Hospodaření s pitnou vodou

Pasivní dům podporuje úspory všech energií. Důležité je zaměřit se u něj i na úsporné hospodaření s pitnou vodou. Mělo by zajímat i ty, kteří pasivní dům nemají.

Správné hospodaření s pitnou vodou zahrnuje řadu opatření, která je nutné dodržovat. Nejprve je důležité chránit zdroje pitné vody. To lze udělat tím, že se sníží používání chemikálií, pesticidů a dalších látek, které by mohly poškodit vodní zdroj. Dále je třeba zajistit, aby se voda neznečišťovala během nákladního přepravy, a proto by mělo být významné množství balení použito pro lahve se pitnou vodou. Dalším krokem k úspěšnému hospodaření s pitnou vodou je zůstat obeznámen se zákony a předpisy, které regulují služby vody. To zahrnuje stanovení limity pro její kvalitu, aby se zabránilo těžkému znečištění. Také by měly být přijata opatření k šetření vody, jako je úspora vody při domácích činnostech nebo instalace úsporných opatření na běžných místech s vodními zdroji. Všichni by měli dbát na to, aby se s vodou zacházelo správně, tj. Zabránit jejímu plýtvání, globálním odpadům a sepsování volného proudu. V některých oblastech musí být kvůli nedostatku vládních investic navíc zajištěno zlepšení metod zpracování a podmínek skladování vody, aby se zajistila jeho bezpečnost.

Pitná voda je čirá, bezbarvá, bez chuti a bez jakéhokoli zřetelného zápachu směs vody a příslušných látek, která je vhodná k pití až do té doby, dokud není bezpečnostními programy zformulováno jinak. Aby byla voda pro spotřebu bezpečná, musí splňovat standardy kvality ustanovené lokálními, státními a federálními regulacemi.

Pojem „pitná voda“ je definovaný zákonem 285/200 Sb. a vyhláškou Ministerstva zemědělství České republiky 252/2004 Sb. Tento zákon a vyhláška doslovně říkají, že „pitná voda je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutní, chronický či pozdním působením na zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob.“

Spotřeba pitné vody je dána vyspělostí státu. Čím více je stát vyspělý, tím větší má spotřebu vody. Jednu z nejvyšší spotřeby vody mají v USA – kolem 300 l na osobu. Česká republika má kolem 120 l na osobu. V posledních letech se spotřeba vody u nás snižuje, což je především důsledek jejího zdražování.

České republice klesla spotřeba vody od roku 1989 o 45,5 %. Tehdy dosahovala hodnota až na 171 litru za osobu a den. V roce 2021 to bylo jen 93,2 litru a v roce 2020 dokonce jen 89,2 litru, v roce 2019 pak 90,6 litru na osobu a den.

Jedná se o spotřebu vody fakturovanou v domácnostech. Údaje vychází z dokumentu Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a o jakosti dodávané vody připravené MZe a Ministerstvem zdravotnictví.

Tato data řadí Českou republiku mezi země s nejnižší spotřebou vody v Evropě. Lépe jsou na tom například Slovensko (79 litrů na osobu a den/ rok 2021) a Estonsko (88 litrů na osobu a den/ rok 2021). Oproti tomu třeba Italové spotřebovali v roce 2021 220 litrů vody denně.

Průměrná spotřeba vody v Praze

Průměrná denní spotřeba vody na osobu v roce 2021 byla v Praze 113 litrů, tedy o něco výše než je celorepublikový průměr.

Příklad průměrné denní hodnoty spotřeby pitné vody na osobu při různých činnostech v pražských domácnostech. Hodnoty uvedené v tabulce berte, prosím, pouze jako odhad a příklad.

Vlastnosti pitné vody

Pitná voda je jednou z nejlépe funkčních tekutin, kterou člověk spotřebuje. Je to čirá, nezávadná voda bez příměsí, která je rozpustná ve vzduchu a nerozpustná ve většině výbušných nebo alkalických minerálů. Obsahuje kyslík, dusík a živiny, stejně jako stopové prvky jako je draslík a fosfor. Slouží jako základní životní kapitál pro všechny živé organismy. Je velmi důležité zajistit přísun pitné vody. Místní obyvatelé obecně získávají své vodní zdroje z různých zdrojů – od společností, které dodávají vodu ve veřejných distribučních systémech, až po studny, které lidé dobývají na svých vlastních pozemcích. V některých oblastech nebylo násobení pitné vody vždy snadné, což vedlo ke vzniku desítek vzájemně propojených vodních drah. Je také důležité si uvědomit, že je potřeba zajistit zdravou pitnou vodu. Aby toho bylo dosáhnuto, udělují úřady obecní a státní certifikační programy stanovující množství, které je povoleno ve vodě obsaženému. Tyto právní předpisy mají zabránit nebezpečným látkám, jako jsou pesticidy, aby se do odtoku dostaly. Díky nim je pitná voda ve většině zemí zdravá a čistá.

Parametry pitné vody

Pitná voda musí splňovat určité hygienické požadavky. Proto je kontrolována metodami, které jsou určené vyhláškou č.252/2004 Sb. Vyhláška je v souladu s předpisy EU.

Je zhruba sto parametrů, které se stanovují při zkoumání pitné vody. Zkoumá se přítomnost některých bakterií a dalších nečistot. Jsou jimi např. escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky, pseudomonas aeruginosa, clostridium pefringens atd.

Z hlediska pitnosti je nutné požadovat, aby pitná voda splňovala požadavky mezinárodních standardů jakosti vody. Obsah organického uhlíku by neměl přesáhnout 5 mg/l, chloridové ionty (Cl-) by neměly přesahovat 250 mg/l, síranové ionty (SO42-) by neměly přesahovat 400 mg/l a celková mineralizace by neměla přesahovat 800 mg/l. Těžké kovy, jako je olovo, chrom, kadmium, měď, arzén, atd., By měly být přítomny ve vodě v hodnotách, které jsou nižší než stanovené limity. Pitná voda by měla být čištěna bakterii, viru a houb a neměla by obsahovat kontaminanty jako jsou pesticidy, herbicidy a jedy. Voda by měla mít neutrální až mírně kyselou chuť a vůni. pH, chemický kyslík a odpovídající O2/CO2 mají být zváženy při posuzování vhodnosti vody pro pití.

Pitná voda z vodovodního řádu obsahu chlor. Díky němu je možné zabezpečit, aby se dostala nezávadná voda z vodovodu a do kohoutku. Množství chloru je nezávadné. Pro představu to je jedna kapka na 1 000 litrů vody.

Barva vody je mléčná. To je dáno vzduchem ve vodě. Pokud si však natočíte vodu a necháte ji odstát, stane se voda průhlednou.

Má-li voda rezavou barvu, obsahuje usazeniny z potrubí. Neznamená to však, že by byla zdravotně závadná. Pitná voda se také liší svou tvrdostí. Ta se liší podle množství vápníku a hořčíku. Není vhodná voda příliš měkká ani tvrdá. Zdravotně je vhodnější spíše tvrdší voda.

-Voda by měla mít mírnou chuť a velmi čistou vůni. -Voda by měla být bezbarvá, bez tuha a zejména bez pachů. -Voda by měla obsahovat málo nebo žádné škodliviny. To znamená, že by neměla mít žádné bakterie, viry nebo částice nečistot. -Voda by měla být uvolněna do pitné vody atomárním rozpadem, destilací amícháním s vysokohybnfiletrantem. -Voda by měla mít optimální pH. Pro pití se doporučuje pH mezi 6,5 a 8,5. -Voda by měla být filtrována, aby byla zbavena chloru, pesticidů, herbicidů, rtuti a dalších pesticidů.

Vodní filtry

Na většině míst v České republice je zajištěná kvalitní pitná voda z vodovodu, přesto někteří využívají vodních filtrů, které dodají vodě vyšší kvalitu. Jejich úkolem je především vodu změkčit, zbavit ji chloru, bakterií či těžkých kovů.

Vodní filtry jsou zařízení, která lze použít ke zlepšení kvality vody v domácnostech a komerčních aplikacích. Filtry jsou obvykle navrženy tak, aby odstraňovaly minerály a jiné chemické látky, které mohou mít negativní vliv na čistotu a kvalitu vody. Existuje mnoho druhů vodních filtrů, které lze použít k odstranění bakterií, virů, sedimentů a dalších škodlivých látek z vody. Některé z nich, jako například aktivní uhlí nebo jílové filtry, jsou volně dostupné v obchodech, zatímco jiné, jako například reverse osmóza nebo UV filtrů, je obvykle nutné si objednat od profesionální firmy. Filtrační systémy se obvykle skládají ze sady filtrů, která je pravidelně čistí a vyměňuje se výměnou filtrů a prováděním údržby.

Otázkou zůstává, jestli se vyplatí vodní filtr koupit. Uvažujete-li o něm, nechte si provést rozbor vaší pitné vody, který ukáže na případné nedostatky. Kohoutková voda musí být pitná, ale i kvalitě pitných vod rozdíly jsou, což je dáno tím, že u některých parametrů jsou určené pro splnění podmínek pitné vody limity, které se více či méně mohou šplhat k povolenému maximu.

Rozhodnete-li se pro zakoupení vodních filtru, můžete vybírat z několika druhů. Liší se hlavně použitím i metodou filtrace. Vodní filtry mohou být napojené přímo na vodovod, ale využít lze i nádobové vodní filtry. Ty jsou za nižší pořizovací cenu.

Problémy s pitnou vodou ve světě

V České republice považujeme přístup ke zdroji pitné vody za samozřejmost, v celosvětovém měřítku tomu tak není. Na nedostatek pitné vody je třeba nahlížet jako na globální problém, který je nutné řešit.

Ani lidé mající to štěstí, že mají dostatek pitné vody, by jí neměli zbytečně plýtvat. Už proto, že prognózy o stavu pitné vody v budoucnu nejsou zrovna optimistické. Očekává se další úbytek zdrojů vody, a to nejen v rozvojových zemích.

V některých částech země jde o velmi závažnou problematiku. Nejvíce se to dotýká Afriky (subsaharská část). Problematická je také Čína. Dohromady je na světě téměř miliarda lidí nemající přístup k pitným zdrojům vody.

Nedostatek pitné vody a její nahrazování nekvalitní vodou má negativní dopad na zdraví lidí. Je také důvodem vysoké dětské úmrtnosti. Často umírají na průjmové onemocnění způsobené bakteriemi ze závadné vody.

Problémy s pitnou vodou ve světě

1. Nečistá voda: Mnoho zemí bojuje s nečistou vodou. Nečistá voda je často infikována bakteriemi a viry, což může vést k nemocem a úmrtím. 2. Nedostatečná distribuce: V mnoha oblastech světa obyvatelé nemají dostupnou pitnou vodu. Přístup k pitné vodě je obzvláště nedostatečný pro ty, kteří žijí na venkově. 3. Eutrofikace: Eutrofikace je proces, kterým se voda stává přebytkem živin, což narušuje rovnováhu biologického systému. Z toho může vzniknout hospodářský, ekonomický a zdravotní dopad. 4. Kontaminace pesticidy: Používání pesticidů může způsobit místní kontaminaci vody a zdraví lidí ohrozit. 5. Skryté toxické látky: Skryté toxické látky, jako jsou polychlorované bifenyly a polycyklické aromatické uhlovodíky, obecně znečišťují vodu. 6. Globální oteplování: Změny klimatu v důsledku globálního oteplování mohou ovlivňovat hladinu vody a distribuci vody mezi různými geografickými oblastmi.

Druhy vod v domácnosti

Kromě pitné vody ještě v domácnosti využíváme užitkovou a odpadní vodu.

  • užitková voda: Jde o hygienicky nezávadnou vodu, ale protože se nepoužívá na pití a vaření nemá přísná kritéria na své fyzikální vlastnosti. Jako užitkovou vodu lze využívat dešťovou vodu. To vede k větším úsporám za vodu. Do užitkové vody patří také bílá neboli provozní voda. Hodí se především na splachování, praní či zálivku. Některé domácnosti mohou mít užitkovou vodu z vodovodní sítě. Nesmí však být propojená potrubím s pitnou vodou.

Užitková je voda, která je v České republice dále využívána po jejím čištění na konkrétní účely. Nezahrnuje pitnou vodu, ale vodu, jež se používá pro konkrétní domácí, průmyslové, zemědělské a jiné účely. Užitková voda se provozuje prostřednictvím systému odvádění, čištění, skladování a recyklování nebo používání. K získání této vody se používají obecné čerpací a přepravní systémy. V některých oblastech je toto čištění prováděno veřejnou vodohospodářskou společností a v jiných oblastech státem schválenými soukromými společnostmi. Užitková voda se může použít k zavlažování zahrad, k mytí a umývání aut, k čištění budov, k průmyslovým aplikacím a k mnoha dalším účelům.

  • odpadní voda: Je to voda mající zhoršenou kvalitu kvůli lidské činnosti. Z úsporných i ekologických důvodu se pozornost zaměřuje především na šedou vodu, což je její část, kterou lze za určitých podmínek opětovně využívat.

odpadní voda je odpadní voda, která odtéká z domácností, a to ze všech odpadních vod, jako je výlevka, odlívky a další. Může obsahovat toxické látky, jako je odpadní olej, detergenty a chemikálie. Odpadní voda může být vypouštěna do vodních toků nebo musí být zpracována, než bude moci být znovu využita. Nezařízení pro zpracování odpadních vod může mít za následek zhoršování kvality vodních toků, jako je znečišťování životního prostředí odpadními látkami a fosfáty.

Jak se vyrábí pitná voda?

Pitnou vodu vyrábíme tím, že ji nejprve pročištíme a čistíme pomocí filtračních prvků. Dalším krokem je desinfekce, aby se vyloučila možnost infekce vody. Na konci procesu často přidáme minerály, aby voda byla příjemnější na pití.

V současné době se pitná voda získává hlavně z přehrad a řek, tj. z povrchových zdrojů a méně pak ze studní (podzemní voda). Získanou vodu je nutné před užitím upravit, aby byla skutečně pitná a zdravotně nezávadná. Voda se nejdříve filtruje. Postupně přechází přes mříž a zachycuje větší částice.

Poté ještě prochází sítí, jež zachytí i ty nejmenší částečky nečistot. Zbylé nečistoty se vysráží pomocí síranu hlinitého. Vzniknou vločky nečistot, které se pak již snadno odstraní pískovým filtrem. Další odstranění nečistot je třeba pouze v případě, že je voda více znečištěná. Do očištěné vody se přidává desinfekce, jejímž úkolem je zničení bakterií.

V této fázi je voda připravená k použití v domácnostech. Shromažďuje se ve vodojemu a odtud putuje ke konečnému spotřebiteli. Kvalita pitné vody se pravidelně kontroluje u spotřebitele i ve vodojemech.

Zdroje pitné vody v domácnosti

Zdroj pitné vody v domácnosti zajišťuje vodovodní řád. Další zdroj mohou mít majitelé rodinných domů. Je jím studna.

Voda z vodovodního řadu

Voda z vodovodního řadu je pro většinu domácností jediným zdrojem pitné vody. Zákon stanovuje, že každá stavba musí být připojená k vodovodu. Stanovuje to vyhláška 268/2009 Sb.

Na kvalitní vodovodního řádu závisí i ztráta vody. Pohybuje se kolem 20%. Pozor: Je zajímavé vědět, že i za tuto vodu platíme.

Voda z vodovodního řadu je čistá voda, která byla filtrována a dezinfikována. Často je schválena ke konzumaci a ke spotřebě v domácnostech. Voda z vodovodního řadu může být také deodorována a chlorována pomocí chemických přísad, které byly přidány k tomu, aby se zabránilo formaci bakterií a škůdců. Tato voda je obecně bezpečná k použití a bez zápachu.

Studna


Pokud vlastníte studnu, je třeba se postarat o čerpání vody. Nejjednodušším a nejlevnějším způsobem je použití ručního čerpadla. Způsob je nejen jednoduchý, ale i ekonomický. Tento systém vyžaduje mechanickou sílu pro čerpání vody, což znamená, že bude potřeba použít čerpadlo nebo čerpadlo. To může být zdvihací čerpadlo, vakuové čerpadlo nebo podzemní čerpadlo. K tomu budete potřebovat řadu potřebných příslušenství, včetně potrubí, potrubí, odlučovačů, filtrů, vezikul a dalších. Pokud budete chtít nabídnout trvalé a spolehlivé služby, budete muset budovat potrubí pro přívod elektrické energie a ovládací systém.

Chcete-li využívat studnu jako zdroj pitné vody, je třeba pravidelně provádět měření kvality vody. Studny totiž mohou být kontaminovány z kanalizace, žump atd. Nejčastěji nevyhovují mikrobiologické ukazatele, ale i další parametry. Znečištěné studny nejsou v praxi nic výjimečného. Ke kontrole by mělo docházet alespoň jednou do roka, nejlépe na jaře.

Fyzikálněchemické a mikrobiologické rozbory se provádějí v akreditovaných laboratořích po celé České republice. V České republice čerpá pitnou vodu z domovní či veřejné studny cca 10 % obyvatel. Ostatní jsou zásobováni vodou z veřejných vodovodů. Předpokládá se, že nadále bude více lidí využívat vody z vodovodních sítí.

Hospodaření s pitnou vodou

Pasivní domy se zaměřují na efektivní využívání energií, a proto se samozřejmě snaží i uspořit vodu, a to hlavně efektivní úpravou vody, využíváním přírodních zdrojů vody, úpravou a recyklací vody pomocí vodních filtrů a minimalizováním znečištění odpadních vod.

Tipy na úspory pitné vody

Jsou mnohé tipy, které vám umožní úsporu pitné vody v domácnosti, ať už jde o její šetrnější využívání či používání dešťové vody, šedé vody atd.

Ušetřit náklady na pitnou vodu můžete dosáhnout správnou volbou systému čištění a praní. Procesy čištění a praní většiny průmyslových odvětví používají velké množství vody. K uspořádání pitné vody je nutné vyřadit procesy vyžadující použití koncepce „účelové recyklace“. Tento proces spočívá v opakovaném používání vody v určitém cyklu čištění. Efektivním prostředkem pro dosáhnutí úspory pitné vody během procesů čištění a praní je instalace automatizovaných systémů. Ty jsou navrženy tak, aby omezily znečištění a množství použité vody. Řídící systémy mají nastavené limity pro spotřebu vody a jsou navrženy tak, aby minimalizovaly nebezpečí jakéhokoli nekontrolovatelného úniku vody. Dalším úsporným prostředkem pro čištění a praní je použití recyklovaných technologií. Tento proces spočívá v tom, že veškerá použitá voda je retěžována pro příští čištění. Může se též použít k očištění komunálního odpadního systému nebo pro vypouštění do životního prostředí. Konečnou úsporu pitné vody můžete dosáhnout i správným využíváním vody při čištění a praní na čištění průmyslovými molekulárními válci a použitím ozdravných látek. Tyto technologie jsou navrženy tak, aby co nejefektivněji odstranily nečistoty použitím minimálního množství vody.

Stavíte-li si dům, je vhodné myslet na úsporu spotřeby pitné vody již ve fázi plánování domu. V tomto aspektu je nutné zaměřit se především na rozvody vody v domě. Ty by měly splňovat následující kritéria:

  • mít co nejkratší vedení rozvodů
  • minimalizovat vedení rozvodů vody v obvodové stěně ve prospěch vedení vnitřními příčkami
  • umístění výtokových baterií co nejblíže zásobníkům teplé vody
  • zajištění dostatečného spádu odpadového potrubí
  • optimální tepelná izolace u přívodu vody a zásobníků
  • nepoužívat cirkulaci teplé vody

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang