Regulovaná cena plynu

Cena, kterou koncový zákazník platí za zemní plyn, se skládá z regulované složky za distribuci a z neregulované složky za dodávku plynu. Neregulovaná část ceny se platí dodavateli, kterého si zákazník může zvolit.

Regulovaná část ceny plynu jde distributorovi na pokrytí nákladů spojených s distribucí suroviny od dodavatele ke spotřebiteli.

Regulovaná cena plynu obsahuje další složky:

  • Cena za přepravu plynu – pokrývá náklady na dopravu plynu z hranic České republiky do vstupních bodů jednotlivých distribučních soustav a dopravu plynu z hranic do podzemních zásobníků a z podzemních zásobníků do distribučních soustav. Cena za přepravu plynu je součástí „ceny za ostatní služby dodávky“ uváděné v cenících dodavatelů s plynem.
  •  Cena za distribuci plynu – pokrývá dopravu plynu systémem plynovodů různých tlakových úrovní za vstupních bodů distribučních soustav do odběrných míst zákazníků. Tato cena je dvousložková, variabilní složkou je pevná cena za odebraný plyn stanovená v Kč/MWh. Znamená to, že čím více plynu zákazník odebere, tím je celková částka zaplacená za tuto cenu vyšší. Fixní složkou je stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu stanovený v Kč/měsíc. Jedná se o cenu za schopnost distribuční soustavy umožnit zákazníkovi odebírat plyn v kteroukoli dobu v množství podle smlouvy o připojení. 
  • Cena za služby operátora trhu – pokrývá náklady operátora trhu. Operátor trhu je akciová společnost, vlastněná většinově státem, která se zabývá organizováním obchodování se zemním plynem mezi obchodníky s plynem, zpracováním dat potřebných pro fungování přepravní soustavy a prováděním dalších činností spojených s fungováním trhu s plynem. Zákazník hradí služby operátora trhu podle množství spotřebovaného plynu.

Výši regulovaných cen vyhlašuje prostřednictvím cenového rozhodnutí každoročně Energetický regulační úřad.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang