Úspora vody v domácnosti

Voda je vzácný zdroj, který je nezbytný pro všechny aspekty života. Bohužel celosvětová poptávka po vodě roste, zatímco její zásoby se snižují. Pro zajištění udržitelné budoucnosti je zásadní trvalé úsilí o zachování a snížení spotřeby vody. 

Každý majitel nemovitosti moc dobře ví, že mezi největší výdaje v rodinném rozpočtu patří nejen energie, ale také samotná spotřeba vody, kterou lze však velice efektivně snížit.

Každoroční vyúčtování, které představuje pozvolný nárůst objemu spotřebované vody. To je pravděpodobně model většiny českých domácností, které se potýkají s vysokými výdaji za spotřebovanou vodu z klasického vodovodního řádu.

Cena vodného a stočného, která je regulována Ministerstvem financí, v sobě zahrnuje spoustu malých položek, ze kterých jsou tvořeny každoročně nové ceny a pyšní se vzrůstající tendencí. Jde o cifry, které jako běžný občan, nelze nikterak ovlivnit. Celkovou spotřebu vody však lze snížit svým vlastním přičiněním a dodržováním několika zásad.

Snížení spotřeby vody v domácnosti

V posledních letech dochází v České republice k postupnému snižování spotřeby pitné vody, což je především důsledek jejího zdražování. V roce 1989 dosahovala spotřeba vody v České republice až 171 litrů na osobu a den, zatímco v roce 2021 klesla na 93,2 litru, což Českou republiku řadí mezi země s jednou z nejnižších spotřeb vody v Evropě. Cena vody v Praze se neustále vyvíjí v reakci na různé faktory, jako jsou investice do infrastruktury, legislativní změny, a především spotřební návyky obyvatel, přičemž průměrná denní spotřeba vody na osobu v Praze byla v roce 2021 o něco vyšší, 113 litrů.

Snížení spotřeby vody je klíčovou strategií ochrany našeho nejcennějšího přírodního zdroje. Jedním z nejpřímějších způsobů, jak snížit spotřebu vody, je uplatňování jednoduchých strategií úspory vody v každodenním životě. 

Mezi základní způsoby úspory vody patří: 

  • změna hygienických návyků
  • zavírání kohoutku při čištění zubů
  • využívání vody z kondenzační sušičky 
  • sběr dešťové vody
  • používání myčky nádobí
  • přechod na úsporné spotřebiče

Domácnosti by měly také pravidelně kontrolovat domácí potrubí, vodovodní baterie a toalety, zda nedochází k únikům vody z potrubí, a v případě zjištění úniků je neprodleně nechat opravit.

Proč je dobré snížit spotřebu vody v domácnosti? 

Lidé by měli snížit spotřebu vody v domácnosti z několika důvodů. 

Voda je pro život člověka nezbytná a jedná se o vzácný zdroj, který je, v důsledku rostoucího počtu obyvatel a dopadů změny klimatu, stále vzácnější. I v zemích, které mají hojné zdroje vody, je nezbytné tento životně důležitý zdroj efektivně využívat

Snížení spotřeby vody v domácnosti pomáhá tento vzácný zdroj šetřit, což časem zabraňuje vyčerpání vodonosných vrstev, řek, jezer a dalších vodních zdrojů. Tím je zajištěno, že každý má přístup ke spolehlivým dodávkám čisté vody. 

Snížení množství vody spotřebované v domácnosti má navíc ekonomické výhody. Spotřeba menšího množství vody znamená nižší účty za vodu, protože domácnosti za spotřebu vody platí. Kromě toho je nákladově efektivnější používat úsporné domácí spotřebiče, které spotřebují méně vody. Tímto způsobem lze snížit spotřebu energie i náklady na účty za vodu, což je výhodné pro obě strany. 

Snížení spotřeby vody v domácnosti je důležité pro životní prostředí. Energie spotřebovaná na čerpání, ohřev a úpravu vody má uhlíkovou stopu, která přímo souvisí s globálním oteplováním. Snížení spotřeby vody snižuje spotřebu energie v domácnostech, což přispívá ke snížení celkové globální uhlíkové stopy a zmírnění dopadů klimatických změn. 

Snížení spotřeby vody v domácnostech je důležité pro zachování tohoto základního zdroje, ekonomické úspory a zdraví životního prostředí. Drobnými změnami, jako je přechod na úsporné spotřebiče a kratší sprchování, mohou lidé výrazně ovlivnit svou spotřebu vody a světové zásoby vody.

Šetřit vodou lze i při vaření a mytí nádobí.

Kde se spotřebuje nejvíce vody?

Voda je nezbytnou součástí každodenního života a domácnosti ji používají k různým činnostem, od vaření a pití až po úklid a koupání. 

Mezi hlavní oblasti v domácnosti, které jsou z hlediska spotřeby vody na osobu pravděpodobně nejnáročnější patří: 

Všechny tři oblasti jsou, z hlediska využívání vody, velmi náročné. I přesto lze pomocí jednoduchých kroků spotřebu vody snížit. Jen člověk musí vědět, jak na to. 

Spotřeba vody v koupelně

Šetření vodou v koupelně je důležitou součástí ochrany našich přírodních zdrojů. Naštěstí existuje několik různých technik úspory vody, které lze v koupelně použít, aby došlo ke snížení její spotřeby.

Nejméně ekonomickou činností je bezpochyby koupání ve vaně. Proces, u něhož se může na jedno koupání spotřebovat až 100 litrů vody, v závislosti na velikosti vany. K snížení nákladů se však lze dopracovat za pomoci klasické sprchy, u níž proteče pouze třetina vody. Sprcha se dá navíc ještě vybavit i speciálními úspornými bateriemi, které spotřebu vody ještě více sníží.

Druhým neekonomickým elementem jsou klasická WC. Jejich spotřeba se pohybuje kolem 10 litrů na spláchnutí. Je proto zcela namístě, vyměnit tento prvek za moderní zařízení s možností dvojího splachování, které dává možnost volby – je to například 3 a 7 litrů. Další možností je využívat na splachování užitkovou vodu, např. ze zahrady.

Spoustu vody však člověk spotřebuje i při praní prádla, během něhož se náročnost pohybuje kolem 40 až 80 litrů na jedno praní. Pakliže pračka nedisponuje jakýmkoliv inteligentním programem praní v závislosti na objemu prádla, je lepší tuto činnost provádět pouze při plné kapacitě pračky.

Ani během čištění zubů a holení není dobré nechat vodu samovolně odtékat, je dobré využívat praktické nádoby a kelímky, které dokáží ušetřit hned několik litrů vody najednou.

Spotřebu vody lze dále snížit tím, že vodu použitou na oplachování ve sprše nebo v umyvadle bude člověk sbírat a znovu používat k zalévání rostlin nebo plodin

Využít lze také vodu z kondenzační sušičky např. na splachování nebo vytírání podlahy. 

Spotřeba vody v kuchyni

Voda je klíčovou součástí života v kuchyni a její používání je důležitým faktorem při vaření a mytí nádobí. Voda hraje také důležitou roli při čištění všech kuchyňských povrchů. 

Tím nejčastějším žroutem vody v této oblasti bude jistě mytí nádobí pod tekoucí vodou. Proces, během něhož proteče až 80 litrů, v závislosti na celodenním opakování této činnosti. 

Z tohoto důvodu je ideální dřez před mytím vhodným způsobem zašpuntovat a rázem je člověk na poloviční spotřebě. V lepším případě lze využít i praktickou myčku nádobí, jejíž spotřeba se pohybuje od 15 litrů na jedno mytí. Důležité je však myčku pouštět, až když je opravdu plná, aby se proces mytí vyplatil. 

Pokud člověk přece jen nepoužije myčku, ale dřez, je dobré nádobí před mytím nechat také odmočit. Mytí je poté snadnější a také se spotřebuje méně vody.

Dále je dobré si dát pozor i na kapající kohoutky, které mohou během celého roku vytvořit značné zvýšení nákladů na spotřebovanou vodu. Přednost je dobré dávat pákovým bateriím před těmi klasickými, s nimiž se docílí výraznějších úspor.

Dalším způsobem úspory vody v kuchyni je vypnutí přívodu vody, pokud není potřeba. Mnozí z nás mají ve zvyku nechávat puštěný kohoutek, když myjí např. zeleninu. Tímto způsobem se plýtvá vodou a zbytečně se zatěžují vodní zdroje. Proto je důležité si tyto běžné úkony uvědomit a kohoutek vypínat, když se nepoužívá. 

Skvělým způsobem, jak šetřit vodou v kuchyni, je také používání úsporných armatur a spotřebičů. Nízkoprůtokové baterie a myčky nádobí mohou pomoci snížit množství spotřebované vody. 

Klíčem k úspoře vody v kuchyni je také oprava netěsnících baterií, potrubí a dalších spotřebičů. Důslednou údržbou lze případné netěsnosti rychle opravit a zabránit tak dalšímu plýtvání vodou

Venkovní spotřeba vody

Pokud se člověk pustí do mytí automobilu nebo zalévání zahrádky z běžného vodovodního řádu, měl by se připravit také na pořádní navýšení spotřeby vody, které je možné počítat ve stovkách litrů. 

Tento nešvar lze však řešit velice efektivně za pomoci klasické dešťové vody, kterou lze shromažďovat v odpovídající nádobě a následně ji poté rozhánět za pomoci čerpadla.

V současné době jsou u každé novostavby nebo zrekonstruovaného domu povinné tzv. retenční nádrže, které zadržují dešťovou vodu z okapů. Retenční nádrže jsou schované pod zemí a dešťovou vodu lze poté využít opravdu na cokoliv na zahradě. 

Kolik lze úsporou vody ušetřit?

Při dodržování výše zmíněných zásad lze zpozorovat rapidní pokles celoroční spotřeby vody, který se může pohybovat v řádu 40 % až 50 %.

A to jsou výdaje, představující v závislosti na velikosti nemovitosti a počtu trvale žijících osob, několikatisícové sumy, vzhledem k tomu, že denní průměrná spotřeba jednotlivce se pohybuje kolem 120 až 150 litrů vody denně.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang