Jak zrušit povinné ručení

Kdo má auto, musí mít sjednané povinné ručení. Bez něj nesmí na silnici. V jakých případech je možné povinné ručení zrušit? A jak to lze provést?

Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla musí mít sjednané každé vozidlo, které vyrazí na veřejnou pozemní komunikaci. Tato povinnost je daná zákonem č. 168/1999 Sb. Kdo tuto povinnost poruší, hrozí mu pokuta až do výše 40 000 Kč.

To ovšem není všechno. Pokud by někdo způsobil dopravní nehodu a povinné ručení sjednané neměl, musel by veškerou vzniklou škodu platit z vlastní kapsy.

Uzavření pojistné smlouvy o povinném ručení je tedy jasné. Jak je to ovšem s jejím ukončením? Kdy je možné tento proces realizovat okamžitě a může vůbec sama pojišťovna vypovědět svému klientovi smlouvu? Na to vše a ještě mnohem více se lze dozvědět v tomto článku.

Zánik pojištění vozidla

Povinné ručení zaniká podle uvedeného zákona následujícími způsoby:

  • dnem, kdy pojistník oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla,
  • dnem vyřazení vozidla z provozu,
  • odcizením vozidla,
  • dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného; tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc,
  • výpovědí,
  • dohodou,
  • uplynutím doby, na kterou bylo povinné ručení sjednáno.

Pokud došlo k převodu vozidla nebo jeho vyřazení z provozu, musí majitel tuto skutečnost oznámit do 10 dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Ukončení povinného ručení

Nejtypičtějším případem ukončení pojistné smlouvy je změna vlastníka dopravního prostředku. Pokud k takovému úkonu dojde, což bývá nejčastěji prodej či dar, musí pojistník nahlásit tuto změnu neprodleně na své pojišťovně.

To znamená, že původní majitel povinné ručení zruší. Povinné ručení zaniká dnem, kdy byla změna pojišťovně nahlášena. Pojišťovna pak pojistníkovi vrátí přeplatek na pojistném.

Nový majitel následně nesmí zapomenout uzavřít novou pojistnou smlouvu. Tu samozřejmě může uzavřít s jakoukoliv jinou pojišťovnou.

Další situací je vyřazení automobilu z trvalé evidence vozidel. Při tomto úkonu majitel obdrží příslušný doklad či listinu, kterou se může prokázat při zrušení pojištění.

Něco obdobného se týká i zrušení povinného ručení z důvodu nefunkčnosti vozu. V tento moment je však zapotřebí doklad o jeho ekologické likvidaci, který vydá příslušné vrakoviště.

Z pohledu dennodenních situací je nutno neopomínat ani na odcizení dopravního prostředku. Při rušení pojištění vozidla v tento nepříjemný moment se pojišťovně předkládá doklad, který majitel obdrží od Policie České republiky. Na základě něj pak dojde k požadovanému zrušení.

Výpověď povinného ručení

Jednou z variant zrušení pojistky na auto může být i výpověď u jedné pojišťovny a přechod ke druhé. I v takový okamžik lze hovořit o zrušení povinného ručení, u něhož je však třeba dbát na to, aby výpověď byla podána nejdéle do šesti týdnů před ukončením smlouvy o pojištění vozidla.

V dalším případě může za zrušením pojistky stát oboustranná dohoda, ať už z jakéhokoliv důvodu. Vstřícný krok, který však mnoho pojišťovacích společností provádí opravdu sporadicky a výjimečně.

Zrušení povinného ručení pojišťovnou

Ke zrušení povinného ručení může dojít i ze strany pojišťovny. Důvodem je nezaplacení pojistného. V takovém případě musí pojišťovna zaslat pojistníkovi upomínku, ve které mu stanoví lhůtu alespoň 30 dní pro dodatečné zaplacení.

Pokud pojistník ani v této lhůtě nezaplatí, pak povinné ručení zaniká následující den. Se zánikem povinného ručení tímto způsobem se pojí další sankce.

Pokud zaniklo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a ve lhůtě čtrnácti dnů od zániku pojištění nebyla uzavřena nová pojistná smlouva, obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o trvalém vyřazení motorového vozidla z registru.

To znamená, že vozidlo nebude možné legálně provozovat na pozemních komunikacích. Každý by si měl tedy hlídat, jestli má povinné ručení uzavřené.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang