Sirotčí důchod – jeho výpočet a výše

Řešit sirotčí důchod není v žádném případě vůbec příjemná záležitost. Jedná se o situaci, kdy dítě tzv. osiřelo a přišlo alespoň o jednoho z rodičů. Sirotčí důchod je jedním z pozůstalostních důchodů a je vyplácen z českého důchodového systému. Jak se počítá jeho výše a při jakých podmínkách dochází k jeho vyplacení?

Sirotčí důchod podmínky

Sirotčí důchod je poskytován osiřelým dětem. Nezaopatřené dítě má nárok na sirotčí důchod v případě, kdy mu zemře rodič (osvojitel), který pobíral invalidní či starobní důchod, anebo zemřel následkem pracovního úrazu. V případě nároku na sirotčí důchod v dalších případech je nutné, aby zesnulý rodič platil stanovenou dobu důchodového (tj. socální) pojištění. Tato doba je závislá na věku rodiče.

Jsou dvě možnosti:

  • jde-li o osobu starší 28 let, činí doba důchodového pojištění alespoň jeden rok v období posledních deseti roků přede dnem úmrtí,
  • jde-li o osobu starší 38 let, činí doba důchodového pojištění dva roky v posledních dvaceti let přede dnem úmrtí.

Jedná se tedy o případy, kdy zemřelý rodič může být účastněn na placení důchodového (sociálního) pojištění z výdělečné činnosti. Do této doby se nezahrnují náhrady doby pojištění.

Podmínky na vznik nároku na sirotčí důchod stanovuje zákon o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 Sb.).

Nezaopatřené dítě

Nárok na sirotčí důchod vzniká pouze nezaopatřenému dítěti. Jedná se o situaci, kdy je dítě účastníkem povinné školní docházky avšak nejdéle do 26 let věku. Případně v situaci, kdy se nemůže připravovat na výkon výdělečné činnosti studiem ze zdravotních důvodů. V tomto případě nezáleží, zda se nemůže na budoucí zaměstnání připravovat z důvodu nemoci či úrazu.

V případě dlouhodobé nemoci, kdy dítě pobírá invalidní důchod třetího stupně, se jedná o výjimku, ve které dítě není považováno za neopatřené a nemá nárok na sirotčí důchod.

Od 18. roku se za neopatřené dítě považuje také takové dítě, které je v evidenci Úřadu práce České republiky jako uchazeč o zaměstnání a nevzniknul mu nárok na podporu v nezaměstnanosti od státu, případně na podporu při rekvalifikaci.

Nárok na sirotčí důchod vzniká pouze nezaopatřenému dítěti.

Sirotčí důchod 2023

Sirotčí důchod 2023 je sociální dávka, která se nedává automaticky. Je nutné podat žádost o sirotčí důchod, kterou si podává přímo sám občan (případně zákonný zástupce, nebo opatrovník) a to podle místa trvalého bydliště na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Nezaopatřené dítě dovršením 18. roku věku si tuto žádost je povinno podat samo osobně na konkrétním pracovišti.

TIP: Jak je to se sirotčím důchodem v případě pěstounské péče?

Žádost se podává osobně v úřední dny dle daného pracoviště. U některých pracovišť je možné se dopředu objednat online prostřednictvím objednávkového systému ČSSZ. Při sepisování žádosti s odborným pracovištěm je povinné dávat konkrétní, přesné a pravdivé údaje.

Žádost o sirotčí důchod

Výplata dávky sirotčího důchodu vzniká od data, kdy na dávku vznikl nárok, žádost o její vyplacení může být podána i zpětně. Avšak tato doba je limitována dobou 5 let zpátky, kdy po dovršení této doby zaniká nárok na výplatu jednotlivých splátek.

Při podání žádosti je nutné doložit potřebné doklady a tiskopisy. Patří mezi ně doklad totožnosti – občanský průkaz, povolení k pobytu či cestovní pas žadatele. Žadatel je povinen také předložit svůj rodný list nebo výpis z matriky, úmrtní list rodiče (či osvojitele) a v případě dítěte, u kterého již skončila povinná školní docházka, je nutné předložit i doklady, které dokazují jeho nezaopatřenost.

Jedná se například o potvrzení o studiu, doklad dokazující jeho zdravotní stav či průkaz o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR). Nakonec je nutné vyplnit Žádost o zařízení výplaty důchodu.

Nárok na sirotčí důchod

O nároku na vyplácení sirotčího důchodu rozhoduje OSSZ postoupena ústředí ČSSZ, zákona lhůta pro vyřízení jsou 3 měsíce. O tomto vyjádření přijde žadateli písemné rozhodnutí, ve kterém při kladném vyřízení, je uvedeno datum, od jakého data byl důchod přiznán a v jaké výši.

Při zamítnutí žádosti žadateli přijde vyrozumění i s odůvodněním. V případě, kdy žadatel s rozhodnutím nesouhlasí, má možnost proti němu podat námitky. Musí je podat písemně a to do 30 dnů ode dne doručení vyjádření do vlastních rukou. Námitky lze podat přímo u ČSSZ, nebo prostřednictvím OSSZ. Námitky lze zaslat i e-mailem, avšak pouze v případě, kdy je podepsán uznávaným elektronickým podpisem, případně je námitka poslaná prostřednictvím datové schránky.

ČSSZ přezkoumá toto rozhodnutí a to může buď potvrdit, zrušit, nebo změnit. Na vyjádření má lhůta 60 dnů. Zpravidla záleží na složitosti případu.

Při nesouhlasu s výsledkem námitkového řízení, může žadatel podat žalobu a to u příslušného soudu. V případě, že žadatel nechce řešit námitky, nemůže dojít k soudu. Příslušný soud se situací zabývá až po proběhlém námitkovém řízení.

U sirotka, který ještě není plnoletý, řeší veškeré potřeby včetně Žádosti o sirotčí důchod zákonný zástupce.

Výše sirotčího důchodu a sirotčí důchod výpočet

Výpočet sirotčího důchodu není nijak složitý. V případě potřeby lze využít sirotčí důchodovou kalkulačku. Jeho výše je ovlivněna 2 hlavními skutečnostmi. Jednou z nich je délka doby důchodového pojištění po zemřelé osobě a druhá je výše výdělků dosažených v rozhodném období této osoby.

Sirotčí důchod lze rozdělit na dvě části. Jedná část vyjadřuje základní výměru a druhá procentní. Základní výměra se shoduje pro všechny žadatele a tato výše se nijak nemění. Procentní výměra činí přesně 40 % výměry důchodu, který pobírala zesnulá osoba k datu úmrtí. Výpočet lze provést i pomocí online kalkulačky.

Dávka sirotčího důchodu se vyplácí po dobu, kdy je osiřelé dítě nezaopatřené. Ovšem je to podmíněno dosažením maximálně 26 let věku. Jakmile tyto podmínky skončí, dojde k zastavení vyplácení sirotčího důchodu. V případě, že dojde k prokázání, že tyto podmínky jsou opět ve shodě, může být dávka znovu vyplácená.

Sirotčí důchod je vyplácen i v období letních prázdnin, případně v období mezi studiem střední a vysoké školy, jsou-li splněny podmínky.

V případě, že osoba pobírající sirotčí důchod řádně dokončí studium, má tato situace vliv na další vyplácení dávky.

Pokud sirotek ukončil:

  • povinnou školní docházku a nepřihlásí do evidence uchazečů o zaměstnání, je mu sirotčí důchod vyplácen nejdéle do srpna,
  • studium na střední či vyšší odborné škole, náleží mu výplata důchodu ještě za prázdninové měsíce (podmínkou je, že po celý kalendářní měsíc sirotek nevykonává výdělečnou činnost, ze které je odváděno pojistné na sociální zabezpečení, popřípadě nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci),
  • vysokoškolské studium, náleží mu výplata důchodu ještě následující kalendářní měsíc po měsíci, ve kterém studium ukončil (nesmí ale po celý tento kalendářní měsíc vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění či pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci).

Výplata sirotčího důchodu je vždy v pravidelných měsíčních intervalech. ČSSZ tuto dávku vyplácí dopředu a to buď bezhotovostně na účet, nebo hotovostně prostřednictvím České pošty.

Sirotční důchod – kalkulačka

Výše sirotčího důchodu každoročně roste. V roce 2012 byla výše základní výměry 2.270,- Kč, v roce 2021 se jednalo o částku 3.550,- Kč a v roce 2022 jsou to 3.900,- Kč. Tento základ je stejný i pro vdovský důchod.

K tomu je nutné připočítat i druhou část sirotčího důchodu, tzv. procentní výměru. Kalkulačka usnadní výpočty pro výši sirotčího důchodu.

V případě sirotčího i vdovského důchodu je bohužel velmi časté, že dochází k celkovému poklesu příjmu rodiny i při pobírání těchto dávek. Pokud například v rodině zemře otec, který byl hlavním živitelem rodiny, sirotčí důchod tento příjem nedorovná. Proto v některých rodinách poté dochází k zadlužení.

V některých rodinách po smrti jednoho z rodičů dochází ke snížení životní úrovně.

Důležité doplňující informace

V případě, kdy dítě ztratí oba rodiče, pobírá dva sirotčí důchody (opět je nutné, aby byly splněny podmínky). ČSSZ nárok na sirotčí důchod pravidelně ověřuje a sleduje. Pobírající osoba tedy musí neustále splňovat podmínky pro jeho vyplacení.

Nejčastějším důkazem o splnění podmínek je potvrzení o studiu. Toto potvrzení musí obsahovat identifikační údaje o škole, studentovi, předpokládaný konec studia, formu i ročník studia. Bez jeho doložení většinou nevzniká nárok na vyplacení sirotčího důchodu.

V případě, kdy trvá studium, což je soustavná příprava na budoucí povolání, tak i v případě po uzavření manželství sirotka, dochází k vyplacení sirotčího důchodu do 26 let věku. Výpočet zůstává stejný jako v předchozím případě. V případě, kdy se sirotek stane rodičem a pobírá například rodičovský příspěvek, i v tomto období mu nezaniká nárok pro vyplacení, jsou-li splněny potřebné podmínky.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang