Rekvalifikační kurzy – hrazené od úřadu práce, akreditované

Rekvalifikační kurzy jsou jedna z možností, jak se buď ve stávající práci zlepšit a případně si zajistit také lepší pozici, nebo také si najít lepší zaměstnání, než je to současné. Nabídka je opravdu široká a zúčastnit se takových kurzů můžou uchazeči po celé republice. Přestože kurzy jsou placené, je možné se jich účastnit zcela zdarma a to za pomoci Úřadu práce. Jaké jsou ale podmínky, co vlastně rekvalifikace je a na co si dát při výběru kurzů pozor?

Rekvalifikační kurzy mohou pomoci nejen při hledání nového zaměstnání, ale také při udržení toho stávajícího. Co to tedy ale rekvalifikace je a co je potřeba k tomu, aby byl kurz proplacen Úřadem práce?

Co je to rekvalifikace

Rekvalifikační kurz, neboli tzv. rekvalifikace je určená pro všechny, kteří chtějí získat zaměstnání v oboru, který nemají například vystudovaný, či v oboru, kterému se nevěnovali, nebo potřebují své znalosti ještě navýšit, aby si své současné zaměstnání udrželi, případně mohli i dosáhnout na vyšší pozice apod.

Během rekvalifikace, respektive během rekvalifikačních kurzů, se tak povětšinou rozšiřují dosavadní znalosti, které uchazeč má. Jsou nicméně ale také kurzy pro uchazeče, kteří v daném oboru neměli žádnou zkušenost a nemají tedy potřebné znalosti v oboru (tedy nemají nebo zatím nedosáhli potřebné kvalifikace). Součástí rekvalifikačních kurzů je pak nejen teoretická část, ale také ta praktická.

TIP: Rekvalifikační kurzy mohou pomoci při rozhodování o tom, jaká práce se pro mě hodí.

Rekvalifikační kurzy hrazené Úřadem práce

Rekvalifikačních kurzů se může zúčastnit kdokoli. V případě, že si zájemci chtějí pouze prohloubit znalosti dobrovolně, náklady za kurzy jdou ale plně za nimi. Nicméně jsou i možnosti, jak se zúčastnit rekvalifikačních kurzů zdarma. V některých případech lze totiž absolvovat kurzy, které jsou hrazené Úřadem práce.

Úřad práce, za kterým by tyto případné náklady šly, má ale určité podmínky pro to, aby mohl být uchazeč zařazen do rekvalifikačního kurzu a následně mít tedy nárok na proplacení nákladů za rekvalifikační kurz, případně na náklady, které jsou s rekvalifikačním kurzem spojené.

Uchazeč musí být například v evidenci na Úřadu práce, pro určité typy rekvalifikace musí mít uchazeč určitý stupeň kvalifikace (tedy musí mít alespoň základní znalosti v oboru, ve kterém se chce rekvalifikovat) a také rekvalifikaci musí uchazeč potřebovat pro účely získání nového zaměstnání. Úřad práce pak může uchazeče na rekvalifikaci následně doporučit a náklady (tedy hlavně kurzovné) za něj uhradit.

Rekvalifikační kurzy zdarma – podmínky

Nicméně platí podmínka, že uchazeč musí rekvalifikaci dokončit (výjimku tvoří vážné důvody). V případě, kdy kurzy nedokončí, musí náklady v plné výši uhradit sám uchazeč a kurz tedy Úřadem práce hrazen není.

To stejné platí i v případě, že by po skončení kurzu nenastoupil do zaměstnání, které odpovídá zaměření kurzu, na který se přihlásil. I v tomto případe pak uchazeč platí veškeré náklady, které jsou s rekvalifikačním kurzem spojené.

Pokud ale uchazeč splní veškeré podmínky pro proplacení rekvalifikačního kurzu, je nutné, aby si kurz vybral s dostatečným předstihem, alespoň měsíc dopředu, aby měl Úřad práce čas celou žádost zpracovat. Poté může být rekvalifikační kurz hrazen Úřadem práce a uchazeč nemusí platit nic.

Rekvalifikační kurzy online

Rekvalifikační kurzy mohou mít vícero variant. Zájemci o kurzy se mohou účastnit výuky prezenčně, nebo dálkově online v kombinované formě. Nejedná se ale o absolvování kurzu zcela na dálku bez nutnosti se ho osobně zúčastnit. Je ale možnost absolvovat kurz částečně prezenčně a částečně dálkově přes online prostředí.

Záleží tedy na účastnících, co jim vyhovuje více. Jelikož rekvalifikační kurzy je možné absolvovat i během stávajícího zaměstnání, (tedy zejména v případě, že se jedná o navýšení znalostí nebo o zdokonalení se v daném oboru) je v některých případech výhodnější absolvovat kurzy alespoň částečně online.

Online část výuky tak může probíhat například pomocí předem natočených videí, která jsou přímo od lektorů, kteří by jinak učili účastníky prezenčně v učebně. Dále mohou být pro účastníky připraveny online procvičovací cvičení, nebo jiné doplňkové výukové materiály, které nahrazují prezenční výuku.

Online výukové materiály si povětšinou můžou studenti rekvalifikačních kurzů pustit kdykoli ve volném čase. Nemusí mít tedy pevně danou hodinu, kdy se musí výuky zúčastnit a můžou se tak vzdělávat před nebo po pracovní době. Díky tomu si také nemusí zařizovat dovolenou, případně práci z domova.

Součástí online výuky mohou být předem nahraná odborná videa.

Nicméně je potřeba si předem nastudovat podmínky takového kurzu. Některé online rekvalifikační kurzy totiž vyžadují striktnější prezenční docházku nebo splnění online úkolů.

Přestože by byl kurz absolvován i částečně online, ve většině případech je ale potřeba se osobně účastnit také závěrečné zkoušky, na jejímž základě pak účastníci obdrží certifikát o rekvalifikaci.

Takový certifikát je stejné potvrzení o vzdělání jako například maturitní vysvědčení. Certifikát, neboli také Osvědčení o rekvalifikaci, může pomoci nejen v hledání nového zaměstnání, ale také v případě, že si absolvent kurzu bude chtít zažádat o živnostenské oprávnění v oboru, ve kterém rekvalifikační kurz absolvoval.

Akreditované rekvalifikační kurzy

Důležitou součástí rekvalifikačních kurzů je jejich akreditace. Před tím, než si zájemci vyhledají kurz, který by se jim hodil k rekvalifikaci, je potřeba si ověřit, že kurz je opravdu akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Kurz by měl být tedy zahájen v době, kdy má vzdělávací zařízení, které rekvalifikaci poskytuje, platnou akreditaci. V nejzazším případě pak alespoň poslední den, kdy je akreditace platná.

V případě, že by zájemce zahájil kurz den poté, co akreditace vzdělávacímu zařízení vypršela, nemá už zájemce nárok na získání certifikátu, tedy Osvědčení o rekvalifikaci a rekvalifikace mu tak nebude uznána.

Každý akreditovaný kurz má tzv. číslo jednací, díky kterému je možné si ověřit, že se jedná opravdu o akreditovaný rekvalifikační kurz, na jehož základě je možné získat zmíněný certifikát. Akreditaci ale školicí a vzdělávací centra nemají napořád, uděluje se totiž pouze na tři roky. Naopak Osvědčení o akreditaci má pak neomezenou platnost.

Seznam rekvalifikačních kurzů

Seznam rekvalifikačních kurzů konaných na území České republiky je opravdu široký. Potenciální účastníci si tak mohou vybrat od kurzů administrativy, účetnictví, managementu, marketingu až po podnikání nebo personalistiku.

Populární jsou nejen rekvalifikační kurzy účetnictví.

Rekvalifikační kurz programování

Jedny z mnoha rekvalifikačních kurzů, které si mohou zájemci vybrat, jsou IT rekvalifikace. Možností v této oblasti je opravdu několik. Může se tak jednat například o rekvalifikaci v oblasti tvoření webových stránek, programování aplikací nebo v oblasti grafiky.

Vzdělávací zařízení, která pak takové IT rekvalifikační kurzy nabízejí, také garantují lepší a rychlejší nalezení práci po absolvování rekvalifikace.

Před výběrem kurzů (a to nejen toho v IT oboru) je tak vhodné si přečíst recenze účastníků kurzů. Ty mohou v mnoha ohledech ulehčit výběr vzdělávacího zařízení, které si pro absolvování kurzu účastníci vyberou, nebo i samotného zaměření kurzu.

Nejlepší rekvalifikační kurzy

To, jaké rekvalifikační kurzy jsou nejlepší, můžou napovědět právě zmíněné recenze. Pomoci mohou nejen recenze na oficiálních stránkách vzdělávacích zařízení, které kurzy poskytují, ale také recenze na sociálních sítích, případně na různých internetových diskusích.

Vždy ale záleží na samotném účastníkovi. Už samotný výběr specializace, ke které má pomoci právě rekvalifikační kurz, je důležitý. Proto je vhodné si důkladně promyslet, jaký kurz je vzhledem k situaci (tedy například k aktuálnímu vzdělání zájemce, nebo i k aktuálním nabídkám práce) nejvhodnější a tím pádem i nejlepší.

TIP: Jak odpovídat na pohovoru a jaké jsou během něho nejčastější otázky?

V případě, že má zájemce alespoň základy v oboru, ve kterém se chce rekvalifikovat, je určitě vhodnější zvolit kurz, kde na své stávající znalosti naváže. Nicméně pokud by to znamenalo horší hledání práce (například z důvodu nízké nabídky práce v daném oboru) je pravděpodobně vhodnější si řádně promyslet, zda by nebylo lepší absolvovat kurz, kde by sice musel zájemce o rekvalifikaci začínat se znalostmi od začátku, ale zato by po absolvování kurzu našel práce snadněji a rychleji.

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky dostane účastník Osvědčení o rekvalifikaci.

Rekvalifikační kurzy Praha

Rekvalifikační kurzy v hlavním městě nabízí vícero vzdělávacích zařízení. Spousta z nich má za sebou mnohaletou historii a některá jsou naopak na trhu nově. Ceny za rekvalifikační kurz můžou být nicméně o něco vyšší, než v jiných městech.

Na druhou stranu v případě, že zájemce spadá do skupiny, které může kurz proplatit Úřad práce, nemusí se o cenu kurzu obávat.

Rekvalifikační kurzy Pardubice

Rekvalifikační kurzy ale nejsou záležitostí, kterou může uchazeč absolvovat pouze v Praze. Pardubický kraj nabízí také celou řadu rekvalifikačních kurzů, například ve Školicím centru.

Rekvalifikační kurzy Uherské Hradiště

Také Zlínský kraj nabízí uchazečům o rekvalifikaci spousty kurzů. Přestože většina kurzů, jako například online marketing, kurz na mzdovou účetní nebo personalistku, probíhají ve Zlíně, také Uherské Hradiště nabízí možnost účastnit se rekvalifikace v některých ze vzdělávacích zařízení.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang