Hospodaření s pitnou vodou

Pasivní dům podporuje úspory všech energií. Důležité je zaměřit se u něj i na úsporné hospodaření s pitnou vodou. Mělo by zajímat i ty, kteří pasivní dům nemají.

Správné hospodaření s pitnou vodou zahrnuje řadu opatření, která je nutné dodržovat. Nejprve je důležité chránit zdroje pitné vody. To lze udělat tím, že se sníží používání chemikálií, pesticidů a dalších látek, které by mohly poškodit vodní zdroj.

Dále je třeba zajistit, aby se voda neznečišťovala během nákladní přepravy, a proto by mělo být významné pitnou vodu balit do lahví. Dalším krokem k úspěšnému hospodaření s pitnou vodou je zůstat obeznámen se zákony a předpisy, které regulují služby vody. To zahrnuje stanovení limity pro její kvalitu, aby se zabránilo těžkému znečištění.

Také by měla být přijata opatření k šetření vody, jako je úspora vody při domácích činnostech nebo instalace úsporných opatření na běžných místech s vodními zdroji. Všichni by měli dbát na to, aby se s vodou zacházelo správně, tj. zabránit jejímu plýtvání, globálním odpadům atd.

V některých oblastech musí být kvůli nedostatku vládních investic navíc zajištěno zlepšení metod zpracování a podmínek skladování vody, aby se zajistila její bezpečnost.

Pitná voda

Pitná voda je čirá, bezbarvá tekutina, bez chuti a bez jakéhokoli zřetelného zápachu, která je vhodná k pití až do té doby, dokud není předpisy zformulováno jinak. Aby byla voda pro spotřebu bezpečná, musí splňovat standardy kvality ustanovené lokálními, státními a federálními regulacemi.

Pojem „pitná voda“ je definovaný zákonem 285/200 Sb. a vyhláškou Ministerstva zemědělství České republiky 252/2004 Sb.

Tento zákon a vyhláška doslovně říkají, že „pitná voda je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutní, chronický či pozdním působením na zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob.“

Spotřeba pitné vody u nás i ve světě

Spotřeba pitné vody je dána vyspělostí státu. Čím více je stát vyspělý, tím větší má spotřebu vody. Jednu z nejvyšší spotřeby vody mají v USA – kolem 300 l na osobu. Česká republika má kolem 120 l na osobu. V posledních letech se spotřeba vody u nás snižuje, což je především důsledek jejího zdražování.

České republice klesla spotřeba vody od roku 1989 o 45,5 %. Tehdy dosahovala hodnota až na 171 litru za osobu a den. V roce 2021 to bylo jen 93,2 litru a v roce 2020 dokonce jen 89,2 litru, v roce 2019 pak 90,6 litru na osobu a den.

Jedná se o spotřebu vody fakturovanou v domácnostech. Údaje vychází z dokumentu Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a o jakosti dodávané vody připravené MZe a Ministerstvem zdravotnictví.

Cena vody v Praze se odvíjí nejen od infrastrukturních a legislativních změn, ale také od spotřebních trendů obyvatel, kteří se musí vyrovnávat s rostoucími náklady, což se odráží v postupném snižování spotřeby pitné vody. Zatímco v roce 1989 dosahovala průměrná denní spotřeba vody až 171 litrů na osobu a den, v roce 2021 klesla na 93,2 litru, což Českou republiku řadí mezi země s jednou z nejnižších spotřeb vody v Evropě, přestože průměrná denní spotřeba v Praze byla o něco vyšší, 113 litrů na osobu.

Tato data řadí Českou republiku mezi země s nejnižší spotřebou vody v Evropě. Lépe jsou na tom například Slovensko (79 litrů na osobu a den/ rok 2021) a Estonsko (88 litrů na osobu a den/ rok 2021). Oproti tomu třeba Italové spotřebovali v roce 2021 220 litrů vody denně.

Vlastnosti pitné vody

Pitná voda je jednou z nejlépe funkčních tekutin, kterou člověk spotřebuje. Je to čirá, nezávadná voda bez příměsí, která je rozpustná ve vzduchu a nerozpustná ve většině výbušných nebo alkalických minerálů. Obsahuje kyslík, dusík a živiny, stejně jako stopové prvky jako je draslík a fosfor. Slouží jako základní životní látka pro všechny živé organismy.

Je velmi důležité zajistit přísun pitné vody. Místní obyvatelé obecně získávají své vodní zdroje z různých zdrojů – od společností, které dodávají vodu ve veřejných distribučních systémech, až po studny, které lidé mají na svých vlastních pozemcích. V některých oblastech nebylo zásobení pitné vody vždy snadné, což vedlo ke vzniku desítek vzájemně propojených vodních drah.

Je také důležité si uvědomit, že je potřeba zajistit zdravou pitnou vodu. Aby toho bylo dosáhnuto, udělují úřady obecní a státní certifikační programy stanovující množství, které je povoleno pro určité látky ve vodě obsažené. Tyto právní předpisy mají zabránit nebezpečným látkám, jako jsou pesticidy, aby se do odtoku dostaly. Díky nim je pitná voda ve většině zemí zdravá a čistá.

Parametry pitné vody

Pitná voda musí splňovat určité hygienické požadavky. Proto je kontrolována metodami, které jsou určené vyhláškou č.252/2004 Sb. Vyhláška je v souladu s předpisy EU.

Je zhruba sto parametrů, které se stanovují při zkoumání pitné vody. Zkoumá se přítomnost některých bakterií a dalších nečistot. Jsou jimi např. Escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens atd.

Z hlediska pitnosti je nutné požadovat, aby pitná voda splňovala požadavky mezinárodních standardů jakosti vody. Obsah organického uhlíku by neměl přesáhnout 5 mg/l, chloridové ionty (Cl) by neměly přesahovat 250 mg/l, síranové ionty (SO42-) by neměly přesahovat 400 mg/l a celková mineralizace by neměla přesahovat 800 mg/l.

Těžké kovy, jako je olovo, chrom, kadmium, měď, arzén, atd., by měly být přítomny ve vodě v hodnotách, které jsou nižší než stanovené limity. Pitná voda by měla být čištěna od bakterií, virů a hub a neměla by obsahovat kontaminanty jako jsou pesticidy, herbicidy a jedy.

Voda by měla mít neutrální až mírně kyselou chuť a vůni. pH, chemický kyslík a odpovídající O2/CO2 mají být zváženy při posuzování vhodnosti vody pro pití.

Pitná voda z vodovodního řádu obsahuje chlor. Díky němu je možné zabezpečit, aby se dostala nezávadná voda z vodovodu a do kohoutku. Množství chloru je nezávadné. Pro představu to je jedna kapka na 1 000 litrů vody.

Barva vody je mléčná. To je dáno vzduchem ve vodě. Pokud si však spotřebitel natočí vodu a nechá ji odstát, stane se voda průhlednou.

Má-li voda rezavou barvu, obsahuje usazeniny z potrubí. Neznamená to však, že by byla zdravotně závadná. Pitná voda se také liší svou tvrdostí. Ta je dána množstvím vápníku a hořčíku. Není vhodná voda příliš měkká ani tvrdá. Zdravotně je vhodnější spíše tvrdší voda.

Další parametry

Voda by měla mít mírnou chuť a velmi čistou vůni. Měla by být bezbarvá a bez pachů. Voda by měla obsahovat málo nebo žádné škodliviny. To znamená, že by neměla mít žádné bakterie, viry nebo částice nečistot. Voda by měla mít optimální pH. Pro pití se doporučuje pH mezi 6,5 a 8,5. Voda by měla být filtrována, aby byla zbavena chloru, pesticidů, herbicidů, rtuti a dalších pesticidů.

Vodní filtry

Na většině míst v České republice je zajištěná kvalitní pitná voda z vodovodu, přesto někteří využívají vodních filtrů, které dodají vodě vyšší kvalitu. Jejich úkolem je především vodu změkčit, zbavit ji chloru, bakterií či těžkých kovů.

Vodní filtry jsou zařízení, která lze použít ke zlepšení kvality vody v domácnostech a komerčních budovách. Filtry jsou obvykle navrženy tak, aby odstraňovaly minerály a jiné chemické látky, které mohou mít negativní vliv na čistotu a kvalitu vody. Existuje mnoho druhů vodních filtrů, které lze použít k odstranění bakterií, virů, sedimentů a dalších škodlivých látek z vody.

Některé z nich, jako například aktivní uhlí nebo jílové filtry, jsou volně dostupné v obchodech, zatímco jiné, jako například reversní osmóza nebo UV filtry, je obvykle nutné si objednat od profesionální firmy. Filtrační systémy se obvykle skládají ze sady filtrů, které vodu pravidelně čistí.

Otázkou zůstává, jestli se vyplatí vodní filtr koupit. Uvažuje-li člověk o něm, měl by si nechat provést rozbor pitné vody, který ukáže na případné nedostatky. Kohoutková voda musí být pitná, avšak i v kvalitě pitných vod jsou rozdíly, což je dáno tím, že u některých parametrů jsou určené pro splnění podmínek pitné vody limity, které se více či méně mohou dostávat k povolenému maximu.

Rozhodne-li spotřebitel pro zakoupení vodních filtru, může vybírat z několika druhů. Liší se hlavně použitím i metodou filtrace. Vodní filtry mohou být napojené přímo na vodovod, avšak využít lze i nádobové vodní filtry. Ty jsou za nižší pořizovací cenu.

Problémy s pitnou vodou ve světě

V České republice se považuje přístup ke zdroji pitné vody za samozřejmost, v celosvětovém měřítku tomu tak není. Na nedostatek pitné vody je třeba nahlížet jako na globální problém, který je nutné řešit.

Ani lidé mající to štěstí, že mají dostatek pitné vody, by jí neměli zbytečně plýtvat. Už proto, že prognózy o stavu pitné vody v budoucnu nejsou zrovna optimistické. Očekává se další úbytek zdrojů vody, a to nejen v rozvojových zemích.

V některých částech země jde o velmi závažnou problematiku. Nejvíce se to dotýká Afriky (subsaharská část). Problematická je také Čína. Dohromady je na světě téměř miliarda lidí nemající přístup k pitným zdrojům vody.

Nedostatek pitné vody a její nahrazování nekvalitní vodou má negativní dopad na zdraví lidí. Je také důvodem vysoké dětské úmrtnosti. Často umírají na průjmové onemocnění způsobené bakteriemi ze závadné vody.

Konkrétní problémy s pitnou vodou ve světě:

1. Znečištění vody: Mnoho zemí bojuje s nečistou vodou. Nečistá voda je často infikována bakteriemi a viry, což může vést k nemocem a úmrtím. Průmyslové odpady, zemědělské chemikálie, nelegální odpadové skládky a nedostatečné čištění odpadních vod způsobují znečištění pitné vody.

2. Nedostatek přístupu k pitné vodě: V mnoha oblastech světa obyvatelé nemají dostupnou pitnou vodu (cca 785 milionů lidí). Přístup k pitné vodě je obzvláště nedostatečný pro ty, kteří žijí na venkově. Tito lidé často musí získávat vodu z nebezpečných zdrojů, jako jsou znečištěné řeky, jezera nebo studny.

3. Eutrofizace: Eutrofizace je proces, který nastává tehdy, když se do vody dostává nadměrné množství živin (dusík a fosfor), což narušuje rovnováhu biologického systému. Když je přítomnost těchto živin příliš vysoká, dochází k nadměrnému růstu rostlin a řas, což vede k vytváření velkého množství biomasy. Z tohoto může vzniknout hospodářský, ekonomický a zdravotní problém.

4. Kontaminace pesticidy: Pesticidy jsou chemické látky používané k ochraně plodin před škůdci, chorobami a plevely.

Avšak jejich použití může mít negativní dopad na vodní ekosystémy (mohou narušit rovnováhu ekosystému, snižovat biodiverzitu a způsobovat hromadné úhyny vodních organismů) a lidské zdraví (potenciální riziko rakoviny, neurologické problémy, poruchy reprodukce), pokud nejsou správně používány a ošetřeny.

5. Skryté toxické látky: Skryté toxické látky, jako jsou polychlorované bifenyly a polycyklické aromatické uhlovodíky, obecně znečišťují vodu.

6. Globální oteplování: Změny klimatu v důsledku globálního oteplování mohou ovlivňovat hladinu vody a distribuci vody mezi různými geografickými oblastmi.

Řešením těchto problémů s pitnou vodou je investice do infrastruktury a technologií, které umožní čištění a zabezpečení pitné vody. Důležité je také zlepšit správu vodních zdrojů, omezit znečišťování a podporovat osvětu o hygieně a bezpečném zacházení s vodou.

Druhy vod v domácnosti

Kromě pitné vody je ještě v domácnosti využíváno užitkové a odpadní vody.

  • užitková voda: Jde o hygienicky nezávadnou vodu, protože se nepoužívá na pití a vaření, nemá přísná kritéria na své fyzikální vlastnosti. Jako užitkovou vodu lze využívat dešťovou vodu. To vede k větším úsporám za vodu.

Do užitkové vody patří také bílá neboli provozní voda. Hodí se především na splachování, praní či zálivku. Některé domácnosti mohou mít užitkovou vodu z vodovodní sítě. Nesmí však být propojená potrubím s pitnou vodou.

Užitková voda je voda, která je v České republice dále využívána po jejím čištění na konkrétní domácí, průmyslové, zemědělské účely. Užitková voda se provozuje prostřednictvím systému odvádění, čištění, skladování a recyklování nebo používání. K získání této vody se používají obecné čerpací a přepravní systémy.

V některých oblastech je toto čištění prováděno veřejnou vodohospodářskou společností a v jiných oblastech státem schválenými soukromými společnostmi. Užitková voda se může použít k zavlažování zahrad, k mytí a umývání aut, k čištění budov, k průmyslovým aplikacím a k mnoha dalším účelům.

  • odpadní voda: Je to voda mající zhoršenou kvalitu kvůli lidské činnosti. Z úsporných i ekologických důvodu se pozornost zaměřuje především na šedou vodu, což je její část, kterou lze za určitých podmínek opětovně využívat.

V České republice se vodné a stočné stanovuje jako součtová platba za poskytnutí dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Odpadní voda je odpadní voda, která odtéká z domácností. Může obsahovat toxické látky, jako je odpadní olej, detergenty a chemikálie. Odpadní voda může být vypouštěna do vodních toků nebo musí být zpracována, než bude moci být znovu využita. Nezpracování odpadních vod může mít za následek zhoršování kvality vodních toků, jako je znečišťování životního prostředí odpadními látkami a fosfáty.

Jak se vyrábí pitná voda?

Pitná voda se vyrábí tím, že se nejprve pročistí mechanicky a pak čistí pomocí filtračních zařízení. Dalším krokem je desinfekce, aby se vyloučila možnost infekce vody. Na konci procesu se často přidávají minerály, aby voda byla příjemnější na pití.

V současné době se pitná voda získává hlavně z přehrad a řek, tj. z povrchových zdrojů a méně pak ze studní (podzemní voda). Získanou vodu je nutné před užitím upravit, aby byla skutečně pitná a zdravotně nezávadná. Voda se nejdříve filtruje. Postupně přechází přes mříž a zachycuje větší částice.

Poté ještě prochází sítí, jež zachytí i ty nejmenší částečky nečistot. Zbylé nečistoty se vysráží pomocí síranu hlinitého. Vzniknou vločky nečistot, které se pak již snadno odstraní pískovým filtrem. Další odstranění nečistot je třeba pouze v případě, že je voda více znečištěná. Do očištěné vody se přidává desinfekce, jejímž úkolem je zničení bakterií.

V této fázi je voda připravená k použití v domácnostech. Shromažďuje se ve vodojemu a odtud putuje ke konečnému spotřebiteli. Kvalita pitné vody se pravidelně kontroluje u spotřebitele i ve vodojemech.

Zdroje pitné vody v domácnosti

Zdroj pitné vody v domácnosti zajišťuje vodovodní řád. Další zdroj mohou mít majitelé rodinných domů. Je jím studna.

Voda z vodovodního řádu je pro většinu domácností jediným zdrojem pitné vody. Zákon stanovuje, že každá stavba musí být připojená k vodovodu. Stanovuje to vyhláška 268/2009 Sb.

Na kvalitě vodovodního řádu závisí i ztráta vody. Pohybuje se kolem 20 %. I za tuto vodu se platí.

Voda z vodovodního řádu je čistá voda, která byla filtrována a dezinfikována. Často je schválena ke konzumaci a ke spotřebě v domácnostech. Voda z vodovodního řádu může být také deodorována a chlorována pomocí chemických přísad, které byly přidány k tomu, aby se zabránilo množení bakterií a škůdců. Tato voda je obecně bezpečná k použití a bez zápachu.

Pokud spotřebitel vlastní studnu, je třeba se postarat o čerpání vody. Nejjednodušším a nejlevnějším způsobem je použití ručního čerpadla. Způsob je nejen jednoduchý, nicméně i ekonomický. Tento systém vyžaduje mechanickou sílu pro čerpání vody, což znamená, že bude potřeba použít čerpadlo (zdvihací čerpadlo, vakuové čerpadlo nebo podzemní čerpadlo).

K tomu budete je potřeba řada potřebných příslušenství, včetně potrubí, odlučovačů, filtrů, vezikul a dalších. Pokud budete chtít nabídnout trvalé a spolehlivé služby, budete muset budovat potrubí pro přívod elektrické energie a ovládací systém.

Chce-li spotřebitel využívat studnu jako zdroj pitné vody, je třeba pravidelně provádět měření kvality vody. Studny totiž mohou být kontaminovány z kanalizace, žump atd. Nejčastěji nevyhovují mikrobiologické ukazatele, avšak i další parametry. Znečištěné studny nejsou v praxi nic výjimečného. Ke kontrole by mělo docházet alespoň jednou do roka, nejlépe na jaře.

Fyzikálněchemické a mikrobiologické rozbory se provádějí v akreditovaných laboratořích po celé České republice. V České republice čerpá pitnou vodu z domovní či veřejné studny cca 10 % obyvatel. Ostatní jsou zásobováni vodou z veřejných vodovodů. Předpokládá se, že nadále bude více lidí využívat vody z vodovodních sítí.

Hospodaření s pitnou vodou

Pasivní domy se zaměřují na efektivní využívání energií, a proto se samozřejmě snaží i uspořit vodu, a to hlavně efektivní úpravou vody, využíváním přírodních zdrojů vody, úpravou a recyklací vody pomocí vodních filtrů a minimalizováním znečištění odpadních vod.

Jsou mnohé tipy, které umožní úsporu pitné vody v domácnosti, ať už jde o její šetrnější využívání či používání dešťové vody, šedé vody atd.

Ušetřit náklady na pitnou vodu se může dosáhnout správnou volbou systému čištění a praní. Procesy čištění a praní většiny průmyslových odvětví používají velké množství vody. K uspořádání pitné vody je nutné vyřadit procesy vyžadující použití koncepce „účelové recyklace“. Tento proces spočívá v opakovaném používání vody v určitém cyklu čištění.

Efektivním prostředkem pro dosáhnutí úspory pitné vody během procesů čištění a praní je instalace automatizovaných systémů. Ty jsou navrženy tak, aby omezily znečištění a množství použité vody. Řídící systémy mají nastavené limity pro spotřebu vody a jsou navrženy tak, aby minimalizovaly nebezpečí jakéhokoli nekontrolovatelného úniku vody.

Dalším úsporným prostředkem pro čištění a praní je použití recyklovaných technologií. Tento proces spočívá v tom, že veškerá použitá voda je retěžována pro příští čištění. Může se též použít k očištění komunálního odpadního systému nebo pro vypouštění do životního prostředí.

Konečné úspory pitné vody se může dosáhnout i správným využíváním vody při čištění a praní na čištění průmyslovými molekulárními válci a použitím ozdravných látek. Tyto technologie jsou navrženy tak, aby co nejefektivněji odstranily nečistoty použitím minimálního množství vody.

Staví-li si člověk dům, je vhodné myslet na úsporu spotřeby pitné vody již ve fázi plánování domu. V tomto aspektu je nutné zaměřit se především na rozvody vody v domě. Ty by měly splňovat následující kritéria:

  • mít co nejkratší vedení rozvodů
  • minimalizovat vedení rozvodů vody v obvodové stěně ve prospěch vedení vnitřními příčkami
  • umístění výtokových baterií co nejblíže zásobníkům teplé vody
  • zajištění dostatečného spádu odpadového potrubí
  • optimální tepelná izolace u přívodu vody a zásobníků
  • nepoužívat cirkulaci teplé vody

Hospodaření s pitnou vodou je důležitým procesem, který se zabývá správou a využíváním pitné vody. Cílem je zajistit udržitelné zásobování pitnou vodou pro současné i budoucí generace.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang