Regulovaná cena plynu

Ceny plynu již dlouho vyvolávají obavy mnoha spotřebitelů. Vzhledem k mnoha různým faktorům, které ovlivňují cenu plynu, je často obtížné předpovědět přesnou cenu plynu v jednotlivých okamžicích. Proto se mnoho vlád rozhodlo použít systém regulovaných cen plynu.

Regulované ceny plynu stanovuje vládní orgán a jejich cílem je vytvořit stabilnější a předvídatelnější prostředí pro spotřebitele. Vládní orgán stanoví referenční cenu plynu a všichni dodavetelé, kteří si účtují vyšší cenu, mohou být pokutováni nebo jinak sankcionováni.

To pomáhá zajistit, aby dodavatelé nezneužívali zákazníky tím, že si účtují příliš vysoké ceny.

Výhody a nevýhody regulované ceny plynu

Hlavní výhodou regulovaných cen plynu je, že vytvářejí pro spotřebitele předvídatelnější prostředí. Jsou-li ceny plynu regulovány, mohou spotřebitelé snáze plánovat své rozpočty, protože vědí, že cena plynu zůstane relativně stabilní.

To může být výhodné i pro podniky, které jsou na plynu závislé, protože mohou podle toho plánovat své rozpočty a provoz.

Nevýhodou regulovaných cen plynu je však to, že mohou omezit konkurenci a inovace na trhu. Bez možnosti stanovit různé ceny mohou čerpací stanice méně investovat do nových technologií nebo služeb, které by mohly být pro spotřebitele přínosem.

Kromě toho státní orgán odpovědný za stanovení cen plynu nemusí vždy sledovat nejnovější trendy na trhu a nemusí být schopen ceny včas upravit.

Celkově mohou být regulované ceny plynu pro spotřebitele výhodné, protože vytvářejí stabilnější a předvídatelnější prostředí. Existují však i potenciální nevýhody, jako je omezení konkurence a inovací. Proto je důležité, aby vlády před zavedením regulovaných cen plynu pečlivě zvážily jejich výhody a nevýhody.

Cena plynu se skládá z více složek

Regulovaná část ceny plynu jde distributorovi na pokrytí nákladů spojených s distribucí suroviny od dodavatele ke spotřebiteli.

Regulovaná cena plynu obsahuje další složky:

  • Cena za přepravu plynu – pokrývá náklady na dopravu plynu z hranic České republiky do vstupních bodů jednotlivých distribučních soustav a dopravu plynu z hranic do podzemních zásobníků a z podzemních zásobníků do distribučních soustav. Cena za přepravu plynu je součástí „ceny za ostatní služby dodávky“ uváděné v cenících dodavatelů s plynem.
  • Cena za distribuci plynu – pokrývá dopravu plynu systémem plynovodů různých tlakových úrovní za vstupních bodů distribučních soustav do odběrných míst zákazníků. Tato cena je dvousložková, variabilní složkou je pevná cena za odebraný plyn stanovená v Kč/MWh. Znamená to, že čím více plynu zákazník odebere, tím je celková částka zaplacená za tuto cenu vyšší. Fixní složkou je stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu stanovený v Kč/měsíc. Jedná se o cenu za schopnost distribuční soustavy umožnit zákazníkovi odebírat plyn v kteroukoli dobu v množství podle smlouvy o připojení. 
  • Cena za služby operátora trhu – pokrývá náklady operátora trhu. Operátor trhu je akciová společnost, vlastněná většinově státem, která se zabývá organizováním obchodování se zemním plynem mezi obchodníky s plynem, zpracováním dat potřebných pro fungování přepravní soustavy a prováděním dalších činností spojených s fungováním trhu s plynem. Zákazník hradí služby operátora trhu podle množství spotřebovaného plynu.

Výši regulovaných cen vyhlašuje prostřednictvím cenového rozhodnutí každoročně Energetický regulační úřad.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang