť sepíšete, dbejte na její aktuálnost a v případě potřeby ji po velkých životních událostech upravte. Může to být například tehdy, když:

 • se rozvedete nebo rozejdete s partnerem
 • zemře někdo z dědiců
 • uzavřete manželství nebo vstoupíte do partnerského svazku
 • narodí se vám dítě
 • koupili jste si dům nebo jste zvětšili svůj majetek a aktiva

Zvláště důležité je stanovit, kdo by se měl starat o děti, pokud zemřete v době, kdy jim ještě nebylo 18 let. I v případě, že nedošlo k zásadním životním změnám, snažte se závěť revidovat alespoň jednou za pět let.

Při významných změnách byste měli sepsat závěť novou. Ujistěte se, že jste zničili staré původní závěti nebo kodicily a do nových dokumentů napište, že rušíte předchozí verze.

Co se stane, když závěť nesepíšete?

Bez závěti se uplatní pravidla dědictví. To znamená, že celý váš majetek, tedy vše, co po sobě zanecháte, bude rozdělen mezi vaši rodinu dle zákonné posloupnosti dědického procesu bez ohledu na vaše přání. To znamená, že pokud nemáte závěť, postupuje se dle 6 dědických tříd.

 1. třída – děti a manželé
 2. třída – manželé, zůstavitelovi rodiče, popřípadě ostatní, kteří se zůstavitelem sdíleli minimálně jeden rok před smrtí společnou domácnost nebo na něm byli výživou závislí
 3. třída – zůstavitelovi sourozenci
 4. třída – prarodiče zůstavitele
 5. třída – praprarodiče zůstavitele
 6. třída – praneteře a prasynovci, tety a strýcové, sestřenice a bratranci

Sepsání závěti ulehčí vyrovnání pozůstalosti všem zúčastněným stranám. Závětí je možné předejít potenciálním rozporům mezi příbuznými, lze rovněž mnoho informací vyjasnit a nenechat rozhodnutí na pozůstalých. Například v případě pohřbu nebo kremace, poslední přání, apod.

Existence závěti žádným způsobem nebere potenciálním dědicům možnost dědictví odmítnout.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang