Rodičovský příspěvek – žádost, potvrzení, výpočet

Na rodičovský příspěvek má nárok rodič, který celodenně pečuje o dítě mladší než 4 roky. Jak probíhá žádost o rodičovský příspěvek? Kdy o rodičovský příspěvek žádat? A jak probíhá ukončení rodičovského příspěvku?

Rodičovský příspěvek bývá vyplácen měsíčně tomu rodiči, který se osobně a řádně stará o nejmladší dítě v rodině. Protože není výpočet rodičovské závislý na příjmech rodiny, může rodič pobírající tyto dávky současně také pracovat. Jaké podmínky platí pro rodičovskou dovolenou v roce 2022?

Mateřská a rodičovská dovolená

Pojmy mateřská a rodičovská dovolená bývají často zaměňovány. Nicméně je třeba tyto druhy podpory rozlišovat.

Mateřská dovolená předchází rodičovské dovolené. Trvá 28 týdnů a těhotné ženy na ni mohou nastoupit nejdříve 8. týden před termínem porodu.

Žena během mateřské dovolené nesmí vykonávat pracovní činnost a zaměstnavatel je ze zákona povinen zajistit ženě po návratu z mateřské dovolené její původní pracovní místo. Během mateřské dovolené pobírá žena finanční pomoc, o kterou žádá u svého zaměstnavatele.

Pro získání této podpory je třeba předložit žádost o peněžitou pomoc v mateřství, kterou zpravidla potvrdí ošetřující gynekolog těhotné ženy.

Rodičovská dovolená navazuje na mateřskou dovolenou. Do věku tří let či po dohodě čtyř let věku dítěte je povinností zaměstnavatele rodičovskou dovolenou poskytnout. Pozor, prodloužením rodičovské dovolené do čtyř let věku dítěte se jedná o neplacené volno. Nicméně po návratu z rodičovské dovolené již zaměstnavatel není povinen zajistit rodiči, který se do zaměstnání vrací, jeho původní pracovní místo.

Ženě, která pobírá peněžitou pomoc v mateřství, ani rodiči, který čerpá rodičovský příspěvek nicméně nevzniká nárok na podporu v pracovní neschopnosti, neboli neschopenku. Mnohé ženy se tak snaží najít peníze jinde, jak například fungují dlouhodobé půjčky ženám na mateřské?

Rodiči, který s dítětem na rodičovské dovolené zůstává, vzniká nárok na takzvaný rodičovský příspěvek. Za jakých podmínek je možné takzvaný „rodičák“ čerpat? A jak probíhá přihlášení na Úřad v práce v případě žádosti o rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek 2022 – podmínky

Aby mohl rodič čerpat takzvaný „rodičák“ v roce 2022, musí splnit několik podmínek. Rodič se musí řádně a celodenně starat o nejmladší dítě v rodině, ne starší než 4 roky. Celková maximální výše rodičovského příspěvku je 300 tisíc korun, v případě dvou a více najednou narozených dětí 450 tisíc korun.

Další z podmínek, která musí být dodržena, je trvalý pobyt a bydliště na území České republiky. Toto ustanovení je platné jak pro rodiče, tak dítě, o které se stará.

Pro získání rodičovského příspěvku je také nutné řádně podat žádost o rodičovský příspěvek. Jakým způsobem a kdy lze o rodičovský příspěvek žádat?

TIP: Jak je to s porodným na druhé dítě?

Žádost o rodičovský příspěvek – formulář

Pro podání žádosti o rodičovský příspěvek je třeba vyplnit příslušný formulář. Existují dvě cesty, jak formulář vyplnit, a to buď elektronicky, nebo v listinné podobě.

V případě elektronického vyplnění formuláře lze dokument doručit úřadu práce buď prostřednictvím datové schránky nebo dokument odeslat s kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Vlastnoručně podepsaný formulář lze doručit také v listinné podobě na příslušnou pobočku Úřadu práce ČR.

K žádosti je třeba doložit také několik potřebných dokumentů, jako jsou mimo jiné:

  • rodný list dítěte
  • průkazy totožnosti obou rodičů
  • potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku
  • potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku
  • potvrzení o návštěvě instituce pro děti předškolního věku

Doložení potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku nebo potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku závisí na konkrétních podmínkách, které jsou k dohledání na stránkách Úřadu práce.

Všechny potřebné formuláře jsou k dostání na pobočkách Úřadu práce ČR nebo k dohledání na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kdy žádat o rodičovský příspěvek?

Žádost o rodičovský příspěvek se doporučuje podat nejpozději měsíc před skončením mateřské dovolené, která trvá zpravidla 6 měsíců. Zažádat o rodičovský příspěvek lze také po narození dítěte v případě, že o podporu žádá otec.

Po podání žádosti probíhá takzvané řízení o rodičovském příspěvku, ve kterém příslušná instituce vyhodnotí, zda má žadatel/ka na rodičovský příspěvek nárok.

Pokud jsou nalezeny v žádosti nějaké nesrovnalosti, žádost je vyplněna špatně nebo nejsou doloženy všechny potřebné dokumenty, je žadatel vyzván, aby veškeré informace doplnil. Proto je třeba počítat také s možností, že se může žádost o příspěvek z těchto důvodů prodloužit.

Výpočet rodičovské 2022

Celková částka rodičovského příspěvku je pevně daná. Nicméně volba výše rodičovského příspěvku, který bývá vyplácen jednou měsíčně, je do určité míry na rodičích samotných. I v tomto případě je třeba dodržet určitá pravidla.

Maximální výše rodičovského příspěvku totiž závisí na výši mzdy toho z rodičů, který vydělává více. Rodičovský příspěvek totiž nemůže tuto částku přesáhnout. Rodičovský příspěvek je také třeba čerpat nejméně 7 měsíců.

Rozdílná pravidla čerpání rodičovského příspěvku platí také pro osoby pracující a finančně zajištěné a OSVČ, rodiče s nízkými příjmy a studenty, pro které je maximální výše rodičovského příspěvku stanovena na 10 tisíc korun.

Také kalkulačka na rodičovský příspěvek může rodičům při výpočtu pomoci.

Denní vyměřovací základ

Společně s žádostí o rodičovský příspěvek je třeba doložit také dokument s potvrzením o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku. Co si pod pojmem denní vyměřovací základ neboli dzv představit?

Denní vyměřovací základ je číslo udávající výši příjmů za poslední rok děleno počtem dnů daného období. Hodnota vyměřovacího základu poté ovlivňuje, v jaké výši bude moci rodič příspěvek čerpat.

Další z dokumentů, který lze pro stanovení maximální výše rodičovského příspěvku použít je potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku.

Konkrétní informace ohledně podmínek, za kterých je třeba jednotlivé formuláře použít jsou k dispozici například na internetových stránkách Úřadu práce.

Změna výše rodičovského příspěvku

Jednou za čtvrt roku je možné změnit podmínky příspěvku. Ať už se jedná o zvýšení rodičovského příspěvku či o jeho snížení, nelze tyto změny provádět častěji než jednou za tři měsíce. Změnit podmínky rodičovského příspěvku může pouze rodič, který podporu pobírá.

Pokud si rodiče přejí pobíranou částku změnit, je třeba vyplnit formulář na změnu výše rodičovského příspěvku. Tento formulář je k nalezení mimo jiné na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Rodičovský příspěvek na druhé dítě

Nárok na rodičovský příspěvek má vždy pouze nejmladší dítě v rodině. To znamená, že pokud pobírá tuto podporu jeden z rodičů a partneři čekají další dítě, nelze pobírat příspěvek na obě děti současně.

Co tedy dělat, pokud jsem na rodičovské dovolené a čekám druhé dítě v roce 2022? Jaké jsou podmínky rodičovského příspěvku na druhé dítě?

V případě, že rodič pobírá rodičovský příspěvek a rodiče čekají ve stejnou dobu další dítě, je v tomto případě možné zažádat o doplatek rodičovského příspěvku nebo o jeho dočerpání.

Znamená to, že lze nově od roku 2021 dočerpat najednou všechny nevyčerpané finance. Nicméně je nutné, aby 70 % částka denního vyměřovacího základu přesáhla 7600 korun. Jeden z rodičů tedy musí být zaměstnán.

Nicméně pokud žena otěhotní během čerpání rodičovské dovolené, doporučuje se navýšení tohoto příspěvku, aby bylo možné finance do počátku nové rodičovské dovolené vyčerpat.

Ať už v případě, kdy se rodiče rozhodnou rodičovský příspěvek vyčerpat najednou nebo zvýšit jeho měsíční částku, je třeba tuto skutečnost oznámit příslušnému úřadu.

Také je třeba příslušné instituci co nejdříve oznámit narození dalšího dítěte, kterému tím pádem vznikne nárok na nový příspěvek a staršímu z nich tento nárok zanikne.

Rodičovský příspěvek lze pobírat pouze na nejmladší dítě v rodině.

Rodičovský příspěvek pro cizince

Také cizinky a cizinci mají právo zažádat nejen o mateřskou a rodičovskou dovolenou, ale také o rodičovský příspěvek, stejně jako občané České republiky. Jaké podmínky musí cizinci splnit, aby rodičovský příspěvek získali?

Aby bylo žádosti o příspěvek rodičů jiného občanství vyhověno, musí být hlášení k pobytu v ČR déle než 1 rok. Tento pobyt musí být samozřejmě také platný. Podmínky čerpání rodičovského příspěvku a způsob podání žádosti se poté neliší od rodičů s českým občanstvím.

Konec rodičovského příspěvku

Ukončení rodičovského příspěvku může nastat v několika případech. Nárok na rodičovský příspěvek zanikne, když budou vyčerpány všechny dostupné finance, dítě dovrší věk čtyř let nebo poslední den měsíce před narozením dalšího dítěte.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang