Neplacené volno – vzor žádosti 2024, odvody, podmínky

Každý zaměstnanec má ze zákona nárok na dovolenou. V některých případech má zaměstnanec také nárok na neplacené volno. V jakých situacích vzniká nárok ze zákona? Kdy je nutnost podat žádost o neplacené volno u zaměstnavatele? Jak je to s pojištěním při neplaceném volnu?

Neplacené volno, někdy označované za neplacenou dovolenou, nemůže být na rozdíl od dovolené nařízeno zaměstnavatelem. Zákon však udává případy, kdy zaměstnavatel musí zaměstnanci neplacené volno poskytnout. Pokud chce zaměstnanec využít v práci neplacené volno mimo zákonem stanovené situace, musí podat žádost u zaměstnavatele.

Neplacené volno a právní nárok

Zákoník práce nehovoří o neplaceném volnu, ale o překážkách k výkonu práce. O důležitých osobních překážkách hovoří § 191. Jedná se o případy, kdy na straně zaměstnance vznikne překážka k výkonu práce. Konkrétní osobní překážky jsou uvedeny v nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Překážky z důvodu veřejného nebo společenského zájmu uvádí § 200 až § 205 zákoníku práce.

Pokud je to možné a překážku zaměstnanec ví dopředu, měl by ji oznámit zaměstnavateli včas. Zaměstnavatel také může chtít překážku od zaměstnance prokázat.

Podrobněji jsou osobní překážky rozebrány níže.

Důležité osobní překážky v práci

Překážky v práci představují situace, kdy zaměstnanec není schopen vykonávat svou práci v plném rozsahu. Jde o dočasné přerušení a není nutné ukončovat pracovní poměr.

Vyšetření nebo ošetření

 • neplacené volno se poskytuje na dobu nezbytně nutnou, pokud je zdravotnické středisko v jiné než nejbližší vzdálenosti k pracovišti či bydlišti
 • pokud je zdravotnické středisko v blízkosti bydliště nebo zaměstnání, poskytne zaměstnavatel propustku s náhradou mzdy

Dopravní potíže

 • pokud je po cestě do práce nepředvídatelná dopravní situace, zaměstnavatel poskytne neplacené volno na nezbytně nutnou dobu
 • platí pro zaměstnance, kteří se dopravují vlastním prostředkem, ale i pro ty, co využívají hromadnou dopravu a na pracoviště se nemohli dostat jiným adekvátním způsobem včas

Svatba

 • volno může být zaměstnanci poskytnuté až na 2 pracovní dny při účasti na vlastní svatbě, z toho 1 den neplaceného volna a 1 den s náhradou mzdy
 • při účasti na svatbě rodičů se poskytne zaměstnanci 1 den neplaceného volna

Narození dítěte

 • neplacené volno se poskytne k přímé účasti při porodu partnerky

Doprovod

 • neplacené volno se poskytuje až na 1 den, pokud jde o doprovod širšího okruhu příbuzných (nejde-li tedy o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela, v těchto případech přísluší náhrada mzdy)
 • na nezbytně nutnou dobu se poskytne neplacené volno, pokud jde o doprovod dítěte do školského poradenského zařízení ke zjištění speciálních vzdělávacích potřeb

Přestěhování

 • nejvýše 2 dny neplaceného volna si může zaměstnanec vzít na stěhování
 • jde-li o stěhování v zájmu zaměstnavatele, poskytne se náhrada mzdy

Vyhledání nového zaměstnání

 • při výpovědi ze strany zaměstnance vzniká nárok na volno pro hledání nového zaměstnání
 • pokud je zaměstnanec ve výpovědní době, musí mu být umožněno hledat si nové zaměstnání; zaměstnavatel je povinen poskytnout 1 půlden v týdnu po celou dobu výpovědní lhůty
 • pokud je výpověď ze strany zaměstnavatele, bude volno poskytnuto s náhradou mzdy
 • v případě, že zaměstnavatel souhlasí, je možno půldny slučovat, např. 1 celý den jednou za 14 dní

Ve všech těchto případech je zaměstnavatel povinen zaměstnance omluvit z výkonu zaměstnání. Každý zaměstnanec by se měl o možnostech neplaceného volna v práci informovat. Může se stát, že nastane životní situace, kdy bude zapotřebí této příležitosti využít.

Neplacené volno lze čerpat na svatbu.

Překážky z důvodu veřejného zájmu

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci udělit pracovní volno bez náhrady mzdy v případě výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu.

 1. Výkon veřejné funkce – jde o výkon například poslance, senátora, nebo zastupitele. Volno může být poskytnuto nanejvýše 20 pracovních dnů v roce.
 2. Výkon občanské povinnosti – jde o osoby určené jako svědci, tlumočníci, pomoc při živelných událostech aj.
 3. Jiné úkony v obecném zájmu – vedoucí dětského tábora, pomoc při sčítání lidu, dobrovolník Červeného kříže a další uvedené v zákoně.

Náhrada mzdy přísluší pouze v případech, kdy je určeno v zákoníku práce nebo dáno vnitřním předpisem.

Neplacené volno právně nenárokovatelné – po dohodě

Jde o případy, kdy zaměstnanec může podat žádost na neplacené volno u svého zaměstnavatele. Zaměstnavatel může vyhovět, ale také může žádost zamítnout. Záleží na aktuální situaci a provozních podmínkách ve firmě. Některé firmy můžou mít bližší podmínky pro neplacené volno uvedeny ve vnitřních předpisech a kolektivních smlouvách.

Nejčastější důvody pro žádost o neplacené volno:

 • dlouhodobá cesta do zahraničí, kdy nedostačuje dovolená, nebo je už vyčerpaná. Zaměstnanec bude například chtít odjet na týden. Bude čerpat neplacené volno 3 dny a 2 dny dovolené. Zaměstnavateli tedy podá žádost o schválení 3 dnů neplaceného volna zvlášť v písemné formě a společně se žádostí o čerpání dovolené.
 • sezonní práce, která je pro zaměstnance finančně výhodnější.
 • jiné osobní důvody, na které není neplacené volno ze zákona.
 • neplacené volno do 4 let věku dítěte po rodičovské dovolené. Ze zákona daná doba rodičovské dovolené končí věkem 3 let dítěte. Příspěvky je však možné čerpat o rok déle, tedy až do věku 4 let.

Rodič má možnost si u zaměstnavatele požádat o neplacené volno až do věku 4 let dítěte. Tuto dobu jde o neplacené volno po rodičovské dovolené, tedy bez nároku na mzdu ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel může žádosti o neplacené volno po rodičovské dovolené nevyhovět a vyzvat zaměstnance, aby nastoupil zpět do práce, nebo ukončil pracovní poměr.

Neplacené volno do 4 let věku dítěte není pro zaměstnavatele problém, pokud o své zaměstnance nechce přijít. Oficiální vzor žádosti o neplacené volno po rodičovské dovolené neexistuje. Vzor žádosti o neplacené volno po rodičovské dovolené může vypadat podobně jako vzor žádosti o neplacené volno z osobních důvodů. Je dobré uvést, proč je nutné s dítětem zůstat doma (například jeho nepřijetí do školky).

Je nutno zmínit, že při čerpání neplaceného volna může být se zaměstnancem také rozvázán pracovní poměr. Vždy by na to měl zaměstnanec myslet, pokud o neplacené volno žádá.

Neplacené volno a sociální pojištění

V době neplaceného volna zaměstnanec nepobírá mzdu ani náhradu mzdy. Výdělek se tak stává nulovým a výpočet odvodu na sociálním pojištění a daních je také nulový. Mzda je krácena o tyto dny a zaměstnavatel odvádí pojištění pouze za odpracované dny. Sociální pojištění je povinné pro všechny zaměstnance a dotýká se výsledného výměru důchodu. Na to je potřeba myslet při čerpání neplaceného volna.

Zde by si měl zaměstnanec dát pozor na délku neplaceného volna. Pokud se jedná o dlouhodobé čerpání, může tato délka negativně ovlivnit výpočet výše důchodu. Jedná se o dobu vyloučenou z výpočtu, a čím více neplaceného volna zaměstnance má, tím více se snižuje výše důchodu.

Neplacené volno a zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana s trvalý pobytem v ČR. Výjimkou jsou pouze lidé, kterým pojištění platí stát, jako jsou například studenti. Zdravotní pojištění má zaručit úhradu zákonné zdravotní péče.

Výpočet zdravotního pojištění se odvíjí od minimální mzdy pro rok 2023, která je 17 300 Kč. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 %, pro rok 2023 je tedy výše zdravotního pojištění 2 336 Kč za měsíc (17 300 Kč × 13,5 %). Po dobu neplaceného volna se nemění vztah ve smyslu zaměstnanec–zaměstnavatel a zdravotní pojištění za zaměstnance je vždy hrazeno prostřednictvím zaměstnavatele.

V případě, že zaměstnanec čerpá neplacené volno po celý měsíc, zaměstnavatel částku uhradí a poté strhne ze mzdy zaměstnance. Pro tento případ je dobré mít sepsanou dohodu o budoucí srážce ze mzdy. Může se tak předejít komplikacím. Zaměstnanec by si měl vždy strhnutí odvodů při neplaceném volnu zkontrolovat, aby nedošlo k nedoplatku na pojištění a nevznikl tak úrok k zaplacení navíc.

Složitější případ je při čerpání neplaceného volna pouze část měsíce. V podstatě jsou dvě varianty.

 • Příjem po zbytek měsíce je vyšší (stejný) než minimální mzda – povinných 13,5 % se odvede z výdělku zaměstnance za daný měsíc. Pro zaměstnance se nic nemění a odvod probíhá jak ze zaměstnavatelovy strany, tak zaměstnancovy klasickým způsobem.
 • Příjem po zbytek měsíce je nižší než minimální mzda – odvod probíhá také klasicky zčásti zaměstnancem a zaměstnavatelem. Avšak vzniká zde doplatek vypočtený z rozdílu mezi příjmem a minimální mzdou, který zaměstnanec musí uhradit celý sám.

Zaměstnanec by si měl v případě neplaceného volna odvody na zdravotní pojištění ohlídat. Je dobré si všechny informace zjistit ještě před čerpáním neplaceného volna.

Vzor žádosti o neplacené volno 2024

Přesná forma žádosti o neplacené volno pro rok 2024 není stanovena. Doporučuje se žádost vždy podat písemně. Co je psáno, to je dáno. Předejde se tak případným nedorozuměním.

Dohoda o neplaceném volnu by měla obsahovat:

 • smluvní strany
 • datum a místo sjednání
 • dobu, na kterou je neplacené volno poskytnuto
 • v rámci této dohody je možné zakomponovat, jakým způsobem dojde k případnému vypořádání platby za zdravotní pojištění

Vzor žádosti o neplacené volno v PDF je možné stáhnout na pracovních portálech. Je také možné sepsat svoji vlastní žádost. Je dobré žádost projít před podpisem se zaměstnavatelem, zda souhlasí se všemi údaji, nebo nechce žádost nějak upravit. Pokud by tomu tak nebylo, mohl by žádost zaměstnavatel odmítnout. Vzor žádost o neplacené volno v PDF je dobré mít vždy připravenou v počítači k tisku.

Důležitá informace je, že pokud zaměstnanec při čerpání neplaceného volna onemocní, nevzniká nárok na nemocenskou či náhradu mzdy vyplácenou zaměstnavatelem během prvních 14 dnů nemoci, protože mu nevzniká započitatelný příjem. Stejně tak je to v případě ošetřovného.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang