Cena elektřiny

Elektřina je základem moderního života. Bez ní by nebylo možné provozovat mnoho zařízení, která se dennodenně používají. Na elektřině jsou lidé závislí, proto by měli vědět, jak se elektřina vyrábí a jaká je cena elektřiny.

Bez elektřiny by nebylo možné používat počítače, televize, chladničky, světla, mobilní telefony, vysavače, pračky, sušičky a další spotřebiče. V zásadě lze říci, že elektřina je nezbytnou součástí života lidí.

Existují dva hlavní způsoby, jak vyrobit elektřinu. Prvním je pomocí fosilních paliv jako je uhlí, ropa nebo plyn. Tyto paliva se spalují, aby vytvořily teplo a páru, která pohání turbíny, které generují elektřinu.

Druhý způsob je prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie jako je větrná, sluneční, vodní energie a biomasa. Tyto zdroje energie jsou obnovitelné a mohou se používat opakovaně. Používání obnovitelných zdrojů energie může pomoci zabránit znečišťování životního prostředí, což je jedním z cílů udržitelného rozvoje.

Kde se elektřina vyrábí a co tvoří cenu elektřiny?

Co tvoří cenu elektřiny?

Cena elektřiny se skládá ze dvou hlavních částí – státem regulované a neregulované složky. K těmto dvěma složkám se ještě přidávají daně.

Regulovaná složka ceny elektřiny je určena tzv. pevnou cenou distribuce. Ta pokrývá náklady na činnosti přirozeně monopolního charakteru, tedy činnosti spojené s dopravou elektřiny od výrobce ke konečnému zákazníkovi.

Neregulovanou složkou ceny elektřiny je cena za silovou elektřinu, která se dále skládá ze tří položek.

Cenu elektřiny pro konečného zákazníka lze vypočítat jako součet ceny silové elektřiny a ceny regulovaných poplatků za distribuci elektřiny. Každá z těchto položek se dále skládá z pevné měsíční platby a ceny za odebranou MWh (u dvoutarifů je ještě počítáno samostatně za nízký a za vysoký tarif).

Regulovaná složka ceny elektřiny

Regulovanou složku ceny elektřiny určuje Energetický regulační úřad. Tato složka obsahuje různé poplatky spojené s procesem výroby a distribuce elektřiny od elektrárny až do zásuvky odběratele. Regulovaná složka tvoří více než polovinu celkové ceny za MWh elektrické energie.

Patří do ní následující poplatky:

  • cena za distribuci – největší část regulovatelné složky tvoří poplatky distributorům elektřiny. Tato část je rozdělena na pohyblivou a pevnou složku. Pohyblivá složka ceny distribuce, tedy platba za odebrané množství elektrické energie v Kč/MWh, kryje náklady na ztráty v sítích, které jsou přímo úměrné odběru elektřiny. Pevná složka ceny distribuce (měsíční plat za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe) respektuje fixní náklady dodavatele spojené se zabezpečením dodávky elektřiny.
  • cena za systémové služby – pokrývá náklady provozovatele přenosové soustavy na nákup tzv. podpůrných služeb od jednotlivých poskytovatelů. To jsou pohotovosti těch elektráren, které přímo nevyrábí elektřinu, avšak pracují jako záložní zdroje pro případ výpadku či náhlé změny zatížení.
  • cena na krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů – z tohoto se dotuje výkupní cena energie z obnovitelných zdrojů. Jedná se o kompenzaci pro výrobce elektřiny z alternativních zdrojů, kteří mají vyšší výrobní náklady než je konečná cena elektrické energie.
  • cena za činnost operátora trhu – úhrada služeb společnosti OTE, a.s., tedy zpracování bilance nabídek a poptávek na dodávku elektřiny, zúčtování odchylek mezi plánovaným a skutečně dodaným a odebraným množstvím elektřiny mezi účastníky trhu s elektřinou a další služby k zajištění chodu energetického trhu.

Neregulovaná složka ceny elektřiny

Neregulovaná složka ceny elektřiny není státem nijak regulována a jedná se o cenu vlastní silové elektřiny. Ta se skládá ze tří položek:

  • pevná měsíční cena
  • cena elektřiny ve vysokém tarifu (VT)
  • cena elektřiny v nízkém tarifu (NT)

Silovou elektřinu vyrábějí elektrárny, následně jí dodavatelé nakupují na burze a distribuují konečnému zákazníkovi. Tuto cenu může případně ovlivnit dodavatel energie.

Platí, že čím vyšší je po elektřině poptávka, tím vyšší je její cena.

Daň z elektřiny

Daň z elektřiny patří mezi tzv. ekologické daně. Jedná se o státem uzákoněnou sazbu daně, vztahující se k množství spotřebované elektrické energie.

Platí se z veškeré spotřebované elektřiny s výjimkou elektřiny vyrobené v obnovitelných zdrojích. Zavedena byla s účinností od 1.1.2008 a jejím motivem byl tlak na úsporu energií.

Daň z elektřiny platí dodavatel elektřiny za všechny své zákazníky, takže zákazníci obdrží jen celkové vyúčtování a o nic dalšího se nemusí starat.

Sazba daně z elektřiny je pro všechny zákazníky stejná. Jedná se o 28,30 Kč za MWh.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang