Cena plynu

Ceny energií stoupají, proto je dobré mít přehled o složení ceny plynu a porozumět způsobu, jak z naměřené spotřeby vznikne konečná částka. Čím je tvořena cena plynu?

Cena dodávek zemního plynu pro konečného zákazníka se, stejně jako cena elektrické energie, skládá z regulovaných složek za distribuci plynu, z neregulované složky za spotřebovaný zemní plyn od nasmlouvaného dodavatele a také z daně.

Regulovanou složku určuje stát, resp. Energetický regulační úřad. Jedná se o různé poplatky spojené s dopravou elektřiny a plynu od výrobců až k zákazníkům.

Neregulovanou složku tvoří cena za samotný plyn. Právě tuto cenu mají dodavatelé ve svých cenících. O její výši tedy rozhodují obchodníci s plynem, dodávající plyn do konkrétního odběrného místa.

Regulovaná složka ceny plynu

Regulovanou složku ceny plynu nemůže zákazník nijak ovlivnit. Ani změna dodavatele plynu v tomto směru nepomůže. Regulovanou složku ceny plynu určuje Energetický regulační úřad a zákazník tuto složku zaplatí vždy.

Regulovaná složka ceny plynu se skládá z následujících položek:

  • Cena za přepravu plynu – pokrývá náklady na dopravu plynu z hranic České republiky do vstupních bodů jednotlivých distribučních soustav, doprava plynu z hranic do podzemních zásobníků a z podzemních zásobníků do vstupních bodů distribučních soustav.
  • Cena za distribuci plynu – pokrývá náklady na dopravu plynu systémem plynovodů různých tlakových úrovní do odběrných míst zákazníků. Cena je dvousložková, skládá se z pevné ceny za odebraný plyn v korunách za megawatthodinu. Fixní složkou je stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu stanovený v korunách za měsíc. Jedná se o cenu za schopnost distribuční soustavy umožnit zákazníkovi odebírat plyn v kteroukoli dobu v množství podle smlouvy o připojení.
  • Cena za služby operátora trhu – pokrývá náklady operátora trhu, tedy společnosti zabývající se organizováním obchodování se zemním plynem mezi obchodníky s plynem, zpracováním dat potřebných pro fungování přepravní soustavy a prováděním dalších činností spojených s fungováním trhu s plynem. Cenu hradí zákazníci podle množství spotřebovaného ply­nu.

Regulovaná složka ceny plynu tvoří jednoznačně menší část celkové ceny plynu. 

Neregulovaná složka ceny plynu

Jednoduše lze říci, že neregulovaná složka je konkrétní cena za každou odebranou megawatthodinu plynu. Výši a strukturu této složky stanovuje každý dodavatel zemního plynu. Významnou část činí cena za surovinu samotnou, výši dále ovlivňuje kurz koruny.

Dalšími součástmi ceny jsou náklady na přepravu plynu k obchodníkovi, jeho uskladnění v podzemních zásobních a další náklady obchodníka. I tato cena se skládá z pevné měsíční sazby za odběrné místo.

I ta je závislá na množství odebraného plynu a pohybuje se v pásmech, obdobně jako sazba za hodnotu hlavního jističe a ceny skutečně dodaného zemního plynu.

Co ovlivňuje cenu plynu?

Plyn se nejprve musí vytěžit, aby ho mohl dodavatel následně nakoupit na energetických burzách. Na cenu plynu má vliv spoustu aspektů, jako třeba místo a způsob těžby, geopolitická situace ve světě, aktuální kurz měny a další proměnné.

Proto je těžké dlouhodobě předvídat jeho cenu. Cenu plynu žene nahoru také jeho nedostatek. A pokud roste cena plynu, narůstá také cena elektřiny

Vzhledem k tomu, že cena plynu má spíše vzrůstající tendenci, je dobré vědět, jak ušetřit za plyn.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang