8 strategií zapojení zaměstnanců, které skutečně fungují

Zapojení zaměstnanců je velmi účinná obchodní strategie, avšak snáze se to řekne, než udělá. Prvním impulsem může být vytvoření nového balíčku benefitů a nabídka zajímavých výhod, jako jsou například studená piva na čepu nebo wellness na pracovišti.

I když tým pravděpodobně nové věci ocení, tyto změny spíše přispívají ke zvýšení spokojenosti s prací než ke zvýšení angažovanosti, což jsou dva související, nicméně odlišné koncepty. Zde jsou nejlepší taktiky pro udržení angažovanosti zaměstnanců a tipy, jak začít.

Dobrá strategie zapojení zaměstnanců zahrnuje posouzení stávajících problémů, práci se zaměstnanci na řešeních a následnou implementaci změn, které pomohou zvýšit spokojenost zaměstnanců. Společnosti se skutečně angažovanou pracovní silou to neudělají jen jednou – neustále se zavazují ke spokojenosti svých zaměstnanců tím, že pravidelně měří angažovanost zaměstnanců. 

Co přesně je zapojení zaměstnanců? Angažovanost, která se často zaměňuje za spokojenost s prací, má mnohem více společného se vztahem jednotlivce k organizaci. Angažovanost zaměstnanců je definována jako míra motivace zaměstnanec a jeho zapálení pro danou práci. Ať už je to práce na celý nebo zkrácený úvazek.

Angažovanost zaměstnanců měří, jak nadšeně a oddaně se zaměstnanci podílejí na úspěchu svého zaměstnavatele. Angažovaný zaměstnanec nepřichází do práce jen kvůli výplatě, ale záleží mu na jeho práci a chce společnosti, pro kterou pracuje, smysluplně přispět.

Tipy pro strategii zapojení zaměstnanců

Toto jsou nejlepší tipy, jak zvýšit angažovanost zaměstnanců:

 • poskytnout příležitosti k růstu
 • ocenit nejlepší pracovníky
 • podpořit transparentnost
 • vyžadovat a využívat zpětnou vazbu
 • udržovat zaměstnance zodpovědné
 • dbát na svou vlastní odpovědnost
 • motivačně hodnotit

Zapojení zaměstnanců je obtížné pochopit, především proto, že se jedná o nehmotnou myšlenku, která má velmi reálné výsledky pro úspěch podniku. Bylo prokázáno, že vysoce angažovaní zaměstnanci zlepšují produktivitu, zvyšují zisk a snižují fluktuaci. Důkladná a promyšlená strategie zapojení zaměstnanců, která je přizpůsobena jedinečným potřebám zaměstnanců, je pro dlouhodobý úspěch firmy klíčová.

Když se zaměstnanci v práci neangažují, je to obvykle proto, že se necítí být oceňováni. To, že nemají pocit, že jsou spravedlivě odměňováni, může být součástí problému, avšak pravděpodobnější je, že se na pracovišti cítí odloučeni a nedoceněni. To může být časem důvodem k výpovědi z pracovního poměru.

Vypracování strategie zapojení zaměstnanců

Pro úspěšné zapojení zaměstnanců je vhodné vypracovat strategii. Zásadní jso tyto body:

 • realistický přístup
 • ujasnit si odpovědnost
 • flexibilita

Nelze to zvládnout hned první den a tu a tam se ve strategiích zaměstnavatel netrefí. Jen je třeba stanovit pro svůj tým realistické a konkrétní cíle.

Delegovat odpovědnost na správné osoby a sledovat jejich pokrok. Aby se tato strategie správně rozjela, je třeba zapojit do ní od začátku klíčové osoby. Včetně zástupců personálního oddělení, středních manažerů, vedoucích pracovníků a dlouhodobých zaměstnanců.

Ujistit se, že je pravidelně zjišťováno zapojení zaměstnanců a analyzována data. Tak lze zjistit, co funguje pro jedinečné zaměstnance. Pomůže otevřenost k návrhům a upravování strategie podle potřeby.

Dodržovat své základní hodnoty

Základní hodnoty by měly být jádrem firemní kultury a měly by být jasně vysvětleny každému zaměstnanci od prvního dne. Základní hodnoty společnosti by měly vysvětlovat, na čem vašemu týmu skutečně záleží, a ideály, které se budete snažit dodržovat.

Zaměstnanci si potřebují vytvořit pocit sounáležitosti se společností, aby se do ní skutečně zapojili, a kodex hodnot, kterým se budou řídit, jim v tom pomůže. Důsledným prosazováním základních hodnot v celém týmu lze vytvořit soudržnou pozitivní pracovní kulturu a podpořit zaměstnance, aby si k organizaci vytvořili citový vztah.

Vytyčit kariérní cesty a poskytnout příležitosti k růstu

Devadesát čtyři procent zaměstnanců tvrdí, že by zůstali v práci déle, kdyby cítili, že organizace skutečně investuje do jejich kariéry. Poskytování příležitostí k rozvoji dovedností zaměstnance udržuje v angažovanosti a to, že mají na čem pracovat, je motivuje.

Iniciativy v oblasti vzdělávání a rozvoje ukazují, že si firma svých zaměstnanců váží jako osobností. Je lepší do zaměstnanců neustále investovat, než je nahrazovat kandidáty, kteří mají požadované dovednosti.

Oceňovat nejlepší pracovníky

Zaměstnanci jsou angažovaní, když mají pocit, že jejich práce je pro společnost cenná a pomáhá organizaci dosahovat dlouhodobých cílů. Pravidelné uznávání a oceňování úsilí zaměstnanců je jednoduché gesto, které jim pomůže cítit se ceněni.

Odměnit nejlepší pracovníky za jejich úspěchy peněžní odměnou, volným dnem, dárkovou kartou na oblíbený oběd nebo poukazem na masáž. Hodí se cokoli, co má pro tým smysl a je v souladu se základními hodnotami společnosti.

Kromě toho je dobré dát zaměstnancům prostor pro ocenění jejich kolegů. Pocit, že je členové týmu respektují a oceňují, pomůže zaměstnancům k větší angažovanosti.

Podporovat transparentnost

Co nejčastější seznamování zaměstnanců se směřováním společnosti je velmi účinnou strategií zapojení zaměstnanců. Pokud tým neví, co se děje v zákulisí, nemůže do firmy plně investovat sebe a svou energii. Pokud navíc zaměstnanci získají pocit, že jsou záměrně vynecháni z dění, mohou začít vedení nedůvěřovat a ztratit důvěru.

Samozřejmě je právem zaměstnavatele být v některých situacích diskrétní, když se situace vyvíjí nebo se mění priority. Členové týmu by však měli být informováni o rozhodnutích, která se jich přímo týkají, jakmile to bude možné.

Umožnit upřímnou zpětnou vazbu

Tato strategie je dvojího druhu. Za prvé je dobré vytvořit platformu nebo systém, který zaměstnancům umožní sdílet své myšlenky a klást otázky těm správným lidem. Nejspíše to bude personální oddělení, ovšem vedoucí pracovníci z nejvyššího vedení by také měli být přístupní všem zaměstnancům, i kdyby to mělo být jen na několik dní ze čtvrtletí a pouze po domluvě.

Za druhé je třeba využít zpětnou vazbu svého týmu. Nic nefrustruje a neodradí zaměstnance rychleji, než když mají pocit, že ztrácejí čas sdílením záležitostí, které jsou pro ně skutečně důležité. Proto je třeba naslouchat tomu, co členové týmu říkají, a jednat podle toho.

Udržovat zaměstnance zodpovědné

Angažovaní zaměstnanci jsou ochotni udělat něco navíc. To neznamená, že by měli neustále pracovat v nadprůměrném tempu. Nejsou jedinou osobou v týmu. Nesmí být ponecháni na holičkách a pracovat za své kolegy. Spoléhání se pouze na úsilí nejproduktivnějších zaměstnanců pravděpodobně povede k jejich vyhoření.

Držet se zodpovědnosti

Ujistit se, že manažeři, šéfové lidských zdrojů a vedoucí pracovníci jdou příkladem. Pokud budou mít zaměstnanci pocit, že pravidla v kanceláři platí jen pro pár vyvolených – nebo platí jen tehdy, když se to vedení hodí – začnou vedení nedůvěřovat.

Náznak nedůvěry mezi členy týmu je šikmou plochou, která může vést k negativní pracovní kultuře. Toxické kancelářské prostředí a kultura mohou zaměstnance přimět k výpovědi dohodou a poslat je hledat si novou práci.

Přestavit své kancelářské prostory

Prostředí kanceláře hraje velkou roli v angažovanosti zaměstnanců. Kóje jsou v dnešním světě vzácné, a to především kvůli jejich izolačnímu charakteru. Izolování zaměstnanců neumožňuje komunikaci ani spolupráci, což jsou dva důležité faktory obchodního úspěchu.

Půdorys kanceláře by měl vypadat tak, aby podporoval větší vzájemnou komunikaci mezi zaměstnanci. Tím, že si vytvoří pevné vztahy se svými kolegy, si vybudují pocit kamarádství a sounáležitosti, který je zásadní pro podporu angažovaných zaměstnanců.

Průzkum angažovanosti zaměstnanců

Přestože se jedná o osvědčené strategie zapojení zaměstnanců, neexistuje záruka, že budou úspěšné v každé společnosti. Každý má jedinečnou základnu zaměstnanců a s tím souvisí specifické problémy a potřeby. Než se zaměstnavatel pustí do zavádění nové strategie, měl by zhodnotit, jak na tom jako firma je. K tomu slouží měření angažovanosti zaměstnanců.

Sociální prostředí je v zaměstnání obrovsky důležité. Kdo má rád kontakt se svými kolegy, prostě raději přijde do práce.

Jedním z nejúčinnějších – a nejefektivnějších – způsobů měření angažovanosti je průzkum angažovanosti zaměstnanců. Krása průzkumů spočívá v tom, že je lze rychle rozeslat všem zaměstnancům, což znamená, že zaměstnavatel získá přesnější představu o angažovanosti celého týmu.

Navíc je možné upravit otázky a vytvořit krátké hodnocení, které lze provádět častěji. To pomůže udržet si přehled o angažovanosti zaměstnanců v závislosti na tom, jak firma roste a jak se vyvíjí firemní kultura. Robustnější průzkumy si lze využít pro čtvrtletní nebo roční hodnocení.

Nelze úspěšně spustit strategii angažovanosti zaměstnanců, aniž by byl nejprve proveden průzkum mezi zaměstnanci a vyhodnocena data. Průzkum angažovanosti musí předcházet všem akcím.

3 tipy pro vytvoření strategie angažovanosti zaměstnanců

Toto jsou nejdůležitější předpoklady:

 • realistický přístup
 • ujasnit si odpovědnost
 • flexibilita

Většinou se to nepodaří hned první den a pravděpodobně se zaměstnavatel v několika strategiích tu a tam netrefí. Důležité je mít na paměti, že je třeba stanovit pro svůj tým realistické standardy a nastínit konkrétní cíle, pokud je to možné. Pokud je například problémem fluktuace, lze usilovat o snížení fluktuace o 15 % za rok.

Ke zlepšení angažovanosti zaměstnanců je třeba jasně delegovat odpovědnost na správné osoby a sledovat jejich pokrok. Chce-li zaměstnavatel úspěšně rozjet svou strategii, musí zapojit klíčové osoby hned od začátku. Měla by to být personalistika, respektive zástupci personálního oddělení, střední manažeři, vedoucí pracovníci a dlouhodobí zaměstnanci.

Je nutné zjistit, kdo je za co zodpovědný. Vytvořit výbor pro zapojení zaměstnanců složený ze stejných klíčových osob a pověřit je realizací iniciativ pro tuto strategii.

Dokonalou strategii nelze najít okamžitě, proto je třeba otevřenost novým nápadům. Ujistit se, že je pravidelně zkoumáno zapojení zaměstnanců a analyzovány data. Tak lze zjistit, co funguje pro konkrétní zaměstnance. Otevřenost návrhům a upravování strategie podle potřeby je klíčové.

Rozhodne-li se zaměstnavatel povýšit strategii zapojení zaměstnanců, je to pro společnost obrovská výhra. Používání těchto strategií brzy ukáže, jaký pozitivní dopad může mít vysoce angažovaná pracovní síla na prosperitu firmy.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang