Pěstounská péče – dávky, odměny, novela zákona

V životě mohou nastat situace, kdy se o dítě nemůže starat žádný z rodičů ani poručník. V těchto případech přichází na řadu pěstounská péče. Jedná se o jednu z forem náhradní rodinné péče. Co taková péče obnáší, na jaké dávky má pěstoun nárok a jaké povinnosti musí splnit?

Pěstounská péče má přednost před ústavní výchovou. Stát se pěstounem není úplně jednoduché a stojí za tím mnoho papírování a prověřování. Výsledek za to ovšem určitě stojí.

Jak se stát pěstounem?

V případě, že se člověk rozhodne, že se chce stát pěstounem, musí nejdříve kontaktovat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a to podle svého trvalého bydliště a oddělení odboru sociální právní ochrany dětí (OSPOD).

Nejdříve dojde ke schůzce mezi člověkem se zájmem stát se pěstounem a sociální pracovnicí. Důležité jsou pro sociální pracovnici především informace, proč se člověk chce stát pěstounem, jaká je jeho motivace a představa.

V dalším kroku přichází na řadu vyplnění formuláře Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny, případně Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu. Součástí této žádosti je i vyplnění dotazníku pro žadatele.

K žádosti je nutné doložit i další dokumenty. Jedná se o doklad dokazující státní občanství, nebo o povolení k trvalému pobytu na území České republiky, výpis z evidence Rejstříku trestu, zprávu ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele o pěstounskou péči a údaje o ekonomických a sociálních poměrech.

Sociální pracovnice k žádosti na OSPOD přikládá své stanovisko. Pokud se jedná o opakovanou žádost a v rodině, která podává žádost, již bylo dítě svěřené do pěstounské péče, k žádosti se přikládá i vyjádření organizace, se kterou pěstouni již mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče. Všechny potřebné dokumenty jsou vloženy do spisové dokumentace, která se předává příslušnému krajskému úřadu.

Prvním krokem, jak se člověk může stát pěstounem, je návštěva OSPOD.

Podmínky pěstounské péče

O rozhodnutí stát se pěstounem vždy rozhoduje krajský úřad. Ten nejen že o této záležitosti rozhoduje, avšak také vede evidenci osob vhodných stát se pěstouny a evidenci dětí, které jsou vhodné pro umístění do pěstounské péče.

Krajský úřad nejdříve provede odborné posouzení každé žádosti. Součástí tohoto posouzení je i psychologické vyšetření u psychologa, provedení psychologických testů žadatelů stát se pěstouny a absolvování odborných příprav. U přijetí dětí do evidence je nutné prozkoumat stav dítěte, jeho věk a rozumovou vyspělost. V případě žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu je kladen veliký důraz na schopnost pěstouna pečovat o dítě, které vyžaduje zvláštní péči.

Psychotesty pro žadatele o pěstounství jsou časově náročné. Mají za úkol vybrat takové osoby, které budou moci svou náhradní rodičovskou roli kvalitně zastat.

V případě, kdy žadatele o pěstounství podstupují odborné přípravy, tak tyto trvají nejméně 48 hodin u žadatelů o pěstounskou péči a nejméně 72 hodin u žadatelů o pěstounství na přechodnou dobu. Tyto přípravy probíhají formou přednášek, diskuzí, ukázkou praktických a zážitkových aktivit. Velkou výhodou je, že se tak potká více žadatelů o pěstounství a mohou si mezi sebou předat různé zkušenosti, názory a vzájemně si poradit a pomoc.

Dočasná pěstounská péče

Jedná se pouze o dočasné řešení situace dítěte, které je v krizovém období života. Dočasná pěstounská péče, častěji označována jako pěstounská péče na přechodnou dobu znamená, že dítě je k pěstounovi umístěno maximálně na dobu jednoho roku. Hlavním účelem této péče je, aby rodiče dítěte měli čas na úpravu svých poměrů tak, aby si znovu byli schopni převzít dítě do své péče. Případně jde o získání více času na to, aby dítěti byla nalezena vhodná stabilní náhradní rodina.

Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti je zejména důležitá proto, aby dítě neskončilo v ústavním zařízení a mělo možnost prožít kvalitní dětství s vhodnou rodinou. Dočasná pěstounská péče může být soudem stanovena např. po rozvodu, kdy se rodiče nejsou schopni o dítě postarat.

Pěstounská péče výběr dítěte

Do pěstounské péče se většinou navrhují děti, které nemohou být osvojeny z důvodu nesplnění právních podmínek. Zpravidla se jedná o děti, které si nesou nějaký handicap do života. Může se jednat o děti, které mají sociální či zdravotní problémy.

Konkrétní výběr rodiny pro dané dítě se odvíjí právě od potřeb dítěte a schopnosti pěstounů tyto potřeby naplnit. Výběr dítěte do pěstounské péče nefunguje tak, že si rodina vybírá, které dítě chce.

Krajský úřad pro dítě vybírá nejvhodnější rodinu, která je na seznamu pěstounů, poté ji osloví, podrobně seznámí se situací i s celou dokumentací daného dítěte a následně dochází ke zprostředkování osobního kontaktu mezi potenciálními pěstouny a dítětem.

Výběr rodiny pro dítě se odvíjí od jeho potřeb a schopnosti pěstounů tyto potřeby naplnit.

Novela zákona o pěstounské péči 2022

Každý rok probíhají v pěstounské péči změny. Některé jsou pouze drobné, jiné bývají významnější. Tuto novelu upravuje zákon č. 359/1999 Sv., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 363/2021 Sb.

Novela zákona o pěstounské péči 2022 upravuje dávky pěstounské péče a také přináší dvě nové dávky. Jedná se o zaopatřovací příspěvky, které jsou určené pro mladé dospělé, kteří se osamostatňují a odcházejí z náhradní rodinné péče. Tyto příspěvky pobírají i mladí dospělí, kteří se osamostatňují a odcházejí i z ústavní výchovy.

Novela dále kromě dávek pěstounské péči upravuje i péči o děti, kteří potřebují a vyžadují okamžitou pomoc. Také upravuje umisťování dětí do věku 4 let do pobytových zařízení. Jedná se především o kojenecké ústavy.

Odměna pěstouna 2022 + příspěvek při pěstounské péči 2022

Novela zákona o pěstounské péči 2022 upravuje celkem 7 sociálních dávek. Jedná se o 5 dávek pěstounské péče (odměna pěstouna, příspěvek na pěstounskou péči, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla) a 2 nové dávky (zaopatřovací příspěvek opakující se a zaopatřující příspěvek jednorázový).

Odměna pěstouna – podmínky a výše

Jedná se o pravidelně se opakující dávku, na kterou mají nárok všichni pěstouni, kteří poskytuji dítěti pěstounskou péči, nebo pěstounskou péči na přechodnou dobu. Pokud mají dítě v pěstounské péči manželé, tato dávka je vyplácena pouze jednomu z nich. Případně si manželé mohou zažádat o vyplacení jedné společné dávky, která se rozdělí na polovinu pro každého z nich.

Pěstounská (zprostředkovaná) péče je taková, která je poskytována dítěti osobou, která byla zvolená jako vhodná stát se pěstounem tohoto dítěte. Pěstounská péče na přechodnou dobu je taková, kdy pěstoun nemusí dokládat dokument o oznámení vhodnosti ke konkrétnímu svěřenému dítěti.

Dále může být odměna pěstouna vyplácena takovému pěstounovi, který poskytuje pěstounskou péči poskytovanou sourozenci dítěte svěřeného do pěstounské péče. Avšak je nudné splnit podmínku, že tato péče je poskytována tentýž pěstounem.

Výpočet výše odměny pěstouna se odvíjí od násobku minimální mzdy, počtu svěřených dětí do pěstounské péče a jejich zdravotního stavu.

Příspěvek při pěstounské péči

Tato dávka je jednou z nejnovějších, k její výplatě dochází v pravidelných intervalech od 1. 1. 2022. Příspěvek při pěstounské péči je dávka, která je vyplacená při poskytování nezprostředkované pěstounské péči. To znamená, že je vyplácená osobě, která o dítě pečuje v pěstounské péči a je s ní příbuzná. Jedná se například o prarodiče, tety, strýce a zletilé sourozence.

Pěstounská péče prarodičů má přednost před pěstounskou péčí cizích osob. Pěstounské dávky pro prarodiče jsou většinou velmi důležité, někteří jsou již v důchodu a ze starobního důchodu by nebyli schopni financovat veškeré potřeby dítěte či dětí.

Jedná se o sociální dávku, která nepodléhá odvodům na sociálním a zdravotním pojištění, ani na dani z příjmu. Proto je nutné, aby si pěstoun tyto odvody zajistil jinak (OSVČ, zaměstnání, samoplátce).

Výše příspěvku při pěstounské péči se odvíjí od násobku životního minima, na počtu svěřených dětí a jejich zdravotním stavu. Výši též i ovlivňuje, kdo konkrétně se o svěřené dítě stará. Konečná výše je posuzována individuálně. Prarodiče a praprarodiče mají příspěvek při pěstounské péči nižší než například plnoletý sourozenec.

Novela zákona o pěstounské péči 2022 upravuje celkem 7 sociálních dávek.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Jedná se o opakovaně vyplacenou dávku, která pěstounům pomáhá pokrývat náklady, které jsou spojené s péčí o svěřené dítě. Do těchto nákladů se například počítá nákup oblečení, obuvi a školních pomůcek. Nárok na dávku má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu nebo poručenství.

U dětí, které jsou svěřeny do pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu nebo poručenství zůstává nárok na dávku zachován i po dosažení zletilosti, nejdéle však do 26 let věku, pokud trvale žijí a podílí se na úhradě svých potřeb s bývalým pěstounem nebo poručníkem.

Zajímavostí je, že na tuto dávku mají nárok i děti, o které nepečuje žádný z rodičů, ani poručník, tudíž se nejedná o pěstounskou péči, avšak dítě bylo svěřeno do péče jiné osobě a jedná se o tzv. svěřenectví.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 2022 je vyplácená každý měsíc v částkách:

  • 4 950 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
  • 6 105 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
  • 6 985 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
  • 7 260 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

Příspěvek při převzetí dítěte

Jedná se o jednorázový příspěvek, jehož výše se odvíjí od věku dítěte. Pohybuje se v částce od 8.000,- Kč do 10.000,- Kč. Slouží pro úhradu vzniklých výdajů, které pěstouni mají při převzetí dítěte do pěstounské péče. Při přebírání dítěte do pěstounské péče je nutné zajistit dítěti základní potřeby jako je oblečení, obuv a další předměty pro jeho osobní spotřebu.

Nárok na příspěvek mají dlouhodobí pěstouni a od 1. 1. 2022 také pěstouni na přechodnou dobu. Příspěvek je možné pěstounovi přiznat nejdříve v den převzetí dítěte do péče.

V případě, kdy pěstoun přebírá více dětí do přechodné péče, může součet tohoto příspěvku za období 12 posledních měsíců být maximálně ve výši 40.000,- Kč. Úřad práce může poskytnout příspěvek při převzetí dítěte stejné osobě pečující o stejné dítě pouze jednou.

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Jedná se o druhý jednorázový příspěvěk, který je spojený s pěstounskou péčí. Vzniká pěstounovi, který pečuje minimálně o 3 děti. Zakoupené vozidlo, na které byl použit jednorázový příspěvek, nesmí být použito pro výdělečnou činnost.

Výše příspěvku na zakoupení osobního motorového vozidla činí částku 70 % z pořizovací ceny vozidla, anebo prokázaných výdajů na opravu již zakoupeného vozidla, avšak v maximální výši 100.000,- Kč. Součet příspěvku na zakoupení osobního motorového vozidla nesmí být pro jednoho pěstouna za posledních 10 kalendářních let vyšší než 200.000,- Kč.

Zaopatřovací příspěvek opakující se

Jedná se o příspěvek, který slouží pro mladé dospělé, kteří se osamocují a potřebují finanční pomoc. Stát jim pomáhá pomocí zaopatřovacího příspěvku opakujícího se. Nárok na tuto dávku mají mladí dospělí, kteří odcházejí z pěstounské péče, poručenství a z ústavního zařízení.

Musí také splnit podmínku, kdy před nabytím svéprávnosti strávili alespoň jeden rok ve zprostředkované pěstounské péči či v nařízené ústavní výchově. Případně žít alespoň 3 roky v nezprostředkované pěstounské péči – například u prarodičů.

Měsíční výše příspěvku je 15.000,- Kč měsíčně. V případě, kdy mladý dospělý pobírá například i důchod (sirotčí, invalidní), může mu Úřad práce České republiky přiznat nárok na tuto dávku jen v případě, kdy bude vyšší než vyplácený důchod. Výše dávky pak činí rozdíl mezi příspěvkem a důchodem.

Zaopatřovací příspěvek jednorázový

Jedná se o pátou a tím pádem i poslední dávku, která je spjata s pěstounstvím. Tento příspěvek je stejně jako zaopatřovací příspěvek opakující se vyplácen mladým dospělým. Příspěvek pomáhá pokrýt výdaje například na úhradu nákladů, nákup oblečení a dalších potřeb pro osobní spotřebu.

Výše jednorázové dávky je 25.000,- Kč. Nárok na ní vzniká po nabytí svéprávnosti. Příspěvek opět poskytuje mladým dospělým Úřad práce ČR při odchodu z náhradní rodinné nebo z ústavní péče, pokud přestanou splňovat podmínku nezaopatřenosti. To znamená, že mají ukončenou povinnou školní docházku, nepokračují v dalším studiu a není jim více než 26 let. Tato dávka je vyplácená pouze jednou.

Ke všem dávkám je nutné vyplnit formuláře s žádostí o jejich přiznání, které jsou k dispozici i online na webu Úřadu práce České republiky.

Ze zvýše zmíněného vyplývá, že dochází ke zvýšení odměny pěstouna 2022 a pěstounské dávky oproti rokům předchozím.

Pěstounská péče končí dnem dovršení 18. roku svěřeného dítěte, případně může být zrušená rozhodnutím soudu.

Adopce dítěte cena, podmínky

S pěstounskou péčí úzce souvisí i adopce. V České republice může adoptovat zletilý, svéprávný člověk, který má dobré předpoklady stát se rodičem. V případě, kdy se člověk rozhodne adoptovat dítě, jeho první kroky by měly vést na sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště. Nejdříve se vyplňují potřebné dokumenty, kterých není úplně málo.

V těchto dokumentech se mimo jiné i vyplňuje, jestli by pár chtěl raději holčičku či chlapečka, v jakém věku a je nutné odpovědět i na otázky, zda je pár ochoten přijmout dítě jiného entita či dítě s hendikepem.

Po vyřešení veškerých dokumentů dochází k osobní návštěvě u žadatelů o adopci v místě bydliště. Sociální pracovnice sepíše podrobný posudek. V případě, kdy nejsou z pohledu sociální pracovnice shledány žádné překážky, předá celou záležitost na magistrát v Praze, odkud se žadatelům ozvou zhruba do dvou měsíců.

Proces adopce trvá ve většině případů od jednoho roku do pěti let. V případě adopce miminka je lhůta zpravidla delší a pohybuje se od tří do pěti let, avšak rodiče, kteří již adoptované či vlastní dítě mají, mohou čekat i deset let na adopci miminka. Za samotný proces adopce žadatelé nic neplatí, celý proces je spíše časově náročný než finančně.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang